verejne obstaravanie

On apríl 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vykonávanie údržby a opráv autobusov
  Dátum publikovania: 27.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vykonávanie bežnej údržby a opráv autobusov typovej rady Karosa, Mercedes a SOR pre útvary a zariadenia OS SR
 • Motorová nafta do nádrží, palivá prostredníctvom palivových kariet a súvisiace služby
  Dátum publikovania: 27.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: dodávka motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 do skladovacích nádrží motorovej nafty verejného obstarávateľa, vrátane dopravy do miesta plnenia (miesto nádrže) a ostatných služieb spojených s dodávkou, podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky, dodávka motorových palív motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 a/alebo automobilových benzínov spĺňajúcich požiadavky normy STN EN 228, a to na princípe akceptácie platobnej karty predávajúceho (uchádzača) ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté motorové palivá vo výdajných miestach predávajúceho, vrátane vystavenia a dodania platobných kariet, zúčtovaním dodaných motorových palív, poskytovania finančných a iných služieb spojených s ich dodávkou, vypracovanie metodiky pre kvantifikáciu zdanlivých strát motorovej nafty na neverejných čerpacích staniciach (nádržiach s výdajným stojanom) verejného obstarávateľa, konkretizovanej na špecifické podmienky verejného obstarávateľa s následnou prezentáciou, zabezpečenie školenia o kvalitatívnych a úžitkových vlastnostiach motorovej nafty v zmysle požiadaviek STN EN 590 (odborno-technický výklad) vrátane odporúčaní pre správnu manipuláciu s motorovou naftou a pre starostlivosť o palivové systémy osobných áut, resp. iných mechanizmov.
 • Mobilné laboratórium DPZ
  Dátum publikovania: 27.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je Mobilné laboratórium DPZ pre diagnostiku stavu lesných ekosystémov. Mobilné laboratórium DPZ pozostáva z nasledovných súčastí: 1) Bezpilotný letecký (vrtuľníkový) systém (1 ks) schopný niesť senzory DPZ 2) Mobilná transportná a riadiaca jednotka (1 ks) na letovú kontrolu a plánovanie letu leteckého systému v teréne, schopná prevozu leteckého systému a senzorov. 3) Funkčne integrované vymeniteľné senzory DPZ: a) Hyperspektrálny senzor (1 ks), b) Letecký laserový skener (1 ks), c) Letecký termovízny systém pre digitálnu termografiu (1 ks), d) Digitálny kamerový systém s možnosťou infračervenej fotografie (1 ks).
 • Implantabilné prístroje pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
  Dátum publikovania: 27.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Implantabilné prístroje – kardiostimulátory a ICD, s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiou porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávky koksu
  Dátum publikovania: 26.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Opakovane poskytnúť verejnému obstarávateľovi tovar vo forme koksu pre pracoviská ZSSK CARGO: Trenčianska Teplá, Čierna nad Tisou, Maťovce. Nižšie zašpecifikovaný koks musí spĺňať náležitosti v zmysle vyhlášky č. 362/2010 Z. z. Ministerstvapôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a podľa normy STN ENISO/IEC 17025. Koks je potrebný pre zabezpečenie vykurovania priestorov v objektoch Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia,a.s., t.j. zabezpečenie tuhého paliva pre vykurovacie zariadenia.
 • Magnetická rezonancia pre experimentálne aktivity JLF UK Martin
  Dátum publikovania: 26.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: predmetom obstarávania je špecializovaný systém pre získavanie MR obrazu a vysokorozlíšených MR spektier, ktorý bude slúžiť pre experimentálne aktivity. Zariadenie bude dodané v nasledovnom rozsahu: In vivo MR skener – 1 kus, registračné zriadenie na sledovanie vitálnych funkcii vyšetrovaných laboratórnych zvierat – 1 kus, Polohovací systém MR skenera na fixáciu a vyšetrovabnie laboratórneho zvieraťa – 1 kus, celotelova cievka – 1 kus
 • Košele
  Dátum publikovania: 27.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Košele
 • Dodávka výpoctovej techniky, multimediálnych a iných zariadení.
  Dátum publikovania: 26.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka výpoctovej techniky, multimediálnych a iných zariadení zabezpecujúcich efektívnejší výkon vzdelávacieho procesu, softvér, ucebné a didaktické pomôcky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výmena telefónnej ústredne v budove RTVS s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 24.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: V súčasnosti sa v RTVS prevádzkujú dve samostatné telekomunikačné ústredne – siete v o.z. STV, v o.z. SRo ako aj regionálnych štúdiách Banská Bystrica a Košice. Cieľom zákazky je výmena telefónnej ústredne v o.z. STV a vybudovanie jednotnej homogénnej telefónnej siete realizovanej jedným telekomunikačným systémom distribuovaným na všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Telekomunikačný systém zabezpečí centralizované služby riadenia a kontroly prevádzky, prístupu z/do verejných telekomunikačných sietí, plnú mobilitu užívateľov pri ich migrácii v rámci jednotlivých pracovísk RTVS bez nutnosti dodatočných investícií.
 • Rekonštrukcia – LC Slanská I.
  Dátum publikovania: 26.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: LC Slanská I. predstavuje lesnú komunikáciu prvej triedy 1L 4,0/30. Lesná cesta má súčasnú vozovku z kameniva prelievaného asfaltom (penetrovaný). Jej súčasný stav si vyžaduje rekonštrukciu z dôvodu zabránenia ďalšieho poškodzovania vozovky. Práce predstavujú čistenie vozovky, odstránenie vozovky, vyrovnanie povrchu súčasnej vozovky obaľovaným kamenivom, postrek spojovací, položenie asfaltobetónu ABS II hr. 50 mm, vyrezanie výtlkov, vyspravenie výtlkov všetky práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
 • Antimykotiká 2013
  Dátum publikovania: 25.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka antimykotík pre potreby NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
 • A) "Pečeňady, Južný vjazd do obce – rekonštrukcia"; B) "Pečeňady, Zvýšenie bezpečnosti na ceste II/504 v obci"
  Dátum publikovania: 26.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: k A) Vyfrézovanie a vybúranie časti plochy terajšej vozovky; obnova povrchu cesty a jej rozšírenie (asfaltobetón); zriadenie prejazdnej plochy (betónová dlažba hr. 80 mm); zriadenie cestného vankúša obojsmerne (betónová dlažba hr. 80 mm) vrátane dopravného značenia; dobudovanie odvedenia dažďových vôd a spevnenie nespevneného dna priekopy; osadenie trvalých dopravných gombíkov a zvodidlových odrážačov. k B) Stavebné opatrenia: samostatné osvetlenie prechodu pre chodcov; vybavenie dopravnými gombíkmi; zvýraznenie terajšej psychologickej brzdy (2x); rozšírenie vozovky; vloženie deliaceho ostrovčeka (2x); obnova cestnej priekopy na úseku úpravy; ochrana diaľkového telekom. kábla; trvalé dopravné značenie;

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Didaktické pomôcky
  Dátum publikovania: 23.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Didaktické pomôcky pre fyzikálno-chemické laboratórium, pre zvierací salón a na výučbu anglického jazyka pre projekt s názvom Moderní mladí veterinári ITMS kód Projektu : 26110130510. Bližšia špecifikácia v súťažných podkladoch.
 • Prvky drobnej architektúry a mobilné zariadenia
  Dátum publikovania: 23.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je rozdelený na dodanie a umiestnenie nasledovných 3 časti: 1.prvky drobnej architektúry (smetné koše, lavičky, informačné tabule a súpravy na sedenie s prístreškom) v exteriéri 16 obcí (Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Dedina Mládeže, Holiare, Kameničná, Kolárovo, Komoča, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Zemné, Číčov, Klížska Nemá, Zlatná na Ostrove) 2.tabule v exteriéri 16 obcí (Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Dedina Mládeže, Holiare, Kameničná, Kolárovo, Komoča, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Zemné, Číčov, Klížska Nemá, Zlatná na Ostrove) 3.mobilné zariadenia – kontajner s oceľovou konštrukciou, vybavené žumpou, upravené v exteriéri šikmou strechou, v interiéri upravené pre poskytovanie požadovaných služieb, a to zabezpečiť uspokojenie sociálno-hygienických potrieb turistov v 2 obciach (Zlatná na Ostrove, Tôň) s prívodom vody a elektrického prúdu, odvádzaním odpadovej vody do žumpy.
 • Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
  Dátum publikovania: 25.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza,
  Analýza údajov,
  Analýza prieskumu,
  Systémy zberu údajov,
  Systémové a technické poradenstvo,
  Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce,
  Poradenské služby pre projektovanie,
  Služby súvisiace s riadením
 • Náhradná autobusová doprava v regióne Žilina
  Dátum publikovania: 23.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: V prípade konania výluk pri obnove tratí je potrebné zabezpečovať náhradnú autobusovú dopravu, ktorú treba realizovať na nasledujúcich traťových úsekoch, resp. ich častiach: Čadca – Žilina a späť, Čadca – Makov a späť, Čadca – Skalité-Serafínov – Zwardoň (Poľská republika) a späť, Čadca – Mosty u Jablunkova (Česká republika) – Návsí (Česká republika) a späť.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava čerpadla vodného
  Dátum publikovania: 23.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: oprava čerpadla vodného
 • Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  Dátum publikovania: 24.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rôzne špeciálne strojové zariadenia,
  Drviče,
  Rýpacie mechanizmy,
  Hydraulické zariadenia,
  Nakladače na kolesách,
  Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi,
  Špeciálne vozidlá,
  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely,
  Kontajnery na odpadový materiál
 • Ubytovacie služby
  Dátum publikovania: 23.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Ubytovacie služby
 • Služby informačných technológií
  Dátum publikovania: 24.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.05.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Služby informačných technológií,
  Projekty rozvoja verejnej správy,
  Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora,
  Systémové poradenstvo,
  Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie,
  Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce,
  Vývoj softvéru,
  Súbor služieb na vývoj softvéru,
  Služby na vývoj softvéru na spracovanie transakcií,
  Programovanie systémového a používateľského softvéru,
  Dátové služby,
  Implementácia softvéru,
  Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam,
  Služby súvisiace so softvérom,
  Služby týkajúce sa podpory systému,
  Služby na údržbu a opravu softvéru,
  Softvérové balíky a informačné systémy,
  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lieky pre nemocnice
  Dátum publikovania: 20.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lieky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch.
 • Zabezpečenie služieb predĺženia technickej podpory (údržby) licencií IBM
  Dátum publikovania: 20.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predĺženie služieb technickej podpory (údržby) Support Reinstatement pre licencie IBM, ktoré sa využívajú pre potreby Informačných systémov Ministerstva financií SR.
 • Rekonštrukcia objektu na ubytovanie v súkromí- Múdry
  Dátum publikovania: 20.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia budovy na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie na doplnkové služby pre ubytovaných, podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
 • Umývanie okien a čistenie žalúzií v budove ústredia NBS
  Dátum publikovania: 20.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je umývanie okien vrátane presklenej fasády, striech, roštov vo zdvojenej fasáde, pevných hliníkových tieniacich lamiel, eloxovaného obkladu v átriu bodovy a čistenie textílií vertikálnych žalúzií v budove a hliníkových horizontálnych lamiel na žalúziách v zdvojenej fasáde budovy ústredia NBS, I.Karvaša 1, Bratislava.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lesnícke služby v ťažobnom procese na OZ Čadca, LS Povina
  Dátum publikovania: 19.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Kancelárske potreby
  Dátum publikovania: 19.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka kancelárskych potrieb vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania
 • Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
  Dátum publikovania: 20.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo),
  Finančné poradenstvo,
  Právne služby,
  Právne poradenstvo a zastupovanie,
  Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Spišské Podhradie – zákazky k rámcovej dohode I.Q.r.2013
  Dátum publikovania: 19.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v tažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústredovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnost zameranú na trvalo udržatelné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podla osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Ťažba 2013-2016 na OZ Kriváň, LS Fiľakovo.
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
 • Kasárne Viničné – oprava strešnej krytiny na obj. č. 46
  Dátum publikovania: 19.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kasárne Viničné – oprava strešnej krytiny na obj. č. 46
 • Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.
  Dátum publikovania: 18.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s.
 • Vykonanie opráv pogumovaných plachiet podľa
  prílohy "CENOVÁ PONUKA

  Dátum publikovania: 19.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vykonanie opráv pogumovaných plachiet podľa
  prílohy „CENOVÁ PONUKA

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 19, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia budov materských škôl na území mesta Michalovce.
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia otvorových konštrukcií šiestich materských škôl, ktorá zahŕňa výmenu otvorových konštrukcií a následné stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti uvedených budov materských škôl. Požadované parametre otvorových konštrukcií : minimálne päťkomorkový systém, hrúbka vonkajších stien profilov min. 2,8 mm ( podľa normy RAL), hrúbka výstuže min. 1,5 mm, stavebná hĺbka profilu min. 70 mm, súčiniteľ prechodu tepla vystuženého rámu Uf = 1,2 W/(m2.K) a kvalitnejšie, súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug = 1,1 W/(m2.K) a kvalitnejšie, bezolovnaté stabilizátory v profile okna, okná musia mať možnosť nastavenia prítlaku na uzatváracích bodoch bez použitia náradia, prevedenie biele – obojstranne, kovanie – celoobvodové, systém so stredovým tesnením
 • Revitalizácia Istrijskej ulice
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice – obejkty: SO 01 Drobná architektúra – autrobusové zastávky, ochranné dopravné zábradlia, lavičky, odpadkové koše, stojan na bicykle, murovaný plot SO 02 Búracie práce (spevnené plochy, chodníky) SO 03 Chodníky, spevné plochy SO 04 Detské ihrisko SO 06 Sadové úpravy
 • Nákup tovarov a poskytnutie služieb pre vybavenie stavby v meste Poltár
  Dátum publikovania: 16.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je Nákup tovarov a poskytnutie služieb pre vybavenie stavby v meste Poltár v rozsahu dodávok technického vybavenia, výrobkov, materiálov na kanalizáciu, vodu a ústredné vykurovanie, materiál stavebný všeobecný, materiál stavebný špeciálny (farby špeciálne, podhľady, preklady, špeciálne okná strešné, sklené steny, dvere, okná), materiál pre rozvody a inštalácie elektro (osvetlenie, rozvody, štruktúrovaná kabeláž), materiál pre bleskozvody. Podrobne vo výkaze výmer a v súťažných podkladoch.
 • Dodávka digitálneho ultrasonografického prístroja pre potreby Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
  Dátum publikovania: 16.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka digitálneho ultrasonografického prístroja 1 zostava. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v súťažných podkladoch. Súvisiace služby: – dodanie na miesto určenia, – montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, – uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, – odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zariadenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 18, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Mäsové výrobky
  Dátum publikovania: 16.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je priebežné zabezpečovanie dodávky mäsových výrobkov
  pre ÚVTOS Nitra-Chrenová vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru
  v mieste jeho umiestnenia
 • Vypracovanie úradného merania spotreby paliva
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vypracovanie úradného merania spotreby paliva
 • Príslušenstvo tlačiarní
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Príslušenstvo tlačiarní
 • Destilačný prístroj
  Dátum publikovania: 17.04.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Destilačný prístroj

Digest powered by RSS Digest