verejne obstaravanie

On máj 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obnova fasády a zateplenie budovy MSKS v Senci
  Dátum publikovania: 29.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je kompletná obnova fasády objektu Mestského kultúrneho strediska 1. a 2. NP na Mierovom námestí v Senci o pôdorysnej ploche cca 55 x 30 m, t.j. výmeny jestvujúcich výplní otvorov za plastové a zateplenie obvodových stien s novou povrchovou exteriérovou úpravou, výmenu zámočníckych výrobkov (zábradlia) a zásah do spevnených plôch v miestach realizácie prístupových rámp pre telesne postihnutých v zmysle priloženej PD a špecifikácie – výkazu a výmer vrátane likvidácie vybúraných materiálov a uvedenia narušených plôch do pôvodného stavu.
 • Šatníkové skrine
  Dátum publikovania: 29.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Šatníkové skrine s dvomi dvierkami (dvojdverové): -Rozmer (v x š x h) v mm: 1800 x 600 x 500 ( 2 oddiely) -uzáver pre cylindrický zámok alebo uzáver petlica na visiaci zámok -stojaca na sokli -odvetrávanie dverí cirkulácia vzduchu pomocou vetracích otvorov -materiál oceľový plech I. triedy -hrúbka plechu: 0,6 mm -farba svetlo šedá -lakovanie vypaľovaný lak z umelej živice -výstuha dverí proti násilnému vniknutiu -výbava polica, tyč na ramienka, samolepka na číslovanie dverí
 • Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
  Dátum publikovania: 30.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení,
  Údržba železničnej trate,
  Zváranie
 • Nákup poľnohospodárskej techniky – nákup a dodávka traktorov
  Dátum publikovania: 29.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý je vymedzený technickou špecifikáciou a súťažnými podkladmi: dva kusy nových traktorov podľa technickej špecifikácie.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Údržba a rozvoj Ekonomického informačného systému SPIN a iSPIN
  Dátum publikovania: 28.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je údržba a rozvoj Ekonomického informačného systému SPIN na Úrade BBSK a iSPIN na Organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
 • Zmena existujúceho objektu Kultúrneho domu a Obecného úradu výmenou výplní otvorov v obvodovom murive a dodatočným zateplením
  Dátum publikovania: 29.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o rekonštrukciu objektu kultúrneho domu a obecného úradu: dodávka a montáž zatepľovacieho systému vrátane vonkajších omietok stien a sokla, výmena okien a dverí, výmena vonkajších a vnútorných parapetov, rekonštrukcia strechy vrátane tepelnej izolácie, klampiarske práce, nátery a maľby, dodávka a montáž nového bleskozvodu
 • Športovo – rekreačný areál
  Dátum publikovania: 28.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vybudovanie športovo rekreačného areálu. Podrobný opis zákazky je v súťažných podkladoch časť C. Projektová dokumentácia.
 • Parkoviská a revitalizácia zóny – Nábrežie M.R.Štefánika I. etapa.
  Dátum publikovania: 29.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Územie, ktoré je určené pre realizáciu stavebného objektu SO 01 Parkoviská a spevnené plochy sa nachádza neďaleko centrálnej mestskej zóny mesta Ružomberok. Jestvujúci terén pod stavbou je rovinatý, tvoria ho existujúce chodníky, prístupové účelové komunikácie asfaltového krytu a trávnaté plochy. V priestore staveniska sa nachádza viacero druhov inžinierskych sietí: bezkanálové potrubné vedenie, kanalizácia, vodovod, NN káble, VN káble, káble VO, TCom – metalické káble, TCom optické káble, optické káble. Stavebný objekt SO 01 je členený na vetvy: -Vetva A je hlavná vetva celej stavby, kde vetvu tvorí jednopruhová obojsmerná komunikácia, chodníky, parkoviská pre osobné motorové vozidlá s pozdĺžnym usporiadaním státia. -Vetva B je podružná vetva stavby, kde vetvu tvorí dvojpruhová obojsmerná komunikácia. -Vetva C je podružná vetva stavby, kde vetvu tvorí dvojpruhová obojsmerná komunikácia a pri nej sa nachádzajú chodníky a parkovacie státia s pozdĺžnym usporiadaním. -Vetva D je podružná vetva stavby, kde vetvu tvorí dvojpruhová obojsmerná komunikácia a pri nej sa nachádzajú parkovacie státia pre osobné motorové vozidlá s kolmým usporiadaním. -Vetva E je podružná vetva stavby, kde vetvu tvorí dvojpruhová obojsmerná komunikácia a pri nej sa nachádzajú parkovacie státia pre osobné motorové vozidlá s kolmým usporiadaním. Konštrukciu vozovky ako vrchný podklad bude tvoriť asfaltobetón, parkovacie plochy a chodníky zámková dlažba. Odvodnenie povrchových zrážkových vôd bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nadstavba a oprava účelového zdravotnícko-výchovného zariadenia JLF UK Martin
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Stavebné práce v rozsahu rekonštrukcie existujúceho objektu Prístavby teoretických ústavov, vybudovanie nadstavby v rozsahu dvoch podlaží, oprava hydroizolácie suterénnej časti a úprava miestnosti pre magnetickú rezonaciu.
 • Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava plynového kotla K-2" – havária
  Dátum publikovania: 28.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: na plynovom kotly K-2 typ KDVE 160 (výkon 1700 kW) došlo
  v dôsledku fyzického opotrebovania k postupnému prasknutiu žiarových trubiek, prednej
  trubkovnice, plamenca a chladiaceho registra, zároveň došlo k poškodeniu tesnenia dverí kotla.
  Kotol je v súčasnosti odstavený z prevádzky pre nadmerný únik vody. Opravu kotla K-2 je
  nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – príloha č. 1 k výzve !
  Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.
 • Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
  Dátum publikovania: 28.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
 • Jednorazový riad
  Dátum publikovania: 28.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jednorazový riad

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Mäso a mäsové výrobky pre ZpS, DSS a ŠZ Turčianske Teplice
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa, resp. dodávateľov na čerstvé mäso, mäsové výrobky, mrazenú hydinu a ryby a konzervy pre Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia, t.j. budú vrátane dopravy.
 • "Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie v Banskej Bystrici "
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť pravidelné dodávky ovocia a zeleniny na základe pravidelných objednávok podľa potreby prevádzok ŠJ pri MŠ a Sociálneho zariadenia – Mestské detské jasle. Súčasťou predmetu zmluvy sú súvisiace služby spojené s dopravou na určené miesta dodania a vyložením dodávaného tovaru do priestorov ŠJ na miestach dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami. Predmet zmluvy musí byt dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Predmet zmluvy musí byť dodávaný v najvyššej kvalite, čerstvý z dôvodu dodržania Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť na rok 2011 v platnom znení, vydané Ministerstvom školstva SR, ktoré sú povinné dodržiavať ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie pre prípravu pokrmov pre deti v zariadeniach. . Predávajúci musí spĺňať pre dodanie a prepravu tovaru podmienky Potravinového kódexu oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 195/1996 Z. z. v znp., zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Predmetom zadávania verejnej zákazky je dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ pri MŠ a Sociálne zariadenie v Banskej Bystrici v nasledovných druhoch a množstvách za rok : a.) ovocie banány – I. trieda, vo výbornej akostnej kvalite 5 883,73 kg, mandarinky – I. tr., sypané alebo ukladané, vo výbornej akostnej kvalite 2 387,06 kg, pomaranče – I. tr., sypané alebo ukladané, vo výbornej akostnej kvalite – 2 592,46 kg, kiwi – I. tr., sypané alebo balené koše, vo výbornej akostnej kvalite 898,8 kg, slivky I. tr., výborná kvalita 256,28 kg, jablká – I. tr., sypané alebo ukladané, vo výbornej akostnej kvalite, zelené a červené odrody 8 784,06 kg, hrušky – I. tr., sypané alebo ukladané, vo výbornej akostnej kvalite – 2 070,85 kg, hrozno – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite, zelené a modré odrody 1 367,28 kg, nektarinky – I. tr., ukladané, vo výbornej akostnej kvalite 868,44 kg, jahody – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 194,4 kg, melón červený – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 667,44 kg, marhule – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 174,0 kg, broskyne – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 624,36 kg, avokádo – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 48,9 kg, citróny – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 2 079,36 kg; b.) zelenina mrkva kalibrovaná, kaliber 100-300, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 6 102,17 kg, petržlen kaliber 2,5/6, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 2 253,0 kg, kaleráb – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 1 538,76 kg, kaleráb malý – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 2 648,4 kg, zeler – kaliber 10-12, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 2 035,2 kg, zemiaky – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 53 773,2 kg, pór – biely, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 593,35 kg, šalát hlávkový – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 1 309,20 kg, tekvica – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 197,64 kg, patizóny – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 21,6 kg, kel – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 608,64 kg, cvikla – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 593,4 kg, kapusta čínska – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 976,68 kg, kapusta biela – kal. 9-10, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite -1 955,03 kg, kapusta červená – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 475,2 kg, karfiol – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite, dopor. Slovenský 1 369,2 kg, brokolica – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 754,2 kg, paprika – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite, možnosť voľby farebnosti žltá+zelená+červená -1 892,84 kg, paprika kápia červená – kal. 70+, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 124,8 kg, paradajky – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 3 440,69 kg, uhorky šalátové – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 2 199,52 kg, cibula kal. 40+, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 5 690,16 kg, cibuľa zväzok – I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 1 020 zväzkov, reďkovka červená a biela, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 1 940,4 zväzkov, cesnak kal. 55-60, biely a fialový, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 219,0 kg, šampiňóny voľné a balené -250 g, I. tr., vo výbornej akostnej kvalite 286,8 kg. Uvedené množstvá sú informatívne. Uchádzač zabezpečí na základe telefonickej objednávky potvrdenej e-mailom doručenej deň vopred dodanie tovaru kupujúcemu každý pondelok, stredu a piatok v termíne medzi 6,30 a 8,30 hod. do jednotlivých prevádzok v poradí, v akom je potrebné tovar dodávať. Rozvoz tovaru zabezpečí predávajúci motorovým vozidlom spĺňajúcim podmienky stanovené v príslušnom zákone. Verejným obstarávateľom stanovené predpokladané množstvo odoberaného tovaru je iba orientačné, uchádzač bude fakturovať verejnému obstarávateľovi objem skutočne dodaného tovaru v príslušnom mesiaci. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby rozšíriť/znížiť počet odoberaného tovaru uvedeného v predmete zákazky. Predmet zmluvy bude plnený v súlade s uzatvorenou Kúpnou zmluvou.
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Preseľany
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Obnova sústavy verejného osvetlenia zo zachovaním súčasného rozmiestnenia svetelných bodov na stožiaroch NN rozvodov, ako aj na vlastných stožiaroch.
 • Nákup špecializovaných pracovných pomôcok a materiálu pre zabezpečenie prenosu efektívnych postupov selekcie a identifikácie rastlín do šľachtenia, pre zabezpečenie udržateľnosti rastlinnej výroby, vývoja biotechnologických metód, výskumu agrabiológie, výskumu molekulárnej diagnostiky ochorení, výskumu genofondu rastlín.
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: 2.1 Predmetom zákazky je dodanie je dodávka spotrebného materiálu pre výskumné aktivity verejného obstarávateľa. 2.2 V rámci výskumnej úlohy Projektu Prenos efektívnych postupov selekcie a identifikácie rastlín do šľachtenia, rezortných úloh: Možnosti a spôsoby zabezpečenia udržateľnej rastlinnej výroby v meniacich sa podmienkach prostredia, Využitie biotechnologických metód pri tvorbe nových typov rastlín, Agrobiotechnológie a molekulárna diagnostika ochorení vybraných hospodársky významných plodín, Biologická a funkčná diverzita genofondu rastlín pre zvýšenie pridanej hodnoty poľnohospodárskej produkcie, Multifunkčné využívanie trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach, Výskum agroekologických aspektov udržateľných poľnohospodárskych systémov z hľadiska socioekonomického vývoja a klimatickej zmeny, Špecifické a biologicky aktívne zložky viniča pre zvýšenie hodnoty vinohradníckej a vinárskej produkcie, úloh Projektov cezhraničnej spolupráce a úloh APVV projektov, je potrebné zabezpečiť komplexnú dodávku základného špecializovaného spotrebného materiálu, ktorý umožní plnenie vytýčených úloh smerujúcich k splneniu hlavných cieľov Projektov. 2.3 V rámci molekulárno-biochemického výskumu, na ktorého realizáciu sú Projekty zamerané, sú cieľové zložky buniek a pletív rastlín podrobované analýzam zo širokého spektra oblastí, ako sú molekulárna biológia, biochémia, biotechnológia ktoré ponúkajú možnosti využitia metód genomiky, proteomiky. Metódy spomínaných oblastí sa venujú analýzam buniek, pletív, či makromolekúl ako sú proteíny, nukleové kyseliny a iné funkčné molekuly. Nutné vybavenie na štúdium spomenutých substancií pozostáva z laboratórnych reagencií, kitov, setov, chemikálií ako aj spotrebných materiálov a pracovných pomôcok vyrobených z plastu, papiera, skla, resp. materiálov so špecifickými funkčnými vlastnosťami. Tieto sú potrebné na podporu realizácie jednotlivých krokov a aplikácií experimentálnej časti Projektov, ako sú napr. odber vzoriek, kultivácia rastlinného materiálu, vizualizácia a charakterizácia buniek a pletív, inokulácia rastlinných buniek selektovanými vírusmi, izolácia makromolekúl a podobné. Spotrebný materiál bude využitý s existujúcim laboratórnym vybavením (prístroje a zariadenia), čo umožní kultiváciu, detekciu, izoláciu, purifikáciu cieľových makromolekúl, ako aj finálnu detekciu, amplifikáciu, selekciu, charakterizáciu a uskladnenie nukleových kyselín. 2.4 Pre dosiahnutie stanovených cieľov Projektov založených na úspešnom priebehu experimentálnej časti sú v Časti B. Podrobný opis predmetu zákazky uvedené záväzné požiadavky na vlastnosti a parametre jednotlivých položiek predmetu zákazky. 2.5 Tieto boli definované na základe poznatkov o najaktuálnejších laboratórnych postupoch a metódach z publikovaných vedeckých zdrojov a súčasne vychádzajúce zo skúseností z dosiahnutých výsledkov. Zároveň bolo obstarávateľom prihliadané na dosiahnutie čo najlepšej hospodárnosti, minimálnej spotreby s maximálnou účinnosťou a zaručeným výsledkom. Požiadavky zohľadňujú tiež ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci laboratórneho personálu a ekologickosť pri použití, resp. pri likvidácii týchto materiálov po ich použití. Paralelne je záujmom obstarávateľa zaručiť kompatibilitu obstarávaného laboratórneho materiálu s jestvujúcim materiálovým a technologickým vybavením, ako aj používanými pracovnými postupmi. 2.6 Z týchto dôvodov obstarávateľ požaduje splnenie v Časti B. Podrobný opis predmetu zákazky uvedených technických parametrov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Spojivá maltovinové a zmesy maltové_1
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Spojivá maltovinové a zmesy maltové_1
 • Potápačské kurzy
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Potápačské kurzy
 • Petrolej letecký
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Petrolej letecký
 • Tlačiarenská farba
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tlačiarenská farba

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
  Dátum publikovania: 24.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom postupu zadávania zákazky je výber dodávateľa , resp. dodávateľov Heparínov pre všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Bližšia špecifikácia a rozsah obstarávaných liečiv HEPARÍNU je uvedená v časti B.1 Opis zákazky v týchto súťažných podkladoch.
 • Zateplenie budovy sociálnych služieb a polikliniky v Kysuckom Novom Meste.
  Dátum publikovania: 24.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky malo byť uskutočnenie stavebných prác podľa vypracovaného projektu v stupni pre stavebné povolenie spojených so stavebnými objektmi: SO 01 Zateplenie budovy sociálnych služieb v Kysuckom Novom Meste Objekt je dvojpodlažný, zastrešený plochou strechou so živičnou krytinou. Súčasná povrchová úprava fasády je škrabaný brizolit. Navrhované zateplenie sa týka zateplenia obvodových a vnútorných konštrukcií a zateplením strechy Obnovovaný objekt bude zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím fasádnym systémom zo zníženou horľavosťou. Zateplenie bývalej plochej strechy je navrhnuté tepelno-izolačnými doskami. Súčasťou zateplenia objektov je výmena okien a vonkajších dverí za plastové, ktoré budú zasklené izolačným dvojsklom. SO 02 Zateplenie objektov polikliniky v Kysuckom Novom Meste Objekt polikliniky je trojpodlažný, detský pavilón je prízemný, oba objekty s technickým suterénom, zastrešené plochou strechou so živičnou krytinou. Súčasná povrchová úprava fasády je škrabaný brizolit. Navrhované zateplenie sa týka obvodových a vnútorných konštrukcií, zateplenia strechy a podhľadu technického suterénu. Obnovovaný objekt bude zateplený certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou tepelnej izolácie 120 mm, na nadpražiach a osteniach hr. 30 mm. Sokel od úrovne 0,20 sa zateplí tepelnou izoláciou v hrúbke 80 mm po terén. Zateplenie plochej strechy je navrhnuté tepelno-izolačnými doskami. Súčasťou zateplenia objektov je výmena okien a vonkajších dverí za plastové, ktoré budú zasklené izolačným dvojsklom. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie a predloženie energetického certifikátu budovy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je odsúhlasená projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie a výkaz výmer pre vypracovanie ceny ponuky. Súťažné podklady boli prístupné v elektronickej podobe.
 • Potápačské kurzy
  Dátum publikovania: 25.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Potápačské kurzy
 • Náhradné diely na UDS
  Dátum publikovania: 24.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka náhradných dielov na UDS v rozsahu a kvalite podľa Príloh č. 1 – 6 k súťažným podkladom. Nákup na základe objednávky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zateplenie fasády administratívnej budovy OZ Žarnovica
  Dátum publikovania: 24.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Navrhované búracie a demontážne práce budú malého rozsahu , nebudú zasahovať do nosných konštrukcií objektu , budú realizované ručne , postupným rozoberaním konštrukcií určených na vybúranie . Vybúrajú sa pôvodné drevené okná v suteréne s parapetnými plechmi a parapetnými doskami . Taktiež sa vybúrajú pôvodné dvere do suterénu . Obijú sa podokenné rímsy z tehál hr. 50 mm . Demontujú sa mreže na oknách v suteréne , dažďové žľaby a zvody , osadené predmety na fasáde – svetlo , satelit , tabule , ventilátor , zvody bleskozvodu a pôvodné oplechovanie rímsy nad dverami do suterénu a oplechovanie prekrycej konštrukcie nad vonkajšími schodmi. V suteréne objektu sa osadia nové plastové okná s izolačnými dvojsklami , parapetné dosky a parapetné plechy a nové vstupné plastové dvere do suterénu / počet okien , dverí , spôsob otvárania , počet parapetných dosiek a parapetných plechov je uvedený vo výpisoch výplňových konštrukcií , klampiarskych výrobkov a parapetných dosiek / . Obvodové murivo sokla sa opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou s extrudovaného polystyrénu XPS-G hr. 50 mm . Skladba : pôvodný obvodový plášť sokla – kamenný obklad , lepiaca a výstužná hmota , tepelná izolácia extrudovaný polystyrén XPS-G hr. 50 mm , lepiaca a výstužná hmota , 2 x sklotextilná mriežka , podkladový náter , soklová omietka. Obvodové murivo stien sa opatrí kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu EPS 70 hr. 100 mm. Skladba : pôvodný obvodový plášť ,lepiaca a výstužná hmota , tepelná izolácia na báze penového polystyrénu EPS 70 hr.100 mm ,lepiaca a výstužná hmota , sklotextilná mriežka , podkladový náter , ryhovaná omietka silikátová s veľkosťou zrna 2 mm. Osadia sa oceľové mreže na okná v suteréne , dažďové žľaby a zvody s novými dĺžkovo zodpovedajúcimi kotvami , zvody bleskozvodov s dĺžkovo zodpovedajúcimi kotvami , ktoré sa predtým očistia , odmastia a opatria ochranným náterom.
 • Dodávka náhradného dielu pre prístroj INNOVA 2100
  Dátum publikovania: 23.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom podprahovej zákazky je dodávka náhradného dielu – radiologického kolimátora pre kardiovaskulárny systém GE Healthcare INNOVA 2100.
 • Ústredné vykurovanie
  Dátum publikovania: 24.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je demontáž jestvujúcich rozvodov ústredného vykurovania a zhotovenie nových rozvodov vrátane dodávky nových vykurovacích telies v objekte základnej školy a súvisiacich objektoch. Súčasťou predmetu zákazky sú aj stavebné práce na oprave a údržbe stien, ktoré boli demontážou a montáž ústredného vykurovania poškodené, alebo boli alebo budú ústredným vykurovaním zakryté.
 • Vodiče_12
  Dátum publikovania: 23.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vodiče_12

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup osobného motorového vozidla
  Dátum publikovania: 22.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje nákup a dodávku osobného motorového vozidla pre zabezpečenie činnosti pracovníkov KOCR Turizmus regiónu Bratislava, organizácie podujatí v teréne, prezentačných aktivít, organizovanie seminárov a workshopov, rozvoz informačných a propagačných materiálov po Bratislavskom kraji ako aj účasti zamestnancov a prevozu propagačných materiálov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Cenové ponuky uchádzačov musia obsahovať celkovo zaplatené finančné prostriedky počas doby leasingu : akontáciu minimálne 30 % a max. 36 % z ceny osobného motorového vozidla v EUR vr. DPH, leasingové splátky počet 48, odkupnú cenu, poplatok za prevod vlastníctva, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, poistenie finančnej straty v prípade krádeže alebo totálnej škody.
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dojč.
  Dátum publikovania: 23.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia časti existujúceho verejného osvetlenia, pozostávajúca z dodania tovaru, uskutočnenia s tým súvisiacich stavebných prác a poskytnutia súvisiacich služieb v obci Dojč. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Predmetom zákazky je nákup všeobecného materiálu IT.
  Dátum publikovania: 22.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup všeobecného materiálu IT.
 • Chodníky – Hlavná ulica Bučany
  Dátum publikovania: 23.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zákazka rieši zmenu stavby Chodníky Hlavná ulica Obce Bučany pred dokončením. Dôvodom zmeny je rozšírenia parkoviska pri MŠ z 2 parkovacích miest na 10, čo nevyhnutne vyvolalo zmenu SO-01 a táto je vyjadrená v dielčich stavebných objektoch : SO-01 Chodník trasa 1 časť 1: po km 0,112, SO-01.1 Parkovisko pri MŠ, SO-01.2 Verejné osvetlenie parkoviska pri MŠ, SO-01.3 Úprava chodníka a SO- 01.4 Oplotenie – prekládka.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup ekologických plastových kompostérov pre Obec Turany.
  Dátum publikovania: 21.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka 1030 ks ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu a 20 ks veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov z vysokohustotného HDPE materiálu.
 • ADVENTURE GOLF
  Dátum publikovania: 22.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizáca Adventure golfového 9 jamkového ihriska v Športovo – zábavnom areáli, Alejová 2, Košice do existujúceho exteriéru s osadením súvisiacich prvkov ( lavičky, odkladacie stolíky, … ), umelého trávnika, dodávkou príslušenstva a výstavbou obslužného prepojovacieho chodníka. Golfové dráhy musia byť odolné voči vonkajším poveternostným vplyvom.
 • Dodávka a montáž záložneho výmenníka tepla.
  Dátum publikovania: 21.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: 1.Úvod Predmetná zakázka rieši 100% zálohu existujúcej výmenníkovej stanice para voda Danfoss DSI 65-20/100 H umiestnenej v priestoroch technickej miestnosti na 2.PP. Záloha bude realizovaná identickým zariadením. Každá zmena využitia projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia, kopírovanie projektovej dokumentácie a pod. je podmienené súhlasom autora projektovej dokumentácie. 2.Výpočtová hodinová spotreba tepla objektu Pre objekt:660 kW 3.Zdroj tepla Ako záložný zdroj je navrhnuté zariadenie identické s pôvodným, t.j. výmenníková stanica para voda Danfoss DSI 65-20/100 H alebo ekvivalent spomínanej výmenníkovej stanice, spolu s expanzným a zabezpečovacím systémom bez kondenzačného hospodárstva. Pre odvod kondenzátu bude využívané kondenzačné hospodárstvo existujúcej výmenníkovej stanice. Umiestnená bude v technickej miestnosti na 2.PP. Umiestnenie výmenníkovej stanice prispôsobiť situácii na stavbe. Parametre médií: Primárna strana para t 140°C/kondenzát tlak0,6 MPa m952 kg/h Sekundárna strana voda t80/60°C m29,2 m3/h 4.Zabezpečovací systém Zabezpečovacie zariadenia na udržiavanie statického tlaku a objemových zmien vody je súčasťou novonavrhovanej záložnej výmenníkovej stanice. Systém bude dopĺňaný upravenou vodou z kondenzátu. 5.Armatúry Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčame použiť štandardné závitové alebo prírubové armatúry, ktoré zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému. Pre rozvody pary použiť armatúry vhodné pre parné systémy. 6.Rozvody Napojenie na existujúce rozvody pary a teplovodného vykurovania, ktoré sú vedené pod stropom, bude realizované oceľovým potrubím. Potrubie bude od výmenníkovej stanice stúpať pod strop kde bude napojené na existujúci rozvod pary resp. ústredného vykurovania. Spádovanie rozvodov previesť podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie tak, aby ich bolo možné odvzdušniť a odvodniť. 7.Izolácie a nátery Potrubia budú opatrené dvojnásobným emailovým náterom. Všetky potrubia budú izlované izoláciou z minerálnej vlny s povrchovou úpravou z hliníkovej fólie. Hrúbka tepelnej izolácia: DN 20 hr. 25 mm DN 65 hr. 60 mm DN 125 hr. 100 mm 8.Závesy a uchytávanie Uchytávanie potrubia bude riešené pomocou uchytávacieho systému na stropných závesoch votknutých do stropu. Dilatácia potrubia je zabezpečená prirodzenými ohybmi. 9.Čerpadlá Obeh vody na sekundárnej strane bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo inštalované na sekundárnej strane výmenníkovej stanice. Čerpadlo je súčasťou dodávky výmenníkovej stanice. 10.Prevádzka, obsluha a údržba Pracovníci pri montáži, obsluhe a prevádzke zariadení sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia prevádzky zariadení. Obsluha strojovne musí byť odborne spôsobilá. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Pred preplachom je nutné demontovať všetky prvky, ktoré by sa mohli zvýšeným výskytom nečistôt poškodiť (regulačné prvky, vodomery, …) ak už boli namontované. Aby bol zabezpečený prevádzkyschopný stav a možnosť rýchleho nábehu, odporúčame navrhnuté zariadenie prestriedavať s pôvodnou výmenníkovou stanicou. Odporúčame každoročnú posezónnu servisnú prehliadku. Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení. 11.Zadanie pre ELI -Napojiť zariadenie DSI 65-20/100 H 400 V / III / 50 Hz, príkon 6,8 kW, prúd 13 A Poznámka: Kapacitne sa elektrický výkon nenavyšuje. Novo navrhovaná výmenníková stanice nebude v prevádzke súčasne s pôvodnou. Uchádzačom sa umožňuje predložiť aj ekvivalent výmenníkovej stanice, tak ako ju požaduje verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii. Súčasťou súťažných podkladov je aj príloha č.1 výkaz výmer a príloha č.2 projektová dokumentácia.
 • "Oprava umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk v objekte SO2 na Fakulte humanitných vied a Fakulte prírodných vied ( FHV a FPV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica.
  Dátum publikovania: 22.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je: Oprava umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk v objekte SO2 na Fakulte humanitných vied a Fakulte prírodných vied ( FHV a FPV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica. 1. Projektová dokumentácia (ďalej PD) stavby – Elektroinštalácie rieši: Návrh nového umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk objektu FHV a FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica. Napojenie všetkých nových el. svietidiel na chodbách objektu z existujúcich el. rozvádzačov na jednotlivých poschodiach objektu. Táto projektová dokumentácia nerieši: Existujúce el. rozvádzače /len ich dozbrojenie v nutnom rozsahu pre svetelne okruhy chodieb/. Zásuvkové a svetelné rozvody mimo chodieb objektu. SLP. 2.Rozvodné siete Rorozvodná sieť v existujúcich Rozvádzačoch od suterénu po 3. poschodie 3 + PEN str. 50 Hz, 230/400V/TN C. Rozvodná sieť v nových rozvodniciach na prízemí RSp 1 a RSp 2 3 + NPE str. 50 Hz, 230/400V/TN S. 3.Údaje o maximálnej súčasnej spotrebe a prehľad potrieb v jednotlivých sústavách SO FHV a FPV UMB, Tajovského 40: 3.1 Pre všetky existujúce el. rozvádzače budú po osadení nových svietidiel a pripojený malých pohybových čidiel a núdzových svietidiel inštalovaný výkon o cca 20 % menší z dôvodu 100% osadenia žiarivkových svietidiel s elektronickými predradníkmi a tiež v menšom počte oproti pôvodným svietidlám. 4.Protokol o vonkajších vplyvoch. Protokol o vonkajších vplyvoch bol vypracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51 . Elektrické zariadenia v priestoroch objektu FHV a FPV sú zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 § 2, ods. 1 zaradené podľa miery ohrozenia do skupiny B. 5.Zásadné riešenie ochrán proti skratu , preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu 5.1 Zariadenia a káble napájané z existujúcich rozvádzačov a tiež nových RSp1 a RS p2 sú proti skratu a preťaženiu chránené ističmi resp. poistkami. 5.2 Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke /živých častí/ izoláciou a krytmi. podľa STN 33 2000-4-41. 5.3 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche v sieti TN je – ochrana samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4 -41. 6.Spôsob kompenzácie účinníka Všetky nové svietidlá sú vo vyhotovení s kompenzáciou jalovej energie. 7.Skratové pomery až po prípojnice rozvodnice Napojenie existujúcich spotrebičov je realizované z existujúcich el. rozvádzačov na jednotlivých podlažiach. Všetky prívodné el. káble do existujúcich el. rozvádzačov ostávajú zachované takže aj skratové pomery sa v sústave el. rozvádzačov sa nemenia. Všetky existujúce el. rozvádzače na jednotlivých podlažiach objektu svojím vyhotovením vyhovujú skratovým pomerom, ktoré môžu v nich vznikať . 8. Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení 8.1 Všetky el. rozvádzače sú na jednotlivých podlažiach umiestnené v prostredí so vonkajšími vplyvmi. Pred rozvádzačom je voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzača je IP40, pri otvorených dverách IP20. Dvere rozvádzačov, skrinky, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb. 8.2 Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia. 8.3 Súčasťou dodávky podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. musí byť sprievodná dokumentácia musí obsahovať: a) identifikačné údaje výrobcu resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení, b) pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení obsahujúce : – prípustný spôsob použitia – návod na obsluhu, údržbu, prehliadky, skúšky – požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie – požiadavky na odbornú spôsobilosť – návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky c) preberacie dokumenty : – východzia revízia – projekt skutočného vyhotovenia – osvedčenie o elektrických zariadeniach. 9. Technický popis rozvodov 9.1 Predmetom riešenia je návrh nových svietidiel umelého osvetlenia na chodbách a na schodiskách objektu FHV a FPV. Súčasťou opravy umelého osvetlenia na chodbách sú aj nové el. rozvody, ktoré budú napájať nové svietidlá na chodbách. Rozvody riešené v tomto projekte začínajú na jednotlivých poschodiach vždy v existujúcich el. rozvádzačoch na prízemí až 3. poschodí na chodbách a končí jednotlivými svietidlami. Všetky prívody do existujúcich el. rozvádzačov zostávajú zachované. 9.2 Existujúce el. rozvádzače budú dozbrojené o prvky pre istenie a ovládanie svetelných obvodov chodieb. Z jednotlivých el. rozvádzačov sa musia odstrániť všetky poistky E27 rezervy a tiež pre okruh osvetlenia chodieb. Vytvorené miesto v rozvádzačoch potom poslúži pre osadenie nových ističov a spínacích prvkov pre osvetlenie chodieb. Pre tento účel bude zmenená el. sústava TN-C na TN-S. Jednotlivé vývody pre svetelné okruhy potom budú vedené v sústave TN-S. Vývody el. káblov z rozvádzačov budú po chodbách vedené v plastových lištách na povrchu. V prípadoch kedy nová výzbroj nevojde do existujúceho el. rozvádzača bude hneď pri rozvádzači osadená malá rozvodnica s výzbrojou pre osvetlenie. 9.3 Všetky zásuvkové rozvody zostávajú zachované v pôvodnom rozsahu. 9.4 Osvetlenie chodieb bude ovládané pomocou pohybových čidiel zapojených na jednotlivých častiach poschodí. Tieto čidlá majú nastaviteľný časový dobeh , citlivosť na svetlo a detekciu dosahu. 9.5 Na chodbách je riešené tiež núdzové osvetlenie. V nových svietidlách budú osadené moduly núdzového osvetlenia, ktoré sa pri výpadku el. energie automaticky rozsvietia. Pre tento účel budú svietidlá napojené trvalou fázou. Všetky el. káble vedené po hlavnej únikovej chodbe budú bezhalogénové typu N2XH. Všetky nové žiarivkové svietidlá budú osadené širokospektrálnymi žiarivkami. 9.6 Nové umelé osvetlenie bude tiež zrealizované aj chodbách suterénu. Tu povedú nové el. káble na lištách niekde na povrchu. 9.7 Na prízemí budú osadené dve nové podružné plastové rozvodnice RSp1 a RSp2 pri existujúcich rozvádzačoch. Tieto budú slúžiť pre napojenie ľavej a pravej strany umelého osvetlenia prízemia v časti vestibul 10. Likvidácia elektroodpadu Vzniknuté odpady v rámci montáže elektroinštalácie budú v zmysle zákona č. 233/2001 Z.z. o odpadoch roztriedené podľa jednotlivých druhov. Zhodnotenie, likvidáciu a recykláciu jednotlivých kategórií elektroodpadu, ktorá je požadovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady č.2002/ 96 / ES z 27.1.2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení a prevzatá legislatívou SR zákonom č. 733/2004 Z.z., musí vykonať organizácia s príslušnou certifikáciou. Materiálno technické vlastnosti použitých stavebných materiálov a stavebných výrobkov podliehajú ustanoveniam Zákona NR SR č. 521/2001 Z. z. a Zákona SNR č. 264/1999 Z. z., musia sa dokladovať certifikátmi a protokolmi o zhode od výrobcu stavebného materiálu a stavebných výrobkov. Upozorňujeme k predmetnej stavbe, že orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor pri kolaudačnom konaní predmetnej stavby bude požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (t.j. skutočnej požiarnej odolnosti, skutočnej horľavosti, skutočného indexu šírenia plameňa) všetkých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov zabudovaných v posudzovanej stavbe. Posúdenie požiarnej bezpečnosti je spracované podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a príslušných STN. Prílohou uvedenej rekonštrukcie stavby je CD, ktoré obsahuje projektovú dokumentáciu a výkaz výmer. Uvedené CD je príloha č. 2 týchto súťažných podkladov v časti G. Prílohy.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup motorových vozidiel pre psovodov finančnej správy a na prepravu služobných psov
  Dátum publikovania: 21.05.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie motorových vozidiel kategórie N1 určené na prepravu zvierat a tovarov, typ karosérie BB skriňové dodávkové, vozidlo určené na prestavbu. Vozidlo zelenej alebo bielej farby pre min. dvojčlennú posádku rozdelené na dve časti: kabína vozidla a ložný priestor určený jednak pre prepravu psov a ako odkladací priestor pre umiestnenie a prepravu batožiny. Súčasťou zákazky je záruka na vozidlo min. 4 roky a kompletný servis na vozidlo na 4 roky alebo 140 000 km. Kompletný servis na vozidlo zahŕňa výrobcom predpísaný servis, výmenu opotrebovateľných súčastí vrátane materiálu a práce (medzi opotrebiteľné súčasti patrí: brzdové segmenty, brzdové kotúče, tlmiče, stabilizátory, ložiská, spojka a spojková lamela, všetky žiarovky, stieracie lišty), dopĺňanie prevádzkových kvapalín a náplní vrátane materiálu a práce.
 • Dodávka a montáž záložneho výmenníka tepla.
  Dátum publikovania: 21.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: 1.Úvod Predmetná zakázka rieši 100% zálohu existujúcej výmenníkovej stanice para voda Danfoss DSI 65-20/100 H umiestnenej v priestoroch technickej miestnosti na 2.PP. Záloha bude realizovaná identickým zariadením. Každá zmena využitia projektu, zásahy do navrhovaného technického riešenia, kopírovanie projektovej dokumentácie a pod. je podmienené súhlasom autora projektovej dokumentácie. 2.Výpočtová hodinová spotreba tepla objektu Pre objekt:660 kW 3.Zdroj tepla Ako záložný zdroj je navrhnuté zariadenie identické s pôvodným, t.j. výmenníková stanica para voda Danfoss DSI 65-20/100 H alebo ekvivalent spomínanej výmenníkovej stanice, spolu s expanzným a zabezpečovacím systémom bez kondenzačného hospodárstva. Pre odvod kondenzátu bude využívané kondenzačné hospodárstvo existujúcej výmenníkovej stanice. Umiestnená bude v technickej miestnosti na 2.PP. Umiestnenie výmenníkovej stanice prispôsobiť situácii na stavbe. Parametre médií: Primárna strana para t 140°C/kondenzát tlak0,6 MPa m952 kg/h Sekundárna strana voda t80/60°C m29,2 m3/h 4.Zabezpečovací systém Zabezpečovacie zariadenia na udržiavanie statického tlaku a objemových zmien vody je súčasťou novonavrhovanej záložnej výmenníkovej stanice. Systém bude dopĺňaný upravenou vodou z kondenzátu. 5.Armatúry Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčame použiť štandardné závitové alebo prírubové armatúry, ktoré zabezpečia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vykurovacieho systému. Pre rozvody pary použiť armatúry vhodné pre parné systémy. 6.Rozvody Napojenie na existujúce rozvody pary a teplovodného vykurovania, ktoré sú vedené pod stropom, bude realizované oceľovým potrubím. Potrubie bude od výmenníkovej stanice stúpať pod strop kde bude napojené na existujúci rozvod pary resp. ústredného vykurovania. Spádovanie rozvodov previesť podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie tak, aby ich bolo možné odvzdušniť a odvodniť. 7.Izolácie a nátery Potrubia budú opatrené dvojnásobným emailovým náterom. Všetky potrubia budú izlované izoláciou z minerálnej vlny s povrchovou úpravou z hliníkovej fólie. Hrúbka tepelnej izolácia: DN 20 hr. 25 mm DN 65 hr. 60 mm DN 125 hr. 100 mm 8.Závesy a uchytávanie Uchytávanie potrubia bude riešené pomocou uchytávacieho systému na stropných závesoch votknutých do stropu. Dilatácia potrubia je zabezpečená prirodzenými ohybmi. 9.Čerpadlá Obeh vody na sekundárnej strane bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo inštalované na sekundárnej strane výmenníkovej stanice. Čerpadlo je súčasťou dodávky výmenníkovej stanice. 10.Prevádzka, obsluha a údržba Pracovníci pri montáži, obsluhe a prevádzke zariadení sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia prevádzky zariadení. Obsluha strojovne musí byť odborne spôsobilá. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky musí byť každé zariadenie prepláchnuté. Pred preplachom je nutné demontovať všetky prvky, ktoré by sa mohli zvýšeným výskytom nečistôt poškodiť (regulačné prvky, vodomery, …) ak už boli namontované. Aby bol zabezpečený prevádzkyschopný stav a možnosť rýchleho nábehu, odporúčame navrhnuté zariadenie prestriedavať s pôvodnou výmenníkovou stanicou. Odporúčame každoročnú posezónnu servisnú prehliadku. Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení. 11.Zadanie pre ELI -Napojiť zariadenie DSI 65-20/100 H 400 V / III / 50 Hz, príkon 6,8 kW, prúd 13 A Poznámka: Kapacitne sa elektrický výkon nenavyšuje. Novo navrhovaná výmenníková stanice nebude v prevádzke súčasne s pôvodnou. Uchádzačom sa umožňuje predložiť aj ekvivalent výmenníkovej stanice, tak ako ju požaduje verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii. Súčasťou súťažných podkladov je aj príloha č.1 výkaz výmer a príloha č.2 projektová dokumentácia.
 • Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska – Aktivita II. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika – Špeciálne služby -637 005; Nákup licencií – 711 004 – Mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika
  Dátum publikovania: 18.05.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Verejný obstarávateľ vyhlasuje nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže: Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska – Aktivita II. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika – Špeciálne služby – 637 005; Nákup licencií – 711004 – Mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika podľa technickej špecifikácie , ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v časti B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
 • Oprava striech
  Dátum publikovania: 21.05.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Časť A: Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici Kráľovej, Časť B: Liečebno-rehabilitačné stredisko Kováčová, Bienska dolina 27. Podrobný popis požadovaných prác je uvedený v súťažných podkladoch – výzve na pedkladanie ponúk

Digest powered by RSS Digest