SLOVNÍK POJMOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

Definície základných pojmov špecifických pre obstarávanie sa extrahujú väčšinou z obsahu legislatívnych textov jednotlivých štátov alebo európskeho spoločenstva. V niektorých prípadoch sme pristúpili k úprave týchto definícií s cieľom lepšie im porozumieť. V nasledujúcich riadkoch sme stručne definovali hlavné pojmy používané v slovníku verejného obstarávania.

C

CPV kód

Kódy CPV (z angl. Common Procurement Vocabulary, t.j. spoločný slovník obstarávania) sú medzinárodne platné číselné kódy pre rôzne oblasti produktov, stavebných prác a služieb.
Klasifikačný systém cpv kódov je zložený z hlavného a doplnkového slovníku.

D

Dynamický nákupný systém

Dynamický nákupný systém je plne elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Dynamický nákupný systém je časovo obmedzený a počas jeho trvania sa musí umožniť prístup každému záujemcovi, ktorý spĺňa podmienky účasti a predloží informatívnu ponuku v súlade so súťažnými podkladmi.

E

Elektronická aukcia

je podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Elektronické trhovisko

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Elektronický katalóg

Štruktúrovaný dokument pre potreby definovania opisu predmetu zákazky. Elektronické katalógy predstavujú formát predkladania ponúk spôsobom, ktorý je spoločný pre všetky subjekty predkladajúce ponuku, a ktorý umožňuje elektronické spracovanie. Elektronické katalógy umožňujú ich automatické spracovanie a vyhodnotenie. Zároveň môžu slúžiť ako podkladový materiál vo fáze po zadaní zákazky.

Evidencia referencií

Evidenciou referencií sa myslí informačný systém verejnej správy, v ktorom sa vedú referencie dodávateľov od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.

I

Inovatívne partnerstvo
Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

J

Jednotný európsky dokument (JED)
v ang. European Single Procurement Document (ESPD)
– jednotná forma preukazovania podmienok účasti vo VO

Jednou z noviniek nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 je aj „Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED)“ – dokument pre zjednodušené preukazovanie splnenia podmienok pre uchádzanie sa o verejnú zákazku.
Týmto dokumentom môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Je to vlastné vyhlásenie podniku o jeho finančnom stave, schopnostiach a vhodnosti pre postup verejného obstarávania.
Tým sa tiež výrazne uľahčuje prístup k cezhraničným príležitostiam verejného obstarávania.

JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:

  • neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
  • spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  • poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.

Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ).
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára.

K

Koncesia
Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.

Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.

L

Lehota na predkladanie cenovej ponuky
Konečný termín, do ktorého musia uchádzači doručiť stanoveným spôsobom svoje cenové ponuky ku konkrétnej zákazke vypracované na základe príslušných súťažných podkladov.

P

Postupy vo verejnom obstarávaní
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú:
a) verejná súťaž,
b) užšia súťaž,
c) rokovacie konanie so zverejnením,
d) súťažný dialóg,
e) inovatívne partnerstvo,
f) priame rokovacie konanie.

Predbežná informácia
informácia o tom, že obstarávateľ bude vyhlasovať verejnú zákazku. Povinnosť uverejnenia predbežnej informácie u nadlimitných a podlimitných udáva zákon. Táto informácia musí byť uverejnená minimálne 30 dní pred uverejnením verejnej zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky
Očakávané výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, určuje sa bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Pravidlá jej výpočtu stanovuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

R

Rámcová dohoda /zmluva/
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.

Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní
Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle ÚVO, kde je uvedená identifikácia dotknutého, začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ako aj porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Rokovacie konania
Rokovacie konania sú postupy, v rámci ktorých verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi o podmienkach zákazky. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo priame rokovacie konanie. Priamym rokovacím konaním nemožno uzavrieť rámcovú dohodu.

Rokovacie konanie so zverejnením
Je druh postupu vo verejnom obstarávaní, ktoré sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a na rokovanie.

S

Súťažné podklady
Písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek. Technické požiadavky
a) zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, ak je to možné,
b) musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená čestná hospodárska súťaž.
Za správnosť a úplnosť súťažných podkladov zodpovedá obstarávateľ.

Súťažný dialóg
Súťažný dialóg je druh postupu pri verejnom obstarávaní, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky.

U

Uchádzač
Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.

Úrad pre verejné obstarávanie /ÚVO/
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania so sídlom v Bratislave (www.uvo.gov.sk).

Užšia súťaž
je druh postupu po verejnom obstarávaní, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky.

V

Verejná súťaž
je druh postupu po verejnom obstarávaní, ktorý sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.

Verejné obstarávanie
Postupy podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)., ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov.

Verejný obstarávateľ
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2 ,(osoba  založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo
obchodný charakter, a a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. )
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedený v písmenách a) až d),
f) právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu

Vestník verejného obstarávania
Vestník verejného obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní v elektronickej podobe vydáva ÚVO. Sú v ňom uverejňované oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona.

Z

Zábezpeka
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa/obstarávateľa počas vyhodnotenia ponúk vo vyhlásenom postupe verejného obstarávania až do uzavretia zmluvy alebo zrušenia tohto postupu. Zabezpečuje sa ňou viazanosť ponuky.
a) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku,
b) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku.

Zákazka
je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Záujemca
Fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

Zoznam podnikateľov
Zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §26 Zákona o VO údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.