verejne obstaravanie

On október 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obstaranie technických zariadení
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie nasledovného tovaru: 3ks úžitkové vozidlo N3 – ťahač s chladiarenskou nadstavbou na návese 2ks úžitkové vozidlo N3 do 18t – podvozok s chladiarenskou nadstavbou 1ks úžitkové vozidlo N2 do 7,5t – podvozok s chladiarenskou nadstavbou 1ks úžitkové vozidlo N1 do 3,5t – podvozok s chladiarenskou nadstavbou mobilná kontajnerová čerpacia stanica (20 000 L)so zabudovaným elektronickým tankovacím automatom
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov
  Dátum publikovania: 30.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Švošov v rozsahu výkazu výmer a svetelnotechnickej štúdie
 • Rekonštrukcia krytej plavárne Hviezdoslavova ulica Zvolen
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazzky je komplexná rekonštrukcia krytej plavárne
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ostrov
  Dátum publikovania: 30.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uskutočniť stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ostrov v rozsahu výkazu výmer a svetelnotechnickej štúdie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní a fotovalcov do tlačiarní a kopírovacích strojov vrátane dopravy na miesto určenia uvedené v bode 1. tejto výzvy, podľa požiadaviek uvedených v bode 4. tejto výzvy
  Dátum publikovania: 28.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní a fotovalcov do tlačiarní a kopírovacích strojov vrátane dopravy na miesto určenia uvedené v bode 1. tejto výzvy, podľa požiadaviek uvedených v bode 4. tejto výzvy
 • Finančné služby
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Finančné služby,
  Bankové služby
 • Výstavba strediska pre spracovanie zeleniny
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projektová dokumentácia rieši návrh areálu strediska na spracovanie a predaj ovocia a zeleniny v katastrálnom území obce Okoličná na Ostrove. V rámci tohto návrhu rieši aj rekonštrukciu sociálnej budovy, zmenu stavby pred dokončením prevádzkovej budovy. Okrem toho projekt rieši aj areálové inžinierske siete. Do procesu verejného obstarávania budú zaradené nasledovné SO: SO-01 Sociálna budova rekonštrukcia SO-04 Vonkajšie rozvody NN a osvetlenie SO-05 Rekonštrukcia studne SO-06 Areálový rozvod vody SO-07 Prevádzková budova – zmena stavby pred dokončením SO-08 Vnútroareálová kanalizácia splašková Podrobnejší rozpis v súťažných podkladoch a v stavebnej projektovej dokumentácii
 • Služby informačných technológií
  Dátum publikovania: 29.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Služby informačných technológií,
  Systémové analýzy a programovanie,
  Plánovanie implementácie systémov,
  Vývoj softvéru,
  Servery,
  Súborové servery,
  Programovanie aplikačného softvéru,
  Dodávky softvéru,
  Implementácia softvéru,
  Konfigurovanie softvéru,
  Poradenstvo pri integrácii softvéru,
  Služby súvisiace so softvérom,
  Súbor služieb na vývoj softvéru,
  Služby týkajúce sa podpory systému

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka kompletného krmiva pre služobných psov.
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka kompletného krmiva pre služobných psov rozdeleného do následovných kategórií: 1. Kompletné granulované krmivo pre šteňatá. 2. Kompletné granulované krmivo pre mladých psov. 3. Kompletné granulované krmivo pre vysokoaktívnych , zaťažených dospelých psov, gravidné a kojacie suky. 4. Kompletné granulované krmivo pre dospelých psov a suky v normálnej aktivite. 5. Kompletné granulované krmivo pre psov a suky seniorov v normálnej aktivite. 6.Kompletné granulované krmivo pre psov a suky s citlivým trávením. 7. Sušené mlieko pre šteňatá. 8. Kompletné konzervované krmivo pre psov. 9. Saláma pre psov.
 • Rozšírenie objektu športového ihriska obce Malé Dvorníky.
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Rozšírenie a modernizácia existujúceho stavebného objektu športového ihriska obce Malé Dvorníky na jeho kvalitné využitie podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na roky 2013-2016
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva ( komplexná výroba dreva) v podmienkach Lesov SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok na LS Ľubochňa podľa STN 480055 a STN 480056
 • Obstaranie linky na výrobu ovocných džemov
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Obstaranie linky na výrobu ovocných džemov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pridávanie hodnoty do výroby kŕmnych zmesí-príves
  Dátum publikovania: 25.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: príves“objem min. 50m3, rozdelenie nádrže min.2 komory 5,0 m3, 4komory 10,0 m3, materiál nádrže: vysokokvalitný hliník, Plniace otvory:min. 6 plniacich otvorov, 450mm, Lávka: Lávkový rošt min. 400mm široký a je po celej ľavej strane nádrže. 2 výstupné rebríky po ľavej starne nádrže vpredu a vzadu. Vzduch v nádrži: tlak max.1,25 bar s maximálnou kapacitou 1400m3 za hodinu.Vstupný otvor pre vzduch: opatrený ventilom spätného rázu.Nápravy: 3 nápravy, z toho 1 a 2 pevná, 3 s núteným riadením Záťaž na nápravu min. 9 ton,Vzduchové pruženie, Tip nápravy SAF, Blatníky, Pneumatiky: max. 385/65 22,5 XDE 3, disky: zo zatlačovacou hĺbkou min. 120, brzdy: brzdový systém s EBS s RSS, Odstavné nohy: Dvojité zasúvacie podpery vhodné pre návesy so vzduchovým odpruženým.Kráľovský čap: 2 palcový, Osvetlenie: zadné svetlo, smerovky, brzdové svetlá, Osvetlenie ŠPZ, Pozičné svetlá, Obrysové svetlá, Bočné svetlá , Pracovné osvetlenie: 2 vpredu, 2 pri prvej náprave a 2 vzadu, Mazanie: Centrálne mazanie „1
 • VS Orava – rekonštrukcia koruny priehrady a ŽB rímsy
  Dátum publikovania: 25.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia vozovky, ríms, záchytných a bezpečnostných zariadení, verejného osvetlenia a blízkeho okolia komunikácie vedenej po korune VS Orava.Druhým dôležitým aspektom rekonštrukcie je sprístupnenie komunikácie na hrádzi pre verejnosť a pre všetky motorové vozidlá do 3,5 t. V súčasnosti je prejazd týchto vozidiel zakázaný a zamedzený pevnými prekážkami. Cieľ rekonštrukcie bude dosiahnutý odstránením a odbúraním všetkých nevyhovujúcich častí koruny a ich nahradení novými konštrukciami. Súčasťou predmetu zákazky je tiež inštalácia integračného bezpečnostného systému a zabezpečenie technického supportu na realizovanú inštaláciu.Stavbou sa nijako nezasahuje do samotného telesa priehradného múra.Stavba je projektovou dokumentáciou rozdelená na stavebné objekty nasledovne : 1.) D 101 Dopravné napojenie – V rámci búracích prác bude odfrézovaný a vybúraný povrch krytu vozovky pri napojení na existujúce spevnené plochy a komunikácie. Ostatné konštrukčné vrstvy pôvodnej vozovky budú vybúrané v celej hrúbke. Povrch po búracích prácach bude zrovnaný, očistený a upravený. Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 386413 a STN 733050. Pri križovaní navrhovaných podzemných vedení s jestvujúcimi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 73 6005. Napojenia na štátne cesty sú tiež v maximálnej miere rešpektované, jedná sa len o malé zmeny polomerov zaoblenia v napojení stykových križovatiek. V rámci rekonštrukcie sú navrhované nové zábradlia na chodníkoch pre peších, ako aj bezpečnostná výšková rezerva na oddelenie pešej dopravy od motorovej prostredníctvom vyvýšeného obrubníka. V návrhu trvalého dopravného značenia sú použité zvislé a vodorovné dopravné značky, ktoré sú základného rozmeru. Umiestnia sa tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu. 2.) D 201 Rekonštrukcia koruny priehrady – Účelom stavebného objektu je rekonštrukcia koruny priehrady a rekonštrukcia ríms. Rekonštrukcia pozostáva z opravy vozovky, podkladu vozovky, izolácií, záchytných a bezpečnostných zariadení (ZBZ) a komplexnej rekonštrukcie ríms. Súčasťou objektu je aj rekonštrukcia a zosilnenie nosnej konštrukcie dvojpoľového rámového premostenia prepadov na VSO. 3.) D 451 Rekonštrukcie verejného osvetlenia – Existujúca osvetlovacia sústava bude v predmetnej časti kompletne demontovaná, pričom existujúce svietidlá budú využité v rámci novej osvetlovacej sústavy. Kompletne bude demontovaných 14 ks existujúcich osvetlovacích stožiarov. Zrekonštruovaná osvetlovacia sústava bude napojená z existujúceho rozvádzača RVO, ktorý sa nachádza v blízkosti existujúcej prevádzkovej budovy. Ovládanie novej osvetlovacej sústavy bude zabezpečené v požadovanom režime spínačom, nainštaľovaným v rozvádzači RVO. 4.) D 452 Ochrana koruny priehrady – Predmetom objektu je inštalácia nových statických kamier, systému kontroly vstupu a ovládania cestných závor, návestného svetelného značenia a elektronického zabezpečovacieho systému na ochranu objektu a komponentov jednotlivých podsystémov s využitím novej optickej siete na prenos dátových signálov. Súčasťou je tiež inštalácia záznamových, ovládacích zariadení a zobrazovacích jednotiek v priestore velína v administratívnej budove VS Orava. Jednotlivé systémy budú prepojené s nadstavbovým integračným systémom, ktorý zabezpečí centralizované a viac užívateľské riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
  Dátum publikovania: 26.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
 • Suchý medzisklad VJP – štúdia realizovateľnosti
  Dátum publikovania: 25.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je: Zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre investičný projekt (IPR) I00TMVD20001 Suchý medzisklad VJP pre nulový variant a tri varianty medziskladovania VJP s technickým návrhom, bezpečnostnou analýzou a multikriteriálnou analýzou variantných riešení. Štúdia bude podkladom pre rozhodovanie Objednávateľa o investičnom zámere, súčasne bude podkladom pre vypracovanie Zámeru a Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT) .
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka nasledovných druhov informačno komunikačných technológií: osobné počítače, monitory; PC komponenty (zdroje, procesory, pamäťové moduly, pevné disky, grafické a sieťové karty, mainboardy, skrinky); notebooky, tablety, laserové a atramentové tlačiarne; laserové a atramentové farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenia; skenery; dataprojektory a didaktická technika (plátna, interaktívne tabule); servery, dátové úložiská a sieťové komponenty (prepínače). Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby, ktorými sa rozumie doprava do miesta plnenia, v prípade nutnosti inštalácia vrátane dodania všetkých potrebných inštalačných médií, funkčné odskúšanie a zaškolenie. Bližšie podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.
 • I/50 a I/18 Michalovce križovatka
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia križovatky ciest I/18 a I/50 z jestvujúcej svetelne riadenej priesečnej križovatky na okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných pruhov. Zahŕňa odvodnenie vozovky a súvisiacich plôch kanalizáciou so zriadením nových uličných vpustí do jestvujúcej kanalizačnej siete, prechody pre peších a chodníky, verejné osvetlenie, rekonštrukciu a ochranu NN vedení, preložky a ochranu telekomunikačných vedení, preložku STL plynovodu, preložku a ochranu vodovodov a rekonštrukciu ul. Štefánikova (vetva okružnej križovatky). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
 • Jadrový magnetický rezonančný tomograf pre kardiologický výskum.
  Dátum publikovania: 25.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka supravodivý 1,5T celotelový tomograf magnetickej rezonancie so spotrebou Hélia 0,0 litra ročne, s minimálne 48 RF kanálmi, s minimálnym počtom 200 ks simultánne pripojiteľných cievkových elementov a s otvorom pre pacienta s priemerom minimálne 70 cm, a dĺžkou gantry maximálne 145 cm vrátane krytov. Gantry musí mať odnímateľný pacientský stôl schopný vertikálneho a horizontálneho motorického posuvu s pacientom do 250 kg. Telová RF cievka pre vyšetrenie srdca musí byť plne ohybná pre prispôsobenie akejkoľvek veľkosti pacienta. Dátové úložisko pre archiváciu generovaných obrázkov plne podporujúce medzinárodné štandardy DICOM a HL7 vrátane SW a HW vybavenia pre 3D/4D advanced diagnostiku, vrátane jeho inštalácie, montáže, zaškolenia zamestnancov na obsluhu.
 • LC "Lesy Muráň"
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je vyhotovenie Programu starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre (LC) Lesy Muráň na území LHC Muráň, v zmysle § 41 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v zn. nesk. predpisov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Predmetom zadávanej zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávky "Lepidla štandard 25kg, Lepidla na lepenie polystyrénu EPS a armovanie 25kg" pre ÚVTOS Dubnica nad Váhom.
  Dátum publikovania: 23.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zadávanej zákazky je priebežné zabezpečovanie dodávky „Lepidla štandard 25kg, Lepidla na lepenie polystyrénu EPS a armovanie 25kg“ pre ÚVTOS Dubnica nad Váhom.
 • Jednorazové EKG elektródy
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jednorazové EKG samolepiace elektródy na dlhodobé monitorovanie dospelých pacientov a novorodencov.
  Popis položky
  Množstvo
  EKG elektródy pre dospelých pacientov – priemer 50 mm
  * Jednorazové
  * Penový alebo mikropórový podklad s gélom
  * Senzor Ag/AgCl, patentkový systém pre jednoduché pripojenie zvodov
  * Priehľadnosť pod RTG žiarením – ( transparentné pri použití RTG )
  * Dlhodobá priľnavosť – minimálne 24 hodín, ktorá neovplyvní viachodinové monitorovanie pacienta pri invazívnych a neinvazívnych vyšetreniach
  * Gél a lepiaca zložka nespôsobujú alergie
  5 000 kusov
  Popis položky
  Množstvo
  Jednorazové EKG elektródy pre novorodencov
  * Jednorazové
  * Veľkosť 19 až 22mm x 30 až 40 mm s 1,5 DIN konektorom a káblikom
  * Dlhodobá priľnavosť – minimálne 24 hodín, ktorá neovplyvní viachodinové monitorovanie pacienta pri invazívnych a neinvazívnych vyšetreniach
  * Priesvitná náplasť
  * Gél a lepiaca zložka nespôsobujú alergie
  * Priehľadnosť pod RTG žiarením – ( transparentné pri použití RTG )
  2 500 kusov
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2013-2016
  Dátum publikovania: 23.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Ťažba, približovanie a manipulácia dreva ( komplexná výroba dreva) v podmienkach Lesov SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok na LS Liptovská Teplička podľa STN 480055 a STN 480056
 • RTG okuliare
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: RTG okuliare, váha do 80 g, Pb – ekvivalent 0,75 mm, s úchytom na hlavu, prispôsobivosť na všetky typy tváre

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Náboje kalibru 9×19 mm
  Dátum publikovania: 22.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom tejto zákazky je dodávka munície do ručných zbraní – nábojov kalibru 9×19 mm, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.
 • Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy
  Dátum publikovania: 22.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Uchádzač predloží ponuku na komplexnú službu, ktorej obsahom bude: – prenájom svietidiel; pričom projektová príprava, inštalácia a nákup svietidiel sú nákladom dodávateľa, nie obce (t.j. obec neinvestuje žiadne finančné prostriedky); – manažment projektu obnovy a následná prevádzka svietidiel (t.j. zabezpečenie údržby a súvisiace náklady počas trvania zmluvy sú v pôsobnosti dodávateľa); – platba za elektrickú energiu; – demontáž, odvoz a likvidácia pôvodných svietidiel. Po uplynutí zmluvného vzťahu môže verejný obstarávateľ požiadať o odkúpenie svetiel.
 • CNC pracovisko
  Dátum publikovania: 23.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka 1 ks CNC pracoviska, ktoré pozostáva z 5-osého obrábacieho centra, softvérového balíka a ostatného príslušenstva. Súčasťou dodávky je kompletná montáž zariadenia vrátane zabezpečenia stavebnej pripravenosti pracoviska a dodanie k tomu potrebného materiálu, zaškolenie obsluhy, doprava do miesta určenia, záručný a pozáručný servis.
 • Technológia na spracovanie ovocia.
  Dátum publikovania: 22.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ plánuje zakúpiť technológiu na spracovanie ovocia. Ide o automatickú linku na spracovanie ovocia a 1 x balička /na múku/. Automatická linka pozostáva z automatického oplachovacieho stroja, automatický plnič uzatvárač , automatické mixér nápojov, Automatický etiketovací stroj na papierovú celoobvodovú etiketu, zostava automatickej sledovačky , Automatický zmršťovací stroj, dopravníky. Predmet zákazky zahŕňa aj dodávku a inštaláciu tovaru.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Náhradné diely na trolejbusy"
  Dátum publikovania: 21.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Náhradné diely na trolejbusy“
 • Projektová dokumentácia ihriska
  Dátum publikovania: 21.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projektová dokumentácia ihriska
 • Zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie reagencií a spotrebného materiálu pre analýzu ľudskej DNA bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu a na miesta určené v Rámcovej dohode, ako aj služieb spojených s likvidáciou odpadu a to v období maximálne 48 mesiacov.
 • Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutie súvisiacich poradenských služieb
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutie súvisiacich poradenských služieb. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: a) Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave – množstvo: 1 štúdia b) Poskytovanie ďalších súvisiacich služieb technického, finančno-ekonomického a právneho poradenstva – množstvo: Predpokladaný počet hodín: 1080

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Televízne fluorescenčné svietidlá
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Televízne fluorescenčné svietidlá podľa technickej špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Chemická kolónia
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom tejto zákazky je obnova sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO), ktorý obsahuje analýzu skutkového stavu a riešenie obnovy VO formou modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby svetelných bodov tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií, bezpečnosti, krytia a iných požiadaviek tykajúcich sa elektrických časti sústavy. Predmet zákazky (ďalej len predmet zákazky, dielo) zahrňa všetky stavebné práce. Ďalej realizácia predpokladá dodanie práce a materiálov pre riadnu realizáciu diela v rozsahu špecifikovanom v ďaších dokumentoch.
 • Laky, tvrdiace prísady, tmely, zložené organické riedidlá a rozpúšťadlá
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Laky: Úlohou lakov je vytvoriť ochranný film odolný voči vonkajším vplyvom a pritom výrazne nezmeniť farbu alebo dizajn ošetrovaného predmetu. Z toho dôvodu sú najčastejšie vyrábané ako priehľadné chemické látky. Laky neobsahujú pigment, sú bezfarebné alebo len mierne tónované. Sú rozdeľované na interiérové a exteriérové, ktoré naviac obsahujú účinné ochranné zložky proti UV žiareniu a ich použitie je pomerne široké. Tvrdiace prísady sa používajú na vytvrdzovanie celej škály náterových látok, s ktorými sa miešajú pred ich spracovaním v hmotnostnom pomere, ktorý je pre príslušný druh náterovej látky predpísaný. Aby náterová látka nestratila svoju kvalitu, musí sa dodržiavať doba spracovateľnosti natuženej zmesi, ktorá je uvedená v normách jednotlivých výrobkov. Po správnej aplikácii tvrdiacej prísady sa náterová látka stáva odolnejšou a trvácnejšou. Tmely slúžia na vypĺňanie škár, lepenie materiálov, prispôsobujú sa pohybom v dôsledku zmeny teplôt, odolávajú vlhkosti, zmrašťovaniu, poveternostným vplyvom, otrasom a ohybom. Zabezpečia, že konštrukčné prvky zostanú pevne spojené a absorbujú napätie a pohyby vďaka svojim vlastnostiam. Vďaka ich lepiacej schopnosti a trvanlivosti sú vhodné na lepenie a tmelenie rôznych materiálov veľmi nasiakavých a nenasiakavých povrchov, háklivých materiálov na priľnavosť ako sú betón, sklo, žula, mramor, hliník, oceľ a plasty. Organické riedidlá: Riedidlá sú spravidla viaczložkovými chemickými látkami používajúcimi sa najčastejšie k riedeniu syntetických (resp. olejových) farieb, čisteniu znečistených plôch, resp. odstraňovaniu nepotrebných alebo poškodených náterov. Odstraňovače starých náterov. Z chemického, ale aj funkčného hľadiska sú veľmi podobné riedidlám. Výhoda odstraňovačov starých náterov oproti riedidlám je v lepšej schopnosti chemicky rozložiť nepotrebný náter a uľahčiť tak jeho následné odstránenie.
 • Dobudovanie komplexného strediska cestovného ruchu s celoročným využitím – Čutkovská dolina
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Dobudovanie strediska cestovného ruchu poskytujúceho komplexné služby s celoročným využitím v lokalite Čutkovská dolina. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On október 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
  Dátum publikovania: 18.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenia distribúcie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest ZSSK CARGO na obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2015. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Projektovanie silnoprúdových sústav,
  Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva,
  Geologický prieskum
 • Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
  Dátum publikovania: 18.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky sú tieto druhy a kvalitatívne triedy asfaltových zmesí: asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 11obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; II, asfaltový betónAC 11 obrus.; 50/70; II. Zmesi budú odoberané v dielčích dodávkachv množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa.
 • Inžinierske projektovanie
  Dátum publikovania: 19.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inžinierske projektovanie,
  Inžinierske služby,
  Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva,
  Projektovanie silnoprúdových sústav,
  Geotechnické inžinierske služby,
  Geologický prieskum,
  Topografické (kartografické) merania

Digest powered by RSS Digest