verejne obstaravanie

On marec 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely
  Dátum publikovania: 30.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky,
  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné účely,
  Motorové vozidlá na špeciálne účely,
  Traktory/ťahače
 • Strážne služby
  Dátum publikovania: 30.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Strážne služby,
  Bezpečnostné služby,
  Hliadkové služby
 • Čokoládové tyčinky
  Dátum publikovania: 30.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Čokoládové tyčinky,
  Pripravené sendviče,
  Croissanty
 • Architektonické služby a stavebný dozor
  Dátum publikovania: 30.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Architektonické služby a stavebný dozor,
  Inžinierske služby,
  Služby stavebného dozoru

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • GEMERPLUS, s.r.o. – Lesná fréza
  Dátum publikovania: 28.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Lesná fréza – pracovný záber 230 cm , hĺbka frézovania 20 cm. Ďalšie požiadavky osoby povinnej na predmet zákazky obsahujú súťažné podklady.
 • Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
  Dátum publikovania: 29.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce,
  Plánovanie implementácie systémov,
  Poradenstvo pri riadení projektov,
  Účtovnícke, audítorské a finančné služby,
  Manažérske školenia,
  Služby súvisiace s vypracovaním príručiek k školeniam,
  Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
 • Obnova Nyárovskej kúrie na kultúrno-spoločenské centrum Obce Bučany a revitalizácia priľahlého historického parku
  Dátum publikovania: 28.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky na objekt kultúrno-spoločenskej potreby pri zachovaní pôvodnej nosnej konštrukcie s lokálnymi výmenami poškodených častí pozostáva z dvoch stavebných objektov : SO-01 Obnova kúrie SO-02 Revitalizácia historického parku
 • Poisťovacie služby
  Dátum publikovania: 29.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poisťovacie služby,
  Služby životného poistenia,
  Úrazové a nemocenské poistenie

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Gymnázium J.Lettricha, Martin – Stavebné úpravy výplní otvorov.
  Dátum publikovania: 27.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác súvisiacich s výmenou výplní otvorov v Pavilóne B a C objektu gymnázia v rozsahu výkazu výmer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov. Uchádzač bude povinný naceniť položky výkazu výmeru.
 • Vidiecky cestovný ruch – Ing. František Molnár
  Dátum publikovania: 28.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.
 • I/50, km 160,000-164,500, Nitrianske Sučany, oprava krytu vozovky
  Dátum publikovania: 27.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava spočíva v strojnej pokládke novej asfaltovej zmesi SMA 11 0.I.hr.50mm na celú šírku vozovky a v realizácií trvalého VDZ. Súčasťou dodávky je aj projekt a realizácia dopravného značenia (DDZ). Podrobne v súťažných podkladoch.
 • Vidiecky cestovný ruch – Magdaléna Zuzulová
  Dátum publikovania: 28.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Odpredaj koľajovej areálovej
  vlečky nachádzajúcej sa v bývalých vojenských skladoch na Železničnej ul. v Novom Meste nad
  Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom

  Dátum publikovania: 26.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: odpredaj koľajovej areálovej
  vlečky nachádzajúcej sa v bývalých vojenských skladoch na Železničnej ul. v Novom Meste nad
  Váhom, k. ú. Nové Mesto nad Váhom
 • Stredoeurópske výcvikové centrum služobných psov CANISPOL SLOVAKIA
  Dátum publikovania: 26.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov existujúcich objektov a vybudovanie nových objektov pre zabezpečenie a skvalitnenie kontinuálneho špecializovaného výcviku služobných psov, vrátane zabezpečenia dostupnej veterinárnej starostlivosti a vytvorenia ubytovacích kapacít účastníkov špecializovaných výcvikových kurzov v samostatnom komplexe areálu Strednej odbornej školy PZ v Bratislave, Devínska Nová Ves, Vápencová č. 36, 840 09 Bratislava. Vybudovanie objektov bezpečného ustajnenia služobných psov, výcvikových priestorov, trenažérov a výcvikovej haly, ako aj rekonštrukcia a modernizácia objektov obytných priestorov a učební výcvikového centra, administratívneho sídla a veterinárnej ošetrovne je členené v projekte stavby na nasledovné stavebné objekty: 1. Objekt č. 103 (4. NP) Rekonštrukcia obytných priestorov a učební výcvikového centra Predmetom rekonštrukcie je 4. nadzemné podlažie častí D a E objektu o úžitkovej ploche 914 m2. Objekt tvorí: SO 01 Rekonštrukcia obytných priestorov. 2. Objekt č. 105 (2. NP) Rekonštrukcia administratívneho sídla Predmetom rekonštrukcie sú priestory 2. NP objektu s využitím ich členenia na tri časti (pozdĺžny dispozičný trojtrakt) za účelom vytvorenia samostatného traktu vedenia a samostatného administratívneho traktu, doplneného skladovacími priestormi, Komunikačno-hygienická časť spája obidva trakty do jedného celku. Úžitková plocha riešenej časti objektu je 755 m2. Objekt tvorí: SO 01 Rekonštrukcia administratívneho sídla. 3. Objekt č. 125 Rekonštrukcia veterinárnej ošetrovne Predmetom je rekonštrukcia objektu veterinárnej ošetrovne a technického objektu veterinárnej ošetrovne o celkovej úžitkovej ploche 500 m2. Objekt tvoria: SO 01 Rekonštrukcia veterinárnej ošetrovne, SO 02 Rekonštrukcia technického objektu veterinárnej ošetrovne, SO 04 Prístupová komunikácia. 4. Objekt č. 208 Vybudovanie bezpečného ustajnenia služobných psov Objekt tvoria nasledovné stavebné objekty: SO 01 Technické priestory a koterce, SO 02 Hygienicko-prevádzkové priestory, SO 03 Oplotenie, SO 04 Spevnené plochy a komunikácie, SO 05 Areálový rozvod NN, SO 06 Vonkajšie osvetlenie, SO 07 Areálový rozvod slaboprúdu, SO 08 Prípojka kanalizácie (splašková), SO 09 Prípojka kanalizácie (dažďová), SO 10 Prípojka vody, SO 11 Prípojka plynu, SO 12 Separačná nádrž, SO 13 Terénne a sadové úpravy. 5. Objekt č. 209 Vybudovanie výcvikových priestorov, trenažérov a výcvikovej haly Objekt tvoria nasledovné stavebné objekty: SO 01 Hala pre výcvik služobných psov, SO 02 Garáže, SO 03 Parkovisko, SO 04 Oplotenie, SO 05 Spevnené plochy a komunikácie, SO 06 Prípojka kanalizácie (splašková), SO 07 Prípojka kanalizácie (dažďová), SO 08 Prípojka vody, SO 09 Prípojka plynu, SO 10 Terénne a sadové úpravy.
 • Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie – PENZIÓN
  Dátum publikovania: 27.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Premetom zákazky je rekonštrukcia, prístavba stávajúceho objektu v k.ú. Krupina, osada Široké Lúky, na ubytovanie na súkromí vrátane zmeny účelu funkcie v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
 • Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Pušovce – 1. etapa
  Dátum publikovania: 26.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objekte kultúrneho domu. Podrobný rozsah prác je vyšpecifikovaný v súťažných podkladoch a vo výkaze výmer.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie potravín pre DSS Košúty
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodanie potravín pre DSS Košúty
 • Realizácie časti projektu "Zážitok a poznanie – cesta k novým vedomostiam"
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky sa skladá z 23 samostatných častí: 1. Divadelné predstavenie; 2. Exkurzia do Veľkej Británie; 3. Družobná škola; 4. Divadelno literárna exkurzia; 5. Divadelné predstavenie v Bratislave; 6. Známe osobnosti Oravy a Liptova; 7. Literárno vlastivedná exkurzia po stopách slávnych; 8. Literárno vlastivedná exkurzia po stopách slávnych; 9. Exkurzia Viedeň Habsburgovci; 10. Exkurzia Paríž; 11. Výtvarné osobnosti Oravy; 12. Výtvarná exkurzia; 13. Prírodovedno vlastivedná exkurzia; 14. Rakúsko; 15. Prvá prírodovedno vlastivedná exkurzia; 16. Druhá prírodovedno vlastivedná exkurzia; 17. Prvá vlastivedná exkurzia Objavujeme Slovensko Žilinský región, Strečno, Budatín; 18. Druhá vlastivedná exkurzia objavujeme Slovensko Trenčín, Beckov; 19. tretia vlastivedná exkurzia objavujeme Slovensko Rajecká dolina, Čičmany; 20. Zážitkové učenie v prírode; 21. Športové sústredenie; 22. Účasť na turnajoch v hádzanej; 23. Účasť na turnajoch vo volejbale.
 • Tlačiarenské a príbuzné služby
  Dátum publikovania: 26.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Tlačiarenské a príbuzné služby,
  Tlačiarenské služby,
  Služby v oblasti digitálnej tlače,
  Korektorské služby,
  Služby súvisiace s tlačou
 • Príprava strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vypracovanie strategického dokumentu Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie“.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie nosiča výmenných nadstavieb a výmenných pracovných nadstavieb s montážou nadstavieb dodaných prevádzkovateľom.
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka dodanie nosiča výmenných nadstavieb a výmenných pracovných nadstavieb (zametacia nadstavba, sypačová nadstavba, snehová fréza, snehová radlica) s montážou nadstavieb dodaných prevádzkovateľom, pre Technické služby, s.r.o., Dolný Kubín. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
 • Výmena mostného záveru diaľničného mosta ev.č. D1-020 nad rondelom Bajkalská ul. v Bratislave
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného mostného záveru typu 3W 480N diaľničného mosta ev. č. D1-020 nad rondelom Bajkalská ul. v Bratislave. Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce : vybúranie jestvujúceho mostného záveru, zosilnenie betónového prierezu konzol nosnej konštrukcie, osadenie nového mostného záveru, úprava priľahlých vozovkových vrstiev. Práce budú realizované v 8.etapách – viď podrobný popis v projektovej dokumentácii. Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, v kvalite požadovanej v Technicko kvalitatívnych podmienkach, podľa platných noriem a predpisov.
 • Vidiecky cestovný ruch – Anton Mackovčin
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Stavebné práce podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.
 • Prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice a v jeho MČ, údržba zelene a verejných priestranstiev v MČ mesta Levice
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom tejto zákazky je prevádzka a údržba pohrebiska v meste Levice a v jeho mestských častiach a údržba zelene a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach mesta Levice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Prestavba rodinného domu na objekt s nízko kapacitným ubytovaním
  Dátum publikovania: 22.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom projektu je prestavba rodinného domu na objekt s nízko kapacitným ubytovaním v meste Tisovec. Špecifikácia stavebných prác resp. samotné zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
 • REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝVALÉHO OBECNÉHO ÚRADU NA DOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZOHORE
  Dátum publikovania: 22.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Rekonštrukciou a modernizáciou budovy bývalého Obecného úradu v Zohore na Dolnej ul. č. 46 sa vytvorí nové zariadenie Dom sociálnych služieb, ktorý bude pozostávať z dvoch samostatných prevádzok: 1. Denný stacionár pre seniorov s kapacitou 16 klientov 2. Klub dôchodcov s kapacitou max. 24 stoličiek pre návštevníkov. Denný stacionár pre seniorov má poskytnúť klientom opatrovateľskú službu v zariadení s denným pobytom. Klientmi tohto zariadenie budú seniori, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť. Zariadenie bude tiež poskytovať služby seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú dennú starostlivosť a kontakt s ľuďmi. Pôvodná stavba má zvislé nosné steny vymurované z plných pálených tehál, stropy sú drevené trámové s podbitím a omietkou. Konštrukciu strechy tvorí drevený krov stojatej stolice, krytina je plechová. Schodište na povalu, je rebríkové drevené. Podpivničený priestor v malej časti budovy má samostatný vstup z vonka zo dvora. Schodište do pivnice je betónové, strop je vytvorený tehlovými klenbami, uloženými na nosníkoch. Denný stacionár pre seniorov: Zo strany Dolnej ulice sa vytvorí nový vstup do priestorov budúceho denného stacionára. Za vstupným zádverím bude vstupná hala so skrinkami a vešiakmi pre odloženie vrchných odevov klientov, prijímacia kancelária, spoločenská a oddychová miestnosť, jedáleň, nové hygienické priestory, ktoré budú pozostávať z umyvárky a potrebného počtu WC s predsienkami a umývadlami. Vedľa jedálne bude výdajňa jedál s výdajným oknom do jedálne. Kotolňa bude umiestnená v samostatnej miestnosti. V priestoroch bude tiež ambulancia lekára s čakárňou a WC. Klub dôchodcov: Priestory klubu budú pozostávať z miestnosti klubu dôchodcov, čajovej kuchynky a sociálnych zariadení (WC ženy a predsienka s umývadlom, WC muži a predsienka s umývadlom). Rekonštrukcia si vyžiada okrem dispozičných zmien i stavebné úpravy, ktorých predmetom bude vybúranie väčšiny okien a dverí, podláh až po hydroizolácie, zariaďovacích predmetov, strešných vrstiev plochej strechy a plechovej krytiny sedlovej strechy. Vytvorí sa nová plechová krytina sedlovej strechy, zateplenie podkrovia rohožami z minerálnej vlny, nové strešné vrstvy plochej strechy so živičnou krytinou, nové plastové okná, nové interiérové drevené dvere, sadrokartónový podhľad, nové skladby podláh s nášľapnými vrstvami z keramickej dlažby resp. z laminátových parkiet. Zateplenie fasády bude riešené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Projektová dokumentácia okrem toho rieši nové technické zariadenia t.j. ZTI vrátane zariaďovacích predmetov, elektroinštalácie, vykurovanie vrátane zariadenia NTL plynovej kotolne a vyplývajúce stavebné úpravy. Podrobný opis zákazky je v súťažných podkladoch časť C. Projektová dokumentácia. Uchádzačom sa zakazuje vyhotovovať akékoľvek reprodukčné práce z projektovej dokumentácie. Táto dokumentácia môže byť použitá len ako podklad pre spracovanie ponuky
 • Elektrická energia
  Dátum publikovania: 23.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Elektrická energia
 • Traktor so štiepkovačom
  Dátum publikovania: 22.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Traktor so štiepkovačom

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nadstavba penziónu na rodinný dom, Horný Badín 2
  Dátum publikovania: 21.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o prestavbu nevyužitej časti rodinného domu a nadstavbu nízkokapacitného ubytovania do 10 osôb. Úprava spevnených plôch a vybudovanie relaxačného zariadenia k ubytovaniu. Podrobná špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
 • Opravy a údržba lekárskych zariadení
  Dátum publikovania: 22.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy a údržba lekárskych zariadení
 • Prestavba nevyužiteľného objektu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie – Peter Fellner
  Dátum publikovania: 21.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
 • Kancelárske potreby
  Dátum publikovania: 22.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kancelárske potreby,
  Drobné kancelárske vybavenie,
  Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Bezpečnostná a technická služba v objektoch SŠHR SR
  Dátum publikovania: 20.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“) v objektoch, ktoré sú v správe Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, 1. Verejný obstarávateľ v bezpečnostnej službe požaduje najmä: a) výkon strážnej služby na objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov, b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevných stanovíšť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb, c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické, mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inému nežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalších komponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo, atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, e) výkon strážnej služby inými technickými strojmi a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany, f) priebežnú aktualizáciu spracovaných plánov ochrany. 2. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje najmä: a) zabezpečenie technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pravidelných kontrol funkčnosti bezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa, b) technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom pozáručného servisu bezpečnostných a poplachových zariadení uvedených v písmene a). Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a ďalších všeobecne platných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby a s nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, aby nedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.
 • Osobný automobil strednej triedy (segment "D")
  Dátum publikovania: 20.03.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka nového osobného automobilu strednej triedy (segment D), povinná výbava vozidla stanovená pre daný druh vozidla v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií slovenskej republiky č. 464/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zvláštne výstražné zvukové a svetelné zariadenie určené pre motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Opravy a údržba lekárskych zariadení
  Dátum publikovania: 21.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Opravy a údržba lekárskych zariadení
 • Programovanie systémového a používateľského softvéru
  Dátum publikovania: 21.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Programovanie systémového a používateľského softvéru,
  Služby na vývoj analytického, vedeckého, matematického a prognostického softvéru,
  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On marec 21, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • I/59 Trstená, hraničný prechod – rekonštrukcia cesty, stavebné práce
  Dátum publikovania: 19.03.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Jedná sa o odstránenie jamy v colnom priestore a presmerovanie dopravy do pôvodného priameho smeru cesty I/59, čím sa zvýši plynulosť cestnej dopravy a odstráni sa miesto častých dopravných nehôd. Stavba pozostáva z nasledovných objektov: D 101 Cesta I/59 obnova krytu D 102 Cesta I/59 hraničný priechod D 351 Cestná kanalizácia Dĺžka v m: 1917,6m
 • Bezpečnostné služby
  Dátum publikovania: 20.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Bezpečnostné služby,
  Strážne služby,
  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
 • Tlačiarenské a grafické služby
  Dátum publikovania: 19.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.04.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poskytnutie tlačiarenských a grafických služieb podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov.
 • Programovanie systémového a používateľského softvéru
  Dátum publikovania: 20.03.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Programovanie systémového a používateľského softvéru,
  Služby na vývoj analytického, vedeckého, matematického a prognostického softvéru,
  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

Digest powered by RSS Digest