verejne obstaravanie

On január 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka elektrickej energie na roky 2015 – 2018 pre objekty NBS
  Dátum publikovania: 29.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest NBS po dobu trvania zmluvy v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribucnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribucnou sústavou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v sútažných podkladoch.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
  Dátum publikovania: 29.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica s ročným limitom plnenia 300 000 EUR na základe podmienok bližšie vyšpecifikovaných v súťažných podkladoch.
 • Vybudovanie protipožiarnej komunikácie v Plešivci
  Dátum publikovania: 30.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia a výstavba potrebnej infraštruktúry lesných komunikácii, ktoré zaistia prejazd po stepných lúkach a riedko zalesnenej Plešiveckej planine, patriacej do pohoria Národného parku Slovenský kras. Lokalita sa nachádza severne od obce Plešivec v okrese Rožňava. Dopravné sprístupnenie územia je v súčasnosti po poľných a lesných cestách s nespevneným povrchom. Lokalita je pokrytá stepnými lúkami, krovinami a riedko rastenými listnatými lesmi. Tieto cesty sú napojené na začiatku úpravy na už spevnenú lesnú cestu a následne na regionálne komunikácie v obci Plešivec. Protipožiarne komunikácie sú napojené na regionálne cesty. Z architektonického hľadiska sa jedná o technickú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje prístup protipožiarnej techniky do územia lesného porastu. Pre výstavbu bolo uskutočnené geodetické zameranie polohopisného a výškopisného priebehu jestvujúceho terénu, lesných a poľných ciest. Územím neprechádzajú rozvody inžinierskych sietí. Komunikácia je zaradená do kategórie lesných ciest. Celá trasa protipožiarnej komunikácie je kategórie 2L 4,0/30. Jedná sa o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu s výhybňami. Šírka jazdného pruhu je 3,00 m. Spevnené krajnice 2*0,50 m. Na ploche určenej na vybudovanie komunikácii sa prevedú terénne úpravy a výkopy do úrovne zemnej pláne pre pokládku konštrukčných vrstiev vozovky. Zemina z výkopov sa použije do spätných zásypov a obsypov vozovky. V prípade vhodnosti sa použije aj do násypov pod konštrukciu vozovky. Prebytok vyťaženej zeminy sa rozprestrie na stavenisku. Zemná pláň sa upraví a zhutní. Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre zaťaženie od protipožiarnych zariadení. Krajnice sú spevnené vrstvou z kameniva drveného 16-32 o hrúbke 150 mm. Odvodnenie povrchu komunikácii je pomocou pozdĺžneho a priečneho spádu do terénu, kde dažďové vody vsakujú.
 • ZLEPŠENIE SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI DUBNÍK
  Dátum publikovania: 29.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Architektonickou kanceláriou Ing. Ladislava Vereša, s.r.o., Turecká 36, 940 61 Nové Zámky , ktorá tvorí prílohu č.1 Projektová dokumentácia (na VD, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov a stavebného povolenia vydaného pre túto stavbu vydané stavebným úradom Semerovo, ktoré tvorí prílohu č. 3 k týmto súťažným podkladom), predmetom ktorej je výstavba zberného dvora separovaného odpadu, situovaného v intraviláne obce Dubník . Predmetom projektu je riešenie stavieb skladových priestorov, prenosného kontajnera a oplotenia vrátane riešenia základných domových parametrov prípojok inžinierskych sietí. SO-1 Skladové priestory SO-2 Kontajner SO-3 Vodovodná prípojka SO-4 Kanalizačná prípojka do žumpy SO-5 Elektrická prípojka NN SO-6 Žumpa SO-7 Oplotenie bariérové a pletivové SO-8 Terénne úpravy

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Opravy poplašných systémov narušenia a kamerových systémov".
  Dátum publikovania: 28.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Opravy poplašných systémov narušenia a kamerových systémov“.
 • Odťahovacia služba pre vozidlá
  Dátum publikovania: 29.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Odťahovacia služba pre vozidlá,
  Rôzne služby
 • Poistenie zodpovednosti pri preprave jadrového materiálu
  Dátum publikovania: 28.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti poistníka Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej iba JAVYS, a.s.) za jadrovú škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vzniknutou v priamej súvislosti s prepravou jadrového materiálu v zmysle §29 ods.6 písm. b) zák. č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Elektrická energia
  Dátum publikovania: 29.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Elektrická energia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Klimatizácia
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Klimatizácia
 • Peletovacia linka 1 – 1,5 t/hod – Huncovce
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a montáž peletovacej linky na výrobu peliet z drevnej hmoty – pilín, štiepky.
 • VYPRACOVANIE ANALÝZ PRE PROJEKT: EFEKTÍVNE RIADENIE VÝROBY A SPOTREBY ENERGIE Z OBNOVITEĹNÝCH ZDROJOV
  Dátum publikovania: 28.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Vypracovanie analýz pre projekt: Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, kód ITMS 26240220028
 • Telekomunikačné káble
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Telekomunikačné káble

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obnova zariadení a turistického značenia na turistických trasách a cyklotrasách
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je „Obnova zariadení a turistického značenia na turistických trasách a cyklotrasách“. Zákazka bude realizovaná v týchto okruhoch: 1.Obnova turistického značenia existujúcich turistických peších trás a cyklotrás. 2.Rekonštrukcia technických zariadení ako sú stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod. 3.Spracovanie a osadenie lavičiek, smetných košov, posiedok a ohnísk vo vybraných turistických lokalitách Národného parku Slovenský raj.
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šúrovce
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Šúrovce. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci rekonštrukcie a modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia obce, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Vybavenie skladu do výrobného závodu v Rajeckej Lesnej
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predemetom zákazky je dodávka a montáž vybavenia skladu, obsahuje: dodávku regálového systému radioshuttle pre sklad Rajecká Lesná.
 • Kultúrno-spoločenské centrum Svidník – modernizácia
  Dátum publikovania: 27.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom riešenia zákazky je úplná rekonštrukcia kultúrneho domu vo Svidníku, zateplením fasády, zateplením strešnej konštrukcie, výmena starých okien za nové a s tým súvisiace stavebné úpravy, výmena klampiarskych výrobkov, rekonštrukcia sociálnych zariadení, demontáž strešného svetlíka a kruhového schodiska, úprava omietok, modernizácia rozvodov tepla, vzduchotechniky a tým zvýšenie štandardu stavby, vylepšenie vnútornej klímy a následne zníženie nákladov na energiu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec
  Dátum publikovania: 24.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín.
 • Redukčný ventil ? 65 – PN 16
  Dátum publikovania: 24.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Redukčný ventil ? 65 – PN 16,
  Médium: para 200°C, redukovať 0,2-0,4 MPa
 • Dodávka plynu pre Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
  Dátum publikovania: 24.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka zemného plynu . strednoodber – jedno odberné miesto cca 1 350 MWh (130 000 m3, pri dennom maxime 1300 m3 Dodávka zemného plynu – maloodber – dve odberné miesta 1/ cca 2 500 m3; 2/ cca 6 600 m3 – spolu 9 100 m3
 • Frézovací nadstavec
  Dátum publikovania: 24.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Frézovací nadstavec

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zmluvný výskum.
  Dátum publikovania: 23.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je na základe zmluvného výskumu aplikovať vhodné súčasné postupy v oblasti štruktúrovania rozsiahlych dát na konkrétne doménové oblasti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Výmena okien na ZŠ
  Dátum publikovania: 23.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výmena okien na ZŠ
 • Pranie prádla, sušenie, žehlenie, mangľovanie lôžkovín a obrusov, vrátane dopravy pre Vzdelávací a technický
  ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR Slovenská Ľupča na rok 2014.

  Dátum publikovania: 24.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Pranie prádla, sušenie, žehlenie, mangľovanie lôžkovín a obrusov, vrátane dopravy pre Vzdelávací a technický
  ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR Slovenská Ľupča na rok 2014.
 • Operačné prádlo
  Dátum publikovania: 23.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: operačné prádlo

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zmluva o dodaní služieb č. Z/22/2012/02/01, Z/23/2012/02/01, Z/24/2012/02/01
  Dátum publikovania: 21.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Zmluva o dodaní služieb č. Z/22/2012/02/01, Z/23/2012/02/01, Z/24/2012/02/01
 • Služby súvisiace so softvérom
  Dátum publikovania: 22.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby súvisiace so softvérom
 • Stavebné práce
  Dátum publikovania: 22.01.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: – cistenie, opravy a vyspádovanie žlabov na nízkom krídle hradného paláca horolezeckou
  technikou
  – kontrola a cistenie múrov hradného paláca – juhozápadného a juhovýchodného krídla
  a bašty (asi 300 m2)
 • Tlačoviny
  Dátum publikovania: 21.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodávka jednotlivých druhov tlacovín, vrátane cinností spojených s ich balením a dodaním na miesto dodania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií obsahuje cast sútažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá
  Dátum publikovania: 18.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Referenčné štandardné látky – pesticídy, perzistentné a prchavé organické zlúčeniny
  Dátum publikovania: 20.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Referenčné štandardné látky – pesticídy, perzistentné a prchavé organické zlúčeniny
 • Odčítanie údajov z meracích prístrojov
  Dátum publikovania: 21.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Odčítanie údajov z meracích prístrojov
 • Projekt obnovy lesa na OZ Beňuš na roky 2014 – 2015
  Dátum publikovania: 18.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke služby v Projekte obnovy lesa na OZ Beňuš na roky 2014 2015 na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 21, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na napäťovej úrovni 25 kV, 3 kV
  Dátum publikovania: 18.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Stručný opis: Predmetom zákazky je opakovane poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny a distribučných služieb pre prevádzku elektrickej trakcie pre odberné elektrické zariadenia, a to pre roky 2014 a 2015..Elektrickými zariadeniami sú hnacie dráhové vozidlá verejného obstarávateľa (elektrické rušne), ktoré sa pohybujú na elektrifikovaných tratiach Železníc Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky. Elektrické rušne využívajú napäťovú úroveň 25 kilovolt (kV) s frekvenciou 50 hertzov (Hz) a napäťovú úroveň 3 kilovolt (kV).
 • ,,Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických OPRAVA ZADANEJ ZÁKAZKY
  Dátum publikovania: 20.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: ,,SO 034-410 Kotolňa Teplárne Zvolen B1 – Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové
  rozvody“
 • Oprava a údržba retenčných nádrží
  Dátum publikovania: 18.01.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Oprava a údržba retenčných nádrží (ďalej len RN) v správe Národnej diaľničnej spoločnosti spočíva v odsatí a odvozu vody, v odsatí a odvozu kalu, výmena tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien s odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Fotoaparát s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 20.01.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Fotoaparát s príslušenstvom

Digest powered by RSS Digest