verejne obstaravanie

On júl 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Recyklátor asfaltu
  Dátum publikovania: 26.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa nového tovaru, recyklátora asfaltu, slúžiaceho k opätovnému použitiu vysekanej, alebo vyfrézovanej živičnej vrstvy ciest a jej následného použitia pri oprave ciest opravy výtlkov
 • REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE
  Dátum publikovania: 30.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v dĺžke 620,64 m.
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na LPM Ulič, š.p., LS Klenová
  Dátum publikovania: 27.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na LPM Ulič, LC Lesy LPM Ulič LS Klenová. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všeobecne záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody. Kombinácie technológií sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu.
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza
  Dátum publikovania: 30.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Breza v rozsahu výkazu výmer a svetelnotechnickej štúdie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Inžinierske služby
  Dátum publikovania: 27.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Inžinierske služby,
  Rôzne inžinierske služby,
  Topografické (kartografické) merania
 • Zdvižné vozíky
  Dátum publikovania: 27.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Zdvižné vozíky,
  Dopravné služby (bez prepravy odpadu),
  Inštalácia zdvíhacích zariadení,
  Školenia a výcvik personálu,
  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
 • Zavedenie a sprevádzkovanie vysokorýchlostného internetu
  Dátum publikovania: 26.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka a inštalácia infraštruktúru vysokorýchlostného internetu a poskytovanie služieb pripojenia na 6 rokov. Uchádzač sám predkladá návrh technického riešenia, ktoré považuje za najvhodnejšie pričom sa môže jednať o technologické, stavebné riešenie alebo ich kombináciu. Verejný obstarávateľ neobmedzuje voľbu technológie či potrebných stavebných riešení.
 • Výstavba elektrární
  Dátum publikovania: 27.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výstavba elektrární,
  Stavebné práce na tepelných elektrárňach,
  Opravy a údržba zariadenia,
  Montáž oceľových konštrukcií,
  Opravy a údržba kotlov,
  Parné kotly,
  Parné generátory,
  Zváranie,
  Architektonické a súvisiace služby,
  Inžinierske služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Motorová nafta
  Dátum publikovania: 25.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka motorovej nafty pre potreby organizačných jednotiek v pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK). Dodanie tovaru motorovej nafty vyhovujúcej STN EN 590 (ďalej aj ako tovar, motorová nafta) bude vrátane poskytovania súvisiacich služieb, t.j. dodávka tovaru autocisternami na jednotlivé miesta určenia, stočenie do nádrží kupujúceho a meranie fyzikálnych vlastností motorovej nafty pri stáčaní do nádrží organizačných jednotiek SÚC PSK.
 • Transformátor
  Dátum publikovania: 25.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Transformátor
 • Chlieb
  Dátum publikovania: 26.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chlieb
 • Obnova fasád
  Dátum publikovania: 25.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Verejný obstarávateľ v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje opravu fasád rôznych administratívnych a iných objektov realizáciou kompletného zatepľovacieho systému a výmenou výplne otvorov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka zemného plynu
  Dátum publikovania: 24.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu, vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre dva objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta.
 • Stravné kupóny
  Dátum publikovania: 24.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Dodávka stravných kupónov na zabezpečenie stravovania všetkých zamestnancov BVS a.s.
 • Stavebné práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami v meste Bardejov, Košice a v obci Kružlov
  Dátum publikovania: 24.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami v meste Bardejov (na rieke Topľa), Košice (na rieke Hornád) a v obci Kružlov (potok Slatvinec).
 • Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky
  Dátum publikovania: 24.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka energetickej listnatej a ihličnatej drevnej štiepky s dovozom na miesto dodania

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Rakovec
  Dátum publikovania: 23.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Rekonštrukcia pôvodného objektu – vo vysokohorskom, prevažne lesnom svahovitom prostredí – na polyfunkčný dvojpodlažný objekt s plnohodnotnou ubytovacou kapacitou cca 20 osôb, spoločenskou časťou, kotolňou a garážou. Okrem vlastného objektu zákazka sa týka ja ďalších objektov – studňa, žumpa, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka, elektroprípojka.
 • Dodanie vnútroočných šošoviek- kúpne zmluvy 1.až 4.časť
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Dodanie vnútroočných šošoviek- kúpne zmluvy 1.až 4.časť
 • Nastavenie a kalibrácia SPM s vysokým rozlíšením Solver P47-PRO
  Adjustment and calibration of the high resolution SPM Solver P47-PRO

  Dátum publikovania: 24.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Precízne nastavenie a kalibrácia SPM s vysokým rozlíšením Solver P47-PRO v osiach X,
  Y a Z v laboratóriu Analýzy materiálov a povrchov MLC.
  Precise adjustment and calibration of the high resolution SPM Solver P47-PRO in X, Y
  and Z axis in the Surface and material analysis laboratory in ILC.
  V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie
  odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť
  alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné
  špecifikácie.
 • Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev
  Dátum publikovania: 23.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia vybratých plôch chodníkov a verejných priestranstiev v MČ Bratislava- Podunajské Biskupice rozdelených do 17 lokalít. Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev v celkovej ploche 4717 m2, pozostáva najmä z : odstránenia starého porušeného asfaltu, odvozu sute na riadenú skládku, vyrovnania betónového podkladu – betónová doska hr. 10 cm, penetrácie, následného asfaltovania jemnozrnným asfaltobetónom hr. 4 cm

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Technická a emisná kontrola CMV
  Dátum publikovania: 23.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Technická a emisná kontrola CMV
 • SO1 Minihydraulické rýpadlo WN ET 24 VDS s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 23.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: SO1 Minihydraulické rýpadlo WN ET 24 VDS s príslušenstvom
 • Rekonštrukcia objektov RAB s.r.o.
  Dátum publikovania: 22.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Rekonštrukcia objektov RAB s.r.o.Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1
 • Náplne do ICT zariadení Tonery rôzne (originál)
  Dátum publikovania: 23.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Náplne do ICT zariadení Tonery rôzne (originál)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Služby na organizovanie seminárov,konferencii a worshopov
  Dátum publikovania: 22.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Organizovanie seminárov, konferencií a workshopov súvisiacich so zabezpečením úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, plnenia úloh Úradu vlády Slovenskej republiky určených štatútom Úradu vlády a plnenia úloh voči orgánom Európskej únii, Európskeho hosporárskeho priestoru, úloh vyplývajúcich z realizácie švajčiarskeho finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu, štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj ďalších nepomenovaných finančných mechanizmov a medzinárodných zmlúv a dohôd. Bližšie uvedené v v súťažných podkladoch časť B1 Opis predmetu zákazky.
 • Implementácia HW a SW a zavedenie výrobno-informačného podnikového systému
  Dátum publikovania: 22.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zákazku tvorí:

  A.Implementácia HW a SW

  B.Zavedenie výrobno-informačného podnikového systému so základnými a podpornými modulmi

  Dodanie predmetu zákazky bude tvoriť dodanie predmetu zákazky na miesto dodania predmetu zákazky.

  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky bez výnimky.

 • Zefektívnenie výroby objemových krmív – rekonštrukcia silážnych žľabov
  Dátum publikovania: 22.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zefektívnenie výroby objemových krmív – rekonštrukcia silážnych žľabovParametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1
 • Interiérové vybavenie
  Dátum publikovania: 22.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a montáž interiérového vybavenia novovybudovaného Relax centra II. v rozvíjajúcom sa športovo rekreačnom stredisku Ski Centre Levoča Levočská Dolina.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Centrálny nákup IKT
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie výpočtovej techniky v súlade s koncepciou informatizácie rezortu:

  Počítačové zostavy, notebooky, dokovacie stanice, tlačiarne, multifunkčné zariadenia, dataprojektory, premietacie plátna, skartovače, viazacie stroje, digitálne fotoaparáty, laminovacie zariadenia a poskytovanie autorizovaného servisu výrobcu počas záručnej doby na dodané tovary.

 • Rodinný dom Vinič, prestavba a rozšírenie ubytovacích kapacít.
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: 1. Prestavba a rozšírenie ubytovacích kapacít spočíva vo vybúraní existujúcich vnútorných priečok a demontáže krovu. Po dostavbe prepojenie medzi existujúcimi objektmi sa vyhotoví nová strecha.
  Stavebný objekt obsahuje:
  -Stavebná časť
  -Zdravotechnika
  -Vykurovanie
  -Plastové okna a dvere
  -Silnoprúd
  Relaxačné vybavenie

  2. Osoba podľa § 7 predkladá ako podrobný opis predmetu zákazky výkaz výmer a projektovú dokumentáciu na nosiči CD.

 • Prestavba rodinného domu č. 8 v obci Vyšný Klátov na nízkokapacitné ubytovanie.
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Navrhovaný objekt je dvojpodlažný bez podpivničenia s jednopodlažnou časťou, ktorá je podpivničená. Na prvom nadzemnom podlaží vzniknú dve izby, relaxačné priestory so saunou a vírivkou, ďalej kotolňa a hobby miestnosť pre stolný tenis a stolový futbal. Na druhom nadzemnom podlaží sa zriadia dve izby a apartmán. Využijú sa jestvujúce prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektriny. Prestavba objektu sa zrealizuje bez zásahu do nosných konštrukcií. Objekt sa zateplí, jestvujúce výplne otvorov sa vymenia za nové. Na prízemí sa urobí izolácia proti zemnej vlhkosti, tepelná izolácia a následne nová podlaha.
 • Obstaranie technických zariadení na zabezpečenie prevádzky centrálneho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Strihačka na kovový odpad (farebné a nefarebné kovy); Nakladač na komunálny odpad; Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou na komunálny odpad; Nákladné vozidlo do 7,5 tony s výbavou ADR; Veľkokapacitné oceľové kontajnery na komunálny odpad zo separovaného zberu; Kontajnery na komunálny odpad zo separovaného zberu; Kontajner na batérie a akumulátory; Kontajnery na kvapalné komunálne odpady (oleje a tuky) so záchytnou vaňou.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Kompostáreň – Skalica – stavebná časť
  Dátum publikovania: 19.07.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Kompostáreň Zákazka zahŕňa nasledovné stavebné objekty: SO – 01 Príprava územia (realizácia zemných prác), SO – 02 Plochy pre kompostovanie (realizácia zemných prác, pozemných komunikácií, zvislých a ostatných konštrukcií),SO – 03 Akumulačná nádrž a postrek (realizácia zemných prác, základov a úpravy podložia, pozemných komunikácií, zvislých konštrukcií, konštrukcií na rúrovom vedení a ostatných konštrukcií, úpravy povrchov, izolácie proti vode), SO – 04 Zásobníky materiálu a surovín (realizácia zemných prác, zakladania, pozemných komunikácií a zvislých konštrukcií), SO – 05 Cesty a spevnené plochy (realizácia zemných prác a pozemných komunikácií), SO – 06 Prevádzkový objekt (realizácia zemných prác, zvislých konštrukcií, konštrukcií na rúrovom vedení, spevnených plôch, úpravy povrchov, podláh z dlaždíc), SO – 07 Váha (realizácia zemných prác, zvislých konštrukcií a úpravy povrchov), SO – 08 Prístrešok (realizácia zemných prác, zakladania, pozemných komunikácií, zvislých, vodorovných a zámočníckych konštrukcií), SO – 09 Zdroj a rozvod vody (realizácia zemných prác, pokladných konštrukcií, konštrukcií na rúrovom vedení a ostatných konštrukcií), SO – 10 Oplotenie (realizácia zemných prác, zakladania, zvislých, ostatných a zámočníckych konštrukcií, náterov), SO – 11 Terénne a sadové úpravy (realizácia zemných prác), SO – 12 Elektročasť celkom (realizácia zemných prác, vnútornej elektroinštalácie, dodávky a montáže), SO – 20 Prevádzková hala (realizácia zemných prác, zakladania, zvislých konštrukcií, úpravy povrchov, izolácie proti vode). Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia príručky prevádzky a údržby ( prevádzkový poriadok).
 • Zabezpečenie údržby kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW do rozsahu P1 vrátane P1
  Dátum publikovania: 19.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy a údržby kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW, registračnej značky OMSYI (ďalej len kalibračné lietadlo) do rozsahu údržby P1 vrátane údržby P1 stanovenej výrobcom. Uchádzač je schválenou organizáciou na údržbu lietadla typu L-410 series alebo L-410 UVP-E-LW podľa Nariadenia komisie (ES) č. 2042/2003, Prílohy II, časti 145 v rozsahu oprávnenia A2, Letúny do 5700 kg a menej, najmenej do úrovne traťovej údržby (Line maintenace) P1, alebo podľa Nariadenia komisie (ES) č. 2042/2003 Prílohy II. časti M podčasti F v rozsahu oprávnenia A2 Letúny do 5700 kg a menej, do rozsahu P1 vrátane P1.
 • Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
  Dátum publikovania: 20.07.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
 • Lieky ATC skupiny B02BD02 časť 4
  Dátum publikovania: 19.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lieky ATC skupiny B02BD02 Faktor VIII, časť 4

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Popruch viazací
  Dátum publikovania: 18.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Popruch viazací
 • RTG zostava pre výskum kompresie a expanzie zväzku a jednorozmerný rtg detektor
  Dátum publikovania: 18.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: – Mikrofokusný RTG zdroj s divergenciou zväzku maximálne 1 mrad vo všetkých smeroch – Dvojrozmerný RTG detektor pre snímanie malouhlového rozptylu RTG žiarenia – Mechanické, elektronické a optické diely určené pre inštaláciu RTG zostavy Jednorozmerný rtg detektor – určený pre snímanie širokouhlového (WAXS) RTG rozptylu pri výskume optických prvkov pre kompresiu a expanziu RTG zväzku
 • Tričko s krátkym a dlhým rukávom.
  Dátum publikovania: 19.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tričiek s krátkym a dlhým rukávom pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
 • Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera
  Dátum publikovania: 18.07.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Kancelárske potreby vrátane kancelárskeho papiera

Digest powered by RSS Digest