verejne obstaravanie

On február 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 27, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Prostriedky a náradie brúsne 1
  Dátum publikovania: 27.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Prostriedky a náradie brúsne 1
 • Káble a vodiče_01
  Dátum publikovania: 27.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Káble a vodiče_01
 • Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň pre Operačný program Technická pomoc
  Dátum publikovania: 25.02.2015
  Druh zákazky: iné
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Návrh Komplexnej pripomínacej informačnej a reklamnej kampane, ktorá bude navrhnutá pre rok 2015. Hlavným cieľovým skupinám bude približovať, ozrejmovať a vysvetľovať pomoc, ktorú nám ponúka EÚ v rámci Národného strategického referenčného rámcu a jeho operačných programov prostredníctvom implementácie projektov podporených z fondov EÚ.
 • Vysekávacie CNC centrum
  Dátum publikovania: 25.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Flexibilná vysekávacia technika

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 26, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva na vybraných výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva na vybraných výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015 – Minsk – Bielorusko; Hannover – NSR; Moskva – RF; Belehrad – Srbsko; Brno – ČR;
 • Čistenie (upratovanie) budov,
  Upratovacie služby,
  Čistenie (upratovanie) kancelárií,
  Umývanie okien,
  Čistenie kancelárskych zariadení,
  Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

  Dátum publikovania: 25.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Čistenie (upratovanie) budov,
  Upratovacie služby,
  Čistenie (upratovanie) kancelárií,
  Umývanie okien,
  Čistenie kancelárskych zariadení,
  Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Inovácie v konzultingových aktivitách – rozvoj webovej stránky a zavedenie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  Dátum publikovania: 24.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie rozvoja web stránky prostredníctvom implementácie nástrojov pre poskytovanie nových služieb vrátane implementácie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), za účelom zabezpečenia inovácie v konzultingových aktivitách osoby podľa § 7 ods. 1 ZVO. Predmetom zákazky je dodanie softvérových aplikácií na rozšírenie funkcionality webovej stránky osoby podľa § 7 ods. 1 ZVO a rozšírenia portfólia jeho web služieb, poskytovaných užívateľom, ktorými sú zákazníci osoby podľa § 7 ods. 1 ZVO, s cieľom zavádzania a účinného využívania informačných a komunikačných technológií v malých a stredných podnikoch. Predmet zákazky zahŕňa: 1) nákup softvéru a licencií pre účely vytvorenia a sprístupnenia elektronických dotazníkov (e-dotazníkov), web aplikácií, klientskej zóny, produktovej podsekcie. Pre rozšírenie funkcionality web stránky sa požaduje pre zákazníkov osoby podľa § 7 ods. 1 ZVO sprístupnenie: e-dotazníkov, ktorých účelom bude dizajnovanie elektronických prieskumov podľa potrieb zákazníka, a to podľa jednotlivých fáz prieskumu: spustenie, zber dát, vyhodnotenie dát, prezentácia výsledkov, web aplikácie slúžiacej na zber dát k procesnej analýze: zber časo-fondov k procesnému modelovaniu t.j. tvorbe procesných máp, identifikácia úzkych miest procesov, ako napríklad duplicity, organizačného nesúladu a podobne, identifikácia kapacitnej náročnosti procesov, on-line prezentácie výstupov procesnej analýzy, prozákazníckej web stránky s rozšírenou funkcionalitou – klientskou zónou s možnosťou nalogovania sa a sledovania kompletnej histórie projektu, stavu projektu, ako aj sledovania parciálnych výsledkov projektu. Pre zavedenie efektívnejšieho, výkonnejšieho a produktívnejšieho Customer Relationship Management (CRM) systému ako SW aplikácie sa požaduje implementácia súboru nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis ako intranetovej aplikácie prevádzkovanej v infraštruktúre zákazníka. 2) dodanie predmetu zákazky vrátane inštalačného materiálu na miesto určenia, implementácia a customizácia, spracovanie užívateľskej dokumentácie, zaškolenie užívateľov a záručný servis počas 60 mesiacov.
 • Koronárne endoprotézy
  Dátum publikovania: 25.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Koronárne endoprotézy

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Stavebné úpravy strechy ZŠ a MŠ Gaštanová 56, Žilina, elokované pracovisko Na Stanicu 27, Žilina"- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 21.02.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Priestor kde sú navrhnuté opatrenia sú súčasťou areálu školy. Výsadby stromov sú z časti mimo areálu na mestských pozemkoch v jej bezprostrednej blízkosti. Plochy sú zatrávnené. Strecha kde bude realizovaná extenzívne vegetácia je v zlom technickom stave pred rekonštrukciou. Retenčná depresia je v južnej časti záhrady školy a je tam trávnatý porast. Riešenie pozostáva z piatich častí: -extenzívna vegetačná strecha -prepojenie dažďových zvodov a retenčnej depresie – kanalizácia -retenčná depresia -výsadba stromov -výsadba popínavých rastlín Súčasťou zákazky sú aj stavebné práce podľa výkazu výmer.
 • Dodávka inovatívnej technológie k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti CASTILL, s.r.o..
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie k zvýšeniu konkurencie schopnosti spoločnosti CASTILL, s.r.o.. Predmet zákazky je tvorený dvoma časťami : Časť 1. predmetu zákazky – Technológia centrálneho odsávania drevného materiálu, jeho úpravy a následného využitia na výrobu tepla pre potreby výroby Časť 2. predmetu zákazky – Technológia na výrobu stlačeného vzduchu
 • Síran železitý.
  Dátum publikovania: 24.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka kvapalného síranu železitého spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 890:2013 vrátane súvisiacich služieb a to dopravy cisternami na miesto plnenia v súlade s platnými predpismi o množstve čiastkových dodávok cca 20–25 ton a/alebo cca 1,5 tony (podľa miesta plnenia) ako aj vykládky dodaného tovaru z prepravnej cisterny do nádrží obstarávateľa v mieste plnenia. Súčasťou dodávky tovaru sú doklady vzťahujúce sa na tovar a to dodací list podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, test akosti vodného roztoku síranu železitého, dispatch list, nákladný prepravný list CMR, špecifikácia produktu a karta bezpečnostných údajov v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a nariadenia ES 1907/2006 – REACH a to v prípade každého jedného dodania tovaru.
 • Vývoz veľkoobjemovým kontajnerom
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vývoz veľkoobjemovým kontajnerom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Osobné automobily.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 21.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodanie nasledovného tovaru: 1. Osobný automobil , 1 kus, karoséria: typ sedan, min. päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová, s technickými parametrami, výbavou a príslušenstvom v zmysle súťažných podkladov. 2. Osobný automobil , 2 kusy, karoséria: typ combi, min. päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová, s technickými parametrami, výbavou a príslušenstvom v zmysle súťažných podkladov.
 • Plavidlo pre prácu na veľkých vodných tokoch
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom tejto zákazky je dodávka 1 ks plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, zdolávanie požiarov, ekologických havárií a iných mimoriadnych udalostí na splavnených vodných tokoch, resp. vodných cestách.
 • Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením §152 ods.2 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č.87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o ochrane nefajčiarov), formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach, s celoročnou prevádzkou vo vymedzenom čase podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, ale najmä na území špecifikovanom pre jednotlivé lokality zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
 • Dodávka inovatívnej technológie pre smaltovňu.
  Dátum publikovania: 23.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zákazka je rozdelená na časti : ČASŤ A: položka č. 1 – Skrutkový kompresor na výrobu stlačeného vzduchu schopný natlačiť 2 000l zásobník vzduchu na tlak10bar. Musí mať riadenie s automatickým spúšťaním a vypínaním pri úbytku / natlakovaním tlaku v zásobníku. položka č. 2 – Kondenzačná sušička, ktorá má za úlohu odstránenie vodného kondenzátu. položka č. 3 – elektrický ohýbací stroj, ktorý je určený na ohýbanie plechu až do hrúbky 3,75mm. Ohýbačka by mala pracovať v ručnom alebo automatickom režime. položka č. 4 – je smatovacia pec určená pre výpal smaltovaných výrobkov. Konštrukcia pece musí byť riešená tak, aby v peci bolo možné v čo najkratšom možnom čase dosiahnuť vypaľovacie teploty, a aby táto teplota bola udržiavaná po celú dobu výpalu. položka č. 5 – tabuľové hydraulické nožnice, určené na rozstrihanie plechu určeného na ďalšie spracovanie, na požadovaný formát ceduliek. položka č. 6 – hydraulický lis určený na tvárnenie väčších formátov plechu, ako sú uličné tabuľky a rôzne podobné rozmery, pri ktorých sa vyžaduje prelis. položka č. 7 – elektrický lis určený na tvárnenie menších formátov plechu, ako sú domové čísla a rôzne podobné rozmery, pri ktorých sa vyžaduje prelis. položka č. 8 – hydraulický dierovací stroj, ktorý musí umožňovať rýchle dierovanie plechu a prestavovanie nástrojov pre najčastejšie používané priemery 3 až 14mm. položka č. 9 – stojanová vŕtačka určená na prevŕtavanie oceľových dielov, držiakov a iných materiálov z ocele. položka č. 10 – laserová vyrezávacia jednotka, ktorá sa využíva na rezanie papieru do hrúbky 500g/m2. položka č. 11 – bodová zváračka, ktorá sa využíva v kovovýrobe, prevažne na bodové zváranie držiakov smaltovaných tabuliek. ČASŤ B: položka č. 12 – digitálna tlačiareň, ktorá bude slúžiť na UV potlač PVC tabuliek a samolepiek špeciálnou UV farbou, ktorá sa vyznačuje svojou vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam. položka č. 13 – automatický sieťotlačový stroj, ktorý bude slúžiť na potlač reklamných predmetov, výrobu reklamy, výrobu polotovarov na smaltovanie pomocou špeciálnych farieb s prímesou smaltu

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Živičné úpravy povrchov MK v obci Sačurov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 19.02.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácii na uliciach Družstevnej a Záhradnej v obci Sačurov. Povrchová úprava komunikácie pozostáva z odstránenia časti asfaltového krytu frézovaním, z očistenia časti existujúceho podkladu od prachu a blata, vyrovnávok, infiltračného postreku 0,5-0,8 kg/m2 a asfaltového betónu AC O 11 hr. 50 mm
 • Stacionárne štiepkovacie zariadenie pre ALFIP s.r.o.
  Dátum publikovania: 20.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je stacionárne štiepkovacie zariadenie s predprípravou na montáž na betónový podklad s dízelagregátom, ekvivalent elektromotor so súčtovým výkonom hnacích motorov min 450 kW – 1 ks
 • Motorový bežecký pás
  Dátum publikovania: 20.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Motorový bežecký pás
 • Technológia práškovej lakovne
  Dátum publikovania: 20.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Technológia pre pracovisko povrchových úprav s požadovanými technickými a výkonnostnými parametrami.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 20, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých čistiarní odpadových vôd.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výskum, vývoj a inovácia v oblasti malých domových čistiarní odpadových vôd. Nový inovatívny produkt, vyvinutý v rámci projektu, bude určený pre domácnosti, obytné komplexy, hotely a malé prevádzky bez napojenia na kanalizačný systém. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Zníženie energetickej a časovej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti Godarský & Janotka, s. r. o.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup energeticky efektívnej a výkonnej olepovačky hrán a vŕtacieho, drážkovacieho a frézovacieho centra.
 • Obstaranie technológie v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívnej a vyspelej technológie v kamenárstve.- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia – CNC obrábacie centrum 4-osé, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa – logický celok 1: 4-osé obrábacie centrum s PC vybavením Priemyselné prevedenie obrazovky a ovládania Diaľkové ovládanie pohybu osí vo všetkých smeroch. Laserová hlava pre načítanie nulového bodu a scanovanie šablón. Špeciálna rezná hlava na rezanie vnútorných pravouhlých výrezov. Odkaľovač vody so senzorom Ochrana posuvov nerezovými krytmi Software pre programovanie procesov CNC Podpory pre jednotlivé výrobné procesy Stojan pre výmenný systém Držiaky kotúčov Vákuové prísavky Inštalácia technológického zariadenia Zaškolenie
 • mäso, mäsové výrobky, hydina a hydinové výrobky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: nákup mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a hydinových výrobkov Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. 1. časť-mäso, 2.časť-mäsové výrobky, 3.časť-hydina a hydinové výrobky Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, umožňuje sa predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. vyššími parametrami (konkr.u mäsových výrobkoch je parameter % podiel mäsa)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 19, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On február 18, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie 2ks nových motorových vozidiel s náhonom štyroch kolies – kategórie M1
  Dátum publikovania: 17.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodanie 2ks nových motorových vozidiel s náhonom štyroch kolies – kategórie M1
 • Stravovacie služby formou stravných poukážok.
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie štyroch rokov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy).
 • Inovácia výrobného zariadenia
  Dátum publikovania: 17.02.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.03.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup technológie – vysoko výkonný chladiaci systém s nastaviteľnou hrúbkou a optimalizáciou. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v časti B.1. Opis predmetu zadávania zákazky Súťažných podkladov.
 • Štúdia technickej uskutočniteľnosti výsledkov – výskum.
  Dátum publikovania: 18.02.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.04.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Komplexná technicko-ekonomická analýza výsledkov laborat. výskumu umožňujúca potencionálnym záujemcom vyhodnotiť možnosti realizácie v praxi.

Digest powered by RSS Digest