verejne obstaravanie

On február 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka výpočtovej techniky, počítačových komponentov a príslušenstva.
  Dátum publikovania: 26.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: dodávka výpočtovej techniky, počítačových komponentov a príslušenstva. 1. Procesor: Intel® Core™ i5-4440S Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) 1 ks 2. Matičná doska: Usb3, Sata3, socket FCLGA1150, zvukovka, sieťovka, grafika 1 ks 3. Ram: 4GB 1333Mhz DDR3 1 ks 4. HDD: 512GB 3,5″ 7200 ot, sata 3 1 ks 5. Externá mechanika: DVDnapaľovačka 1 ks 6. Zdroj: 600W 1 ks 7. Monitor: 21,5″ LG LED LCD monitor radu TV M50D alebo niečo podobné 1 ks 8. Záložný zdroj : UPS 800VA s batériou 2 zásuvkami chránenými proti prepätiu 1 ks 9. Switch: 8-port 10/100/1000 1 ks 10.Router: 4-port 10/100 Switch
 • Správa lesov
  Dátum publikovania: 27.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Správa lesov,
  Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov,
  Služby týkajúce sa zalesňovania,
  Služby týkajúce sa rozširovania lesníctva,
  Služby týkajúce sa monitorovania a hodnotenia lesov,
  Služby v oblasti administratívy súvisiacej s lesmi,
  Služby týkajúce sa správy lesných zdrojov,
  Produkty lesných škôlok,
  Produkty lesného hospodárstva,
  Vápenec, sadrovec a krieda,
  Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky,
  Letecké postrekovanie
 • Vonkajšie tobogány
  Dátum publikovania: 26.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je: a)kompletný návrh, projektová dokumentácia a vizualizácia b)dodávka 4 dráh laminátových tobogánov a ich montáž na oceľovú nosnú konštrukciu, c)dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie d)dodávka príslušenstva (úchyty, spojovací materiál, tmely a náter oceľovej konštrukcie)
 • Správa lesov
  Dátum publikovania: 27.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Správa lesov,
  Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov,
  Služby týkajúce sa zalesňovania,
  Služby týkajúce sa rozširovania lesníctva,
  Služby týkajúce sa monitorovania a hodnotenia lesov,
  Služby v oblasti administratívy súvisiacej s lesmi,
  Služby týkajúce sa správy lesných zdrojov,
  Produkty lesných škôlok,
  Produkty lesného hospodárstva,
  Vápenec, sadrovec a krieda,
  Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky,
  Letecké postrekovanie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dom smútku
  Dátum publikovania: 25.02.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ potrebuje zrealizovať novostavbu stavebného diela: Dom smútku, ktoré pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 Dom smútku (Architektúra, Statika, Zdravotechnika, Elektro, Požiarna ochrana) SO 02 Spevnené plochy SO 03.1 NN prípojka SO 03.2 Odberné el. zariadenie SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Prípojka kanalizácie SO 01 Dom smútku (Architektúra, Statika, Zdravotechnika, Elektro, Požiarna ochrana) – objekt je prízemný, nepodpivničený, zastrešený kombinovanou šikmou strechou. Objekt bude slúžiť pietnym obradom pre obyvateľov Toporca. Vo východnej, hlavnej časti sa nachádza obradná miestnosť s prístupom priamo z exteriéru. Na západnej časti sa nachádzajú doplnkové priestory: sklad, hygienické miestnosti, chladiaca miestnosť a priestor pre kňaza, rétora. Do skladu je prístup aj z exteriéru. SO 02 Spevnené plochy – výstavba spevnených plôch prístup k Domu smútku – chodníkov pre prístup peších. Nové spevnené plochy budú napojené na jestvujúcu komunikáciu. SO 03.1 NN prípojka SO 03.2 Odberné el. zariadenie – Dom smútku v Toporci na parcele č.553 sa napojí na el. energiu z existujúceho betónového stožiara sekundárnej siete, ktorý je osadený na parcele č. 313/1 (vid. situácia). Prepojenie vzdušného vedenia so skriňou SPP2 sa urobí káblom NAYY-J 4×25. Na tomto stožiari sa osadí poistková skriňa SPP2 CD IV P0 s poistkami PSH00,3x40A. SO 03.1 NN prípojka končí prípojkovou skriňou. Prípojková skriňa je súčasťou NN prípojky a tvorí majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom. Technické rozhranie tvoria výstupné svorky na poistkových spodkoch v prípojkovej skrini. Materiál použitý na realizáciu SO 03.1 NN prípojka musí byť z Katalógu prípustných materiálov nie je predmetom Výkazu výmer – Rozpočtu. Za poistkovou skriňou pripojenie rieši objekt SO 03.2 Odberné el. zariadenie . Za poistkovou skriňou SPP2 náklady spojené s realizáciou objektu SO 03.2 Odberného el. zariadenia vrátane elektromerového rozvádzača znáša žiadateľ. Zo stožiara prípojka pokračuje v zemi káblom NAYY-J 4×25 do rozvádzača RE s meraním spotreby. Kábel pri prechode zo stožiara do zeme bude chránený v chráničke. Elektromerový rozvádzač RE sa osadí na začiatku prípojky pri stožiari vo vzd. 1m tak, aby bol verejne prístupný. Rozvádzač RE bude osadený spodnou hranou minimálne 0,7m od upraveného terénu. Z rozvádzača RE sa napojí káblom NAYYJ 4×25 rozvádzač RP1 priamo v Dome smútku. Trasa prechádza po parcelách 313/1,312, 5 486,517/4 a 553. Káble budú uložené v zemi v pieskovom lôžku a chránený fóliou PVC. Pri súbehu a križovaní s podzemnými vedeniami musia byť dodržané normy STN 736 005 a vzorové rezy. Technické riešenie a trasa prípojky (Odberného el. zariadenia) s umiestnením merania je znázornená v situácii. SO 04 Vodovodná prípojka – zdrojom pitnej vody do objektu je jestvujúca kopaná studňa za Domom smútku. Vlastník studne musí dodržiavať podmienky a povinnosti, za ktorých bola studňa povolená. Hlavný prívod vody je privedený na prízemie do miestnosti 1.04 sklad. Na vstupe bude osadený HUV-GK25. Prívod je napojený na automatickú domácu vodáreň. Vodárne 35 l – Darling CAM PGC 800/35 230V 24L výrobca Belumi s 35 litr. nádobou. Tlakový rozsah (zap. vyp.) 1,5 3 Bar. Vybavenie vodárne: automatická domáca vodáreň tlaková nádoba v horizontálnej polohe naležato ochrana proti behu nasucho. SO 05 Prípojka kanalizácie – vnútorná kanalizácia zo sociálnej časti je vyvedená 1m od objektu. Kanalizačné potrubie pri vyústení z objektu sa zredukuje z D110 na D160. Ďalej je potrubie splaškovej kanalizácie vedené rastlým terénom. Kanalizačné potrubie splaškovej kanalizácie je zvedené do žumpy o obsahu 4 m3. Kanalizačné potrubie od objektu je z rúr plastových odpadových kanalizačných DN 160 s min. spádom potrubia 2%. Do žumpy sa nesmú privádzať zrážkové vody zo strechy a terénu. Žumpa musí byť bez prepadu. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol prístup pre vyprázdňovanie jej obsahu. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné. Obsah žumpy nie je dovolený vypúšťať ani v zriedenom stave do vodných tokov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené: – v prílohe č.2 súťažných podkladov: projektová dokumentácia – v prílohe č.3 súťažných podkladov: Výkaz výmer Rozpočet na vyplnenie a ocenenie. Predmet zákazky – stavebné dielo bude realizované podľa Výkazu výmer Rozpočtu a realizačnej PD, ktoré sú súčasťou príloh súťažných podkladov. Pokiaľ úspešný uchádzač bude potrebovať dopracovať realizačnú PD alebo výrobnú dokumentáciu, tak si zabezpečí ich spracovanie na vlastné náklady. V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer – Rozpočte uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného v PD a Výkaze výmer – Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným povolením a pod.. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod.. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer – Rozpočtu. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer Rozpočet.
 • Hutný materiál
  Dátum publikovania: 26.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka hutného materiálu ( rúry, profilová oceľ, L, U,I,T,kruhové tyče ( guľatina, oceľ šesťhranná, joklov profil, Plochá oceľ, konštrukčná oceľ, plechy, betonárska oceľ hrebienková podľa SP )bude na základe jednotlivých objednávok z Prílohy č.1 , ktorá bola predložená ako sumárna požiadavka jednotlivých Správ povodí v predpokladaných požadovaných množstvách a kvalite podľa Prílohy č.1 Súťažných podkladov.
 • Letecké postrekovanie
  Dátum publikovania: 25.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Letecké postrekovanie
 • Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb
  Dátum publikovania: 26.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Počas implementácie a realizácie Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva prvá prioritná oblasť (ďalej ako eSO1) v spolupráci s dodávateľmi informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej IS PZS) a zástupcami odbornej zdravotníckej verejnosti, boli pre služby eSO1 identifikované zlepšenia a zvýšenie sofistikovanosti spôsobu, akou služba prispieva k procesu elektronizácie zdravotníctva v Programe eHealth. Aktivity novej zákazky budú priamo nadväzovať na elektronické služby zdravotníctva vytvorené na základe Zmluvy o dielo zo dňa 31.3.2010 , pričom tieto elektronické služby budú predmetom úprav a vylepšení za účelom zvýšenia ich sofistikovanosti. Z uvedeného je zrejmé, že pre realizáciu predmetu novej zákazky je potrebné urobiť nevyhnutné zásahy do existujúcich služieb zdravotníctva vytvorených na základe skoršej zmluvy o dielo.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie náplní do tlaciarenských zariadení iných ako ,,HP v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmet zákazky predstavuje dodanie originálnych náplní do tlaciarenských zariadení, kopírok alebo faxoviných ako HP v celom rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Projekt obnovy lesa
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia projektu obnovy lesa v rozsahu výsadby sadeníc, čistenia rúbanísk, ochrany proti burine vyžínaním, chemickej ochrany proti zveri, hnojenia.
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie – "Penzión" ZSS Topoľčany
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.03.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie „PENZIÓN“, ZSS Topoľčany, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, technických správ a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
 • Digitálna galéria- nákup reštaurátorského, diagnostického, laboratórneho a materiálového vybavenia
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.nákup spotrebného materiálu a iných pomôcok potrebných na reštaurovanie 2.nákup základného interiérového vybavenia (nábytok) 3.nákup osobných ochranných pracovných odevov 4.nákup laboratórnej techniky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • CT lampa pre Somatom Emotion Duo
  Dátum publikovania: 21.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka CT lampy DURA 352-MV pre prístroj – viavrstvové špirálové subsekundové CT v prevedení CT SOMATOM EMOTION DUO – vrátane inštalácie
 • Správcovské služby
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Správcovské služby,
  Správa majetku,
  Správa údajov,
  Správa zmlúv
 • Sójové výrobky – tofu údené, sójová nátierka
  Dátum publikovania: 21.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Sójové výrobky – tofu údené, sójová nátierka
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
  Dátum publikovania: 22.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora,
  Programovanie aplikačného softvéru,
  Služby týkajúce sa podpory systému,
  Vývoj softvéru,
  Implementácia softvéru,
  Konfigurovanie softvéru,
  Služby na vývoj softvéru na elektronické publikovanie,
  Služby na vývoj softvéru na komunikáciu a pre multimédiá,
  Služby na vývoj softvéru pre obslužné programy,
  Technické školenia,
  Operačné systémy,
  Servery,
  Osobné počítače,
  Prenosné počítače,
  Núdzové/pohotovostné napájanie,
  Sieťové zariadenia,
  Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Miestna komunikácia Trenčianska Turná, Lokalita Zajarčie.
  Dátum publikovania: 20.02.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky je definovaný projektovými dokumentáciami pre realizáciu stavby: 1. Trenčianska Turná, Lokalita Zajarčie, E 10.2 – Miestna komunikácia vetva A, ktorú vyhotovil AG-SPOL, s.r.o., Liptovská 2 708/4,911 08 Trenčín vo februári 2 014 a 2. Trenčianska Turná, Lokalita Zajarčie, E 10.3 – Miestna komunikácia vetva B, ktorú vyhotovil AG-SPOL, s.r.o., Liptovská 2 708/4,911 08 Trenčín vo februári 2 014. Podrobnejšie v súťažných podkladoch
 • Odvoz a likvidácia papiera
  Dátum publikovania: 21.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Odvoz a likvidácia papiera
 • Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu
  Dátum publikovania: 20.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu,
  Autobusy verejnej dopravy
 • Výroba parochní,príčeskov,brady,fúzy,pajesyýroba parochní,príčeskov,brady,fúzy,pajesy
  Dátum publikovania: 21.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výroba parochní,príčeskov,brady,fúzy,pajesyýroba parochní,príčeskov,brady,fúzy,pajesy

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 21, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
  Dátum publikovania: 19.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka zemného plynu.
 • Pranie a chemické čistenie bielizne pre UPJŠ v Košiciach
  Dátum publikovania: 19.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.03.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, a to pranie vrátane dezinfekcie, bielenia a chemického čistenia bielizne a pracovných odevov (ďalej len „bielizeň“), sušenie, žehlenie, skladanie a balenie bielizne, zabezpečenie identifikácie bielizne a ďalšie súvisiace služby spojené s manipuláciou bielizne zber, naloženia a odvoz znečistenej bielizne, rozvoz vypranej, vyžehlenej a zabalenej bielizne na jednotlivé pracoviská Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní služby na základe samostatných objednávok verejného obstarávateľa. Druhová skladba jednotlivých položiek predmetu zákazky je podrobne uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Mostový žeriav
  Dátum publikovania: 20.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z dodania a inštalácie mostového žeriavu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Inštalácia elektrických zariadení
  Dátum publikovania: 19.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Inštalácia elektrických zariadení,
  Osvetlenie ciest

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia a úprava verejného priestranstva MRK
  Dátum publikovania: 18.02.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, verejného osvetlenia a autobusových zastávok v obci postihnutej povodňami. Všetky použité materiály pri výstavbe budú zodpovedať požadovanej kvalite a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácií asfaltových krytov sa musia dodržať Technicko kvalitatívnej podmienky – Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: Podľa TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011 ) bod 10.2. Doprava asfaltových zmesí. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenie asfaltovej zmesi. Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min. Podrobné zadanie bude súčasťou súťažných podkladov.
 • Mercedes Benz Vito 111 CDI BA670OK
  Dátum publikovania: 18.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Mercedes Benz Vito 111 CDI BA670OK
 • Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na ČOV Košice, Kokšov – Bakša
  Dátum publikovania: 19.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Výber dodávateľa: cisternové sacie vozidlo 1 ks, zberné vozidlo pre polotuhé potr. zvyšky 1 ks, podtlakový nakladač 1 ks, nosič kontajnerov 1 ks, nakladač s náradím 1 ks, multikára s kontajnerom 1 ks, kompaktné sacie vozidlo 1 ks.
 • Technológia pre výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov
  Dátum publikovania: 18.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov a služieb pre laboratória Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline pre aplikovaný výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov. Bližšie informácie ohľadne predmetu zákazky budú súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vydanie, tlač, predaj, distribúcia brožovaných publikácií.
  Dátum publikovania: 15.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vydanie, tlač, predaj a distribúcia brožovaných publikácií formátu A5 Voľba prezidenta Slovenskej republiky a Voľby do Európskeho parlamentu. Brožúra Voľba prezidenta Slovenskej republiky vo formáte A5 je potrebná v náklade 34 tis. kusov. Publikácia obsahuje odborný komentár k jednotlivým ustanoveniam volebného zákona ( zákon č. 46/1999 Z. z. o voľbe prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ) spolu s platnou judikatúrou a výňatkami z právnych predpisov súvisiacich s volebnou problematikou. Predmetná publikácia sa stane neodmysliteľnou súčasťou knižničného fondu obecných úradov a okresných úradov. Predmetná tlač a zároveň aj jej distribúcia je potrebná z dôvodu jednotnosti výkladu predmetných ustanovení zákona Publikácia pri príprave a zabezpečení spomenutých volieb bude neodmysliteľnou súčasťou školení vyše 30 000 členov volebných komisií, zapisovateľov týchto volebných komisií a ďalších osôb podieľajúcich sa na príprave a vykonaní volieb prezidenta Slovenskej republiky. Brožúra Voľby do Európskeho parlamentu vo formáte A5 je potrebná v náklade 34 tis. kusov, musí obsahovať odborný komentár k jednotlivým ustanoveniam volebného zákona ( zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu ) spolu s platnou judikatúrou a výňatkami z právnych predpisov súvisiacich s volebnou problematikou. Predmetná publikácia sa stane neodmysliteľnou súčasťou knižničného fondu obecných úradov a okresných úradov. Predmetná tlač a zároveň aj jej distribúcia je potrebná z dôvodu jednotnosti výkladu predmetných ustanovení zákona.
 • Dopravné služby v spoločnom stravovaní
  Dátum publikovania: 17.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dopravné služby v spoločnom stravovaní
 • Obstaranie výkopových prác a pokládku káblov VO pre rozšírené VO na Tureckej ul., Senec.
  Dátum publikovania: 18.02.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: obstaranie výkopových prác a pokládku káblov VO pre rozšírené VO na Tureckej ul., Senec.
 • Bravčové mäso
  Dátum publikovania: 17.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Bravčové mäso

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 18, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Umývačky laboratórneho skla
  Dátum publikovania: 15.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovarov – umývačky laboratórneho skla.
 • Nákup laserovej rezačky DUMOR Digicut 45, servis, školenie a doprava
  Dátum publikovania: 17.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup laserovej rezačky DUMOR Digicut 45, servis, školenie a doprava
 • Dodávka základných potravín
  Dátum publikovania: 17.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka základných potravín
 • Nákup maliarskeho materiálu viď
  Dátum publikovania: 17.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup maliarskeho materiálu viď. príloha č

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 16, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka 120ks gombíkov pre tunel
  Dátum publikovania: 14.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka 120ks gombíkov pre tunel
 • Stravné poukážky
  Dátum publikovania: 14.02.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výber poskytovateľa stravovania formou stravných poukážok
 • Opravy a údržba strojov
  Dátum publikovania: 15.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.03.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy a údržba strojov,
  Plynové turbíny,
  Príslušenstvo turbín,
  Turbokompresory,
  Plynové kompresory
 • Predmetom zákazky je zabezpečenie podkúvania služobných koní Mestskej polície hlavného mesta SR
  Bratislavy

  Dátum publikovania: 14.02.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie podkúvania služobných koní Mestskej polície hlavného mesta SR
  Bratislavy

Digest powered by RSS Digest