verejne obstaravanie

On december 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vybudovanie zberného dvora Moca
  Dátum publikovania: 30.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Výstavba zberného dvora v obci Moča. V súčasnosti je plocha, na ktorej bude stáť zberný dvor voľná. Nachádzajú sa na nej betónové plochy, budova bývalej silážbnej jamy. V rámci stavebného objektu SO 01 je potrebné na ploche vyrúbť stromy, odstrániť porasty a vyrovnať plochy. Navrhované riešenie predpokladá prevádzkovú budovu, sprevnenú plochu, pístupovú komunikáciu, žumpu atď. Bližší opis bude uvedený v súťažných podkladoch.
 • Návrh technického riešenia zdroja chladu – Nemocnica Ružinov
  Dátum publikovania: 31.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Návrh technického riešenia zdroja chladu – Nemocnica Ružinov
 • Zateplenie a zvýšenie energetickej účinnosti správnej budovy v obci Čabradský Vrbovok
  Dátum publikovania: 30.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom stavby je zvyšovanie energetickej účinnosti obecnej budovy zateplením spojeným s výmenou okien pozostávajúcej z kultúrneho domu, obecnej knižnice, sobášnej miestnosti, klubu dôchodcov, kuchyne a najmä priestorov obecného úradu. Realizáciou stavby je potrebné dosiahnuť zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy a jej celkovú modernizáciu. Súčasťou zákazky sú aj všetky práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, dodávkou požadovaných materiálov, ako aj s likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov.
 • Rekonštrukcia stavebnej časti a technologickej časti ATS /automatická tlaková stanica/ v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  Dátum publikovania: 31.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia stavebnej časti a technologickej časti ATS /automatická tlaková stanica/ v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie stavebných prác k projektu hotela Šport Donovaly- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia hotela Šport Donovaly. Realizácia rekonštrukcie bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
 • Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov – výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Ružomberok- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukciách a novostavbách samostatných stavebných objektov Detského domova Ružomberok v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v projektových dokumentáciách a stavebných, príp. iných relevantných povoleniach príslušných orgánov. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s harmonogramom stavebných prác uvedených v Prílohe č. 2 formou čiastkového plnenia a záverečného plnenia predmetu zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Zmena dokončenej stavby centra voľnočasových aktivít
  Dátum publikovania: 30.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Rekonštrukcia a stavebné úpravy centra voľnočasových aktivít v Pruskom, okres Ilava
 • Polder na Suchom potoku- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projekt rieši rekonštrukciu Suchého potoka z dôvodu odvedenia prietokov z havarijného prepadu a riadeného odtoku z poldra za účelom protipovodňovej ochrany v obci Cífer. Pri povodniach dochádza k preliatiu vody z koryta a v časti uvažovaného úseku zatápa prívalová voda záhrady a priľahlé rodinné domy v obci. Hlavným účelom stavby je zadržanie prívalových dažďových vôd a spoľahlivé, postupné odvedenie zníženého riadeného odtoku cez Suchý potok a tým zabezpečenie ochrany a zamedzenie škôd na štátnom a súkromnom majetku občanov obce. Okrem toho účelom je aj stabilizácia koryta toku z dôvodu zabránenia škodlivým eróznym účinkom.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Taktické oblečenie- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka taktického oblečenia, pozostávajúca z: taktického trička s dlhými rukávmi, taktických nohavíc, taktickej softshellovej bundy, bundy do extrémnych klimatických podmienok, chráničov na kolená, taktických rukavíc a jednootvorovej kukly. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 29.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja a späť na miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu. Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 10 častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni uchádzači. I. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti KOMÁRNO; II. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti NITRA; III. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti NOVÉ ZÁMKY; IV. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti ŠAĽA; V. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti LEVICE; VI. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti ŽELIEZOVCE, VII. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti ŠAHY; VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti ŠTÚROVO; IX. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti TOPOĽČANY; X. časť: preprava mŕtvych v rámci oblasti ZLATÉ MORAVCE.
 • Údržba miestnych komunikácií 2015- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Verejný obstarávateľ bude požadovať od zhotoviteľa udržiavať miestne komunikácie v takom prevádzkovo – technickom stave, ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich. Predmet obstarávania pozostáva z: a) Údržby mostov, lávok a priepustov spríslušenstvom; b) Letnej a zimnej údržby komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev a dopravných zariadení.
 • Dodávka osobných ochranných pracovných doplnkov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 29.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka osobných ochranných pracovných doplnkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa – Mikroregión Warkun
  Dátum publikovania: 23.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom projektu je výstavba a značenie cyklotrás po území Mikroregiónu Warkun. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza – Aglomerácia Sebedražie – stavebný dozor.
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Stavebný dozor,
  Architektonické služby a stavebný dozor,
  Inžinierske služby,
  Služby stavebného dozoru
 • Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov – výstavba a rekonštrukcie domov pre DeD Veľké Kapušany
  Dátum publikovania: 23.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukciách a novostavbách samostatných stavebných objektov Detského domova Veľké Kapušany a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a projektových dokumentáciách, stavebných, príp. iných relevantných povoleniach príslušných orgánov. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s harmonogramom stavebných prác uvedených v Prílohe č. 2 formou čiastkového plnenia a záverečného plnenia predmetu zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Vodiče AlFe a zliatinové.
  Dátum publikovania: 24.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom technickej špecifikácie sú holé vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov, slúžiace na výstavbu vonkajších elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN), prípadne aj rozvodní. Vodiče sú vyrobené z kombinácie materiálu hliník/oceľ (tzv. AlFe), alebo zo zliatiny hliníka.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Stravovanie zamestnancov a študentov UMB BB formou ekonomického prenájmu
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb formou prenájmu jedálne, bufetu a prislúchajúcich skladových a manipulačných priestorov v jedálenskom bloku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Ružovej ulici, 974 11 Banská Bystrica, pre cieľové skupiny stravníkov verejného obstarávateľa: -zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici -študenti denného štúdia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou prenájmu nie je kuchyňa, preto je poskytovaná strava riešená jej dovozom.
 • "Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov"
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky „Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov“ je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov v listinnej (papierovej) podobe s minimálne dvomi ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a to najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa v čase najmä od 11:00 do 14:00 v území sídla verejného obstarávateľa. Zabezpečenie týchto služieb bude uskutočnené podľa špecifikácii uvedených v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
 • Stravovanie zamestnancov a študentov UMB BB formou ekonomického prenájmu.
  Dátum publikovania: 23.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb formou prenájmu jedálne, bufetu a prislúchajúcich skladových a manipulačných priestorov v jedálenskom bloku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Ružovej ulici, 974 11 Banská Bystrica, pre cieľové skupiny stravníkov verejného obstarávateľa: — zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, — študenti denného štúdia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou prenájmu nie je kuchyňa, preto je poskytovaná strava riešená jej dovozom.
 • Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie tovaru a jeho inštalácia, tj. výmena meračov fyzikálnych veličín (ďalej len MFV) v tuneli Branisko pre technologický celok (ďalej len TC) 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém za nové rovnakého typu, resp. priameho nástupcu doteraz používaných meračov z dôvodu morálneho a fyzického opotrebovania vplyvom 11-ročnej prevádzky a agresívneho prostredia. Predmetom zákazky je aj poskytnutie služby, tj. výkon servisu vymenených MFV TC 412 Vzduchotechnické zariadenia a TC 432 Centrálny riadiaci systém počas doby trvania záruky v rozsahu a podľa harmonogramu činností.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Cesta I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, križovatka – stavebné práce- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 20.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je prebudovanie nevyhovujúcej priesečnej križovatky ciest I/75, I/64 a MK ul. Vinohrady na okružnú križovatku s vonkajším priemerom D 40 m. Okružná križovatka je jednopruhová šírky 5,50 m s prstencom šírky 2,50 m pre nákladné vozidlá a prstencom šírky 3,50 m pre nadrozmerný náklad. Stavba pozostáva z 9-tich stavebných objektov vrátane prekládok inžinierskych sietí, ktoré riešia všetky potrebné stavebné práce stavby. Hlavným stavebným objektom je úprava križovatky ciest. prvej triedy č.75 a č.64 s jednotlivými vetvami. Stavba musí byť realizovaná za verejnej premávky s uzavretím cesty I/75 a jej obchádzkovými trasami. Po celú dobu výstavby musí byť umožnený prejazd vojenskej kolóny v smere Tvrdošovce Nové Zámky.
 • Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky ,,Nákup výpočtovej techniky 2013 a Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky“ je dodanie štandardnej výpočtovej techniky, ktorá je potrebná pre zabezpečenie prevádzky informačných a komunikačných technológií verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s uvedením výpočtovej techniky do prevádzky, zabezpečenie záručného servisu tejto techniky a zabezpečenie pozáručného servisu súčasnej výpočtovej techniky verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bol rozdelený na 2 časti: časť 1 Nákup výpočtovej techniky 2013 a časť 2 Pozáručný servis súčasnej výpočtovej techniky.
 • KREMNICA – KANALIZÁCIA A ČOV
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Novonavrhovaná kanalizácia rieši odvedenie splaškových vôd s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a intenzifikáciu a rozšírenie jestvujúcej ČOV.
 • Inovácia technológií na drevovýrobu
  Dátum publikovania: 22.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zákazku tvorí dodávka a montáž technológií na drevovýrobu, menovite nárezové centrum, olepovačka hrán a kompresor stlačeného vzduchu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Kancelársky papier
  Dátum publikovania: 18.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho papiera pre potreby Technickej univerzity v Košiciach. Tovar je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Technická a cenová špecifikácia).
 • Anestetiká
  Dátum publikovania: 18.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Anestetiká pre potreby FNsP Žilina. Podrobný opis v súťažných podkladoch.
 • Združená dodávka zemného plynu.
  Dátum publikovania: 19.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zemný plyn
 • Ostatné liečivá pre nervový systém
  Dátum publikovania: 18.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Ostatné liečivá pre nervový systém pre potreby FNsP . Podrobný opis v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 17, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Inovácia výrobnej technológie pre zvýšenie konkurencieschopnosti – odsávacie zariadenie- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 16.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodať technologické zariadenie tlačový ofsetový stroj na základe technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
 • Modernizácia električkového depa DPMK – projektová dokumentácia
  Dátum publikovania: 16.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností pre stavbu Modernizácia električkového depa DPMK podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2014 v rozsahu: a) zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, najmä geodetické zamerania, stavebnotechnické prieskumy, antikorózne prieskumy, b) zabezpečenia projektovej prípravy a dokumentácie stavby pre stavebné konanie v podrobnostiach projektu pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti, c) zabezpečenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Združená dodávka elektrickej energie.
  Dátum publikovania: 17.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektrická energia
 • Čistiace zariadenie pozemných komunikácií
  Dátum publikovania: 16.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z dodania univerzálneho pracovného stroja komunálneho nosiča s prídavným čistiacim zariadením a výmennou cisternovou nadstavbou. Bližšie technické požiadavky a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 16, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Bowling – dvojdráhový LTK – Sklené Teplice- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 14.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo výstavbe objektu Bowlingu pri penzióne Park v LTK Sklené Teplice. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Sklené Teplice a je vo vlastníctve stavebníka. Na parcele sa nachádza objekt práčovne a kotolne, ktorý je mimo prevádzku a pred výstavbou bude potrebná jeho asanácia. Urbanistické začlenenie do územia je dané polohou a orientáciou samotnej stavby a možnosťou napojenia na jestvujúce inžinierske siete. Stavba má rozmery 32,7 x 16,0 m. Výška stavby je 4,45 m. Súčasťou stavebných prác je tiež vybudovanie vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, výstavba oporného múru a zriadenie areálového osvetlenia.
 • Pracovné ochranné osobné prostriedky
  Dátum publikovania: 14.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: pracovné ochranné osobné prostriedky
 • Rekonštrukcia wellnes Hotela Park
  Dátum publikovania: 15.12.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Rekonštrukcia wellness zóny Hotela Park.
 • MARINA LIPTOV – nákup veľkopriestorového skladacieho stanu s vykurovaním a vybavenia pre športoviská
  Dátum publikovania: 15.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa tovarov určených na zlepšenie celoročného využívania športovísk v areáli MARINA LIPTOV pozostávajúcich z veľkopriestorového skladacieho stanu s vykurovaním, outdoorového fitness centra a vybavenia multifunkčného ihriska.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On december 13, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zmluva o dielo č. R/5/2011 -Nová Vieska, okr. Nové Zámky
  Dátum publikovania: 12.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Zmluva o dielo č. R/5/2011 -Nová Vieska, okr. Nové Zámky
 • Profylaktické kontroly a neplánované opravy zariadení Mirel na železničných dráhových vozidlách.
  Dátum publikovania: 13.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Takmer všetky železničné dráhové vozidlá rušňového hospodárstva (hnacie dráhové vozidlá, elektrické a motorové jednotky, motorové vozne), ktoré vlastní obstarávateľ sú vybavené vlakovým zabezpečovačom Mirel. Okrem toho sú na dráhových vozidlách ZSSK (hnacie dráhové vozidlá, elektrické a motorové jednotky, motorové vozne) inštalované ďalšie zariadenia Mirel, na ktorých je potrebné vykonávať predpísanú profylaktickú kontrolu (rýchlomer, riadiaci systém). K týmto zariadeniam má obstarávateľ vyškolený prevádzkový personál, spracovateľov údajov vyhodnocovaných z vlakového zabezpečovača a zamestnancov vykonávajúcich funkčné skúšky (D3). Predmetom zákazky je: a) vykonanie profylaktickej kontroly a údržby predpísanej výrobcom na zariadeniach MIREL; b) opravy zariadení MIREL; c) školenia zamestnancov; d) dodávku náhradných dielov systémov MIREL; e) poskytnutie licencie na moduly programového vybavenia pre servis a prevádzku zariadení MIREL.
 • Nákup náhradných dielov pre HDV 405 a 840
  Dátum publikovania: 12.12.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.12.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup náhradných dielov pre HDV 405 a 840
 • Dozor nad Kvalitou – podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie.
  Dátum publikovania: 13.12.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Rozsah služby. Predmetom zákazky je dozor nad kvalitou personálu a zariadení v rámci projektu dostavby Jadrovej elektrárne Mochovce 34. Ide o podporu výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek Úradu jadrového dozoru (ÚJD SR).

Digest powered by RSS Digest