verejne obstaravanie

On jún 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Upratovacie služby
  Dátum publikovania: 26.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú jednorázove upratovacie služby v objekte haly I. – Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9,831 04 Bratislava s celkovou plochou na upratovanie 14 028,85 m2 a sedadiel 9725 ks po uskutočnení hokejového stretnutia, športového, kultúrneho podujatia.
 • Čadca OR PZ TOV, plynofikácia objektu
  Dátum publikovania: 25.06.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je plynofikácia objektu TOV Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v rozsahu spracovaného projektu stavby. V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z kotolne na pevné palivo, ktorá je v havarijnom stave. Rekonštrukcia kotolne obsahuje zmenu vykurovania z pevného paliva na plynové. Pre zabezpečenie zásobovania teplom je potrebné zrealizovať výstavbu plynovej teplovodnej kotolne s príslušným technologickým zariadením, plynovou inštaláciou, meraním a reguláciou, vnútorným silnoprúdovým rozvodom a potrebnými stavebnými úpravami pre inštaláciu zariadení. Plynové kotle a zariadenia na výrobu tepla budú osadené do priestorov existujúcej kotolne na pevné palivo. V objekte bude zrealizovaná aj výmena rozvodov vykurovania a výmena vykurovacích telies. V miestnosti kotolne budú umiestnené kotle, expanzná nádoba a úpravňa vody. Do objektu sa vybuduje pripojovací plynovod z verejného rozvodu plynu. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 – Plynová kotolňa SO 02 – Pripojovací plynovod SO 03 – Vykurovanie objektu Práce budú realizované počas prevádzky objektu.
 • "Realizačná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy za účelom výstavby bytov
  Dátum publikovania: 26.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Realizačná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy za účelom výstavby bytov
 • Umelé kĺby
  Dátum publikovania: 25.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Umelé kĺby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Osobné ochranné pracovné prostriedky
  Dátum publikovania: 24.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Osobné ochranné pracovné prostriedky určené k ochrane celého tela, zraku, tváre, sluchu, dýchacích ciest, dolných končatín, rúk, kože, proti úrazu elektrickým prúdom , prostriedky určené k používaniu vo výbušnom prostredí , ktorými sa rozumejú najmä pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy, doplnky pracovných odevov, výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou, pracovné rukavice, slnečné a ochranné okuliare, štítky na ochranu zraku, ochranná obuv, chrániče sluchu, ochranné masky, filtre k ochranným maskám, respirátori.
 • Technické skúšky
  Dátum publikovania: 25.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Technické skúšky,
  Nedeštruktívne skúšky,
  Rôzne náhradné diely
 • Digitalizácia kina v Trebišove
  Dátum publikovania: 24.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie technológie digitálneho kina podľa štandardov DCI.
 • Databázové služby s pridanou hodnotou
  Dátum publikovania: 25.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Databázové služby s pridanou hodnotou

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Efektívne využívanie biomasy v skleníkovom hospodárstve Salemix s.r.o.
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky rieši zhospodárnenie výroby tepla formou využitia alternatívneho paliva – biomasy pre potreby skleníkového hospodárstva a modernizáciu závlahových systémov a energetických clôn. V rámci inštalácie biomasového kotla budú upravené rozvody distribúcie tepla. Jestvujúce plynové kotly ostávajú bez zmien. Do spoločných zberných rúr tepla o dimenzii DN350 bude zapojený aj biomasový kotol. Do týchto zberných rúr je zapojená aj jestvujúca beztlaková akumulačná nádrž tepla o objeme 970 m3, ktorý slúži na vyrovnanie kolísavého odberu tepla. Zberné potrubia potom budú redukované na dimenziu DN300, z týchto rúr budú napojené jednotlivé okruhy tepelného systému. Kotolňa na biomasu bude zriadená v jestvujúcich vnútorných priestoroch oceľovej haly. Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
 • Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom "Terénna sociálna práca v Mudroňove
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Riadenie projektu OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01 s názvom „Terénna sociálna práca v Mudroňove
 • Sklad produktov zeleniny – kapusty
  Dátum publikovania: 24.06.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.06.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je výstavba skladu produktov zeleniny – kapusty.
 • Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení na území mesta Prešov
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je čistenie dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava nádväzných zariadení a vykonávanie havarijných úkonov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Ovocný sad – stroje a zariadenia
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka strojov a zariadení pre obhospodarovanie ovocného sadu vrátane montáže, umiestnenia, zaškolenia, záručného servisu. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 • Potraviny
  Dátum publikovania: 22.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Potraviny
 • Čerpadlo
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čerpadlo
 • Laboratórne zariadenie a prístroje
  Dátum publikovania: 23.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je laboratórne zariadenie a prístroje, pozostávajúce z nasledovných položiek: Položka č. 1: Peristaltické čerpadlo – čerpadlo s reguláciou otáčok a sadou kompatibilných jednokanálových i viackanálových peristaltických hláv, s možnosťou upravenia prietoku, určené na presné dávkovanie agresívnych a korozívnych kvapalín. Položka č. 2: Miešačka s preklopným pohybom – zariadenie určené na miešanie vzoriek vo fľašiach v laboratóriu zabezpečujúca vyšší kvalitatívny výstup pri opracovaní masívneho dreva. Položka č. 3: Laboratórna trepačka – trepačka s kruhovým pohybom, určená na pretrepávanie vzoriek v laboratóriu. Položka č. 4: Analytické váhy – určené na presné váženie malých množstiev vzoriek v laboratóriu. Položka č. 5: Univerzálny absorpčný spektrofotometer Uv/Vis/Near oblasti – univerzálny dvojlúčový vysokocitlivý prístroj na meranie spektier v ultrafialovej, viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti spektra. Položka č. 6: Hmotnostný spektrofotometer – prístroj pripojiteľný k termickému analyzátoru STA 449F3 Jupiter. Položka č. 7: Vákuová sušiareň – určená pre sušenie vzoriek v laboratóriu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Technické plyny
  Dátum publikovania: 21.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Technické plyny
 • Stavebné práce na stavbe kanalizácie
  Dátum publikovania: 21.06.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce na stavbe kanalizácie,
  Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu,
  Stavebné práce na stavbe budov,
  Elektroinštalačné práce,
  Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení,
  Kanalizačné šachty
 • Telekomunikačné služby
  Dátum publikovania: 22.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Telekomunikačné služby
 • Špeciálne obrábacie stroje
  Dátum publikovania: 21.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Špeciálne obrábacie stroje

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rámcová dohoda č. 4600000222/VS-N 2011
  Dátum publikovania: 20.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Rámcová dohoda č. 4600000222/VS-N 2011
 • Služby poskytované v lôžkových vozňoch
  Dátum publikovania: 21.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Služby poskytované v lôžkových vozňoch,
  Reštauračné služby a podávanie jedál
 • Výsadba ovocného sadu pre ekologické pestovanie
  Dátum publikovania: 20.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výsadba ovocného sadu v katastri obce Sľažany na výmere 2,2 ha, vrátane prípravy pôdy, dodávky a výsadby biologického materiálu, výstavby opornej konštrukcie, vybudovanie oplotenia a závlahy, a zatrávnenia v medziradí.
 • Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
  Dátum publikovania: 21.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia,
  Právne poradenstvo,
  Databázové systémy,
  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch,
  Propagačný materiál

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 21, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava modulovej jednotky TRAM RAC zn. Hellige
  Dátum publikovania: 19.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: oprava modulovej jednotky TRAM RAC zn. Hellige
 • Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí
  Dátum publikovania: 20.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí,
  Podvaly
 • Komunálny traktor
  Dátum publikovania: 19.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Komunálny traktor v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch
 • Výsadba a údržba zelených plôch
  Dátum publikovania: 20.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výsadba a údržba zelených plôch,
  Likvidácia buriny,
  Odpratávanie snehu,
  Služby na čistenie a zametanie ulíc,
  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On jún 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Audítorské a poradenské služby
  Dátum publikovania: 19.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú audítorské služby podľa platnej legislatívy SR a konzultačné služby. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Oprava CT Somatom Definition AS zn. Siemens – HAVÁRIA
  Dátum publikovania: 19.06.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: oprava CT Somatom Definition AS zn. Siemens – HAVÁRIA
 • Ing. Ľuboš Miklovič – LM Farm – Dodávka strojov.
  Dátum publikovania: 18.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka nasledovných strojov: 1. Traktor 1 ks, 2. Rosič nesený 1 ks, 3. Mulčovač 1 ks, 4. Štiepkovač 1 ks, 5. Hrobkovacia fréza 1 ks, 6. Rozmetadlo priemyselných hnojív 1 ks, 7. Dlátový pluh 1 ks, 8. Disky krátke nesené 1 ks 9. Sejačka na presný výsev 1 ks, 10. Plošinový vozík s hydraulickou rukou 1 ks. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • LAVICE
  Dátum publikovania: 19.06.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: LAVICE

Digest powered by RSS Digest