verejne obstaravanie

On august 31, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Prepočet diagnostiky a zaťažiteľnosti mostných objektov v Banskobystrickom kraji.
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je prepočet diagnostiky a prepočet zaťažiteľnosti vybraných mostov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji. V dôsledku pôsobenia prepravy, poveternostných vplyvov a dlhodobého odkladu realizácie opravy dochádza k poškodzovaniu mostných objektov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji. Podľa výsledkov hlavných prehliadok predmetných mostných objektov je ich stavebnotechnický stav označený hodnotou IV a VI. Požadovanou diagnostikou chceme získať podrobnejšie podklady pre optimálny návrh opravy resp. rekonštrukciu mostných objektov. Predmetné mostné objekty nemajú projektovú dokumentáciu. V rámci diagnostiky požadujeme vyhotovenie nových mostných listov.
 • Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka a inštalácia infraštruktúru vysokorýchlostného internetu a poskytovanie služieb pripojenia na 6 rokov. Uchádzač sám predkladá návrh technického riešenia, ktoré považuje za najvhodnejšie pričom sa môže jednať o technologické riešenie, stavbné riešenie alebo ich kombináciu. Verejný obstarávateľ neobmedzuje voľbu technológie či potrebných stavebných riešení.
 • Služby hromadného stravovania
  Dátum publikovania: 30.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby hromadného stravovania
 • Pripojovacie plynovody pre pripojenie odberného plynárenského zariadenia k distribučnej sieti SPP-distribúcia, a.s. v regionálnom centre JUH, Zmluva pre okres: Nitra
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Pripojovacie plynovody pre pripojenie odberného plynárenského zariadenia k distribučnej sieti SPP-distribúcia, a.s. v regionálnom centre JUH, Zmluva pre okres: Nitra

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 30, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • HUPRO SE
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: iné
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Právne služby
 • HECTO SE
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: iné
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Právne služby
 • Pranie, čistenie a žehlenie prádla
  Dátum publikovania: 28.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prania, dezinfekcie, žehlenia, skladania a balenia posteľného prádla, obrúskov, uterákov, pracovných odevov a jednorazové chemické čistenie paplónov, vankúšov, pracovného oblečenia spojené s odvozom špinavého a dovozom čistého prádla do 5. dní podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Pri praní žiadame používať čistiaci prostriedok, ktorý nie je agresívny na pokožku a kvalitnú aviváž. Realizácia dodávky tovaru bude v zmysle vystavených ročných objednávok na rok 2013 a 2014 v členení podľa krajov. Konkrétne požiadavky na zabezpečenie služby v priebehu roka budú nahlasované dodávateľovi telefonicky alebo mailom, podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
 • V&B Trading SE
  Dátum publikovania: 29.08.2013
  Druh zákazky: iné
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Právne služby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 29, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu pre veľkoodbery a maloodbery objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave v dohodnutom množstve a čase. Veľkoodbery : Zoznam veľkodberných miest EU v Bratislave s predpokladaným odberom a váhou odberu na jednotlivé mesiace je v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Jedná sa o štyri veľkoodberné miesta s celkovým predpokladaným ročným odberom zemného plynu 17 279 MWh (1 627 000 m3). Maloodbery : Zoznam maloodberných miest EU v Bratislave s predpokladaným odberom a váhou odberu na jednotlivé mesiace je v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Jedná sa o dvanásť maloodberných mest s celkovým predpokladaným ročným odberom zemného plynu 1 532 MWh (144 230 m3).
 • Stavebné úpravy objektov ŽV v spoločnosti DELFIN – REAL s.r.o.
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva zo stavebných prác na objektoch SO 01 – Stavebné úpravy kravína K3, SO 02 – Stavebné úpravy kravína K4. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Rehabilitačné služby
  Dátum publikovania: 28.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Rehabilitačné služby,
  Zdravotnícke služby,
  Kúpeľné služby,
  Ubytovacie služby,
  Reštauračné služby a podávanie jedál,
  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
 • Zemianske Kostoľany, chemická zbrojnica- oprava lapola pri budove č. 76- výparovňa
  cisterien

  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: V podzemnom betónovom lapole, cez ktorý sa odvádzajú všetky vody skondenzované pri
  vyparovaní cisterien, bol na filtrovanie a zachytávanie odpadového oleja použitý koks.
  V súčasnosti stratil sorpčnú schopnosť, preto je potrebné ho vymeniť a pôvodný koks
  zlikvidovať ako nebezpečný odpad (druh odpadu: skupina 13, podskupina 05). Sorpčný
  materiál v lapole nahradiť novým koksom.
  Rozsah prác je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 28, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Nákup zemného plynu a elektrickej energie
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Nákup zemného plynu a elektrickej energie
 • Oprava fasády s výmenou okien
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zámerom verejného obstarávateľa sú udržiavacie stavebné práce na fasáde budovy múzea v pamiatkovej zóne mesta a jej namaľovanie podľa projektovej dokumentácie. Navrhovaný zámer predstavuje tieto práce: výroba a výmena pôvodných okenných konštrukcíí (drevené aj plastové), opravy kovových mreží, opravy poškodených častí severnej fasády, opravy a výmena klampiarskych prvkov.
 • Zrno ovsa siateho
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: zrno ovsa siateho spĺňajúce požiadavky slovenských a európskych noriem vrátane dopravy na miesto dodania na základe písomných objednávok kupujúceho.Výroba, kontrola, skladovanie a dodanie tovaru sa riadi STN 46 1200-4 pre dodávky zrna ovsa siateho.
 • Rekonštrukcia stajní a obstaranie technického vybavenia
  Dátum publikovania: 27.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom rekonštrukcie objektu stajne v areáli EPONA Mútnik,s.r.o., je: -zabezpečenie základových pásov a základových pätiek proti podmývaniu a následnému klesaniu a posunu stavby, -zateplenie a izolácia objektu, vrátane inštalácie izolácie proti vzlínaniu zemnej vlhkosti, -rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie a napojenie do žumpy tak, aby nedochádzalo k úniku močovky, -výmenu jednoduchých drevených okien za dvojité plastové okná, -výmenu rozvodov vody k jednotlivým napájačkám a napájačky -vybetónovanie podláh a vystlanie boxov gumogranulátovými rohožami -vyspravenie vnútorných omietok a vonkajšej fasády objektu -prenosné boxi pre kone -Poľnohospodárska technika

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 27, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Finančné poradenstvo"
  Dátum publikovania: 25.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výber klienta, ktorý ponúka služby finančného poradenstva za najvýhodnejšiu cenu v rozsahu 150 hodín.
 • Nábytok do kancelárií a do učební pre UK.
  Dátum publikovania: 25.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Nábytok do kancelárií, do zasadacích miestností a do učební pre Univerzitu Komenského v Bratislave vrátane služieb súvisiacich s dodávkou (návrh interiérového architekta, dovoz, vynesenie, montáž).
 • Rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby na farme Gaboltov
  Dátum publikovania: 25.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci stavebného projektu s názvom : Rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby na farme Gaboltov. Stavebné práce sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie.
 • Lis na hranaté balíky
  Dátum publikovania: 25.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je obstaranie lisu na hranaté balíky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 26, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výmena okien v objektoch EU v Bratislave
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom obstarávania je výmena okien: – demontáž starých okien, – dodávka a montáž nových hliníkových okien a – dodávka a montáž interiérových roliet v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave podľa realizačného projektu stavby.
 • Rekonštrukcia kravína a skladu obilia
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia kravína a skladu obiliaParametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1
 • "Publicita projektu: "Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v Slovenskej republike"
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: 2.1 Predmetom zákazky je dodávka tovarov a poskytovanie služieb v oblasti publicity projektu Tvorba a realizácia vzdelávacích programov regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike“, ktorý realizuje Úrad verejného zdravotníctva pre zamestnancov regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 2.2 Požiadavky na obsahovú alebo grafickú stránku jednotlivých položiek predmetu zákazky dodá verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorého ponuku príjme. 2.3 Dodanie a poskytovanie predmetu zákazky bude pozostávať z nasledovných položiek: 1. Letáky a nálepky: Pre účely propagácie projektu budú spracované: a) v plnofarebný leták (skladačka), vrátane dizajnu v súlade s verziou Manuálu pre informovanosť a publicitu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu ako Riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie aktuálnou v čase dodávky (ďalej len Manuál) , min. formátu A5 v počte 1 400 kusov, pre účely publicity a informovania zamestnancov RÚVZ v Slovenskej republike, ktorý bude poskytovať základné informácie o realizovanom projekte a jeho cieľoch, b) pre účely označenia zakúpeného zariadenia budú vytlačené samolepky s označením projektu v súlade s Manuálom, v počte 500 kusov. Veľkosť nálepky 90 x 50 mm, plnofarebná, s lesklým povrchom. 2. Pre účely propagácie projektu bude spracovaný plnofarebný plagát formátu A2, vrátane dizajnu v súlade s Manuálom. Počet kusov 720. Gramáž použitého papiera: 100 g. 3. Informačné tabule (nie roll-up bannery) (35 kusov do regionálnych úradov + 1 kus do Bratislavského sídla organizácie, vrátane dizajnu v súlade s Manuálom. Formát tabule A0, so zaklápacím rámom. Rám je z hliníkových eloxovaných profilov šírky 24 mm 34 mm. Výmena plagátu sa prevedie odklopením rámu zo všetkých štyroch strán a po výmene plagátu sa rámové profily opäť sklopia. Plagáty sú kryté antireflexnou fóliou s UV-ochranou, ktorá umožňuje použitie tabulí v interiéri i v exteriéri. Zadná doska je z nárazuvzdorného materiálu. Reklamné tabule môžu byť v prevedení s guľatými rohmi alebo s profilmi zrezanými do pravého uhlu (špicatý roh). Balenie v odolných kartónoch. 4. USB kľúče pre účastníkov vzdelávacích kurzov, lektorov, odborný personál projektu a účastníkov konferencií a workshopov. USB 8 GB kľúče s označením v súlade s Manuálom: 1500 ks 5. Školiace balíky (1 500 balíkov) pozostávajúce z: a) poznámkový blok A5, min. 50 listov, logá vytlačené len na obálke bloku, b) pero označené logom ESF a OPV, c) kalkulačka, d) zakladač – prezentačný pákový, chrbát 4,5 5,5 cm, A4, modrý, plastový, vrátane dizajnu v súlade s Manuálom., e) post-it notes, min. 7 x 10 cm, všetky strany označené čiernobielym logom ESF a OPV, f) propagačná taška, látková, veľkosť min. 40 x 29 cm, potlačená farebne na jednej strane, vrátane dizajnu v súlade s Manuálom. 6. Konferencie propagujúce výstupy projektu určené na propagáciu projektu ako aj samotného e-learningového portálu medzi odbornou a širokou verejnosťou. Tri konferencie v priestoroch RÚVZ SR v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach (priestory poskytne verejný obstarávateľ bezodplatne). Kompletné organizačné zabezpečenie konferencie vrátane pozvánok a technického zabezpečenia. Maximálny počet účastníkov 30 60. V rámci konferencie sa ráta aj s cateringom v rozsahu káva, čaj, cukor, nealkoholické nápoje, sladké a slané pečivo a obložené chlebíčky spolu v rozsahu do 1 000,- EUR na všetky konferencie. V rámci konferencie sa budú rozdávať len plnofarebné letáky v bode 1 a) a plnofarebné plagáty uvedené v bode 2. 7.Veľkoformátové prenosné informačné tabule: 72 kusov prenosných informačných pútačov reklamných panelov, vrátane dizajnu v súlade s Manuálom, ktoré vzhľadom na ľahkú manipuláciu bude možné použiť v rámci propagácie projektu počas realizácie vzdelávacích aktivít projektu i počas regionálnych konferencií propagujúcich výstupy projektu. Jedná sa o roll-up bannery: – obojstranný roll up, šírka 80 cm, – bannery sú prilepené k základni roll up mechaniky, – zaklapávacia horná lišta, – vzperná tyč: pevná teleskopická alebo skladacia, – grafický banner je chránený v hliníkovom púzdre
 • Modernizácia farmy AGROKORN s.r.o.
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rozšírenie farmy Nový Dvor – Nádrž na TH 5000 m3 Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1 Plocha pre telatá – ,Rozšírenie Farmy dojníc Nový Dvor Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 25, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia budovy divadla – II. etapa
  Dátum publikovania: 23.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rozsah prác na Rekonštrukcia budovy divadla – II. etapa – Jokaiho divadlo v Komárne : Rekonštrukcia pozostáva : -Výmena koberca vo foyeri a priľahlých priestoroch na 2. NP a v hľadisku na schodoch po oboch stranách a v prednej časti. V rámci výmeny koberca za nový sa upravia a vyrovnajú vrstvy podlahy pod kobercom. -Rekonštrukcia fasády vstupných priestorov na 1. NP a na 2. NP, ktorá pozostáva z výmeny zasklených vstupných výplní otvorov za nové hliníkové výplne s izolačným dvojsklom a prerušeným tepelným mostom rámu. Výplne budú rovnakej farebnosti a podobného členenia pre jednotný výraz exteriéru s doterajším vzhľadom a to pri etapovitej výmene ostatných výplní. V rámci výmeny výplní budú vymenené aj všetky dvojkrídlové vchodové dvere za nové hliníkové s bezpečnostným presklením. -Bezbariérový prístup do hľadiska. Tento je umiestnený vo vedľajšom vchode na 1. NP a je umožnený prostredníctvom navrhovanej šikmej schodiskovej plošiny. -Rekonštrukcia markízy nad hlavným vstupom. Pozostáva z rekonštrukcie vrstiev plochej strechy a jej kamenných obkladov. Vytvorí sa nová spádová vrstva s dostatočným spádom, vyhotoví sa nová hydroizolácia a vymenia sa kamenné obklady a krycie platne atík, ktoré budú mať dostatočný presah a odkvapovú drážku. Spodná strana strechy bude tiež obnovená. Otlčie sa pôvodná omietka a nanesie sa nová sanačná omietka so štruktúrovanou tenkovrstvovou silikónovou omietkou bielej farby. Existujúce osvetlenie zo spodnej strany prestrešenia bude vymenené za nové. -Výmena atipických drevených protipožiarnych dverí do hľadiska. -Výmena digitálneho mixážneho pultu. -Osadenie kondenzačnej jednotky na plochej streche.
 • Automobilová cisterna na pitnú vodu
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z dodávky 1 ks automobilovej cisterny na pitnú vodu, vrátane technických dokladov a poskytnutie služieb spojených s dodávkou predmetu zákazky a súvisiacimi službami.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Dátum publikovania: 24.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  Poistenie motorových vozidiel
 • Zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
  Dátum publikovania: 23.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je zateplenie a výmena okien na internáte Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji na ulici SNP č. 30. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 24, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Hospodárska budova
  Dátum publikovania: 22.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je výstavba objektu maštale ako prízemnej jednopodlažnej budovy obdĺžnikového tvaru o rozmeroch cca 22,75 x 10,65 m. Prestrešenie bude sedlovou strechou s vymurovanými štítovými stenami. Nosnú konštrukciu strechy bude tvoriť drevený krov. Krytina bude plechová s lakoplastovou povrchovou úpravou. Po obvode celého objektu budú pristavené ľahké prístrešky prekryté prestrešením, krytina plechová s lakoplastovou povrchovou úpravou.
 • Náhradné diely na nákladné vozidlá T 815 a prívesy vrátane servisných služieb v určených regiónoch
  Dátum publikovania: 22.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: dodávka náhradných dielov na nákladné vozidlá T 815 splnajúcichpožiadavky slovenských a európskych noriem na adresu organizacných zložiek a ich stredísk verejného obstarávatela, vrátane dopravy do miesta plnenia (mechanizacné prostriedky a zariadeniaverejného obstarávatela) a ostatných služieb spojených s dodávkou
 • Demontáž stavebného objektu
  Dátum publikovania: 23.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Demontáž stavebného objektu
 • Nákup a dodanie cisterny s vymeniteľným podvozkom.
  Dátum publikovania: 22.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom postupu zadávania zákazky je nákup a dodanie cisterny s vymeniteľným podvozkom na prepravu hospodárskych hnojív. Požadované technické parametre sú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 23, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obstaranie teleskopického manipulátora
  Dátum publikovania: 21.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 11.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Obstaranie teleskopického manipulátora 1 ks
 • Informačné systémy
  Dátum publikovania: 22.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Informačné systémy,
  Inštalácia zariadení na spracovanie informácií,
  Komunikačné zariadenia
 • Hala č.15 na výkrm brojlerov,hydinová farma Čaklov
  Dátum publikovania: 21.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Projektová dokumentácia rieši stavbu ako jednu ucelenú časť. Prevádzkové súbory : Kŕmenie a napájanie,výrobné zariadenie,vzduchotechnika . Stavebné objekty: Hala č.15 na výkrm brojlerov Navrhovaná novostavba objektu technologicky a prevádzkovo naväzuje na existujúcu zástavbu a doterajšiu prevádzku na hydinovej farme Čaklov. Ide o rozšírenie chovu brojlerových kurčiat. Podrobný popis dokumentácie stavebných objektov a dokumentácie prevádzkových súborov je zachytený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby a technických správach, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov na CD nosiči spolu s nenaceneným Výkazom výmer zvlášť pre stavbu, prevádzkové súbory a výrobné zariadenie.
 • Služby týkajúce sa podpory systému
  Dátum publikovania: 22.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Služby týkajúce sa podpory systému,
  Služby na údržbu a opravu softvéru

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On august 22, 2013, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Revitalizácia areálu ThermalKesov
  Dátum publikovania: 20.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky tvoria stavebné práce v areáli termálneho kúpaliska v Poľnom Kesove rozdelené na tri časti, a to: 1. I. časť: Revitalizácia areálu Thermal Kesov 1. časť I. etapy 2. II. časť: Revitalizácia areálu Thermal Kesov 2. časť I. etapy 3. III. časť: Výstavba prieskumného geotermálneho vrtu FGPK-1 a reinfiltračného vrtu
 • Investícia do živočíšnej výroby PVOD Mokrance
  Dátum publikovania: 21.08.2013
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.09.2013
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Investícia do živočíšnej výroby PVOD MokranceParametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.1
 • Geodetické zameranie a vytýčenie majetkovej hranice pozemku NDS a.s.
  Dátum publikovania: 20.08.2013
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.08.2013
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Geodetické zameranie a vytýčenie majetkovej hranice pozemku NDS a.s.
 • BALSEED spol. s r.o. – Dodávka strojov.
  Dátum publikovania: 21.08.2013
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka nasledovných strojov: Teleskopický nakladač 1 ks, Dvojrotorový zhrabovač 1 ks, Transportný vozík na balíky 1 ks. Podrobný popis a špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest