verejne obstaravanie

On október 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka tovarov informačno-komunikačných technológií (IKT) .
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka nasledovných druhov informačno komunikačných technológií: osobné počítače, monitory; PC komponenty (zdroje, procesory, pamäťové moduly, pevné disky, grafické a sieťové karty, mainboardy, skrinky); notebooky, tablety, laserové a atramentové tlačiarne; laserové a atramentové farebné a čiernobiele multifunkčné zariadenia; skenery; dataprojektory a didaktická technika (plátna, interaktívne tabule); servery, dátové úložiská a sieťové komponenty (prepínače). Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby, ktorými sa rozumie doprava do miesta plnenia, v prípade nutnosti inštalácia vrátane dodania všetkých potrebných inštalačných médií, funkčné odskúšanie a zaškolenie. Bližšie podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.
 • I/50 a I/18 Michalovce križovatka
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia križovatky ciest I/18 a I/50 z jestvujúcej svetelne riadenej priesečnej križovatky na okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných pruhov. Zahŕňa odvodnenie vozovky a súvisiacich plôch kanalizáciou so zriadením nových uličných vpustí do jestvujúcej kanalizačnej siete, prechody pre peších a chodníky, verejné osvetlenie, rekonštrukciu a ochranu NN vedení, preložky a ochranu telekomunikačných vedení, preložku STL plynovodu, preložku a ochranu vodovodov a rekonštrukciu ul. Štefánikova (vetva okružnej križovatky). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
 • Jadrový magnetický rezonančný tomograf pre kardiologický výskum.
  Dátum publikovania: 25.10.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka supravodivý 1,5T celotelový tomograf magnetickej rezonancie so spotrebou Hélia 0,0 litra ročne, s minimálne 48 RF kanálmi, s minimálnym počtom 200 ks simultánne pripojiteľných cievkových elementov a s otvorom pre pacienta s priemerom minimálne 70 cm, a dĺžkou gantry maximálne 145 cm vrátane krytov. Gantry musí mať odnímateľný pacientský stôl schopný vertikálneho a horizontálneho motorického posuvu s pacientom do 250 kg. Telová RF cievka pre vyšetrenie srdca musí byť plne ohybná pre prispôsobenie akejkoľvek veľkosti pacienta. Dátové úložisko pre archiváciu generovaných obrázkov plne podporujúce medzinárodné štandardy DICOM a HL7 vrátane SW a HW vybavenia pre 3D/4D advanced diagnostiku, vrátane jeho inštalácie, montáže, zaškolenia zamestnancov na obsluhu.
 • LC "Lesy Muráň"
  Dátum publikovania: 24.10.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je vyhotovenie Programu starostlivosti o lesy (ďalej PSL) pre (LC) Lesy Muráň na území LHC Muráň, v zmysle § 41 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v zn. nesk. predpisov.

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.