verejne obstaravanie

On jún 3, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

Aktuálne verejné zákazky na Slovensku

 • Stravné poukážky
  Dátum publikovania: 02.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stravné poukážky
 • Elektronické zariadenia, osvetlenie
  Dátum publikovania: 02.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Elektronické zariadenia, osvetlenie
 • SK-Bratislava: Stavebné práce
  Dátum publikovania: 03.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis:
 • Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Boheľov
  Dátum publikovania: 02.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 2, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Multifunkčné zariadenie HP LJ M125 – ekvivalent, CD-R, obálky na CD
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Multifunkčné zariadenie HP LJ M125 – ekvivalent, CD-R, obálky na CD
 • Realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (DVDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia dočasného vodorovného dopravného značenia (ďalej len „DVDZ“) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Predmet zákazky bude realizovaný použitím dočasnej pásky so zoceľujúcou mriežkou oranžovej, bielej alebo čiernej farby. Realizáciou predmetu zákazky sa rozumie aplikácia dočasnej pásky na povrch vozovky, t. j. nalepenie DVDZ pre začatím resp. odstránenie DVDZ po ukončení prác pri opravách povrchov vozoviek, pri opravách mostov a pod. podľa schválenej projektovej dokumentácie DVDZ. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je podrobne špecifikované v súťažných podkladoch (v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky zmluvy).
 • Dodávka didaktických pomôcok pre ZŠ.
  Dátum publikovania: 02.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie vybavenia odborných učební a laboratórií techniky, biológie, chémie a fyziky v oblastiach vzdelávania Človek a príroda (biológia, chémia, fyzika) a Človek a svet práce (technika) za účelom podpory polytechnickej výchovy a orientácie žiakov na OVP na ZŠ.
 • Diagnostické činidlá pre analýzu
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: diagnostické činidlá pre analýzu

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 1, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatin
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmet zákazky sa delí na 2 časti Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie, hardvér, softvér) v rámci laboratória mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatin: dodávka strojov, zariadení, príslušenstva , doprava na miesto dodania, komplexná inštalácia laboratória ako celku vrátane obslužného softvéru, uvedenie do prevádzky laboratória ako celku, preukázanie funkčnosti laboratória ako celku a potrebnej súvisiacej dokumentácie a zaškolenie obsluhy odberateľa dodávateľom. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady
 • Protipožiarna lesná cesta Gader – rekonštrukcia
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Hlavným účelom predmetnej zákazky je rekonštrukcia lesnej cesty v Gaderskej doline, ktorá zabezpečuje prístup k obhospodarovaným lesom. Taktiež je táto cesta využívaná na voľno-časové aktivity ľudí. Predmetom rekonštrukcie je zlepšenie smerových a výškových parametrov a jazdných vlastností lesnej cesty ako aj úprava a návrh odvodňovacích zariadení. Lesná cesta začína pri pamätníku SNP na rozhraní Gaderskej a Blatnickej doliny. Koniec rekonštrukcie je situovaný pri bývalej horárni Škap. Celková dĺžka rekonštrukcie je 11,095 km. V dĺžke 7,300 km je lesná cesta s asfaltovým krytom, ktorý je značne porušený. V dĺžke 3,795 km cestu tvorí povrch zo štrkodrviny. Technické riešenie rekonštrukcie lesnej cesty zahŕňa nevyhnutné zemné práce a úpravu povrchu vozovky, úprava a návrh odvodňovacích zariadení. Súčasťou rekonštrukcie sú aj práce na úprave plochy pre uloženie vyťaženého dreva a vybudovanie výhybní.
 • Modernizácia prístrojového vybavenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia Mediklinik
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je nákup nasledujúcich zariadení zdravotnej techniky: Monitoring hlavových nervov- 1 ks Fusion Systém- 1 ks Sphinx Jr. 30W Holmium laser- 1 ks Fakoemulzifikátor1 ks Kombinovaný laser pre oftalmológiu na transpupilárnu a intraokulárnu fotokoaguláciu a fotodisrupciu- 1 ks Operačný stôl chirurgický- 1 ks Operačný stôl traumatologický vrátane extenčného zariadenia- 1 ks Odsávací prístroj s výkonom 45l/min- 1 ks Odsávací prístroj s výkonom 55l/min- 2 ks Operačné lampy LED technológia- 2 ks RTG prístroj C rameno, 2 monitory, pojazdný- 1 ks Injektomat (lineárny dávkovač)- 2 ks EKG prístroj vrátane kompletnej PC zostavy s tlačiarňou- 2 ks Defibrilátor- 2 ks Flexibilný fibroskop- 2 ks Tester tesnosti- 2 ks Laryngoskopický set pre anesteziológa- 2 ks Plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj s abdominálnou sondou1-5 MHz- 1 ks Plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj s abdominálnou sondou2-6 MHz- 1 ks Operačný mikroskop s motorizovaným zväčšením- 1 ks Gynekologická plazmatická jednotka- 1 ks Cirrus HD-OCT model 500- 1 ks Perimeter HFA3 model 830- 1 ks FORUM GO glaucoma- 1 ks Štrbinová lampa SL 120- 1 ks VISUPLAN 500- 1 ks VISUREF 100- 1 ks VISUPHOR 500- 1 ks Unit KARISMA 3- 1 ks Monitor vitálnych funkcií- 7 ks Elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a matracom- 12 ks Transportný vozík polohovateľný- 2 ks V prípade, že osoba podľa § 7 použila v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 34 ods. 9 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
 • Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Očová
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je modernizácia verejného osvetlenia v celej obci Očová v rozsahu stanovenom v súčasnej dobe platnými predpismi. Predmetom rekonštrukcie bude 239 osvetľovacích bodov na betónových stožiaroch, ktoré sú pomerne staré, pôvodné svietidlá sú s výbojkovými svietidlami. 32 svietidiel na oceľových stožiaroch ktoré sú nové nie je predmetom rekonštrukcie. Spolu má teda obec na rekonštruovanom území 271 svetelných bodov. Napájacími bodmi pre osvetľovacie stožiare sú typové rozvádzače RVO1, RVO2, RVO3 a RVO4 na pôvodných stĺpoch po jednotlivých vetvách. Ovládanie a meranie spotreby je riešené v rozvádzačoch verejného osvetlenia. Výmena spočíva v náhrade pôvodných zdrojov v 2 častiach obce. Pôvodné svietidlá spolu- 159 ks svietidiel s príkonom 70 W, 77ks svietidiel s príkonom 115kw a 3ks o príkone 260 W za zdroje nové + doplnené 18 ks 21 W, 242 ks 27 W a 98 ks 48 W – celkom 358 ks. Projekt je spracovaný v stupni pre realizáciu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 31, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Umývačka riadu voľne stojaca
  Dátum publikovania: 30.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Umývačka riadu voľne stojaca
 • Vypracovanie PD pre sanáciu krajnice cesty II/519 Benice – Príbovce v ckm 28,931
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vypracovanie PD pre sanáciu krajnice cesty II/519 Benice – Príbovce v ckm 28,931
 • SK-Bratislava: Turbíny a motory
  Dátum publikovania: 30.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis:
 • Oprava priestorov kožnej kliniky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava stávajúcich voľných priestorov stavebného objektu Širšie komplementy, Nemocnica Ružinov, situovaných v priestoroch suterénu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka a doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Silón na kosenie
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Silón na kosenie
 • Kancelársky papier
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Kancelársky papier
 • Multifunkčné ihrisko s osvetlením Široké- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na vybudovanie (realizáciu) multifunkčného ihriska v obci Široké vrátane osvetlenia.
 • Oprava priestorov kožnej kliniky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava stávajúcich voľných priestorov stavebného objektu Širšie komplementy, Nemocnica Ružinov, situovaných v priestoroch suterénu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka a doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 29, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Elektricky polohovatelné lôžka
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektricky polohovatelné lôžka
 • Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš.
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš.
 • Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 1 ks kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín.
 • Pranie a čistenie nemocničnej bielizne.
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Pranie a čistenie nemocničnej bielizne.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • USB kľúč 16GB
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: USB kľúč 16GB
 • Výrobky kefárske
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: výrobky kefárske
 • Zabezpečenie aplikačnej podpory v prostredí MZVaEZ SR
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb aplikácií a vývoj nových aplikácií v prostredí SharePoint 2013 na MZVaEZ SR v maximálnom rozsahu 150 osobohodín v rámci kalendárneho mesiaca, okrem prípadov možného prenesenia hodín za vývoj aplikácií. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Uzavretý odberový systém
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uzavretý odberový systém na odber krvi. Požiadavky na predmet zákazky: – vákuový alebo aspiračný – možnosť vizuálnej kontroly presného celkového objemu – jednoduchá manipulácia v analyzátoroch – prispôsobenie sa prístrojovému vybaveniu – jednoduchý odber pri komplikovaných pacientoch ( deti, kojenci…) – hygienický odber

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 27, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pozemné ošetrenie lesných porastov na roky 2015 – 2018.
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby pozemná aplikácia chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi na lesné porasty (porastové steny) na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z týchto porastov. Presné určenie jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), v ktorých sa bude predmet zákazky realizovať, bude uvedené v jednotlivých objednávkach k rámcovej dohode. Pozemnou aplikáciou chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi sa rozumie vykonanie takej Aplikácie chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi, aby bola ošetrená presná lokalita a v takom rozsahu, aby sa zabezpečila najvyššia možná biologická účinnosť tohto ošetrenia. Chemickou látkou sa rozumie chemická látka určená na ničenie podkôrneho hmyzu ihličnatých porastov zapísaná v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len zoznam). Chemickú látku dodá verejný obstarávateľ. Správne použitie ako aj správna koncentrácia chemickej látky pri aplikácii na lesné porasty je uvedená v zozname.
 • Zariadenia pre elektrofyziológiu podkôrneho hmyzu
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 1) Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom (1 súbor), 2) Obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu (1 súbor). Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom je určený na sledovanie, záznam a analýzu elektrofyziologických signálov z antény hmyzu ako odozvy na určité chemické látky, ktoré sú v rovnakom čase sledované zaznamenávané a analyzované. Pri tomto procese pomáha obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu, ktorý je určený na sledovanie (monitoring) biologických vzoriek a následnú navigáciu mikromanipulačných zariadení s motoricko-hydraulickou manipulačnou jednotkou, umožňujúcich realizáciu špecifických úkonov v mikropriestore na biologických vzorkách.
 • Geodetické práce pre potreby RO SPF.
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: — vyhotovovanie geometrických plánov,— vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,— vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,— vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce v ZO).
 • Odporová zváračka na lemovanie roštov
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je nákup, doprava, inštalácia a sprevádzkovanie nových, nepoužitých výrobných technológií vrátane zaškolenia pracovníkov obsluhy odporovej zváračky na lemovanie roštov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Chladnička monoklimatická – ZANUSSI ZRG116000WA
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chladnička monoklimatická – ZANUSSI ZRG116000WA
 • Filtračná konvica na vodu + sada filtrov
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Filtračná konvica na vodu + sada filtrov
 • Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FG – Metal, s.r.o.
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a montáž modernej technológie vrátane zaškolenia obsluhy pre spoločnosť FG – Metal, s.r.o. Technológia sa skladá z 2 logických celkov.
 • Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby

Digest powered by RSS Digest