verejne obstaravanie

On december 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka zemného plynu pre ZSSK, vrátane jeho prepravy a distribúcie
  Dátum publikovania: 27.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane jeho prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Údržba a servis počítačového tomografu CT.
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a servisu počítačového tomografu CT.
 • Obnova lesných porastov, rekonštrukcia a výstavba lesných ciest v rámci protipožiarných a ozdravných opatrení
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je obnova lesných porastov pozemkového spoločenstva urbárnikov v obci Slovenské Krivé, ich ochrana a ošetrovanie. Ďalej je to výstavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarných a ozdravných opatrení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Líniová stavba Diaľnica D1 Hubová Ivachnová, celkovej dĺžky 15,272 km je riešená v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100 (80). Úsek nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany Hubová, kde začína v križovatke Hubová pripojením na št. cestu I/18, križuje Váh, cestu III. tr. a trať ŽSR, pokračuje poza obec Hrboltová a v km 4,046 vchádza do tunela Čebrať (kat. T 7,50) dĺžky 2 km. Za tunelom Čebrať pokračuje severne od obcí Likavka, Martinček, Lisková, križuje trať ŽSR, rieku Váh, cestu I/18 a končí pripojením na už jestvujúcu diaľnicu v Ivachnovej. Rozsah stavby: tunel dl. cca 2,026 km, 3 križovatky, 21 mostov (dl. 4845 m), 8 zárubných múrov, 7 oporných múrov, veľké ľavostranné odpočívadlo Ivachnová.
 • Obnova porastov a výstavba lesných ciest
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je obnova lesných porastov v obci Papín, ich ochrana a ošetrovanie. Ďalej je to výstavba a rekonštrukcia lesných ciest v rámci protipožiarných a ozdravných opatrení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie stravovania formou prenájmu
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom a študentom univerzity formou prenájmu jedálne Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Katétre
  Dátum publikovania: 28.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Katétre,
  Vodiče,
  Diagnostický spotrebný materiál
 • Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vykonávanie mimoriadnych odpočtov spotreby zemného plynu z obchodných meradiel na odberných miestach podľa objednávky obstarávateľa. Poskytovnaie služby mimoriadnych odpočtov bude v Rámcovej dohode rozdelné do piatich segmentov, a to na základe počtu odpočtov realizovaných v jednom odpočtovom výkone nasledovne: Segment 1: nad 500.000 odpočtov; Segment 2: od 50.001 do 500.000 odpočtov; Segment 3: od 5.001 do 50.000 odpočtov; Segment 4: od 1.001 do 5.000 odpočtov; Segment 5: od 1 do 1.000 odpočtov.
 • Integrované služby zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu a čistenia a s tým súvisiace tovary, služby a stavebné práce pre Mesto Považská Bystrica a jeho integrované časti
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú integrované služby zberu, prepravy, zneškodňovania odpadu, čistenia, dopravného značenia a s tým súvisiace tovary, služby a stavebné práce pre Mesto Považská Bystrica a jeho integrované časti, ktoré sa skladajú z nasledovných oblastí: 1. Komunálny odpad, 2. Separovaný odpad, 3. Letné a zimné čistenie mesta (vrátane materiálu), 4. Biologicky rozložiteľný (najmä komunálny a zelený) odpad, 5. Ostatné doplnkové služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Belá – Nižné a Vyšné Kamence – rekonštrukcia vodovodu
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia voduvodu v dĺžke cca 1592,50 m. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Odčítanie údajov z meracích prístrojov
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Odčítanie údajov z meracích prístrojov
 • NÁVRH A RIEŠENIE CENTRA VEDY, AKO ZÁŽITKOVÉHO VEDECKÉHO PARKU
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Centrum vedy bude vybudované v rámci národného projektu PopVaT Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Hlavnou časťou Centra vedy bude súbor minimálne 40 ks exponátov a technológií, z ktorých väčšina bude interaktívneho, tzv. hands on charakteru. Exponáty by mali byť pripravené a prezentované tak, aby návštevníkom priblížili procesy fungovania rôznych fyzikálnych, chemických, prírodných a iných javov , možnosti ich využitia vo svete vedy a techniky, a zároveň u mladej generácie vzbudili záujem o štúdium týchto odborov na stredných a vysokých školách.
 • Služby požiarnych zborov
  Dátum publikovania: 24.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Služby požiarnych zborov,
  Záchranné služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka hardvéru a softvéru
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka: grafická stanica (4 ks), monitor (8 ks), aplikačný server (1 ks), balík kancelárskych programov (4x), antivírusový program (5x), CRM systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi (1 ks), informačný systém na podporu modelovania výrobného procesu (2x).
 • Údržba verejnej zelene
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je údržba verejnej zelene v meste Prešov
 • Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
 • Dodávka zemného plynu
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie a každé odberné miesto.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pestovateľská činnosť na OZ Trenčín, LS Nové Mesto nad Váhom na obdobie od 1.1.2014 – 31.12.2017
  Dátum publikovania: 20.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Geologické služby
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Geologické služby,
  Geologické a geofyzikálne služby
 • Služobná rovnošata
  Dátum publikovania: 20.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služobná rovnošata – nohavice letné, nohavice zimné, bunda zimná, nášivka striebočná, nášivka zlatá, nášivka oblúk
 • Systém informovania cestujúcich
  Dátum publikovania: 21.12.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Systém informovania cestujúcich

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Protipožiarna lesná cesta Papín – kompletná rekonštrukcia
  Dátum publikovania: 19.12.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.01.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Jedná sa o rekonštrukciu pôvodnej lesnej cesty na kamennú cestu s geomrežou. Súčasťou je úprava priekop, rekonštrukcia jestvujúcich priepustov, ich vtokov a výtokov, oprava čiel týchto priepustov, výstavba nových priepustov, úprava existujúcich lesných skladov a manipulačných miest, úprava existujúcich a výstavba nových vjazdov do porastov.
 • Softvérové podporné služby
  Dátum publikovania: 20.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Softvérové podporné služby
 • Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate
  Dátum publikovania: 19.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby: činnosť stavebného dozoru na stavbách Električkových tratí: Radlinského Štefanovičova a Dúbravka v úseku Hanulova Pri kríži. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
 • Programovanie softvéru a poradenstvo
  Dátum publikovania: 20.12.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Programovanie softvéru a poradenstvo,
  Programovanie softvérových balíkov,
  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku),
  Systémové analýzy a programovanie,
  Služby týkajúce sa podpory systému,
  Služby súvisiace so softvérom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest