verejne obstaravanie

On január 31, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Ubľa
  Dátum publikovania: 30.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Rozšírenie a modernizácia ZŠ s MŠ v obci Muráň na zlešenie podmienok vzdelávacieho procesu
  Dátum publikovania: 30.01.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu základnej školy s materskou školou za účelom zníženie energetickej náročnosti. Realizovaná bude nadstavba budovy školy s oceľovm stropom za účelom vytvorenia nových špecializovaných učební, kabinetov a sociálnych zariadení. Prístup do školy budú zabezpečovať dve samostatné schodiská. Zateplená plocha bude predstavovať 1 086,5 m2.
 • Betónové podperné body.
  Dátum publikovania: 31.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetné betónové podperné body sú stĺpy z odstredeného betónu slúžiace ako nosné, rohové kotevné a koncové podperné body pre vonkajšie elektrické vedenia nízkeho (NN) a vysokého napätia (VN) a ako nosná konštrukcia stĺpových transformačných staníc.
 • Stavebné práce pre projekty deinštitucionalizácie detských domov – rekonštrukcie domov pre DeD Kremnica
  Dátum publikovania: 30.01.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukciách samostatných stavebných objektov Detského domova v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a projektových dokumentáciách, stavebných, príp. iných relevantných povoleniach príslušných orgánov . Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v súlade s harmonogramom stavebných prác uvedených uchádzačom v Prílohe č. 2 formou čiastkového plnenia a záverečného plnenia predmetu zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výskum v oblasti tvorby kinetických a termodynamických modelov a výskum v oblasti chemických efektov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú služby – Výskum v oblasti tvorby kinetických a termodynamických modelov a výskum v oblasti chemických efektov.
 • I-TECH – inovácie technológií spracovania kameňa- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je dodanie tovaru: Logický celok A CNC obrábacie centrum a Logický celok B Automatická mostová kotúčová píla. Jedná sa špecializované technológie na spracovanie kameňa.
 • Pravidelné kontroly, opravy a skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb v oblasti pravidelných kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, vykonávanie pravidelných kontrol a opráv zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a tlakových skúšok požiarnych hadíc v objektoch finančnej správy na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa, t.j. Finančné riaditeľstvo SR ako prevádzkovateľa týchto požiarnotechnických zariadení.
 • Wilcsekova kúria – premena zemianskej kúrie na mestské múzeum- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 24.01.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom verejného obstarávania je implementácia projektu s názvom Wilcsekova kúria premena zemianskej kúrie na mestské múzeum číslo projektu NFP22130120116, realizovaný prostredníctvom Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, Kód výzvy ROP-3.1-2013/01. Predmetom zákazky je revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky spočívajúca v rekonštrukcii Wilcsekovej kúrie, spočívajúca v obnove krovu, strešnej krytiny a fasády, výmene podlahových krytín, úprave pôvodných dverí, výmene okien, inštalácii umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, bleskozvodov, polachového systému, sadové a parkové úpravy priľahlého areálu z dôvodu vytvorenia vhodného priestoru pre exteriérové expozície a ďalšie stavebné činnosti uvedené v súťažných podkladoch.. Uchádzač je povinný naceniť výkaz – výmer podľa presných špecifikácií výrobkov, materiálov a technológií uvedených v projektovej dokumentácii, postupom uvedeným v súťažných podkladoch. Ak sa vo výkaze výmer, v tabuľkách výrobkov alebo správach nachádzajú konkrétne výrobky alebo značky, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent výrobku spĺňajúci rovnaké technické parametre minimálne v rovnakej alebo vyššej kvalite. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene v meste Hlohovec
  Dátum publikovania: 27.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene v častiach mesta Hlohovec
 • Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
  Dátum publikovania: 27.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 • Dodávka tovarov Laboratórne stoly s vybavením a Učebné pomôcky a zariadenia pre Gymnázium Ivana Horvátha, BA
  Dátum publikovania: 28.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Verejný obstarávateľ umožnil uchádzačom predložiť ponuku na čiastkové plnenie: 1. časť Laboratórne stoly s vybavením predpokladaná hodnota 24 771,11 EUR bez DPH, 2. časť Učebné pomôcky a zariadenia predpokladaná hodnota 17 909,48 EUR bez DPH; Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu z dvoch častí, alebo na obe časti Podrobná špecifikácia tovarov s minimálnymi technickými parametrami a požiadavkami je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na rok 2015 a 2016
  Dátum publikovania: 27.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: dodávka elektriny pre miesta odberu v čase od 00:00:01 hodín 01. januára 2015 do 23:59:59 hodín 31.decembra 2016 do odberných miest odberateľa podľa požiadaviek odberateľa, vrátane b) prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, vrátane c) zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny a ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta Odberateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa pripomienok tejto zmluvy a prevádzkového poriadku PDS. d) Predmetom verejného obstarávania nie sú náklady na zabezpečenie distribúcie elektriny do odberných miest, spotrebná daň, DPH, poplatky za distribučné a systémové služby, odvod do NJF (národného jadrového fondu).

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 26, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Laboratórne prístroje pre analýzu vody (EVO)
  Dátum publikovania: 26.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia pre analýzu vody vrátane súvisiacich služieb – doprava na miesto určenia, poučenie a zaškolenie obsluhy
 • Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel. Objednávky za IV.kvartál 2014.
  Dátum publikovania: 26.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je: zabezpečenie dodávok pneumatík nových a pneumatík protektorovaných pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia podľa technickej špecifikácuie predmetu záklazky. vrátane dopravy. Objednávky za IV. kvartál 2014.
 • Dodanie softvéru Windows Professional Upgrade/SA MVL PIL a Office Professional Plus – License/SA MVL PIL v
  Dátum publikovania: 26.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je prenájom licencií Windows Professional Upgrade/SA MVL PIL a Office Professional Plus – License/SA MVL PIL ponúkaných na trhu na základe programu Microsoft PiL School Agreement základným a stredným školám zo slabých ekonomických regiónov na Slovensku (ďalej len školské zariadenia) pričom počet takýchto školských zariadení je 476 pri počte 29 512 ks počítačov a poradenské a podporné služby súvisiace s prepožičaným softvérom. Presný zoznam školských zariadení poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi po podpise zmluvy. Na základe vystavenej objednávky na softvérové riešenie, ktorej záväzný vzor predloží každý uchádzač ako prílohu zmluvy, úspešný uchádzač dodá licenčné kľúče do Dátového centra verejného obstarávateľa. Dátové centrum zabezpečí distribúciu licenčných kľúčov k odberateľom. Podporné a poradenské služby budú objednávané v jednotlivých
 • Mäso a mäsové výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch.
  Dátum publikovania: 26.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre oddelenie liečebnej výživy a stravovania do prevádzky ZZ Levice a ZZ Topoľčany podľa jednotlivých ustanovení rámcových dohôd za obdobie III. štvrťroka 2014 od dátumu zadania zákazky: od 1.9.2014 do 31.12.2014 pre časť 1 Mäso a mäsové výrobky pre nemocnicu v Leviciach od 1.9.2014 do 31.12.2014 pre časť 2 Hydina a hydinové výrobky pre nemocnicu v Leviciach od 1.9.2014 do 31.12.2014 pre časť 3 Mäso a mäsové výrobky pre nemocnicu v Topoľčanoch (časť 4 zrušená)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávanie xerografického papiera.
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom obstarávania je dodanie xerografického papiera pre rezort MPSVR SR.
 • Lokalizátory porúch.
  Dátum publikovania: 24.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom plnenia zákazky je postupne v troch etapách inštalovať lokalizátory porúch na princípe merania, ktoré nevyužívajú elektrické parametre vedenia a ktoré svojím presným meraním obsiahnu všetky 400 kV vedenia prenosovej sústavy, okrem vybraných blokových vedení. Lokalizátory budú inštalované v samostatných rozvádzačoch ochrán. Optikou sa prepoja cez Ethernet do TIS a v TIS-e bude prebiehať komunikácia medzi lokalizátormi. Výsledky merania budú automaticky zasielané na vybrané pracoviska SEPS, a.s. Súčasťou dodávky bude centrálny server, ktorý bude na pracovisku v Bratislave.
 • Dodávka pevného paliva – hnedé uhlie
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka pevného paliva – hnedé uhlie
 • Dodávka brzdového obloženia.
  Dátum publikovania: 24.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka brzdového obloženia pre železničné koľajové vozidlá.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie elektrickej energie
  Dátum publikovania: 22.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie elektrickej energie počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Predpokladaný ročný objem dodávky je 330 000 kWh.
 • Nákup trolejbusov
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky bude dodávka 3 ks nízkopodlažných asynchrónnych trojnápravových trolejbusov MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750V j. s. – kĺb a 1 ks nízkopodlažný asynchrónny dvojnápravový trolejbus MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750V j.s. – sólo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
  Dátum publikovania: 23.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
 • Prístup k elektronickým databázam
  Dátum publikovania: 22.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: zabezpečiť prístup k elektronickým databázam

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup zariadenia/vybavenia projektu a didaktických prostriedkov v rámci projektu "Učme dane a účtovníctvo efektívne"
  Dátum publikovania: 20.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa výpočtovej a kancelárskej techniky pre Obchodnú akadémiu Prešov, so sídlom Volgogradská 3, 080 74 Prešov. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie tovarov, v rámci realizácie projektu Moderná stredná škola napĺňajúca vzdelávacie potreby žiakov, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 022/2014/1.1/OP), a to v zmysle podmienok týchto Súťažných podkladov, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.
 • Operačná lampa
  Dátum publikovania: 20.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Operačná lampa
 • Nákup tovaru: airsbrush – sety do auto-lakovníckej dielne
  Dátum publikovania: 21.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup tovaru: airsbrush – sety do auto-lakovníckej dielne
 • Dodávka originálnych tonerov
  Dátum publikovania: 20.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka originálnych tonerov

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 20, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa
  Dátum publikovania: 19.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania v požadovanej nominálnej hodnote pre verejného obstarávateľa a jeho organizačné zložky v stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača, v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1. súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Predpokladaný objem predstavuje čiastku 6 344 800 EUR po dobu platnosti rámcovej dohody, t.j.cca 1 760 000 ks stravných poukážok. Hodnota stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Množstvo stravných poukážok sa môže meniť v závislosti od počtu zamestnancov. Presné množstvá a hodnoty stravných poukážok verejný obstarávateľ uvedie v samotných záväzných objednávkach.
 • Renovácia tonerov.
  Dátum publikovania: 20.01.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Renovácia tonerov.
 • Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
  materskej školy a vonkajšieho areálu –

  Dátum publikovania: 19.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu
  materskej školy a vonkajšieho areálu –
 • Regál kovový
  Dátum publikovania: 20.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Regál kovový

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 19, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Reengineering ekonomických študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo Zvolene.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 17.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 05.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je inovácia (reeingineering) ekonomických študijných programov na TU vo Zvolene s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti a zameraním na informačné a komunikačné technológie.
 • Kancelársky papier A4
  Dátum publikovania: 19.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kancelársky papier A4
 • Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre UPJŠ
  Dátum publikovania: 19.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka pomocného materiálu do laboratórií na výuku a výskum pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rektorát, fakulty a univerzitné pracoviská
 • Čistiace prostriedky na ruky
  Dátum publikovania: 19.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace prostriedky na ruky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 17, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Nákup automobilov"
  Dátum publikovania: 15.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka troch nových automobilov, 1 ks 8-miestného motorového vozidla a 2 ks osobných motorových vozidiel. Dodanie podľa požiadaviek a špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.
 • Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2015.
  Dátum publikovania: 16.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky v rámci opätovného otvorenia medzi účastníkmi rámcovej dohody uzavretej v r. 2012 je odplatné dodanie zemného plynu vrátane distribúcie pre všetky odberné miesta ÚV SR v Bratislave a na území Slovenskej republiky v r. 2015 s predpokladaným množstvom 5 083 382 kWh. Číslo zákazky v systéme EVO 09.03.
 • ŽSR, ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9,10,11 až 14
  Dátum publikovania: 16.01.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.01.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: ŽSR, ŽST Lamač, rekonštrukcia výhybiek č. 9,10,11 až 14
 • Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá – uhlíkové výrobky
  Dátum publikovania: 15.01.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka náhradných dielov pre železničné koľajové vozidlá – uhlíkových výrobkov

Digest powered by RSS Digest