verejne obstaravanie

On máj 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
  Dátum publikovania: 29.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Verejný obstarávateľ zadáva nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
 • Technicko-organizačné zabezpečenie odborných seminárov, konferencií, exkurzií a dní otvorených dverí.
  Dátum publikovania: 29.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie odborných seminárov, konferencií, exkurzií a dní otvorených dverí. Predmetom zákazky sú najmä tieto služby: zabezpečenie priestorov, technická príprava priestorov, personálne zabezpečenie, stravovacie služby, ubytovacie služby a prepravné služby.
 • Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu
  Dátum publikovania: 29.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločných a v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnych zariadení, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
 • Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu
  Dátum publikovania: 29.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základe objednávok.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • PRENOSNÝ STÁNOK – PREDAJNÝ PRE MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY
  Dátum publikovania: 28.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: PRENOSNÝ STÁNOK – PREDAJNÝ PRE MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY. DODANIE DVOCH PREDAJNÝCH STÁNKOV (4 zariadené kontajnery) VRÁTANE MONTÁŽE ZARIADENÍ, KOMPLETNÝCH REVÍZIÍ, SCHÉM ZAPOJENIA A ODOVZDÁVACÍCH PROTOKOLOV. SÚČASŤOU DODAVKY BUDE REALIZÁCIA ZAKLADANIA OBJEKTOV, NAPOJENIE STANKOV NA PRIPRAVENÉ INŽINIERSKE SIETE , DOPRAVA A PRÁCE SO ŽERIAVOM, UZEMNENIE A BLESKOZVOD OBJEKTOV
 • Vzdelávanie ľudských zdrojov z prostredia rómskych osád (EVO)
  Dátum publikovania: 28.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.05.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: POZOR: Osoba podľa § 7 ZVO upozorňuje záujemcov, že toto verejné obstarávanie sa realizuje elektronicky prostredníctvom systému EVO, a preto z uvedeného dôvodu nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov (záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO – bližšia a bode VI.2.). Osoba podľa § 7 ZVO nebude záujemcom poskytovať súťažné podklady v písomnej forme!!!; Predmetom zákazky sa zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov PPZZS prostredníctvom akreditovaných kurzov MŠVVaŠ SR. Počet vzdelávacích jednotiek je 18/polrok (jednotka = min. 24 hodín/vzdelávanie 20 osôb), t.j. po dobu trvania zmluvy. Cieľom je kvalifikovane vyškoliť ľudské zdroje z prostredia rómskych osád. Podmienkou sú preukázateľné skúsenosti v danej oblasti – zdravotná osveta a skúsenosti s cieľovou skupinou. Obsahové zameranie predmetných kurzov – vzdelávacích jednotiek je v súťažných podkladoch.
 • Dodávka arabského chleba.
  Dátum publikovania: 29.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka arabského chleba.
 • Dodávka endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov pre potreby ortopédie a traumatológie
  Dátum publikovania: 28.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Obstaranie endoprotéz pre nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • DSS a ZpS Horelica, Čadca – stavebné úpravy kuchyne a jedálne a technológia.
  Dátum publikovania: 27.05.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav v priestoroch kuchyne, príslušných skladov, zázemia kuchyne a jedálne, vrátane nového technologického vybavenia kuchyne a realizácia dodatočného zateplenia fasády celého objektu B zariadenia, za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a zníženia energetickej náročnosti prevádzky. Realizácia je rozdelená na dve samostatné etapy výstavby. 1.etapa rieši stavebné úpravy kuchyne spočívajúce v dispozičnom a funkčnom delení kuchyne a dodávky nového technologického zariadenia kuchyne. 2.etapa rieši stavebné úpravy zázemia kuchyne a jedální a dodatočné zateplenie fasády celého obj. B. Súčasťou oboch etáp je výmena okien na fasáde, riešenie nových rozvodov inžinierskych sietí vrátane výmeny zariaďovacích predmetov a rozvodov TZB.
 • Letecké dopravné služby
  Dátum publikovania: 28.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Letecké dopravné služby,
  Letecké a súvisiace služby
 • Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kotaktných a bezkontaktných metód merania
  Dátum publikovania: 27.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kruhomer Drsnomer Súradnicový merací stroj vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s inštaláciou súradnicového dotykového meracieho stroja; vybudovanie priečky v laboratóriu, vybudovanie zdvíhacej plošiny, celková rekonštrukcia vnútorných priestorov laboratória, Technologická klimatizačná jednotka Trojsúradnicový dotykový merací stroj pre dielenské podmienky Merací stroj s počítačovou tomografiou
 • Bezpečnostné služby
  Dátum publikovania: 28.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Bezpečnostné služby,
  Strážne služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava laboratórneho nábytku
  Dátum publikovania: 26.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je oprava laboratórneho nábytku vrátane dopravy a všetkých
  súvisiacich nákladov podľa špecifikácie uvedenej v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou
  prílohou 1 tejto výzvy
 • Podsystém mobilnej daktyloskopickej identifikácie
  Dátum publikovania: 26.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie subsystému mobilnej daktyloskopickej identifikácie pre centrálny systém AFIS v rámci vecnej realizácie národného projektu SK 2012 EBF P4/6 NP financovaného z Fondu pre vonkajšie hranice, zabezpečenie WebServisu pre AFIS, integrácia subsystému v rámci existujúcej infraštruktúry MV SR a prepojenie systému AFIS a systému INBO v zmysle požiadaviek hlavného používateľa.
 • "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto"
  Dátum publikovania: 26.05.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: 2.1.Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“. 2.2.Účelom stavby je umožniť priame spojenie súpravami osobnej dopravy mesta Moldava nad Bodvou s mestskou aglomeráciou Košice a dopravné upokojenie centra mesta Moldava nad Bodvou oddialením autobusovej stanice z obytnej zóny. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.3.Terminál bude prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, umožní presmerovanie osobných cestných prúdov na železničnú dopravu a naopak. K bezproblémovému prestupu má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu. Z hľadiska železničnej dopravy bude železničná stanica Moldava n. B. mesto bez dopravnej obsluhy. 2.4.Druh stavby : Terminál integrovanej osobnej prepravy. 2.5.Kapacitné údaje: Časť terminálu Moldava nad Bodvou mesto o dvoch koľajach Užitočná dĺžka koľaje: 250 m Pri jednej z koľají bude umiestnené nástupisko o dĺžke 130 m Zastrešenie železničného nástupiska o dĺžke 80 m Počet nástupných stanovíšť autobusov: 7 Počet výstupných stanovíšť autobusov: 2 Počet parkovacích miest pre autobusy: 10 Počet parkovacích miest pre osobné automobily: 73 Počet parkovacích miest pre TAXI: 2 Počet parkovacích miest pre K+R: 2 Počet parkovacích miest pre osoby so zníženou pohyblivosťou: 6 Počet parkovacích miest pre bicyklistov: 120 Prevádzkovo-technologická budova s priestormi pre cestujúcich a obsluhu autobusovej stanice. Pôdorysný rozmer budovy je 21 x17 m, výška 6,5 m Zámerom výstavby sú vyvolané nasledujúce prevádzkové súbory a stavebné objekty: PHS a individuálne protihlukové opatrenie Práce súvisiace s úpravami územia (zatrubnenie, demolácia a výstavba priepustu, výstavba nového odvodňovacieho zariadenia) 2.6.Členenie stavby na odbory, prevádzkové súbory (ďalej len „PS“) a stavebné objekty (ďalej len „SO“) je podľa technicko-ekonomickej štúdie integrovaného dopravného systému. Niektoré objekty sú rozdelené na železničné a neželezničné. Toto rozdelenie je vyjadrené pridaním číslice „01“ za číslo objektu u železničných a číslice „02“ u neželezničných objektov. Členenie stavby je nasledovné: TECHNOLOGICKÁ ČASŤ Odbor 21 Zabezpečovacie zariadenia PS 18-21-01 Terminál Moldava n. B. mesto, dočasné zabezpečenie Odbor 22 Oznamovacie zariadenia PS 18-22-01 Terminál Moldava n. B. mesto, optická kabelizácia PS 18-22-02 Terminál Moldava n. B. mesto, miestna kabelizácia PS 18-22-03 Terminál Moldava n. B. mesto, dispozičný zapojovač PS 18-22-04.01 Terminál Moldava n. B. mesto, rozhlasové zariadenie železničná časť PS 18-22-04.02 Terminál Moldava n. B. mesto, rozhlasové zariadenie neželezničná časť PS 18-22-05.01 Terminál Moldava n. B. mesto, informačné zariadenie železničná časť PS 18-22-05.02 Terminál Moldava n. B. mesto, informačné zariadenie neželezničná časť PS 18-22-06 Terminál Moldava n. B. mesto, prenosové zariadenie PS 18-22-09 Terminál Moldava n. B. mesto, PSN PS 18-22-10.01 Terminál Moldava n. B. mesto, PTV železničná časť PS 18-22-10.02 Terminál Moldava n. B. mesto, PTV neželezničná časť PS 18-22-15 Terminál Moldava n. B. mesto, oznamovacie zariadenie Odbor 24 Silnoprúdové technologické zariadenia PS 18-24-01 Terminál Moldava n. B. mesto, transformovňa 22/0,4 kV Odbor 30 Ostatné technologické zariadenia PS 18-30-01 Terminál Moldava n. B. mesto, NZE STAVEBNÁ ČASŤ Odbor 02 Stavenisko príprava staveniska SO 18-02-01 Terminál Moldava n. B. mesto, odstránenie porastov SO 18-02-02 Terminál Moldava n. B. mesto, terénne úpravy SO 18-02-03 Terminál Moldava n. B. mesto, úprava kanálu a asanácia melioračnej sústavy Odbor 05 Koľaj a koľajové rozvetvenie SO 18-05-01 Terminál Moldava n. B. mesto, železničný spodok, zvršok koľaje č. 101 SO 18-05-02 Terminál Moldava n. B. mesto, železničný spodok, zvršok koľaje č. 102 Odbor 06 Nástupiská SO 18-06-01.01 Terminál Moldava n. B. mesto, spoločné nástupisko železničná časť SO 18-06-01.02 Terminál Moldava n. B. mesto, spoločné nástupisko neželezničná časť SO 18-06-02 Terminál Moldava n. B. mesto, nástupisko pre autobusy Odbor 07 Účelové komunikácie, dopravné plochy SO 18-07-01 Terminál Moldava n. B. mesto, úprava cestnej komunikácie priecestia km 0,320 SO 18-07-02 Terminál Moldava n. B. mesto, úprava cestnej komunikácie priecestia km 0,896 SO 18-07-03 Terminál Moldava n. B. mesto, úrovňový prechod pre peších SO 18-07-04 Terminál Moldava n. B. mesto, prístupový chodník k žel. zastávke SO 18-07-05 Terminál Moldava n. B. mesto, spevnené plochy pre chodcov SO 19-07-02 Terminál Moldava n. B. mesto, prístupová komunikácia na parkoviská SO 19-07-03 Terminál Moldava n. B. mesto, parkovisko pre osobné motorové vozidlá SO 19-07-04 Terminál Moldava n. B. mesto, parkovisko pre autobusy Odbor 08 Rozvody plynu a vody, produktovody SO 18-08-02 Terminál Moldava n. B. mesto, rozvod vody v termináli SO 18-08-03 Terminál Moldava n. B. mesto, prípojka plynu SO 18-08-04 Terminál Moldava n. B. mesto, rozvod plynu Odbor 09 Kanalizácia, septiky, čističe, lapače SO 18-09-01 Terminál Moldava n. B. mesto, splašková kanalizácia SO 18-09-02 Terminál Moldava n. B. mesto, lapol SO 18-09-03 Terminál Moldava n. B. mesto, dažďová kanalizácia SO 18-09-04 Terminál Moldava n. B. mesto, prípojka splaškovej kanalizácie Odbor 10 Vegetačné úpravy, protihlukové opatrenia SO 18-10-01 Terminál Moldava n. B. mesto, vegetačné úpravy SO 18-10-02 Terminál Moldava n. B. mesto, PHC SO 18-10-03 Terminál Moldava n. B. mesto, IPO Odbor 12 Betónové mosty a konštrukcie SO 18-12-01 Terminál Moldava n. B. mesto, železničný priepust km 0,369 SO 18-12-02 Terminál Moldava n. B. mesto, železničný priepust km 0,911 SO 18-12-04 Terminál Moldava n. B. mesto, zatrubnenie odvodňovacieho kanála SO 18-12-05 Terminál Moldava n. B. mesto, cestný priepust na odvodňovacom kanáli Odbor 20 Pozemné stavby SO 18-20-01 Terminál Moldava n. B. mesto, prístrešok na spoločnom nástupisku SO 18-20-02 Terminál Moldava n. B. mesto, prístrešok u autobusových stojísk SO 18-20-03 Terminál Moldava n. B. mesto, prístrešky u PTB SO 18-20-04.1 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB stavebná časť SO 18-20-04.2 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB elektro SO 18-20-04.3 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB sanita SO 18-20-04.4 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB vykurovanie SO 18-20-04.5 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB vzduchotechnika SO 18-20-04.6 Terminál Moldava n. B. mesto, PTB vnútorný plynovod Odbor 22 Oznamovacie zariadenia SO 18-22-01 Terminál Moldava n. B. mesto, preložka káblov Slovak Telekom, a. s. Odbor 23 Diaľkové ovládanie a riadenie SO 18-23-03 Terminál Moldava n. B. mesto, rozvody NN SO 18-23-04.01 Terminál Moldava n. B. mesto, VO železničná časť SO 18-23-04.02 Terminál Moldava n. B. mesto, VO neželezničná časť SO 18-23-05 Terminál Moldava n. B. mesto, EOV Odbor 25 Rozvody VN SO 18-25-01 Terminál Moldava n. B. mesto, prípojka 22 kV SO 18-25-02 Preložka vzdušnej linky 22 kV v žkm 0,600
 • Názov zákazky:Dodávka technologického vybavenia pre prípravu organických a anorganických vrstiev Názov a označenie zmlúv: Kúpna zmluva č. 05/2013 Kúpna zmluva č. 0044/2013 Kúpna zmluva č 6/26240120018/2013
  Dátum publikovania: 26.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Názov zákazky:Dodávka technologického vybavenia pre prípravu organických a anorganických vrstiev Názov a označenie zmlúv: Kúpna zmluva č. 05/2013 Kúpna zmluva č. 0044/2013 Kúpna zmluva č 6/26240120018/2013

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup elektrickej energie
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka elektriny a prenesenie zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zabezpečenie distribúcie elektriny. Predpokladané množstvo odberu elektriny za 40 mesiacov je 162 400 MWh. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo viac časti (časti A1až A3): A1 Dodávka elektriny pre odberné miesta s priebehovým meraním spotreby (OM VN) A2 Dodávka elektriny pre odberné miesta bez priebehového merania spotreby (OMNN) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku A3 Služba dodávky elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta s priebehovým meraním spotreby (OM VN)
 • Servis, opráva a výmena žalúzií"
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Servis, opráva a výmena žalúzií“
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020 (ďalej len PHSR), v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, so zohľadnením odporúčaní vyplývajúcich z metodiky OECD Nástroje regionálnej politiky na úrovni samosprávnych krajov SR, v súlade so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok ako aj v súlade s ustanoveniami ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Predmetom jednoduchej zákazky je poskytnutie sluţby – Chemické čistenie textílií pre potreby Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom jednoduchej zákazky je poskytnutie sluţby – Chemické čistenie textílií pre potreby Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie technológie pre projekt s názvom: Modernizácia technologického vybavenia
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia. Zákazka je rozdelená na dve časti: Časť A:Stroj na plazmové delenie plechov, je určený pre presné delenie plechov pomocou vysokej teploty roztavenej plazmy pre dosiahnutie vysokej presnosti vypálených dielov s optimálnou kvalitou rezu a vysokej produktivity pri výrobe týchto dielov. Predpokladaná hodnota tejto časti predmetu zákazky je 125 000,00 eur bez DPH. Časť B: Ohýbačka plechu, je určená na ohýbanie rôznych druhov materiálov ako hliník, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, meď. Predpokladaná hodnota tejto časti predmetu zákazky je 102 000,00 eur bez DPH.
 • Automobilové oleje a mazivá
  Dátum publikovania: 23.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie automobilových olejov a mazív vrátane dopravy do jednotlivých sídiel oblastí verejného obstarávateľa, najmä motorové oleje, prevodové oleje, hydraulické oleje a plastické mazivá.
 • Laboratórne a meracie vybavenie pre Regionálne centrum eSMART UVP STU Mlynská Dolina
  Dátum publikovania: 22.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho a meracieho vybavenia pre Regionálne centrum eSMART UVP STU Mlynská Dolina v nasledovnom rozsahu: 1. Laboratórium mikrovlnných a optických systémov 2. Akumulátorový systém na manažment energetických zdrojov pre mobilné a stacionárne aplikácie v elektromobilite 3. Meracie vybavenie – Technologický a diagnostický box s ochrannou dusíkovou atmosférou a príslušenstvom pre zabránenie oxidácie organických štruktúr počas procesu ich prípravy, charakterizácie elektrických vlastností a púzdrení prvkov – Univerzálny presný vymeriavač elektrických charakteristík – Spektrometer – Rontgen – Zariadenie na meranie Berkhausenových šumov. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie doprava, balenie, dodávka komponentov, ich odborná inštalácia, zapojenie do infraštruktúry kupujúceho, zaškolenie pracovníkov s obsluhou a záručný servis.
 • Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce – technológie
  Dátum publikovania: 22.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka technológií – tovarov strojov a zariadení pre centrum pre zhodnocovanie BRKO v Michalovciach. Predmet zákazky je rozdelený na dve častí a to nasledovne: Časť č.1 Aeróbny fermentor 1 ks Zariadenie, ktoré prostredníctvom počítačovo riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie v uzatvorenom priestore spracuje biologicky rozložiteľný odpad na hygienizovanú zmes určenú na výrobu kompostu. Vonkajšie rozmery (d x š x v): 12 192 mm x 2 438 mm x 2 896 mm Ročná kapacita spracovania suroviny: max.2 000 t Inštalovaný príkon: max.15 kW Pásový dopravník 1 ks Priemer valcovmin.160 mm Osová dĺžka:min 4.500 mm Šírka dopravného pásumax. 500 mm Rýchlosť pohybu pásumin. 0,5 m/s Pásgumový s unášačmi 2 polohy dopravníka cez podpery Mostová váha nadúrovňová 1 ks Spôsob váženia prejazdom mobilných prevážacích zariadení (automobily, traktory s vlečkou) Dĺžka vážiacej prejazdovej plochy min.8000 mm Šírka vážiacej prejazdovej plochy min.3000 mm Výška vážiaceho mosta max.400 mm Trieda presnosti min. III podľa normy STN EN 45 501 Váživosť max.40 ton Prevedenie železobetónová konštrukcia Časť č. 2 Nakladač s vidlami s pridržiavačom1 ks výkon min. 80 kW / 108 HP krútiaci moment min. 400 Nm pri 1400 ot./min. kombinovaná viacúčelová zubová nakladacia lopata objemu min.1 m3 lopata s pridržiavačom pre manipulovanie s bioodpadom lopata čelného nakladača s výklopnou výškou min. 2500 mm a dosahom min. 800 mm teleskopické zadné rýpadlo s dosahom do hĺbky min. 5000 mm vodorovný dosah teleskopického zadného rýpadla min. 6500 mm pohon na všetky kolesá Traktor 115 HP 2 ks Pojazdový stroj určený na manipulovanie a ťahanie traktorových prívesov a pohon zariadení cez zadný a predný vývodový hriadeľ Dvojnápravový, štvorkolesový Dieselový štvortaktný motor Výkon motora min. 115 HP Pojazdová rýchlosť do 40km/h. Zadný a predný vývodový hriadeľ na pohon prídavných zariadení Zadný trojbodový záves Výkon hydr. čerpadla pracovného okruhu min. 70 l pri 20 MPa Predná upínacia doska Pohon všetkých kolies Uzavretá kabína vodiča Traktor 95 HP 1 ks Pojazdový stroj určený na manipulovanie a ťahanie traktorových prívesov a pohon zariadení cez zadný a predný vývodový hriadeľ Dvojnápravový, štvorkolesový Dieselový štvortaktný motor Výkon motora min. 95 HP Pojazdová rýchlosť do 40km/h. Zadný a predný vývodový hriadeľ na pohon prídavných zariadení Výkon hydr.čerpadla pracovného okruhu min. 50 l pri 19 MPa Predná upínacia doska Pohon všetkých kolies Uzavretá kabína vodiča Vrták na pne – prídavné zariadenie 1 ks Prídavné zariadenie za traktor, príslušenstvo pre likvidáciu pňa: Vrták pracovný priemer min.700 mm Vŕtacia hlava Nízkoobratková vŕtacia hlava Demontovateľný rám pre pripojenie Kosačka so zberom – prídavné zariadenie 2 ks Všestranne využiteľný stroj – prídavné zariadenie poháňané od hriadeľa traktora pre údržbu všetkých trávnatých plôch- kosenie, mulčovanie, prerezávanie trávnatých plôch, zber lístia a konárov Pracovný záber max. 2,1 m Požadovaný výkon traktora min.60 PS Pripojiteľnosť k traktoru – trojbodový záves Objem zásobníka min. 3500 l Výška vyprázdňovania zásobníka min. 2 m Plynulé výškové nastavenie Kosačkové rameno 5m- prídavné zariadenie 1 ks Prídavné zariadenie na traktor dosah ramena min. 5,0 m od stredu traktora šírka záberu žacej hlavy min.1,0 m pohon zadným vývodovým hriadeľom vymeniteľné žacie hlavy hydraulické nožnice krovinorez strihanie krovín a vetví min. do 80 mm hrúbky šírka záberu nožníc min. 1,3 m transportná poloha pred kabínou ( bez blokovania výhľadu) pravo a ľavostranný systém práce Čelné kosačkové rameno 7m- prídavné zariadenie 1 ks Prídavné zariadenie na traktor bočné vyloženie min. 7,0 m od stredu nosiča pohon od predného vývodového hriadeľa vymeniteľné žacie hlavy hydraulické nožnice krovinorez strihanie krovín a vetví min. do 80 mm hrúbky šírka záberu nožníc min. 1,3 m transportná poloha pred kabínou (bez blokovania výhľadu) pravo – a ľavostranný systém práce Zberové vozidlo na bioodpad 22 m3, 1 ks Špeciálne vozidlo na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania. Nadstavba s objemom 22 m3 na podvozku nákladného automobilu. Podvozok Konfigurácia náprav 6×4 Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania Motor štvortaktný dieselový Výkon motora minimálne 235 kW Kabína trojmiestna, sedadlo vodiča odpružené ABS antiblokovací systém Celková hmotnosť max. 26000 kg Výfuk vedený nad kabínu vodiča Klimatizácia Automatická prevodovka Nadstavba Skutočný užitočný objem nadstavby min. 22 m3 Nadstavba na zber a zvoz odpadu s rotačným lisovaním Hydraulický pohon nadstavby Šnek závitník zadného veka so skrutkovanými vymeniteľnými doštičkami so špeciálnej ocele Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne Záťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde Bočné zábrany proti podjazdu Integrované vonkajšie ovládacie prvky do opláštenia nadstavby zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom pre zber nádob 110,120,240,1100 litrov Nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku Vybavenie biobalíkom: bubon z plechu 6 mm, spätný ventil, zberná vaňa na tekutiny, zvýšenie šnekov + dodatočné utesnenie Hákový nosič kontajnerov s rukou 1 ks Špeciálny nákladný automobil s hákovým nakladačom kontajnerov na prepravu kontajnerov na zber a odvoz separovaného odpadu Podvozok: Konfigurácia náprav 6×6 Emisná norma zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania Motor štvortaktný dieselový Výkon motora minimálne 235 kW Kabína krátka denná Celková hmotnosť max. 26 000 kg Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách Vzduchové brzdy Podvozok nový Klimatizácia Nadstavba: Zalamovací hákový nakladač kontajnerov Konštrukčná nosnosť min. 20.000 kg Pre dĺžku kontajnera 4400 – 6900 mm Pneumatické ovládanie v kabíne vodič Hydraulická ruka (žeriav): plne hydraulický žeriav (HŽ) so zdvihovým momentom min.7,7 tm extra široké hydraulické podpery s manuálnym výsuvom s rozpätím min.4 000mm hák s nosnosťou min. 5,4 t drapák na bioodpad Veľkoobjemový naťahovací kontajner 20m3- otvorený 25 ks 20m3 Vnútorné rozmery kontajnera (d x š x v): 6000x2260x1500mm Vonkajšie rozmery kontajnera (d x š x v): 6250x2500x1750mm Celozváraný naťahovací kontajner na zber a prepravu rôznych druhov separovaného odpadu vrátane bioodpadu. Oblúkové prevedenie pre zvýšenie pevnosti konštrukcie Obvodový plášť a dvere z plechu hrúbky min. 3mm Podlaha a spodné oblúky kontajnera z plechu hrúbky min. 4mm Zadné dvojkrídlové dvere otvárateľné s uchytením o bok kontajnera v uhle 270o Zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatváraním Pevný rebrík Materiál oceľ, akosti ST 11 375 a vyššej Protikorózny náter a 2xvrchný syntetický náter, odtieň RAL alebo STN

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • REKONŠTRUKCIA LABORATÓRIÍ PF UPJŠ V KOŠICIACH
  Dátum publikovania: 21.05.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov laboratórií na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach, Jesenná 5, Košice. Predmet zákazky bude realizovaný v suteréne budovy PF UPJŠ Košice na ulici Jesenná 5. Je súčasťou priestorov Katedry biofyziky. Laboratória sú dnes len z časti zrekonštruované, zvyšná časť je aj z dôvodu zlého technického stavu priestorov nevyužívaná. Prestavba sa dotkne i technických vlastností v nevyhovujúcich miestach a hlavne dispozičného a estetického riešenia interiéru. Dôvodom je preskupenie jednotlivých laboratórií, ich zväčšenie a prevádzkové a funkčné prepojenie. Účelom realizovaných prác je pripraviť rekonštrukciu priestorov laboratórií tak, aby slúžili novým vedeckým a výukovým potrebám
 • Transportný vozík s krytom pre zosnulých
  Dátum publikovania: 21.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Transportný vozík s krytom pre zosnulých
 • Služby súvisiace s ťažbou dreva
  Dátum publikovania: 22.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby súvisiace s ťažbou dreva,
  Dopravné služby (bez prepravy odpadu),
  Preprava guľatiny v lese,
  Lesnícke služby,
  Služby súvisiace s lesníctvom,
  Odpratávanie snehu,
  Materiály na zimnú údržbu,
  Odpratávanie ľadu
 • Lesnícke činnosti v tažobnom procese na OZ Smolenice, LS Moravany
  Dátum publikovania: 21.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Proces zahrnujúci výrub stromov, sústredovanie dreva na odvozné miesto a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Služby súvisiace so softvérom
  Dátum publikovania: 20.05.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Služby súvisiace so softvérom
 • Modernizácia technológie živočíšnej výroby
  Dátum publikovania: 20.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákladné vozidlo na prepravu živých zvierat s nadstavbou.
 • Elektrická energia
  Dátum publikovania: 21.05.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Elektrická energia,
  Rozvod elektriny a súvisiace služby
 • Hala na uskladnenie a pozberovú úpravu konzumných zemiakov
  Dátum publikovania: 20.05.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Hala je riešená ako samostatne stojaci objekt. Hala je jednopodlažná, nepodpivničená Základné údaje Zastavaná plocha : 286,09 m2 Obostavaný priestor : 1 945 m2 Úžitková plocha: 276,71 m2 Podrobný popis predmetu obstarávania je v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest