verejne obstaravanie

On január 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Tvorba tlačených propagačných a informačných materiálov a videa pre cestovný ruch .
  Dátum publikovania: 30.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je vytvorenie tlačených propagačných a informačných materiálov a videa regiónu Banská Štiavnica. Súčasťou zákazky je vytvorenie loga a definovanie prvkov korporátnej identity OOCR Región Štiavnica a návrh grafického riešenia sady tlačených propagačných výstupov a videa. Zhotoviteľ v spolupráci so zadávateľom zostaví Redakčnú radu. Všetky návrhy riešení – grafických, textových, obrazových a video budú podliehať pred ich realizáciou písomnému schváleniu Redakčnou radou a zástupcom odberateľa. Zhotoviteľ zabezpečí profesionálne preklady všetkých použitých textov (tlačené výstupy a video) do anglického, maďarského a nemeckého jazyka a jazykové korektúry týchto textov.
 • Služby súvisiace s lesníctvom
  Dátum publikovania: 31.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Služby súvisiace s lesníctvom
 • Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok pre ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva vrátane služieb s tým súvisiacich.
  Dátum publikovania: 30.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup didaktických zariadení, IKT, učebných pomôcok pre ZŠ, Kukučínova 480/6, 962 12 Detva vrátane služieb s tým súvisiacich .Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Služby súvisiace s lesníctvom
  Dátum publikovania: 31.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Služby súvisiace s lesníctvom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vybavenie na zber separovaného odpadu
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je nákup: a) 2 ks veľkoobjemový kontajner na zber a prepravu rôznych druhov separovaného odpadu; b) 1 ks špeciálny účelový nákladný automobil na zber a odvoz separovaného odpadu s hákovým nakladačom a prívesom N3; c) 1 ks špeciálne nákladné vozidlo na zber a zvoz separovaného odpadu N3.
 • Prenájom mobilného drviaceho zariadenia – čeľusťového drviča s poskytovaním súvisiacich služieb
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Prenajaté mobilné zariadenie – čeľusťový drvič je určený na zvýšenie ekonomickej využiteľnosti vyťaženej suroviny – granudioritu, tj. Predrvenie granudioritu veľkých rozmerov na menšie požadované frakcie. Do úvahy prichádzajú dve možnosti – nový drvič, alebo použitý drvič. Použitý drvič musí spĺňať nasledovné podmienky : vyrobený po 1.1.2011, maximálny počet 1 000 odpracovaných strojhodín. Drvič musí spĺňať nasledovné minimálne parametre: – pohon diesel, – podvozok pásový, – technológia drvenia jednovzperným čelusťovým drvičom, – minimálne garantované množstvo predrveného granudoritu 17 000 t pri použití jednej sady čelustí, – minimálny vstupný otvor čelusťového drviča 900 mm x 600 mm, – minimálny požadovaný výkon 100 ton za hodinu, pre frakciu 0 – 63 mm drvenej suroviny – granodioritu, – podávacia jednotka musí byť vybavená roštom na odhlinenie suroviny a vynášacím pásovým dopravníkom, – objem násypky minimálne 4 m3, – možnosť ovládania diaľkovo, – vybavenie drviča senzorom proti jeho zahlteniu. Neoddeliteľnou súčasťou prenájmu drviča na obdobie 6 mesiacov je aj dodávka nasledovných náhradných dielov: – 5 ks čeľustí a bočných dosiek. Požadujeme zabezpečiť súvisiace služby s dodaním drviča v rozsahu : – dovoz drviča do areálu kameňolomu Devín, – uvedenie drviča do prevádzky, – zaškolenie obsluhy drviča. – pravidelný servis, výmena opotrebovateľných dielov (predpoklad – 5x čeľuste, bočné dosky) – intenzita servisných prehliadok je odvodená pri predpoklade prevádzkovej doby drviča 1200h/6mesiacov K drviču požadujeme dodať všetky nevyhnutné doklady na prevádzku. Požadujeme manuál na obsluhu, údržbu a popis drviča v slovenskom, respektíve v českom jazyku a katalóg náhradných dielov.
 • Služby jedální a hromadného stravovania
  Dátum publikovania: 29.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Služby jedální a hromadného stravovania,
  Stravné poukážky
 • Termokamery
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa 2 kusov genetických analyzátorov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, inštalácia a zaškolenie obsluhy. Ďalej súčasťou dodávky je aj záručný a pozaručný servis.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Prístupy do elektronických informačných zdrojov – databáz Web of Science (WoS), Current Contents Connect(CCC), Essential Science Indicators (ESI), Journal Citation Reports (JCR), Biosis Citation Index (BCI)
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupov do elektronických informačných zdrojov – databáz: Webof Knowledge – Web of Science (WoS); Web of Knowledge – Current Contents Connect (CCC); Web of Knowledge – Essential Science Indicators (ESI); Web of Knowledge – Journal Citation Reports (JCR) a BiosisCitation Index (BCI).
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy Encyklopedického ústavu SAV pomocou decentrálneho zdroja elektrickej energie.
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka a inštalácia špecializovaného zariadenia ako decentrálneho zdroja elektrickej energie.
 • Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s..
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s.. na Cintorínskej ul. č. 16 v Bratislave. Navrhovaný objekt výstavby nemocnice sa nachádza na území Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, na ulici Cintorínskej. Všetky dotknuté parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, obec Bratislava – Staré Mesto, Okres Bratislava I, a sú v majetku investora, tzn. v majetku Nemocnice Svätého Michala, a.s.. Hlavným cieľom je výstavba modernej nemocnice, ktorá bude poskytovať komplexnú starostlivosť nielen vybraným rezortným zložkám, ale i širokej verejnosti. Nový objekt nemocnice bude prevádzkovo spojený s existujúcou budovou polikliniky s využitím existujúcej technickej infraštruktúry. Navrhovaný objekt je osem podlažný, s horizontálne oddelenými prevádzkami. Objekt má dve podlažia podzemné (parkovacie podzemné garáže) a päť regulárnych nadzemných podlaží, šieste nadzemné podlažie je ustupujúce. Prehľad hlavných prevádzok po jednotlivých podlažiach: 2.PP: podzemné garáže, technické zázemie budovy (časť podzemných garáží bude slúžiť v prípade núdze ako kryt CO), 1.PP: podzemné garáže, technické zázemie budovy, 1.NP: urgentný príjem (vr. RTG, MR, CT, sono), kuchyňa s jedálňou, komerčné plochy, lekáreň, 2.NP: ambulantné vyšetrovne, laboratória, rehabilitácie s vodoliečbou, šatne personálu 3.NP: lôžková jednotka chirurgických oborov (vrátane jednodňovej chirurgie), JIS – ARO, 4 operačné sály, centrálna sterilizácia, 4.NP: lôžková jednotka kombinovaná (chirurgické a interné odbory), lekárske izby, úsek výuky, technické zázemie budovy, 5.NP: lôžková jednotka interných odborov, neurológie a rehabilitácie, režimové pracovisko s intermediálnou starostlivosťou, 6.NP: vedenie nemocnice, technické zázemie budovy. V nasledujúcom prehľade sú uvedené zastavané plochy, obostavané priestory tak, ako sú naplánované po ukončení stavby. Obstavaný priestor: – novostavba objektu nemocnice: 95.500 m3, – rekonštruovaná časť energobloku: 2.500 m3, – riešený obostavaný priestor celkom: 97.000 m3. Zastavané plochy: – novostavba objektu nemocnice: 3.600 m2, – rekonštruovaná časť energobloku: 210 m2, – spevnené plochy, komunikácie a parkovisko: 2.500 m2, – sadové úpravy: 1.700 m2. Plocha riešeného územia: 10.700 m2. Objektová skladba (Stavebné objekty): SO 01: Novostavba objektu nemocnice, SO 02: Stavebné úpravy energobloku, SO 03: Stavebné úpravy objektu podzemných garáží, Inžinierske objekty: IO 01: Príprava územia, IO 02: Areálová kanalizácia, IO 03: Preložky a prípojky vody, IO 04: Preložky a prípojky plynu, IO 05: Vodohospodárske objekty, IO 06: Prípojky tepla, IO 07: Preložky a prípojky silnoprúdu, IO 08: Preložky a prípojky slaboprúdu, IO 09: Prípojky medicinálnych plynov, IO 10: Komunikácie a spevnené plochy, IO 11: Terénne a sadové úpravy, IO 12: Vonkajšie areálové osvetlenie, IO 13: Odparovacia stanica kyslíku, IO 14: Preložka horúcovodu. Prevádzkové súbory: PS 01: Zdravotnícka technológia, PS 02: Vzduchotechnika, PS 03: Meranie a regulácia, PS 04: EPS, PS 05: Úprava technológie kotolne, PS 06: Technologické rozvody tepla, páry a chladu, PS 07: Vonkajšie zdroje medicinálnych plynov, PS 08: Kompresorová a vákuová stanica, PS 09: Potrubná pošta, PS 10: Gastrotechnológie, PS 11: Bazénová technológia, PS 12: Technológia trafostanice, PS 13: Náhradný zdroj, PS 14: SHZ, Stavebné riešenie: Objekt bude založený na základových pätkách a pásoch z prostého betónu pod železobetónovou suterénnou doskou. Vzhľadom na kolísanie hladiny podzemnej vody je potrebné základy pod úrovňou 2.PP budovať v období očakávaného minimálneho stavu hladiny podzemnej vody. Výkop musí byť chránený v tesniacou stenou z prevrtávaných pilót votknutou do neogénnych ílov. Táto stena dovoľuje vyčerpať vodu a robiť stavebné práce pod jej ochranou. Novostavba budovy nemocnice je navrhovaná ako železobetónový monolitický skelet bez prievlakov. Vodorovné stuženie bude zaistené stužujúcimi železobetónovými stenami, schodišťovými stenami a výťahovými šachtami. Vzhľadom k veľkej dĺžke objektu je konštrukcia rozdelená na 3 dilatačné celky. Obvodový plášť bude murovaný z keramických tvárnic. Suterénne obvodové steny sú riešené ako železobetónové monolitické. Vodorovné konštrukcie sú navrhnuté ako bezprievlakové spojité stropné dosky s obvodovými stužujúcimi prievlakmi tvoriacimi súčasne i nadpražie okien. Pri realizácii stropných dosiek budú betónované tiež rímsy a atiky striech. Schodiská komunikačných vertikál budú železobetónové monolitické v nadväznosti na stropné dosky. Vzhľadom k tomu, že budú stavebné práce vykonávané za plnej prevádzky polikliniky, nemala by hlučnosť presahovať dovolené limity hygienických noriem. Mimoriadne hlučné práce budú vopred konzultované s investorom a koordinované s dotknutými lekárskymi pracoviskami tak, aby nedochádzalo k ich výrazným obmedzeniam.
 • Výmena okien a dverí pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výmena okien a dverí pre ZŠ Mojmírova 2 v Zlatých Moravciach. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa na území Slovenska.
 • Digitalizácia kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka tovaru, konkrétne ide o dodávku a montáž technológie, vrátane sprevádzkovania audiovizuálnej technológie pre realizáciu kinoprojekcie podľa štandardu DCI pre kino Prameň v Trenčianskych Tepliciach vrátane súvisiacich služieb, t. j. návrh riešenia, dodávka, doprava, vykládka, montáž, odskúšanie a zaškolenie obsluhy a záručný servis na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s verejným obstarávateľom.
 • Tlačiarenské a príbuzné služby
  Dátum publikovania: 26.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tlačiarenské a príbuzné služby,
  Služby súvisiace s tlačou,
  Konečná úprava tlače,
  Korektorské služby,
  Tlačiarenské a distribučné služby,
  Grafické návrhy,
  Reklamné a marketingové služby,
  Tlačené výrobky a príbuzné produkty,
  Tlačené knihy, brožúry a letáky
 • Poskytovanie závodného stravovania na pracovisku RD Zvolen
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie závodného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa na pracovisku Rušnové depo Zvolen. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie, tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov – AGRO-S spol. s r.o.
  Dátum publikovania: 24.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: predmet zákazky sa delí na 2 časti:1.Lesný kolesový traktor 4-valcový motor, min. zdvihový objem 6700cm3, bez studeného štartu, min. výkon 230 k, max. točivý moment 1020 Nm pri 1500 ot/min, nádrž paliva min 500 l, akumulátor s odpojovačom batérii, max. rýchlosť 40 km/h, štandardná prevodovka bez plazivých rýchlostí, vývodový hriadeľ 540/1000 ot/min, koncovka vývodového hriadeľa 6 a 21 drážok, vysokotlaký brzdový ventil, predné blatníky min. 620mm r=950 mm, pneumatiky min. predné 63B 540/65R30, zadné 76B 650/65R42, hydraulika min 110 l/min, 3 zadné hydraulické rozvádzače, palubný počítač, odpružená kabína, zadný stierač s ostrekovačom, vonkajšie spätné zrkadlá – teleskopické + 1 vnútorné+1 na zadný záves, multifunkčná lakťová opierka, pneumatické sedadlo vodiča s natáčaním a bezpečnostným pásom, sedadlo spolujazdca s bezpečnostným pásom, klimatizácia, rádio, chladnička 1,5l, 1 sklopný maják, zadný 3 bodový záves, koncovky spodných ramien rýchloupínaním, štandardné stabilizátory spodných ramien, vzduchové brzdy prívesu (2+1), vonkajšie ovládanie čelných ramien, čelná hydraulika do 3,3 tony, záves zadná 44/38 mm, dlhá zosilnená konzola horného závesu, lesná výbava: ochranný rám, ochrana okien, ochrana spodnej časti stroja. 1ks 2. Teleskopický manipulátor výška zdvihu min. 6,8 m, nosnosť min. 3,5 t, max. predný dosah max. 4 m, pneumatiky min. 460/70-24XMCL, multidiskové brzdy hydraulicky ovládané na oboch nápravách, 4-valcový motor, min. 120k, priame vstrekovanie, chladenie vodou, čerpadlo max. 150 l/min max. 270 bar, hydrodynamický menič, hydraulické brzdy na oboch nápravách, polomer otáčania max. 3,9 m, svetlá výška min. 0,4 m, 4 pracovné svetlá, predfilter, slnečná clona vpredu a na streche, klimatizácia, pneumaticky odpružené sedadlo, batéria pre chladné podmienky, zadná elektrická zásuvka, lekárnička, hasiaci prístroj, výstražný trojuholník, ťažné zariadenie, odtlakovanie hydraulického okruhu prídavného zariadenia, drapák na guľatinu. 1ks
 • Vzdelávanie pedagógov.
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov je zamerané na udržanie, prehlbovanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností v oblasti využívania moderných metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností prispeje k rozvoju kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nových metód vzdelávania, didaktickej techniky a digitálnych technológií.
 • Penzión – prístavba k rodinnému domu – nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce – prístavba dvojpodlažného objektu penziónu , ktoré budú pozostávať z nasledovných prác: búracie práce – odstránenie existujúceho hospodárskeho objektu,zemné práce a základy, zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, zastrešenie,podlahy, povrchové úpravy, výplne otvorov. Ide o dodávku a montáž stavebných prác na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
 • Certifikácia systému manažérstva kvality rektorátu UMB a 6 organizačných súčastí (fakúlt) s vystavením certifkátu kvality podľa medzinárdnej normy ISO 9001:2008, vydanej v SR ako STN EN ISO 9001:2009 pre projekt ESF.
  Dátum publikovania: 25.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Cieľom certifikácie Cieľom zákazky je certifikovanie optimálneho modelu riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v ktorom sú aplikované požiadavky na systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008, vydanej v SR ako STN EN ISO 9001:2009 a vydanie 7 certifikátov kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008, vydanej v SR ako STN EN ISO 9001:2009 pre nasledovné súčasti UMB: 2.1 Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.2 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.3 Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.4 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.5 Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.6 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2.7 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Realizácia prieskumu a spracovanie štúdie pre vytváranie medzinárodných výskumných spoločností a modely spolupráce s významnými výskumnými inštitúciami
  Dátum publikovania: 22.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia prieskumu a spracovanie štúdie pre vytváranie medzinárodných výskumných spoločností a modely spolupráce s významnými výskumnými inštitúciami
 • Rekonštrukcia chodníka a parkoviska
  Dátum publikovania: 23.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníka a parkoviska na území mesta Martin v zmysle požiadaviek a opisu predmetu zákazky. Rekonštrukciu prác spodnej a vrchnej stavby chodníka a parkoviska je potrebné zrealizovať v zmysle požiadaviek a opisu predmetu zákazky uvedených v Súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1. – Opis predmetu zákazky “ v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť B.3. – Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Vodovod, kanalizácia a ČOV Petrovany
  Dátum publikovania: 22.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je: a) Dobudovanie vodovodnej siete v jednej ryhe spolocne s verejnou kanalizáciou b) Vybudovanie verejnej kanalizácie v rámci celej obce Petrovany v celkovej dlžke 9 775 m a napojenie 91%EO c) Vybudovanie COV v obci Petrovany Realizáciou zákazky sa dobuduje základná infraštruktúra v obci Petrovany, cím za zabezpecí dodávka hygienicky nezávadnej pitnej vody pre všetkých obcanov obce a odkanalizovane odpadových vôd domácností s následným cistením v COV.
 • Rekonštrukcia Kultúrneho domu Osuské.
  Dátum publikovania: 23.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Uskutočnenie stavby pozostáva z rekonštrukcie jestvujúceho Kultúrneho domu s celkovým obostavaným priestorom: 518,72 m3 v rozsahu: búracie práce, výmena okien a dverí, rekonštrukcia javiska, novej strešnej plechovej krytiny, bleskozvodu a náteru vonkajšej omietky. Podbrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lieky – časť 32, kúpna zmluva č. 171/2011
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Lieky – časť 32, kúpna zmluva č. 171/2011
 • Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla
 • Inžinierske služby
  Dátum publikovania: 22.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Inžinierske služby
 • Bytový dom – ALLEX
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Výstavba bytového domu vrátane prípojok inžinierských sietí.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákladné vozidlo s lesnou nadstavbou
  Dátum publikovania: 18.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je 1 ks nového nákladného auta – Nákladné auto s hydraulickou rukou a s klanicovou nadstavbou pre odvoz krátkeho a dlhého dreva v náročnom lesnom teréne •nákladné auto – lesovoz – v prevedení s hydraulickou rukou uloženou za kabínou •univerzálna nadstavba na odvoz krátkeho aj dlhého dreva s vyberateľnými klanicami
 • Výmena plastových okien
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vymedzenie predmetu zákazky: Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov, ktoré súvisia s povahou objektu ( nemocničné prostredie), klimatické pásmo ale aj výšku objektu ktorá je 45 m stanovujeme kritériá na dodávku okien nasledovne: Okenné výplne Parametre, ktoré by mali spĺňať plastové okná : – plastové okno s tromi tesneniami rovinami, so systémom stredového dorazového tesnenia Všetky tri gumové tesnenia budú vymeniteľné. Preukázateľné bremeno je na uchádzačovi. – Pri výrobe plastového profilu nesmie byť použité olovo. – V prípade použitia spojovacích profilov musia byť tieto obojstranne doplnené izoláciou na zamedzenie prestupu tepla. – Uf rámovej konštrukcie by malo byť maximálne 1,2 W/m2K alebo nižšie – systém stavebnej hĺbky minimálne 70mm – stredové tesnenie musí byť v krídle a rám musí mať pevnú PVC stredovú prepážku – hrúbka použitej výstuže min. 1,5mm – preukázateľná odolnosť plastových okien voči zatekaniu min trieda E1200 – certifikát/vyhlásenie o zhode na vhodnosť zabudovania plastových okien výrobkov do výšky minimálne 50 m Sklená výplň a) Dodané zasklenie bude izolačné dvojsklo 4 – 16 – 4 mm. b) Izolačné dvojsklo musí spĺňať súčiniteľ prechodu tepla Ug maximálne 1,1 Wm-2 K-1. c) Dištančný rámik musí byť zapustený minimálne 5 mm do zasklievacej drážky. d) Izolačné dvojsklo musí spĺňať STN 730532 a STN 730580. Kovanie – celoobvodové kovanie s min. jedným bezpečnostným čapom + bezpečnostným uzáverom, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť vybavené systémom mikrovetrania. Preukázateľné bremeno je na uchádzačovi. – na oknách bude použité celoobvodové kovanie, chránené pred koróziou chrómovaním alebo zinkovaním, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť opatrené poistkou proti súčasnému otvoreniu a sklopeniu, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť vybavené poistkou, ktorá zabráni samovoľnému otváraniu krídiel okna do 30 stupňov. Parapetné dosky a) Hygienicky nezavädne, umývateľné dezinfekčnými prostriedkami b) Hrúbka plechu : vonkajšia: min. 2 mm. Tienenie – žalúzie, fólie Podmienky realizovania montážnych prác: Realizačné práce sa budú prevádzať za plnej prevádzky nemocničného zariadenia s lokálnym obmedzením prevádzky na nevyhnutný čas. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si realizátor zabezpečil vo vlastnej réžií také technické opatrenia, ktoré v plnej miere eliminujú šírenie prachu, pachov a iných látok, ktoré vznikajú pri realizácie projektu a to dostatočným odsávaním priestoru s vývodom mimo budovu, výstavbou pomocných stien na zamedzenie prievanu a podobne. Ďalej realizátor zabezpečí minimálny pohyb osôb po nemocničných oddeleniach tak, aby nedochádzalo k narušeniu liečebného režimu.
 • Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov
  Dátum publikovania: 18.01.2013
  Druh zákazky: iné
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline, dodatočné doteplenie fasády, strechy a výmena okien v časti schodísk (súčasný stav sklobetón). Areál základnej školy sa nachádza v katastri mesta Žilina na pozemku p.č. 1589. Pozemok sa nachádza na Hollého ulici v mestskej časti Staré mesto. Školský areál pozostáva z učebného pavilónu, z objektu družiny a telocvične. Rekonštruovať sa bude len budova školy. Škola bola zrealizovaná v r. 1964. Areál je rovinatý, jednotlivé budovy sú prepojené spevnené plochami. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie. Areál je prepojený na všetky inžinierske siete. Budovy sú majetkom verejného obstarávateľa – Mesto Žilina. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 20, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obnova telemetrických zariadení – 2. etapa
  Dátum publikovania: 18.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je obnova 100 ks telemetrických zariadení (RTU) na regulačných staniciach (RS), rozmiestnených vo všetkých lokálnych centrách spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú regulačné stanice (RS) rozmiestnené vo všetkých lokálnych centrách spoločnosti SPP distribúcia, a.s. Predmetom dodávky bude 100-krát: SK Štandardný formulár 05 – Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia 4 / 19 obhliadka; realizačná dokumentácia, rozvádzač (krytie min. IP54); telemetrické zariadenie, vrátane naprogramovaných algoritmov a komunikačných protokolov; demontáž a zabezpečenie likvidácie jestvujúceho telemetrického zariadenia a kabeláže v rozsahu rekonštrukcie; montáž nového telemetrického zariadenia; náhrada existujúcej kabeláže v rozsahu rekonštrukcie (t.j. kompletná výmena kabeláže od snímača po RTU, vrátane výkopových prác alebo vzdušných vedení v prípade potreby); náhrada existujúcich snímačov tlaku; snímačov teploty a binárnych snímačov stavu/polohy, ktoré sú súčasťou monitorovania prevádzkového stavu RS a po výmene telemetrického zariadenia a príslušnej kabeláže už nebudú vyhovovať podmienkam platnej legislatívy na ich opätovné uvedenie do prevádzky; oživenie; uvedenie do prevádzky v súlade s platnou legislatívou, najmä Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. (technická prehliadka, úradná skúška, …); vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a okrem vyššie uvedeného aj príslušné SW vybavenie pre parametrizáciu RTU (obslužný SW) a zodpovedajúce školenia pre používateľov SW.
 • Výmena plastových okien
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vymedzenie predmetu zákazky: Z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov, ktoré súvisia s povahou objektu ( nemocničné prostredie), klimatické pásmo ale aj výšku objektu ktorá je 45 m stanovujeme kritériá na dodávku okien nasledovne: Okenné výplne Parametre, ktoré by mali spĺňať plastové okná : – plastové okno s tromi tesneniami rovinami, so systémom stredového dorazového tesnenia Všetky tri gumové tesnenia budú vymeniteľné. Preukázateľné bremeno je na uchádzačovi. – Pri výrobe plastového profilu nesmie byť použité olovo. – V prípade použitia spojovacích profilov musia byť tieto obojstranne doplnené izoláciou na zamedzenie prestupu tepla. – Uf rámovej konštrukcie by malo byť maximálne 1,2 W/m2K alebo nižšie – systém stavebnej hĺbky minimálne 70mm – stredové tesnenie musí byť v krídle a rám musí mať pevnú PVC stredovú prepážku – hrúbka použitej výstuže min. 1,5mm – preukázateľná odolnosť plastových okien voči zatekaniu min trieda E1200 – certifikát/vyhlásenie o zhode na vhodnosť zabudovania plastových okien výrobkov do výšky minimálne 50 m Sklená výplň a) Dodané zasklenie bude izolačné dvojsklo 4 – 16 – 4 mm. b) Izolačné dvojsklo musí spĺňať súčiniteľ prechodu tepla Ug maximálne 1,1 Wm-2 K-1. c) Dištančný rámik musí byť zapustený minimálne 5 mm do zasklievacej drážky. d) Izolačné dvojsklo musí spĺňať STN 730532 a STN 730580. Kovanie – celoobvodové kovanie s min. jedným bezpečnostným čapom + bezpečnostným uzáverom, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť vybavené systémom mikrovetrania. Preukázateľné bremeno je na uchádzačovi. – na oknách bude použité celoobvodové kovanie, chránené pred koróziou chrómovaním alebo zinkovaním, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť opatrené poistkou proti súčasnému otvoreniu a sklopeniu, – všetky otváravo-sklopné krídla okien musia byť vybavené poistkou, ktorá zabráni samovoľnému otváraniu krídiel okna do 30 stupňov. Parapetné dosky a) Hygienicky nezavädne, umývateľné dezinfekčnými prostriedkami b) Hrúbka plechu : vonkajšia: min. 2 mm. Tienenie – žalúzie, fólie Podmienky realizovania montážnych prác: Realizačné práce sa budú prevádzať za plnej prevádzky nemocničného zariadenia s lokálnym obmedzením prevádzky na nevyhnutný čas. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby si realizátor zabezpečil vo vlastnej réžií také technické opatrenia, ktoré v plnej miere eliminujú šírenie prachu, pachov a iných látok, ktoré vznikajú pri realizácie projektu a to dostatočným odsávaním priestoru s vývodom mimo budovu, výstavbou pomocných stien na zamedzenie prievanu a podobne. Ďalej realizátor zabezpečí minimálny pohyb osôb po nemocničných oddeleniach tak, aby nedochádzalo k narušeniu liečebného režimu.
 • Čistiace a leštiace výrobky
  Dátum publikovania: 17.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka čistiacich a lhygienických potrieb pre Žilinskú univerzitu v Žiline. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Čistiace a leštiace výrobky 2. Sanitárne dávkovacie stroje
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
  Dátum publikovania: 19.01.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline, dodatočné doteplenie fasády, strechy a výmena okien v časti schodísk (súčasný stav sklobetón). Areál základnej školy sa nachádza v katastri mesta Žilina na pozemku p.č. 1589. Pozemok sa nachádza na Hollého ulici v mestskej časti Staré mesto. Školský areál pozostáva z učebného pavilónu, z objektu družiny a telocvične. Rekonštruovať sa bude len budova školy. Škola bola zrealizovaná v r. 1964. Areál je rovinatý, jednotlivé budovy sú prepojené spevnené plochami. Prístup na pozemok je z miestnej komunikácie. Areál je prepojený na všetky inžinierske siete. Budovy sú majetkom verejného obstarávateľa – Mesto Žilina. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On január 18, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia záruky za odchýlku.
  Dátum publikovania: 17.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka elektrickej energie v požadovanej štruktúre, zabezpecenie distribúcie elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti odberatela na dodávatela v plnom rozsahu za odchýlku vrátane zabezpecenia prístupu odberatela do distribucnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (dalej len distribucné služby) od príslušného prevádzkovatela distribucnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávatela pripojené (danej len PDS) v rozsahu a podla obchodných podmienok a prevádzkového poriadku PDS, pricom cena týchto sietových služieb je stanovená príslušným prevádzkovatelom distribucnej sústavy v súlade so schválenými a v case dodávky platnými rozhodnutiami ÚRSO. Minimálne predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 12 mesiacov je 1 036 000 kWh. Verejný obstarávatel zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávatela. Úspešný uchádzac prevezme zodpovednost za úctovanie odchýlok za všetky odberné miesta.
 • Mäso a mäsové výrobky
  Dátum publikovania: 16.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vychladené a chladené: – hovädzie mäso – zadné bez kosti, predné bez kosti, roštenka, falošná sviecková,krk, hovädzie držky; – bravcové mäso – stehno bez kosti, karé, karé vykostené, krkovicka vykostená, plece bez kosti, bôcik, údená krkovicka bez kosti, údené plece; – mäsové výrobky – šunka, salámy, klobásy, slanina škvarky, bravcová mast, jaternice, tlacenka
 • Inžinierske služby
  Dátum publikovania: 18.01.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Inžinierske služby
 • Teleskopický manipulátor
  Dátum publikovania: 16.01.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka teleskopického vysokozdvižného manipulátora

Digest powered by RSS Digest