verejne obstaravanie

On máj 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie kombajnu s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 1 ks kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín. Technická špecifikácia je podrobné rozpísaná v súťažným podkladom časť B.1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 5
 • Letné pneumatiky pre osobný automobil
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: letné pneumatiky pre osobný automobil
 • Chladnička NORDline SK1380 resp. ekvivalent
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chladnička NORDline SK1380 resp. ekvivalent
 • Zastávka Levočské Lúky a priľahlá hospodárska budova – odstránenie stavby
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zastávka Levočské Lúky a priľahlá hospodárska budova – odstránenie stavby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 22, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna
 • Utesnenie a nastavenie hliníkových okien v budove
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Utesnenie a nastavenie hliníkových okien v budove
 • Slovenské Ďarmoty P PZ, rekonštrukcia kotolne
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v objekte Ministerstva vnútra SR v Slovenských Ďarmotách v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie kotolne bude vybudovaná nová plynová prípojka D 32 v dĺžke 43 m po skrinku HUP, RTP a plynomeru, ktorá bude umiestnená pri oplotení na hranici pozemku. Od skrinky bude prípojka pokračovať cez nádvorie do budovy kde bude umiestnená plynová kotolňa. V suteréne objektu sa ruší pôvodná kotolňa na tuhé palivo a na I. NP bude vybudovaná nová plynová kotolňa s tromi závesnými plynovými kondenzačnými kotlami s výkonom 3 x 60, 5 kW. Zberný dymovod bude napojený do existujúceho komína s novým vložkovaním. Kotolňa bude stavebne upravená a vybavená MaR, bezpečnostnými prvkami, plynovou a elektrickou inštaláciou. Rozvody ÚK v trojpodlažnom objekte budú vedené 2 vetvami o celkovej dĺžke 690 m s montážou 54 ks nových radiátorov s termostatickými hlavicami a spiatočnými ventilmi. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 Plynová prípojka a skrinka HUP, RTP a plynomeru SO 02 Plynová kotolňa SO-02.1 Strojne technologická časť SO-02.2 Plynoinštalácia SO-02.3 Elektrická inštalácia a MaR SO-02.4 Stavebné úpravy SO-03 Ústredné vykurovanie Práce budú realizované počas prevádzky objektu.
 • Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • SK-Bratislava: Strážne služby
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis:
 • Propagačné predmety
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie potlač, sieťotlač, vyšívanie, balenie, doprava na miesto dodania a vyložením na mieste dodania, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných objednávkach podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvo a rozsah tovarov počas doby platnosti Rámcovej dohody je uvedený v súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky a bode II.2.1. tejto Výzvy. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 • Nákup stolového pocítaca pre – CSS Fantázia, pre pracovisko HV
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup pocítaca pre potreby CSS Fantázia pre pracovisko HV
 • Kosenie trávnatých plôch
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kosenie trávnatých plôch

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 20, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Digitálny lineárny urýchľovač s kompletným vybavením a potrebnou inštaláciou na mieste dodania".
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom verejnej zákazky je dodanie digitálneho lineárneho urýchľovača s kompletným vybavením vrátane jeho inštalácie v stávajúcich priestoroch bývalého kobaltového ožarovača.. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
 • Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2015
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2015 v požadovanom predpokladanom množstve 15 427,106 ton. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch po vyhlásení verejného obstarávania.
 • Dlhodobá, plno implantovateľná komorová podpora pre zlyhávajúce srdce s príslušenstvom vrátane aktivít a podpory- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dlhodobá, plno implantovateľná komorová podpora pre zlyhávajúce srdce s príslušenstvom vrátane aktivít a podpory pozostávajúca z : – dlhodobej, plno implantovateľnej komorovej podpory pre zlyhávajúce srdce vrátane aktivít a podpory, – prenosného monitora s dotykovým displejom, – pacientskej brašne na umiestnenie ovládacej jednotky a batérií (na opasok, resp. na rameno) – špeciálneho sprchovacieho vaku s ochranou ovládacej jednotky a batérií proti vlhkosti – setu 4 ks bateriek Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Kancelárske potreby- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka a pod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb verejného obstarávateľa.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 19, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Žiadosť o zabezpečenie taktických ručných svietidiel s kompatibilným príslušenstvom
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Žiadosť o zabezpečenie taktických ručných svietidiel s kompatibilným príslušenstvom
 • Zariadenie pre seniorov v obci Zborov nad Bystricou
  Dátum publikovania: 19.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Projekt rieši novostavbu zariadenia pre seniorov v ktorom sa poskytujú služby osobám v dôchodkovom veku. V zariadení sa zabezpečuje ubytovanie, stravovanie, upratovanie, zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť, záujmová a spoločenská činnosť. Navrhovaný objekt je dvojpodlažný, čiastočne jednopodlažný, konštrukčne riešený tradičnou technológiou. Bližšia špeifikácia v PD a súťažných podkladoch.
 • Technické vybavenie a softvér
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Platforma na testovanie a vývoj mobilných a IP sietí, platforma na testovanie sieťovej bezpečnosti, platforma pre návrh a prototypovanie obvodov, zobrazovacie zariadenia, rack s príslušenstvom, programové vybavenia, diskové polia, prenosné počítače, stolové počítače, rack servery, sieťové prepínače, superpočítač, rack servre, blade servre, rozšírenia blade servrov,, rozšírenie diskových polí, pásková knižnica, SAN prepínače, rozšírenie SAN prepínača, sieťové smerovače, automatizované kontaktné centrum, koncové zariadenia kontaktného centra, firewally, rozšírenie firewallu, bezpečnostné prvky.
 • Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom – Poľnohospodárske družstvo Podlužany, družstvo
  Dátum publikovania: 19.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvo podľa podrobnej technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 18, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry"
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom stavby je najmä výstavba protihlukovej clony č. 3 a dobudovanie železničnej infraštruktúry ŽST. Dôvodom výstavby je zníženie hladiny hluku z prevádzky ŽST v obci Mojš a zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov ŽST. Stavba je členená na prevádzkový súbor a stavebné objekty: Prevádzkový súbor (ďalej len PS): PS 01 Kamerový systém – doplnenie Stavebné objekty (ďalej len SO): SO 01 Protihluková clona č. 3 SO 02 Stavebné úpravy CO krytu v CPB SO 03 Úpravy spevnených plôch SO 04 Ochrana hydrantov pri komunikácii medzi SV1 a PB Stred SO 05 Spevnená plocha na zvážnom pahorku SO 06 Zastrešenie spevnenej plochy na zvážnom pahorku SO 07 Prístrešok na pomocnom stavadle 1 SO 08 Útulky pre posunovačov SO 09 Dopravné značenie – doplnenie DZ na vnútroareálových priecestiach SO 10 Dopravné značenie – doplnenie DZ – smerové tabule ku ŽST Žilina – Teplička SO 11 Ochranné zábradlie pri ČOV SO 12 Priechod od budovy RZZ ku koľaji č. 651 SO 13 Prípojky nn a ochrana káblov EaE SO 14 Ochrana káblov OZT SO 15 Ukoľajnenia SO 16 Terénne úpravy
 • Multidiagnostický RDG prístroj- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 16.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Multidiagnostický RTG prístroj v Flat detektorom s využitím pre angiografiu, intervenčnú rádiológiu, vyšetrenia gastrointestinálneho traktu, nervového systému a zavádzanie kardiostimulačných elektród, vrátane inštalácie a uvedenia prístroja do prevádzky, zaškolenia obsluhujúceho personálu, demontáže, odvozu a zabezpečenia likvidácie starého RTG prístroja .
 • Zabezpečenie aplikačnej podpory v prostredí MZVaEZ SR
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb aplikácií a vývoj nových aplikácií v prostredí SharePoint 2013 na MZVaEZ SR v maximálnom rozsahu 150 osobohodín v rámci kalendárneho mesiaca, okrem prípadov možného prenesenia hodín za vývoj aplikácií. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Kalové čerpadlo na prívese pre prečerpávanie vody v exteriéri
  Dátum publikovania: 18.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kalového čerpadla na prívese pre prečerpávanie vody v exteriéri so samonasávacou schopnosťou pevne uchyteného na prípojnom vozidle v predpokladanom množstve 80 kusov, určené na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru, schopné jazdy za každého počasia po všetkých pozemných komunikáciách, v požadovanom vyhotovení a s výbavou za účelom poskytovania pomoci v prípadoch, ak je ohrozený život, zdravie a majetok osôb pri odstraňovaní následkov po povodniach, prívalových dažďoch a iných mimoriadnych udalostiach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 17, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 16, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rozšírenie MŠ Devín – I. etapa – sanácia havarijného stavu
  Dátum publikovania: 15.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 03.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných rekonštrukčných prác v rámci sanácie havarijného stavu časti existujúceho historického objektu kultúrnej pamiatky Zsigrayho kúrie, ktoré pozostávajú zo sanácie základov a nosných múrov, vybúrania podláh a otvorov v múroch, omietok, výmeny dreveného stropu, okien a dverí, repasácie okien a dverí, z realizácie nových vedení elektroinštalácie, zdravotechniky a vykurovania. Účelom stavby je zastavenie chátrania kultúrnej pamiatky s následným využitím pre rozšírenie priestorov materskej školy.
 • Pivo
  Dátum publikovania: 16.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Pivo
 • Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.
  Dátum publikovania: 16.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Ťažba dreva,
  Holoruby,
  Orezávanie stromov
 • Utierkovina
  Dátum publikovania: 15.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Utierkovina

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 15, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • 68695 – Xolair sol inj 150 mg 1×1 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením,
  liekovou formou a silou

  Dátum publikovania: 14.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: 68695 – Xolair sol inj 150 mg 1×1 ml alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením,
  liekovou formou a silou
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná
  Dátum publikovania: 14.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka
  Dátum publikovania: 15.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Priemyselná vysokootáčková odpružená práčka
 • Doprava osôb – autobusová doprava
  Dátum publikovania: 14.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Doprava osôb – autobusová doprava

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 14, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Preprava diplomatických zásielok
  Dátum publikovania: 13.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Komplexné zabezpečovanie prepravy zásielok verejného obstarávateľa do zahraničia, použitím cestnej, leteckej a lodnej prepravy a s tým súvisiace služby, spracovanie kompletnej dokumentácie pre colné vybavenie prepravy, vrátane špedičného vybavenia (JCD, CMR a pod.), ak to podmienky prepravy v krajine adresáta zásielky vyžadujú.
 • Domový vodomer na studenú vodu
  Dátum publikovania: 13.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: domový vodomer na studenú vodu
 • NN rozvádzače – Obnova 2015.
  Dátum publikovania: 15.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rozvodné spínacie dosky
 • Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu
  Dátum publikovania: 13.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kompostér na recykláciu biologicky rozložiteľného odpadu

Digest powered by RSS Digest