verejne obstaravanie

On september 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Opravy a údržba lokomotív
  Dátum publikovania: 28.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Opravy a údržba lokomotív
 • Dodanie a realizácia vzdelávania pre projekt s názvom: Rozvoj zručnosti a adaptabilita zamestnancov Tempus – Trans s.r.o.
  Dátum publikovania: 27.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie a organizovanie vzdelávacích služieb pre realizáciu projektu. Poskytnutie a organizovanie vzdelávacích služieb je zamerané na oblasti vzdelávania podľa aktivít: Aktivita 1 Profesijné vzdelávanie Aktivita 2Jazykové vzdelávanie Aktivita 3 IT zručnosti Aktivita 4 Rozvoj potenciálu manažéra Aktivita 5 Rozvoj manažérskych zručností Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: I.Časť predmetu zákazky: Aktivita 1.1 až 1.6, Aktivita 2 až 5 II.Časť predmetu zákazky: Aktivita 1.7 Odborné školenie pre automechanikov
 • Softvérové podporné služby
  Dátum publikovania: 28.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Softvérové podporné služby
 • Dodávka a montáž elektroerozívnej rezačky a vstrekovacieho stroja.
  Dátum publikovania: 27.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti (technologické celky). 1. Technologický celok 1 – požaduje sa dodanie a montáž elektroerozívnej drôtovej rezačky (minimálny rozmer obrobku 1000x800x300 mm, minimálne posuvy v osiach XYZ: 550x350x300 mm, nastaviteľný uhol rezu: 0°- 45, použiteľný priemer drôtu: 0,1 – 0,3 mm) s príslušenstvom. 2. Technologický celok 2 – požaduje sa dodanie a montáž plne elektrického vstrekovacieho stroja (uzatváracia sila minimálne 50 ton, priemer závitovky minimálne 28 mm, vstrekovací objem minimálne 60 cm3) s príslušenstvom. Presná špecifikácia technických požiadaviek na jednotlivé technologické celky a ich príslušenstvo je uvedená v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Kúpa a dodávka kancelárskeho papiera formát A4
  Dátum publikovania: 26.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kúpa a dodávka kancelárskeho papiera formát A4
 • Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny
  Dátum publikovania: 27.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny,
  Kyselina dusičná a jej soli,
  Hydroxid sodný,
  Kyselina sírová
 • Bezpečnostný audit
  Dátum publikovania: 26.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Bezpečnostný audit
 • Služby na zber odpadu
  Dátum publikovania: 27.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby na zber odpadu,
  Služby na prepravu odpadu,
  Likvidácia a spracovanie odpadu

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov.
  Dátum publikovania: 25.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti). Do predmetu sú zahrnuté aj ostatné lesnícke činnosti súvisiace s lesníckou prevádzakou.
 • Oprava účelovej komunikácie Kalvária – Málino Brdo
  Dátum publikovania: 25.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava účelovej komunikácie Kalvária – Málino Brdo
 • Stavebné práce na železničných termináloch
  Dátum publikovania: 26.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Stavebné práce na železničných termináloch,
  Inžinierske projektovanie,
  Pojazdné mostové žeriavy,
  Stavebné práce na výstavbe železníc,
  Elektroinštalácie pre železnice,
  Zabezpečovacie zariadenie,
  Príprava staveniska,
  Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou,
  Stavebné práce na mostoch,
  Priepusty,
  Stavebné práce na výstavbe ciest,
  Pokládka káblov,
  Transformátorovne,
  Rádiové zariadenia,
  Požiarne poplašné systémy,
  Bezpečnostné kamery,
  Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru,
  Osvetlenie ciest,
  Vodovodné potrubia,
  Oporné múry,
  Cestičky a iné spevnené povrchy,
  Terénne úpravy,
  Inžinierske služby pre oblasť železníc,
  Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
 • Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá
  Dátum publikovania: 24.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Výstavba kanalizácie a ČOV pre obec Častá.Stavebné objektySO 01 Gravitačná kanalizáciaSO 02 Čerpacie stanice SO 03 NN prípojkySO 04 Domové prípojkySO 05 Výtlačné potrubia SO 06 Čistiareň odpadových vôd Prevádzkové súbory PS 01 Čerpacie stanice PS 02 Čistiareň odpadových vôd. Dĺžka kanalizácie DN 400, kanalizačné rúry PP, SN8 110m. Dĺžka kanalizácie DN 300, kanalizačné rúry PP, SN8 5677,7m. Výtlačné potrubie DN 100 PEHD 736m. Počet domových prípojok 344 ks. Podrobý opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle
  Dátum publikovania: 25.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle (maintenance) vrátane zabezpečenia implementácie technológií pre zálohovanie databáz prevádzkovaných systémov v prostredí Oracle/Exadata a zálohovanie súborov prevádzkovaných aplikácií v prostredí Oracle Exalogic. Štandardná a rozšírená technická podpora Oracle (maintenance) sú zabezpečované za účelom pokrytia aktuálnych potrieb vyplývajúcich z prevádzkovania aplikačných a databázových systémov verejného obstarávateľa, ktoré sú portované na uvádzaných platformách Oracle. Zálohovanie je požadované za účelom vytvorenia technologického prostredia pre implementáciu systému zálohovania dát obsahujúceho plán zálohovania databáz v prostredí Oracle Exadata, realizáciu zálohovania / obnovy dát v prostredí Oracle Exadata a zálohovanie súborov prevádzkovaných aplikácií v prostredí Oracle Exalogic. Systém zálohovania umožní v prípade potreby export dát na zariadenie Eternus CS, ktoré je prevádzkované v informačnom prostredí Sociálnej poisťovne a zabezpečuje ukladanie záloh v rámci štruktúr páskovej knižnice. Podrobné určenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
 • Technológia na výrobu a balenie medoviny
  Dátum publikovania: 24.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z dodania technologických častí na výrobu a balenie medoviny s nasledovnou špecifikáciou: 1.Cross-flow filter (1ks) filter s keramickými membránami s vysokou odolnosťou voči chemikáliám a vysokým teplotám (odolnosť minimálne do 80 stupňov Celzia); vlastný filtračný modul z keramických membrán s kapilárami s priemerom cca 3,5 mm disponujúcimi nominálnou pórovitosťou 0,2 mikrometrov; minimálna nominálna filtračná plocha 50 m2; celkový objem stroja s 50% hladinou nádrže minimálne 165 litrov; pracovná nádrž s objemom filtrovaného produktu minimálne 65 litrov, ktorá bude používaná ako zásobník pre produkt a pre umývanie, vrátane umývacieho systému, servisného otvoru a hladinového snímača; inštalovaný elektrický príkon maximálne 10 kW; plniace a tlakové odstredivé čerpadlo; kovový kontrolovateľný predfilter s pórmi maximálne 1 mm; hlavný recirkulačný okruh tvorený rúrkami z nerezovej ocele, ktoré spájajú recirkulačné čerpadlo s membránami; minerálne viackanálové membrány vytvorené na poréznom podklade nánosom oxidu hliníka alebo titánu; recirkulačné odstredivé čerpadlo zabezpečujúce točný pohyb produktu vnútri kanálikov membrán; protiprúdový systém zložený z elastomérovej membrány vloženej do osobitného obalu z nerezovej ocele; spojovacie trúbky spájajúce diely stroja, ktoré sú vybavené elektropneumatickými ventilmi pre produkt, priezorom na výstupe produktu, ochutnávacím ventilom, elektronickým prietokovým snímačom, tlakovými snímačmi, teplotným čidlom, elektroventilom pre prijímanie inertného plynu, elektropneumatickými ventilmi pre vypúšťanie okruhu a bezpečnostnými ventilmi; zariadenie pre introdukciu umývacej vody s elektropneumatickým ventilmi pre studenú vodu, teplú vodu, umývacie prostriedky, okruh produktu a vypúšťanie, resp. signalizácia prípadných strát ventilov vody a umývacích prostriedkov; systém dávkovania umývacích prostriedkov ovládaný pneumatickým čerpadlom s membránou spojenou s elektronickým prietokomerom umožňujúcou presné a kontrolované vpustenie vypočítaných dávok umývacích prostriedkov; rozvodná skriňa z nerezovej ocele v triede krytia IP55, obsahujúca silovú elektroniku pre ovládanie a ochranu motorov, menič pre ovládanie plniaceho čerpadla, oddiel kontroly prostredníctvom PLC s analogicko – digitálnymi vstupmi a výstupmi, ovládacím a zobrazovacím oddielom s operačným dotykovým panelom, na ktorom je možné nastaviť rôzne pracovné nastavenia; rozvodná skriňa bude osadená svetelnými kontrolkami a hlavným vypínačom s funkciou bloku otvorenia skrine; pneumatické zariadenie pre stlačený vzduch a dusík osadené manuálnymi ventilmi, filtrami, regulátormi tlaku, tlakovými snímačmi, systémom kontroly prietoku ventilmi, čidlom snímajúcim prítomnosť produktu na výstupe protiprúdu a elektroventilom; rám z nerezových profilov, postavený na kolesách pričom na ráme budú racionálnym spôsobom umiestnené a upevnené všetky zhora uvedené diely tak, aby tvorili ľahko manipulovateľný a inštalovateľný monoblok; dva ventily na vstupe, dva na výstupe a dva vypúšťacie ventily, čo umožní filtrovať z dvoch nádrží do dvoch nádrží alebo z jednej nádrže do dvoch nádrží; riadenie filtrácie sýtených produktov obsiahnutých v tlakových nádržiach až do maximálneho tlaku plynu 6 bar. 2.Nerezová valcová nádrž kvasná s doskovým výmeníkom v objeme 2000 litrov (12 ks) z materiálu AISI 304; vnútorný povrch nádrže leštený; vonkajší povrch krúžkovaný; výškovo nastaviteľné nohy vysoké minimálne 200 mm; excentrické dno a veko nádrže; stáčacia výpusť s klapkou DN 40 NIOB (100 mm nad dolnou hranou plášťa); totálna výpusť s klapkou DN 40 NIOB; ochutnávací ventil CAE 1/2″; oválne vráta CAE 305 x 440 mm, rám brány je vylisovaný priamo v plášti nádrže; horný prielez s priemerom minimálne 220 mm (otváranie do boku) + závitové hrdlo DN 50 + odvzdušňovací ventil SVS; nerezová zátka na odvzdušňovacie hrdlo; nádržka na čidlo; držiak na rebrík. 3.Nerezová valcová nádrž odkalovacia s doskovým výmeníkom v objeme 2000 litrov (4 ks) z materiálu nerezová oceľ AISI 304; vnútorný povrch nádrže leštený; vonkajší povrch krúžkovaný; výškovo nastaviteľné nohy vysoké minimálne 200 mm; excentrické dno a veko nádrže; stáčacia výpusť s klapkou DN 40 NIOB (100 mm nad dolnou hranou plášťa); totálna výpusť s klapkou DN 40 NIOB; ochutnávací ventil CAE 1/2″; oválne vráta CAE 305 x 440 mm, rám brány je vylisovaný priamo v plášti nádrže; horný prielez s priemerom minimálne 220 mm (otváranie do boku) + závitové hrdlo DN 50 + odvzdušňovací ventil SVS; nerezová zátka na odvzdušňovacie hrdlo; doskový výmenník s horným vývodom 1000 x 370 mm; nádržka na čidlo; držiak na rebrík. 4.Meranie a regulácia k nerezovým nádržiam s objemom 2000 litrov (16 ks) dve riadiace jednotky s ukazovateľom teploty; 2 ks transformátorov 200 VA; 8 ks teplotných snímačov s 8 m káblom; 8 ks teplotných snímačov s 15 m káblom; 8 ks zásuviek magnetického ventilu s 3 m káblom; 8 ks zásuviek magnetického ventilu s 10 m káblom; 16 ks magnetických ventilov 1/2 „DN13; 16 ks filtrov 1/2 „; pripojenie pre dve nádrže cez BUS zásuvky, ktoré budú slúžiť pre pripojenie elektromagnetického ventilu, teplotného čidla, dátovej linky a napájanie; 2 ks snímačov CO2 na základe produktivity kvasiniek; 40 metrov datového kábla 120 Ohm; rozhranie balíčka pre pripojenie zberníc CAN linky k PC pomocou USB (USB/CAN prevodník, pružinové svorky, pripojenie pomocou CAN kábla 2,5 mm, svorka IP65); Panel – PC 19 „TFT-Touchdisplay; softvér pre počítačom riadené kvasenie; chladiaci agregát (napr. Carrier 30RB17) pre chladenie 55000 litrov muštu; chladiaci agregát bude mať čerpadlo s výtlakom 1,5 bar; jednotka poskytne minimálne 16 kW chladiaceho výkonu pri teplotnom spáde 12/7 stupňov Celzia; izolovaný nerezový zásobník na chladivo 300 litrový; 450 litrov glykolovej nemrznúcej zmesy na 25 stupňov Celzia; inštalácia. 5.Nerezová nádrž s objemom 16000 litrov (6 ks) z materiálu nerezová oceľ AISI 304; vnútorný povrch nádrže leštený; vonkajší povrch krúžkovaný; výškovo nastaviteľné nohy vysoké minimálne 450 mm; excentrické dno a veko nádrže; stáčacia výpusť s klapkou DN 40 NIOB (100 mm nad dolnou hranou plášťa); totálna výpusť s klapkou DN 40 NIOB; ochutnávací ventil CAE 1/2″; oválne vráta CAE 305 x 440 mm, rám brány je vylisovaný priamo v plášti nádrže; horný prielez s priemerom minimálne 150 mm s dvojsmerným odvzdušňovacím ventilom; plniace hrdlo s klapkou DN 40 NIOB; držiak na rebrík. 6.Obslužná plošina k nerezovým nádržiam s objemom 16000 litrov (6 ks) obslužná plošina dĺžky 13600 mm; šírka obslužnej plošiny 665 mm; výška plošiny nad zemou 2700 mm; zábradlie podľa platných noriem; súčasťou plošiny bude rebrík s ochrannou klietkou podľa platných noriem; kotvenie plošiny bude prevedené priamo na nerezové nádrže; materiál nerezová oceľ AISI 304; montáž. 7.Vyvíjač pary s hadicou a filtrom (1 ks) vyvíjač pary v mobilnom prevedení; neobmedzená pracovná doba; množstvo pary minimálne 22 kg/hod; hadica na paru 3000 mm; zmäkčovací filter na vodu. 8.Úpravňa vody (1 ks) filter na zmäkčovanie vody; filter mechanických nečistôt; hausing 30“ s klapkami DN 25 a filtračnou vložkou 0,2 mikrónov; montáž a uvedenie do prevádzky 9.Formová sada na fľaše s objemom 0,18 litra (1 ks) – výška fľaše 202 mm plus mínus 1,5 mm; maximálny priemer fľaše 52 mm plus mínus 1,2 mm; ústie Alk. 28×36; objem maximáne 197 ml; hmotnosť fľaše cca 190 g; na fľaši umiestnené logo firmy APIMED. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Poistenie majetku
  Dátum publikovania: 25.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Poistenie majetku,
  Poistenie zodpovednosti,
  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Skanzen – dostavba usadlosti a modernizácia areálu / Skanzen – hospodársky trakt
  Dátum publikovania: 24.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výstavba hospodárskeho traktu zahrňuje výstavbu demontovaného a premiestneného objektu Stodola s maštaľou z Ruskej Vole v areáli skanzenu v blízkosti objektu usadlosť Údol. Hospodársky trakt pozostáva z maštale, skladu techniky a náradia a skladu obilnín. Skladové časti objektu sú vzájomne prepojené a tvoria jeden samostatný funkčný celok pôvodne nazývaný stodola. Výstavba hospodárskeho traktu sa zrealizuje podľa spracovanej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie v plnom rozsahu. Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti projektová dokumentácia. Realizácia stavebných prác: 11/2013 – 12/2014

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rastové komory a inkubátory
  Dátum publikovania: 21.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: 1. Rastová komora (na dopestovanie rastlín do zrelosti) – ITMS: 26220220142, 2. Inkubátor na testy rezistencie ITMS: 26220220142, 3. Rastová komora – ITMS: 26220220097, 4. Sušiareň silikagelu a skla – ITMS: 26220220097, 5. Bezkontaktný laserový teplomer – ITMS: 26220220097, 6. Vysokozdvižný ručný vozík – ITMS: 26220220097
 • Dodávka zemného plynu
  Dátum publikovania: 21.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka zemného plynu do odberných miest Správy ciest ŽSK a jej závodov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu. 1. časť: MALOODBER – 14 odberných miest. 2. časť: STREDOODBER – 1 odberné miesto
 • Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
  Dátum publikovania: 22.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave e (ďalej len EU BA) a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných a tuzemských pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe objednávok verejného obstarávateľa, vrátane akceptovania ITIC preukazov a z toho vyplývajúcich cestovných výhod.
 • Havarijná situácia – Rekonštrukcia plochej strechy
  Dátum publikovania: 21.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce súvisiace so zateplením plochej strechy budovy školy .

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Odved. a čist. odpad. vôd, zásob. pit. vodou, Časť I.A, Aglomer. č.1 Bánovce nad B. časť 2., Kan. Bánovce nad B., Kan. Biskupice
  Dátum publikovania: 19.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Celý názov zákazky: Región Bánovce nad Bebravou, Odvedenie a čistenie odpadových vôd, Zásobovanie pitnou vodou – Časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou časť 2., Kanalizácia Bánovce nad Bebravou, Kanalizácia Biskupice Predmetom tejto zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v Biskupiciach , ktoré tvorí mestskú časť mesta Bánovce nad Bebravou. Splaškové vody z tejto mestskej časti budú prečerpávané do jednotnej kanalizácie v rámci mesta Bánovce nad Bebravou. Ďalej je potrebné rekonštruovať ČOV jednako za účelom zvýšenia jej kapacity a zvýšenia efektívnosti čistenia, jednako pre jej havarijný technický stav (samostatná PD).
 • Prepojenie a zlepšenie stavu mokradí v oblasti Bakanského ramena
  Dátum publikovania: 20.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Účelom projektu je odstránenie migračných bariér pre vodné organizmy prebudovaním jestvujúcich nevyhovujúcich objektov a výstavbou nových, s cieľom prepojenia a sprietočnenia menších ramien. Prepojenia ramien zvýšia množstvo vodných organizmov a tým zlepšia potravinovú ponuku pre viaceré druhy vtákov. Súčasťou zákazky je aj vypracovanie Dokumentácie skutočného realizovania stavby.
 • Výroba obalov na absolventské doklady
  Dátum publikovania: 19.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výroba zatvárateľných obalov na absolventské doklady o rozmere 31 cm x 22,5 cm x 0,6 cm v troch farebných prevedeniach.
 • Rekonštrukcia podláh a vonkajšieho vstupu administratívnej budovy Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty v Bratislave
  Dátum publikovania: 20.09.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v budove Daňového úradu na ul. Radlinského 37, Bratislava 1, ktorá spočíva z rekonštrukcie podláh na 4. podlaží administratívnej budovy a rekonštrukcie vonkajšieho vstupu do budovy z dvora, vrátane prislúchajúceho vonkajšieho schodiska, ktoré je napojené na tento vstup z anglického dvorca. V kanceláriách bude uskutočnená kompletná výmena podlahových krytín, ktoré sú opotrebované a sú v nevyhovujúcom stave. Predmetom zadávanej zákazky je aj uskutočnenie potrebnej opravy časti poškodeného betónového podkladu podláh v rozsahu 30% celkovej výmery plochy kancelárií. Celkový počet kancelárii, ktoré sú predmetom rekonštrukcie je 37.Druh použitej nášlapnej vrstvy je závislý na výške osadenia dverí. Požadované koberce, laminátové parkety musia byť vhodné pre použitie v kancelárskych priestoroch, pre použitie kolieskových stoličiek.Dodávateľ je povinný pred uskutočnením stavebných prác premerať skutočné rozmery miestností, v ktorých sa uskutoční výmena podlahových krytín. Presný rozsah požadovaných stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 19, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
  Dátum publikovania: 17.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave e (ďalej len EU BA) a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných a tuzemských pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene na základe objednávok verejného obstarávateľa, vrátane akceptovania ITIC preukazov a z toho vyplývajúcich cestovných výhod.
 • "Prešov, letisko – hangár č. 1 – oprava kotlov v prevozných kotolniach
  KDVE 160 a KDVE 100".

  Dátum publikovania: 18.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Prešov, letisko – hangár č. 1 – oprava kotlov v prevozných kotolniach
  KDVE 160 a KDVE 100“.
 • Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre účastníkov obchodných misií a preprava vystavovaného tovaru.
  Dátum publikovania: 17.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky sa delí na časti. Časť 1 predmetu zákazky – Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre účastníkov obchodných misií. Predmetom časti 1 predmetu zákazky je zabezpečenie individuálnych a spiatočných leteniek z Bratislavy/Viedne do Taipei (Taiwan), Mexico City (Mexiko), Tokyo (Japonsko) a Buenos Aires (Argentína) a zabezpečenie ubytovania účastníkov obchodných misií vo vyššie uvedených destináciách a počas vyľtrhu v Brne. Časť 2 predmetu zákazky – Prepravea vystavovaného tovaru. Predmetom časti 2 predmetu zákazky je preprava vystavovaného tovaru, jeho naloženie a vyloženie na určených miestach – veľtrhoch. Uchádzač predloží cenovú ponuku samostatne na jednu časť alebo na celý predmet zákazky spoločne. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Minerálna voda
  Dátum publikovania: 18.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Minerálna voda

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 18, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pyrotechnický posúvač
  Dátum publikovania: 16.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Pyrotechnický posúvač
 • Vývoj softvéru
  Dátum publikovania: 17.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Vývoj softvéru,
  Implementácia softvéru,
  Konfigurovanie softvéru,
  Služby na údržbu a opravu softvéru
 • Farby a riedidlá
  Dátum publikovania: 14.09.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka farieb a riedidiel podľa jednotlivých druhov uvedených v prílohe súťažných podkladov na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb kupujúceho, s dovozom na miesta určenia, na adresy závodov BBRSC a.s.
 • Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
  Dátum publikovania: 17.09.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení,
  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia,
  Údržba a opravy zariadení informačných technológií,
  Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia,
  Rôzne opravárske a údržbárske služby,
  Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu

Digest powered by RSS Digest