verejne obstaravanie

On jún 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Srdcové chlopne
  Dátum publikovania: 29.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Srdcové chlopne
 • Rekonštrukcia chodníka v meste Myjava časť Turá Lúka
  Dátum publikovania: 29.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia chodníka pozostáva z I.časti – odstránenia jestvujúceho asfaltového krytu s následným využitím vybúraného asfaltu s novým priečnym usporiadaním: liaty asfalt a nepieskováná lepenka a II.časti -kompletnej rekonštrukcie chodníka s priečnym usporiadaním: liaty asfalt, nepiesková lepenka, cementom stmelená zmes, štrkopiesok. Podrobný opis v súťažných podkladoch.
 • Stravovacie poukážky pre Okresný súd Michalovce 2014 – 2015
  Dátum publikovania: 28.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudocov a zamestnacov Okresného súdu Michalovce
 • oprava podláh
  Dátum publikovania: 29.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zrealizovanie opravy podláh v kuchyni odsúdených na prvom nadzemnom podlaží hospodárskeho bloku, v kinosále na prvom nadzemnom podlaží ubytovne odsúdených, v jedálni príslušníkov na prvom nadzemnom podlaží veliteľskej budovy.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rôzny kancelársky nábytok.
  Dátum publikovania: 27.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je v súťažných podkladoch v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný ( obr. 1 až 32 v súťažných podkladoch). Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečeniu účelu, na ktoré sú určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvality.
 • Úprava podlahy pod prístreškom Rastislavova 79
  Dátum publikovania: 27.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Úprava podlahy pod prístreškom Rastislavova 79
 • Zateplovacie práce USTARCH
  Dátum publikovania: 28.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zateplenie troch pomocných prevádzok Ústavu stavebníctva a architektúry SAV kontaktným zateplovacím systémom
 • Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  Dátum publikovania: 28.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka digitálnych ultrasonografických prístrojov.
  Dátum publikovania: 26.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Dodávka digitálnych ultrasonografických prístrojov v zložení: 1) Digitálny ultrazvukový prístroj prémiovej triedy vhodný pre potreby interného oddelenia. Musí poskytovat kvalitné zobrazovanie v 2D BW – móde, ako aj vysokú citlivost dopplerovského zobrazovania: 1 systém, 2) Digitálny ultrazvukový prístroj prémiovej triedy vhodný pre potreby rádiologického oddelenia – rádiológia. Musí poskytovat kvalitné zobrazovanie v 2D BW – móde, ako aj vysokú citlivost dopplerovského zobrazovania: 1 systém. 3) Digitálny ultrazvukový prístroj prémiovej triedy vhodný pre potreby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Musí poskytovat kvalitné zobrazovanie v 2D BW – móde, ako aj vysokú citlivost dopplerovského zobrazovania: 1 systém. 4) Digitálny špecializovaný ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby anesteziologického oddelenia: 1 systém. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súvisiace služby: – dodanie na miesto určenia, – montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, – uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, – odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zariadenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku nového, nie repasovaného vybavenia, zariadenia
 • Nástroje na meranie množstva
  Dátum publikovania: 27.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Nástroje na meranie množstva,
  Zariadenia pre digitálnu kartografiu,
  Prístroje na meranie žiarenia,
  Meracie prístroje,
  Navigačné prístroje,
  Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent),
  Polarizačné mikroskopy,
  Plynové chromatografy,
  Chromatografy,
  Spektrometre,
  Hmotnostné spektrometre,
  Kalorimetre,
  Analyzátory,
  Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel),
  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje,
  Sušičky,
  Priemyselné alebo laboratórne pece, spaľovacie pece a rúry (na pečenie),
  Rôzne čistiace stroje,
  Laboratórne čerpadlá a príslušenstvo,
  Anemometre,
  Difrakčný prístroj,
  Elektronické váhy a ich príslušenstvo,
  Elektronické analytické váhy,
  Drviče,
  Hydrografické prístroje,
  Zariadenia na zaznamenávanie zrážok,
  PH metre,
  Dávkovacie zariadenia,
  Prietokomery,
  Merače žiarenia alfa,
  Merače žiarenia beta,
  Prístroje na vyhodnotenie jadrového žiarenia,
  RTG mikroanalyzátory,
  Akustické hĺbkomery,
  Zariadenie na zaznamenávanie zrážok alebo vyparovania,
  Geologické a geofyzikálne prístroje,
  Geologické prieskumné prístroje,
  Elektromagnetické geofyzikálne prístroje,
  Gravimetre,
  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a prístroje,
  Hydrometre,
  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov,
  Nástroje na meranie prietoku,
  Merače žiarenia alfa a beta
 • Rekonštrukcia hotela Luna – stavebné práce
  Dátum publikovania: 27.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Hlavným cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia objektu Hotela Luna v centre Žiaru nad Hronom na moderný 4* business hotel s celoročnou komplexnou ponukou služieb. Zákazka pozostáva z dvoch hlavných aktivít: Aktivita 01: Elektroinštalácie a elektrozariadenia, Aktivita 02: Stavebné a rekonštrukčné práce.
 • Zemný plyn a elektrická energia
  Dátum publikovania: 26.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu a elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obnova obalového plášťa FCHPT
  Dátum publikovania: 25.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Obnova obalového plášťa, ktorého časti významne ovplyvňujú tepelno-technickú kvantifikáciu budovy, netransparentné časti obalového plášťa (steny), transparentné časti obalového plášťa (steny), strešné konštrukcie vonkajšie podhľady,vnútorné deliace konštrukcie. Uvedené prace sa vykonajú v celej budove. Schodiská – v rámci riešenia požiarnej ochrany sú riešené tri dodatočné únikové schodiská z ľahkej oceľovej konštrukcie. Vonkajšie kamenné obklady – je navrhované vymenenie poškodených častí obkladu a vyčistenie znečistených častí.
 • Služby súvisiace s prevádzkou lietadiel
  Dátum publikovania: 26.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby súvisiace s prevádzkou lietadiel,
  Snímanie údajov
 • Zabezpečenie prepravných a súvisiacich služieb pri preprave hnojív podliehajúcich poveternostným vplyvom v prístave Pálenisko
  Dátum publikovania: 25.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Zabezpečenie prepravných a súvisiacich služieb pri preprave hnojív podliehajúcich poveternostným vplyvom v prístave Pálenisko
 • Strážne služby
  Dátum publikovania: 26.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Strážne služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Tlačiarenské a príbuzné služby
  Dátum publikovania: 25.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Tlačiarenské a príbuzné služby
 • Oprava plochých striech PVC fóliou v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov
  Dátum publikovania: 25.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava vybraných plochých striech PVC fóliou, bližšie špecifikovaná v súťažných podkladoch v časti B2
 • Semená rastlín".
  Dátum publikovania: 24.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje dodávku semien v zadanom sortimente podľa prílohy č. 1. Semená musia byť v originálnych obaloch s dátumom spotreby minimálne do konca roka 2014.
  Dodávateľ môže navrhnúť zmenu množstva súvisiacu s veľkosťou balenia. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zámenu balenia neakceptovať
 • Prístavba MŠ – Kráľová pri Senci
  Dátum publikovania: 25.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom je prístavba materskej školy Kráľová pri Senci, parc. č. 358/1, 358/3, 358/5 podľa projektovej dokumentácie Ing. Arch. Jitky Mičovej a Ing. Arch. Pavla Komára. Prístavba materskej školy je riešená ako samostatný jednopodlažný nepodpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch 12,5 x 21,5 m prepojený prekrytým krčkom s existujúcim objektom MŠ tak, aby bol umožnený prechod suchou nohou z prístavby do existujúcej MŠ. Objekt je zastrešený plochou strechou a výškovo nadväzuje na existujúci objekt. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, najmä časť D-Opis predmetu zákazky, ktorého súčasťou je Výkaz výmer a Príloha D- Proj. dokumentácia.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pracovné a ochranné odevy
  Dátum publikovania: 22.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka pracovných a ochranných odevov do ŽSR.
 • Oprava Kultúrneho domu Piešť I., Detva
  Dátum publikovania: 22.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zákazka rieši opravu Kultúrneho domu v rozsahu- Stavebná časť: – Zateplenie severnej a západnej fasády a opravu ostatných faásd – Výmena vonkajších výplní otvorov – Oprava sociálnych zariadení – Prístavba zádveria pred hlavným vstupom – Pprístupová komunikácia Zdravotrechnika Elektroinštalácia a bleskozvod, elektrická prípojka Plynoinštalácia, plynová prípojka Podrobnejší postup je uvedený v súťažných podkladoch
 • Digitalizačné zariadenia pre fakultnú knižnicu JLF UK Martin
  Dátum publikovania: 22.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Digitalizačné zariadenia pre fakultnú knižnicu JLF UK Martin
 • „Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií -2014“
  Dátum publikovania: 22.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu opráv komunikácií v meste Nové Mesto nad Váhom, ktoré zahŕňajú: odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva do hrúbky 10cm vo výmere 100m2, frézovanie živ. krytu do hr. 5cm , do šírky 75 cm alebo 600m2, vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom, živicový spojovací postrek z cestného asfaltu vo výmere 20 000 m2, asfaltový betón AC 8(ABJ3) vo výmere 3500 m2, asfaltový betón AC 11(ABS I) vo výmere 15 000m2, asfaltový betón AC 16 (ABH ) vo výmere 1 500m2, výškové úpravy vstupu alebo vpuste do 20cm zvyšením mreže, poklopu alebo hrnca, rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm vo výmere 500 m, presuny hmôt, nakladanie sute.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Píla multifunk. MULTI CUTTER GOP 250 CE
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Píla multifunk. MULTI CUTTER GOP 250 CE
 • Stroje a zariadenia pre zváranie
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stroje a zariadenia pre zváranie
 • Orez a výrub stromov
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Orez a výrub stromov
 • Sanitárne výrobky
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Sanitárne výrobky“

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Detektory plynov.
  Dátum publikovania: 20.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka detektorov plynov pre meranie minimálne 4 plynov NH3, CO2, CH4 a H2S . Súčasťou dodania je montáž, zaškolenie a všetky súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky. Podrobnosti budú bližšie poskytnuté v súťažných podkladoch.
 • Kovoobrábacie stroje
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Kovoobrábacie stroje,
  Motorové vozidlá na špeciálne účely,
  Veľké kontajnery,
  Nakladače na kolesách
 • Rekonštrukcia hygienických zariadení SOŠ Námestovo
  Dátum publikovania: 21.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je stavebná rekonštrukcia hygienických zariadení Strednej odbornej školy v Námestove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov . Súčasťou súťažných podkladov je výkaz výmer a obrazová dokumentácia skutkového stavu. Uchádzač bude povinný naceniť položky výkazu výmeru.
 • Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 – 2017
  Dátum publikovania: 20.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Stroje a zariadenia pre zváranie
  Dátum publikovania: 19.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stroje a zariadenia pre zváranie
 • Penzión GETA, 1.etapa
  Dátum publikovania: 20.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Účelom stavby je realizácia 1.etapy polyfunkčného objektu pre vidiecky cestovný ruch, penzión so športovým a reštauračným zariadením, rekonštruovať súčasnú nevyhovujúcu prevádzku, vylepšiť jej technický a architektonický stav.
 • Pohonné hmoty
  Dátum publikovania: 19.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka pohonných hmôt – motorovej nafty a benzínu prostredníctvom palivových kariet pre potreby FNsP J.A.Reimana Prešov.
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu
  Dátum publikovania: 20.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o rekonštrukciu objektu kultúrneho domu : oprava vonkajších omietok stien a sokla, výmena okien a dverí, výmena vonkajších a vnútorných parapetov, oprava podlahy, nátery a maľby,

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Práce pri ošetrovaní mladých výsadieb
  Dátum publikovania: 17.06.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú ručné a mechanizačné práce pri ošetrovaní mladých výsadieb vo vinohradoch. Podrobná špecifikácia opisu predmetu zákazky bude uvedená v súťažných podkladoch.
 • Rekonštrukcia a modernizácia Verejného Osvetlenia v obci Kalinov
  Dátum publikovania: 19.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na modernizácii, optimalizácii a úprave verejného osvetlenia v obci Kalinov, podla projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
 • Dodávka drevnej štiepky
  Dátum publikovania: 18.06.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup drevnej štiepky (biomasa) za účelom zabezpečenia výroby tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)
 • Výmena okien pre PRIF UK
  Dátum publikovania: 19.06.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výmena okien, ktorá pozostáva z demontáže starých okien, parapetov, parapetov a stavebnej sute, z osadenia prekladu, domurovanie obvodového muriva, montáže nových plastových okien, montáž vnútorných parapetov, montáž vonkajších parapetov, montáže vnútorných hliníkových žalúzií a vyspravenia ostení z interiéru aj exteriéru, výmurovky hrubými a jemnými štukovými omietkami, farebne prispôsobiť pôvodným povrchovým úpravám a vyčistenie priestorov dotknutých realizovanými prácami. Poskytovateľ prác zabezpečí zneškodnenie vzniknutého stavebného odpadu oprávnenou organizáciou a predloží doklad o jeho odvoze a zneškodnení oprávnenou organizáciou v zmysle platného zákona o odpadoch.

Digest powered by RSS Digest