verejne obstaravanie

On máj 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pozemné ošetrenie lesných porastov na roky 2015 – 2018.
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby pozemná aplikácia chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi na lesné porasty (porastové steny) na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z týchto porastov. Presné určenie jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), v ktorých sa bude predmet zákazky realizovať, bude uvedené v jednotlivých objednávkach k rámcovej dohode. Pozemnou aplikáciou chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi sa rozumie vykonanie takej Aplikácie chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi, aby bola ošetrená presná lokalita a v takom rozsahu, aby sa zabezpečila najvyššia možná biologická účinnosť tohto ošetrenia. Chemickou látkou sa rozumie chemická látka určená na ničenie podkôrneho hmyzu ihličnatých porastov zapísaná v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len zoznam). Chemickú látku dodá verejný obstarávateľ. Správne použitie ako aj správna koncentrácia chemickej látky pri aplikácii na lesné porasty je uvedená v zozname.
 • Zariadenia pre elektrofyziológiu podkôrneho hmyzu
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 1) Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom (1 súbor), 2) Obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu (1 súbor). Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom je určený na sledovanie, záznam a analýzu elektrofyziologických signálov z antény hmyzu ako odozvy na určité chemické látky, ktoré sú v rovnakom čase sledované zaznamenávané a analyzované. Pri tomto procese pomáha obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu, ktorý je určený na sledovanie (monitoring) biologických vzoriek a následnú navigáciu mikromanipulačných zariadení s motoricko-hydraulickou manipulačnou jednotkou, umožňujúcich realizáciu špecifických úkonov v mikropriestore na biologických vzorkách.
 • Geodetické práce pre potreby RO SPF.
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: — vyhotovovanie geometrických plánov,— vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,— vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,— vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce v ZO).
 • Odporová zváračka na lemovanie roštov
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je nákup, doprava, inštalácia a sprevádzkovanie nových, nepoužitých výrobných technológií vrátane zaškolenia pracovníkov obsluhy odporovej zváračky na lemovanie roštov.

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.