verejne obstaravanie

On apríl 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu skla a sklenených výrobkov v spoločnosti CRYSTAL SERVICE, s.r.o.
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Jedná sa o dodanie tovarov na zákazku s názvom „Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu skla a sklenených výrobkov v spoločnosti CRYSTAL SERVICE, s.r.o.“, ktorej predmetom je dodanie nasledovných tovarov: 1.časť predmetu zákazky – Taviaca sklárska pec, 1ks 2.časť predmetu zákazky – Vypalovacia pec, 1ks 3.časť predmetu zákazky – Hydraulický lis, 1ks Podrobné technické požiadavky sú uvedené v Súťažných podkladoch, najmä v časti D – Opis predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.
 • Obnova Materskej školy Kaméliová Bratislava – Vrakuňa
  Dátum publikovania: 29.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.05.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia stavby Obnova Materskej školy Kaméliová Bratislava – Vrakuňa, ktorá zahŕňa tieto stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia a zateplenie strechy SO 02 Zateplenie budovy materskej školy SO 03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy Bližší opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladov v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v elektronickej verzii súťažných podkladov.
 • Dodávka dlažby pre obnovu Dláždenia Michalskej ulice
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Zákazka je zadávaná z dôvodu potreby obstarania poškodených kusov dlažobného kameňa na Michalskej ulici.
 • Modernizácia objektu FZKI (Národná kultúrna pamiatka)
  Dátum publikovania: 29.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.05.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné práce. Rekonštrukcia zdravotechnickej inštalácie, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, stavebné úpravy vonkajších a vnútorných výplní otvorov, stavebné úpravy nášľapných vrstiev podláh, povrchové úpravy stien, podhľady stropov, rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením v úrovni krokiev (pravé krídlo) a v úrovni podlahy podkroví (ľavé krídlo), nahradenie zdegradovanej vonkajšej omietky novou tepelnoizolačnou omietkou. Súčasťou stavebných prác je tiež reštaurovanie okien. Odovzdanie technickej dokumentácie v slovenskom jazyku a záručný servis je súčasťou predmetu zákazky.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Spútavacie prostriedky
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Spútavacie prostriedky
 • Oprava RTG prístroja VERTIX 3D
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: V súčasnosti je prístroj odstavený nefunkčný. Z dôvodu ukončenia životnosti je nevyhnutná výmena rtg lampy. Pacientov je potrebné odosieľať na rtg vyšetrenie na iných oddeleniach, čo značne komplikuje diagnostikovanie zdravotného stavu a zároveň sa znížuje počet hradených diagnostických výkonov. Pretrvávajúci stav spôsobený nefunkčnosťou prístroja, je možné označiť ako havarijný a kritický, priamo alebo nepriamo je ohrozujúci zdravie a životy pacientov
 • Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov.
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy rýchlostnej cesty R6 v úseku SR/ČR – Púchov.
 • Rekonštrukcia miestnej komunikácie Generála Svobodu v Partizánskom, objekt SO 02 – Úpravy na železničnom priecestí
  Dátum publikovania: 28.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Predmetom rekonštrukčných prác je zriadenie chodníka pre peších cez železničné priecestie v žkm 0,917 Nitrianske Pravno Nové Zámky /chodník šírky 2,50 m a celkovej dĺžky 21 m/, rozšírenie priecestnej konštrukcie v traťovej i vlečkovej koľaji a skrátenie doby uzavretia priecestia kabelizáciou pre približovací úsek v žkm 0,257 – 0,570. Kabelizácia je navrhnutá pripoložením do existujúcej káblovej trasy zabezpečovacieho zariadenia. Výsledkom predmetnej rekonštrukcie bude zvýšenie bezpečnosti pri prechode a prejazde cez uvedené železničné priecestie a zároveň skrátenie doby uzavretia tohto priecestia.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Oprava ND ŽKV – hydromotory, hydrogenerátory, čerpadlá
  Dátum publikovania: 25.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava ND ŽKV – hydromotory, hydrogenerátory, čerpadlá
 • Programovanie softvéru a poradenstvo
  Dátum publikovania: 26.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Programovanie softvéru a poradenstvo
 • Potraviny: časť 2/ KZ: 337/2013
  Dátum publikovania: 25.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Potraviny: časť 2/ KZ: 337/2013
 • Služby na čistenie a zametanie ulíc
  Dátum publikovania: 26.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Služby na čistenie a zametanie ulíc,
  Odpratávanie snehu,
  Výsadba a údržba zelených plôch

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • LIMBA – centrum tradícií a turizmu Tvrdošín
  Dátum publikovania: 24.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených rekonštrukciou a modernizáciou objektu centra Limba, ktorý sa nachádza v centre okresného mesta Tvrdošín. Objekt bol postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Objekt je na hranici fyzickej životnosti so sprievodnými javmi zavlhnutia, opadnutia časti omietok, korózie kovových častí, zvetrania drevených okenných výplní a netesnosti, vyplývajúce z nevyhovujúceho stavu tepelnoizolačných vlastností všetkých konštrukcií obalového plášťa, kondenzácie vodných pár na povrchu a tiež absencie údržby objektu. S tým je spojená veľmi vysoká energetická náročnosť budovy a vysoké prevádzkové náklady bez patričného komfortného využitia. Predmetom zákazky v súlade so sledovaným cieľom projektu je vytvorenie centra tradícií a turistiky, t.j. vytvorenie veľkej konferenčnej sály, malej konferenčnej sály, výstavnej miestnosti, mliečneho baru na predaj aj tradičných poľských a oravských produktov, jedálne a športovo-relaxačnej miestnosti pre ubytovaných hostí a ubytovacej kapacity pre hostí na úrovni 3 hviezdičkového hotela. Navrhované riešenie sa zameriava na dispozičné zmeny vyplývajúce z požiadaviek rekonštrukcie, zníženie energetickej náročnosti budovy ( komplexná rekonštrukcia obalového plášťa) a zlepšenie funkčnosti budovy realizáciou nových inštalácií, technického vybavenia a obnovy materiálovej bázy. Predmetom zákazky nie je prvotné interiérové vybavenie.
 • Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérií
  Dátum publikovania: 25.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Objekt na Hlavnej č. 49 bude komplexne zrekonštruovaný. Vo všetkých podlažiach budú odstránené sekundárne priečky a nevhodné prestavby a hodnotné detaily budú zreštaurované. Na prízemí bude v náväznosti na objekt Hl. 51 umiestnený nový vstupný priestor. Na konci dufartu vznikne rozšírený vstup k novému schodisku s nákladným výťahom, ktorý vzájomne prepojí všetky podlažia obj. 49 a tak sprístupní podkrovia 49,51,53. V PP, po asanácii nevhodných priečok, vzniknú nové priestory pre stálu expozíciu ŠG, kt. budú prepojené s exist. výstavnými priestormi v obj. 51. V terajšom podkroví obj.49 bude umiestnená plynová kotolňa s rezervou pre vykurovanie obj. 51 a 53. Krov nad dvorovým krídlom bude využitý pre reštaur. ateliér s fotokomorou, sociálne zariadenia a strojovňu vzduchotechniky. Všetky tieto priestory budú prístupné z medzipodesty nového schodiska za obj.49. Nad všetkými 3 objektami-pod hrebeňami striech bude vložené IV. podlažie galéria. Strechy všetkých 3 objektov budú zateplené a presvetlené, taktiež bude kompletne vymenená ich keramická krytina a oplechovanie. Podrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
 • Zariadenie na ultrafiltráciu a mikropartikuláciu a Linka na výrobu tvarohových a syrových špecialít
  Dátum publikovania: 24.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: 1. časť zákazky: zariadenie na štandardizáciu bielkovín v mlieku ultrafiltraciou a mikropartikulačné zariadenie na využitie srvátkových albumínových bielkovín vrátane technologického zapojenia do jestvujúceho technologického procesu spracovania mlieka a srvátky. Skladba linky: 1.Ultrafiltračná jednotka 2. Jednotka mikropartikulácie srvátkových bielkovín 3.Doplnenie ventilového bloku VB-02 4.Okolie tankov T7 a T8 (úschova mliečneho retentátu) 5.Nový ventilový blok VB-04 6.Doskový chladič retentátu s okolím 7. Nový dvoj-tank T1.1 a T9.1 (20 000 a 10 000 litrov) + ventilový blok VB-06 + okolie tanku T9.1 8. Nové tanky T9.2 a T9.3 (2 x 4 000 litrov) + nový ventilový blok VB-05 s okolím + okolie tankov T9.2 a T9.3 (úschova mikropartikulátu) 9. Okolie mikropartikulácie 2. časť zákazky: Linka na výrobu tvarohových a syrových špecialit, pre výrobu základných produktov: tvarohové a syrové špeciality, tavené syry, krémy a nátierky s možnosťou aseptickej výroby ohrevom na 120°C. Skladba linky: Jednotka pre šaržovitú výrobu základných produktov Jednotka pre predchladenie a zásobu celej šarže vyrobeného základného produktu Jednotka pre kontinuálnu dopravu základných produktov Jednotka pre nepriame kontinuálne chladenie Príslušenstvo zariadenia
 • Dodávka, montáž, rozmiestnenie nábytku a drobné stavebné práce
  Dátum publikovania: 25.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Dodávka, montáž, a rozmiestnenie nábytku, obkladanie stien, kladenie podlahových krytín v Administratívnej budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava ( bývalé Zdravotné stredisko a stravovacie zariadenie RTVS v Mynskej doline, Bratislava).

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Chladiace a mraziace boxy, komplexné riešenie chladenia objektu na spracovanie mäsa
  Dátum publikovania: 23.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chladiace a mraziace boxy, komplexné riešenie chladenia objektu na spracovanie mäsa – chladiace boxy, mraziace boxy, chladenie priestorov rozrábky mäsa a prípravy polotovarov. Podrobnosti budú bližšie poskytnuté v súťažných podkladoch.
 • Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
  Dátum publikovania: 24.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení,
  Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia,
  Opravy a údržba elektromotorov,
  Opravy a údržba transformátorov
 • Látky náterové a farby tlačové
  Dátum publikovania: 23.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.04.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Látky náterové a farby tlačové
 • Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
  Dátum publikovania: 24.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky,
  Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky,
  Strojové váhy a váhy,
  Špeciálne mobilné kontajnery

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pre "Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činností".
  Dátum publikovania: 22.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Centrum výskumu a inovácií bezpečnosti zásahových činnosťí v rozsahu: 1. Projektová dokumentácia k žiadosti pre stavebné povolenie 2. Dokumentácia pre verejné obstarávanie na nasledovné stavebné objekty: SO 100 PRÍPRAVA ÚZEMIA 2420 Ostatné inžinierske stavby Likvidácia pôvodných stavebných objektov v počte 6 ks ubytovacích budov, kuchyne, jedálne, spŕch a prístreškov, ktoré sa v objekte nachádzajú. SO 101 BLOK – SO 106 BLOK 1274 Ostatné budovy Ubytovacie bloky budú dvojpodlažné nepodpivničené murované budovy rozmerov 15,0 x 19,5 m založené na základových pásoch so sedlovou strechou z plechovej krytiny. Výplne otvorov v obvodových stenách budú plastové okná a dvere. Dispozične budú ubytovacie priestory rozdelené na dvoj resp. trojposteľové izby so spoločnou chodbou a hygienickým zázemím. Ďalej sa v každom ubytovacom bloku budú nachádzať kancelárie, kuchynka, práčovňu, sušiareň ( nutné nútené odvetranie miestností), čistiareň, sklad zbraní, ekonomat a na každom nadzemnom podlaží bude veľká brífingová miestnosť. Súčasťou každej budovy bude rozvod štruktúrovanej kabeláže ( počítačová sieť LAN, televízny rozvod TV, Kamerový systém CCTV). SO 107 JEDÁLEŇ – SO 108 KUCHYŇA 1211 Hotelové budovy Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt zložený z dvoch obdĺžnikov o celkových rozmeroch 26,0m x 53,6 m so sedlovou strechou z plechovej krytiny. Kapacita jedálne bude 400 stravníkov, kapacita kuchyne sa plánuje na 800 stravníkov. Dispozične sa v objekte okrem jedálne a kuchyne budú nachádzať aj šatne, hygienické zázemie pre stravníkov, bufet, sklad, kancelária a chodba. SO 109 KOTOLŇA 2302 Stavby energetických zariadení Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt rozmerov 14,0 m x 17,0 m, ktorý pozostáva zo samotnej kotolne a skladu drevenej štiepky. Murovaný objekt bude mať sedlovú strechu z plechovej krytiny a podlahy budú riešené ako pancierové. Odizolované proti zemnej vlhkosti , pričom v sklade drevenej štiepky bude podlaha zdvojená pohyblivá, kvôli plynulému pohybu štiepky do spaľovacieho kotla. Kotolňa bude zabezpečovať vykurovanie celého táboriska centrálne, pričom predpokladaný výkon kotolne by mal dosiahnuť 1080 kW. Navrhnuté sú kotly PYROT 2 x 540 kW, pričom sa uvažuje s vlhkosťou drevenej štiepky 35%, W35 ( štiepka z lesného tvrdého dreva v prírodnom stave ). SO 110 VRÁTNICA 1110 Jednobytové domy Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt obdĺžnikového tvaru rozmerov 4,0 m x 6,0 m pozostávajúci zo zádveria, miestnosti pre vrátnika a sociálneho zázemia. Objekt bude mať sedlovú strechu z plechovej krytiny, výplne otvorov plastové okná a dvere. SO 111 OBJEKT PRE USKLADNENIE ODPADU 2112 Miestne komunikácie Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt obdĺžnikového tvaru rozmerov 8,0 m x 12,0 m pozostávajúci zo skladu, vonkajšieho skladu a priestoru pre kontajnery. Objekt bude mať sedlovú strechu z plechovej krytiny, výplne otvorov plastové okná a oceľová zateplená dvojkrídlová brána. SO 201 OPLOTENIE 2420 Ostatné inžinierske stavby Účelom je obnova betónového oplotenia v dĺžke 570 m a rozšírenie oplotenia priehľadného pletivového v dĺžke 560 m okolo celého areálu. SO 202 NÁSTUPNÁ PLOCHA 2112 Miestne komunikácie Má byť umiestnená v severnej časti areálu ako nová spevnená plocha o rozmeroch 40,0 m x 50,0 m a určená na zhromažďovanie a výcvik v areáli. Nástupná plocha bude z asfaltobetónu s napojením na areálové komunikácie. SO 203 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 2112 Miestne komunikácie Účelom je zrekonštruovať existujúce komunikácie a spevnené plochy o výmere 5307,91 m2 a vytvoriť nové komunikácie a spevnené plochy o výmere 10 471,88 m2. Kryt komunikácií aj spevnených plôch bude z asfaltobetónu. Súčasťou objektu má byť aj bežecký ovál v dĺžke 400 m s tartanovou dráhou o celkovej výmere 2559,51 m2. Počet parkovacích miest je navrhnutý nasledovne: 113 pre osobné vozidlá, 19 pre autobusy a 19 pre nákladné vozidlá N2. SO 301 PREČERPÁVANIE SPLAŠKOVÝCH VÔD 1230 Budovy pre obchod a služby Na prečerpávanie splaškových vôd sú navrhnuté dve železobetónové prečerpávacie šachty vybavené čerpacím zariadením ( 4 ks čerpadiel- 2 ks – Q=3litre /s , 2 ks- Q= 2,5 litra/s). SO 302 VONKAJŠÍ VODOVOD 2222 Miestne potrebné rozvody vody Jedná sa o výstavbu nových vonkajších rozvodov k jednotlivým navrhovaným objektom ( vodovod HDPE 140 bude slúžiť na pitné aj požiarne účely). Vodovodná prípojka sa zrealizuje z PE rúr D 63 a D 140. Každý objekt bude mať samostatné podružné meranie spotreby vody. SO 303 VONKAJŠIA KANALIZÁCIA 2223 Miestne kanalizácie Gravitačná splašková kanalizácia bude pozostávať z dvoch celkov. V prvom sa bude riešiť odvod splaškovej vody zo 6 blokov, kotolne, vrátnice a kuchyne s jedálňou. Táto trasa bude zaústená do prečerpávacej šachty ČS 1. Druhý celok tvoria existujúce objekty Ubytovne Slávia a Športového objektu, ktoré sú navzájom prepojené cez revíznu šachtu a odvod do ČOV majú spoločný, čím ovplyvňujú rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie pre táborisko. SO 304 ČISTENIE ZAOLEJOVANÝCH VÔD 2223 Miestne kanalizácie Objekt bude zabezpečovať odkanalizovanie dažďových vôd z plochy parkoviska, ORL a vyústenie vyčistenej vody do existujúcich rigolov. SO 401 TRAFOSTANICA 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Pre zásobovanie areálu elektrickou energiou je navrhnutá kiosková trafostanica do 630 kVA. SO 402 AREÁLOVÉ NN ROZVODY 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Prípojka NN bude zrealizovaná dvojicou káblov NAVY J 4×240 mm2, ktoré budú vedené po areáli táboriska. V objekte budú tiež dve silovo napájané prečerpávacie stanice na odpadové vody. SO 403 TECHNOLÓGIA NÁHRADNÉHO ZDROJA 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Ako náhradný zdroj bude použitý dieselagregát s vlastnou automatikou, ktorý sa pri výpadku elektrickej energie automaticky zapojí do prevádzky. SO 404 VONKAJŠIE OSVETLENIE 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Areálové osvetlenie bude pozostávať z oceľových stožiarov pätkovaných výšky cca 8 m s jednoramennými, dvojramennými a štvorramennými výložníkmi. Ovládané bude pomocou troch rozvádzačov. SO 405 VONKAJŠIE SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY ( dátová sieť, kamery, telefón, rozvod TV) 2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia Na prepojenie existujúceho optického kábla s novo navrhovaným bude použitý optický multi – módový kábel. Dátové prepojenie medzi jednotlivými objektmi bude realizované metalickým káblom cat. 6A uloženým v chráničke. SO 501 VONKAJŠIE ROZVODY ÚK 2222 Miestne potrebné rozvody vody Hlavné rozvody ÚK budú vedené v teplovodnom kanáli k jednotlivým odberným objektom. Vykurovacia voda bude ohrievaná centrálne a distribuovaná oceľovým izolovaným potrubím. SO 601 TERÉNNE ÚPRAVY A SADOVÉ ÚPRAVY 2420 Ostatné inžinierske stavby Zámerom je dotvoriť celkový obraz areálu vytvorením oddychových zón, zatrávnením a výsadbou stromov a krov. Kvantitatívne ukazovatele stavebných objektov: SO 101 BLOK – SO 106 BLOK Úžitková plocha I. NP:872,42 m2/ 1blok Úžitková plocha II. NP:895,05 m2/ 1blok Celková úžitková plocha:1767,47 m2/1blok Zastavaná plocha:1042,73 m2/1blok Obostavaný priestor:7679,32 m2/1blok SO 107 JEDÁLEŇ Úžitková plocha:655,83 m2 Zastavaná plocha:709,80 m2 Obostavaný priestor:4453,72 m2 SO 108 KUCHYŇA Úžitková plocha:570,18 m2 Zastavaná plocha:683,80 m2 Obostavaný priestor:2880,08 m2 SO 109 KOTOLŇA Úžitková plocha:211,76 m2 Zastavaná plocha:238,00 m2 Obostavaný priestor:1486,65 m2 SO 110 VRÁTNICA Úžitková plocha:15,92 m2 Zastavaná plocha:24,00 m2 Obostavaný priestor:86,34 m2 SO 111 OBJEKT PRE USKLADNENIE ODPDAU Úžitková plocha:80,04 m2 Zastavaná plocha:96,00 m2 Obostavaný priestor:384,24 m2 SO 201 OPLOTENIE Dĺžka oplotenia:1130,00 m SO 202 NÁSTUPNÁ PLOCHA Zastavaná plocha:2000,00 m2 SO 203 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Zastavaná plocha navrhovaného parkoviska:7327,00 m2 Ostatné existujúce spevnené plochy a komunikácie:5307,91 m2 Ostatné nové zastavané plochy a komunikácie:3144,88 m2 Plocha dráhy nového bežeckého oválu:2559,51 m2 SO 302 VONKAJŠÍ VODOVOD Celková dĺžka:540,00 m SO 303 VONKAJŠIA KANALIZÁCIA Celková dĺžka:875,00 m SO 401 TRAFOSTANICA Predpokladaný výkon:do 630,00 kVA SO 402 AREÁLOVÉ NN ROZVODY Celková dĺžka:925,00 m SO 501 VONKAJŠIE ROZVODY ÚK Celková dĺžka:465,00 m SO 601 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY Celková plocha na založenie trávnika:6000,00 m2
 • Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
  Dátum publikovania: 22.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu – kategória 20 03 01; plastov – kategória 20 01 39; papiera a lepenky – kategória 20 01 01; skla – kategória 20 01 02; objemového odpadu – kategória 20 03 07; drobného stavebného odpadu – kategória 17 01 07; opotrebovaných pneumatík ; elektronického šrotu – kategória 20 01 35, 20 01 36.
 • Vybudovanie datacentra, dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva.
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je vybudovanie hlavného a záložného datacentra. V hlavnom datacentre je potrebné realizovať dodávky kabelážného systému, rozvádzačov, zdrojov UPS, motorgenerátora, chladenia, monitoringu inštalovaných zariadení a prostredia. Súčasťou bude aj prístupový systém, EPS a automatické hasenie. V záložnom datacentre je potrebné dodať zdroje UPS a rozvádzače pre servery. Predmetom dodávky budú aj počítače a pracovné stanice, monitory a zobrazovacie zariadenia, notebooky, tlačiarne, skenery, sieťové a komunikačné zariadenia, servery a dátové úložiská, dataprojektory, vizualizéry, projekčné plátna a interaktívne tabule, počítačové komponenty, počítačové príslušenstvo, softvér, vybavenie jazykových učební a ozvučenie učební. Predmetom zákazky sú tiež služby súvisiace s dodávkou, inštaláciou, servisom a školeniami k používaniu zariadení.
 • Zabezpečenie učebníc pre ZŠ, gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Dôvodom pripravovaných častí zákazky je povinnosť verejného obstarávateľa zabezpečiť do siete základných a stredných škôl požadované učebnice. Táto povinnosť vyplýva MŠVVaŠ SR zo znenia § 13, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. Školský zákon. MŠVVaŠ SR poskytuje školám schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do jazykov národnostných menšín bezplatne. Verejný obstarávateľ v súlade s napĺňaním svojich cieľov hodlá v rokoch 2014 a nasledujúcich dodať chýbajúce reformné učebnice všeobecne vzdelávacích predmetov, odborných predmetov aj učebníc pre vyučovanie cudzích jazykov. Konkrétne tituly učebníc budú uvedené v oznámení a v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vybudovanie datacentra, dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva.
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je vybudovanie hlavného a záložného datacentra. V hlavnom datacentre je potrebné realizovať dodávky kabelážného systému, rozvádzačov, zdrojov UPS, motorgenerátora, chladenia, monitoringu inštalovaných zariadení a prostredia. Súčasťou bude aj prístupový systém, EPS a automatické hasenie. V záložnom datacentre je potrebné dodať zdroje UPS a rozvádzače pre servery. Predmetom dodávky budú aj počítače a pracovné stanice, monitory a zobrazovacie zariadenia, notebooky, tlačiarne, skenery, sieťové a komunikačné zariadenia, servery a dátové úložiská, dataprojektory, vizualizéry, projekčné plátna a interaktívne tabule, počítačové komponenty, počítačové príslušenstvo, softvér, vybavenie jazykových učební a ozvučenie učební. Predmetom zákazky sú tiež služby súvisiace s dodávkou, inštaláciou, servisom a školeniami k používaniu zariadení.
 • Modernizácia funkcionalít a rozšírenie licencií aplikačného programového vybavenia systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Verejný obstarávateľ zadefinoval svoje pôvodné požiadavky na predmet zákazky na základe dostupných informácií o funkčnosti a funkcionalite podobných v zahraničí používaných systémov, pričom musela byť zohľadnená najmä slovenčina ako jazyk vstupujúcich prác, slovenská legislatíva, požiadavky MŠVVaŠ na rozsah i rýchlosť poskytnutia výstupov a iné špecifiká. Požiadavky sú podrobne zakomponované do Kúpnej zmluvy 28/CVTISR/2010, ktorou bol pôvodný predmet zákazky obstaraný pod kódmi CPV 48317000, 72263000, 72261000. V súčasnosti je dielo plne funkčné, verejný obstarávateľ ho využíva v rámci jeho určenia. S uvedením do prevádzky v r. 2010 ako i z dôvodu narastajúceho počtu úloh kladených na verejného obstarávateľa sa nahromadilo mnoho nových požiadaviek na funkcionalitu budovaného informačného systému, ktoré neboli definované v pôvodnom VO. Vyššie uvedené argumenty sú dôvodom, prečo je nevyhnutné, aby nové funkcionality boli nielen vytvorené, ale predovšetkým aby boli plne kompatibilné s funkcionalitami pôvodného diela. Zároveň je potrebné zabezpečiť kontinuálny rozvoj systému v blízkej budúcnosti v úzkej súvislosti s ďalšími očakávanými požiadavkami na rozvoj, ktoré vyplynú z jeho využívania v každodennej praxi.
 • Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných služieb hlasovej prevádzky pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.04.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných služieb hlasovej prevádzky pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zákazka pozostáva z nasledujúcich častí: Zriadenie siete na prevádzku hlasových služieb a implementácia služby Rozšírenie systému pre zlepšenie poskytovaných služieb Prevádzkovanie a poskytovanie služby
 • Plniaca linky PC fliaš
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je nákup modernej linky na filtráciu a automatické plnenie vody do PC fliaš zloženej z technologických a špeciálnych strojových zariadení vrátane, inštalácie a ich zapojenia do výrobného procesu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  Dátum publikovania: 19.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál,
  Osobné počítače,
  Počítačové konfigurácie,
  Počítačové monitory a konzoly,
  Mechaniky pevného disku,
  Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače,
  Zdroje nepretržitého/stáleho napájania,
  Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC),
  Inštalácia počítačov,
  Prenosné počítače,
  Tabletový počítač,
  Operačné systémy,
  Laserové tlačiarne,
  Atramentové tlačiarne,
  Skenery na používanie s počítačom,
  Zariadenia na fotokopírovanie,
  Inštalácia kancelárskeho vybavenia,
  Videoprojektory,
  Tabule pre elektronické prehľady správ,
  Premietacie plátna,
  Servery,
  Dátové zariadenia,
  Inštalácia zariadení na spracovanie informácií,
  Sieťové komponenty,
  Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia
 • Traktory/ťahače
  Dátum publikovania: 19.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Traktory/ťahače,
  Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo,
  Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo,
  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo,
  Cisternové prívesy
 • Časti jadrových reaktorov
  Dátum publikovania: 19.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Časti jadrových reaktorov,
  Jadrové reaktory a ich časti
 • Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
  Dátum publikovania: 19.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel),
  Prístroje na monitorovanie kontaminácie,
  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov,
  Prístroje na detekciu a rozbory,
  Čerpadlá,
  Pece a príslušenstvo,
  Emisné spektrometre,
  Chemické analyzátory,
  Kontrolné a testovacie prístroje,
  Stojaté chladničky,
  Hmotnostné spektrometre,
  Spektrometre,
  Chromatografy,
  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a hydrologické nástroje a prístroje

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Sudy a palety – Objednávky za 1Q/2014
  Dátum publikovania: 17.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka sudov s odnímateľným vekom (typ MEVA 0488 alebo ekvivalent) v množstve 7 592 kusov na prepravu rádioaktívnych materiálov a paliet so záchytnou vaňou (palety PS 15/4 AT alebo ekvivalent) v množstve 308 kusov určených na uskladnenie a prepravu sudov s jadrovým odpadom.
 • Zabezpečenie údržby kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW do rozsahu P1 vrátane P1
  Dátum publikovania: 17.04.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy a údržby kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW, registračnej značky OM-SYI (ďalej len kalibračné lietadlo) do rozsahu údržby P1 vrátane údržby P1 stanovenej výrobcom. Uchádzač je schválenou organizáciou na údržbu lietadla typu L-410 series alebo L-410 UVP-E-LW podľa Nariadenia komisie (ES) č. 2042/2003, Prílohy II, časti 145 v rozsahu oprávnenia A2 Letúny do 5700 kg a menej, ktorá je schopná zabezpečiť rozsah traťovej údržby, alebo je organizácia príslušne schválená podľa Nariadenia komisie (ES) č. 2042/2003 Prílohy II. časti M podčasti F v rozsahu oprávnenia A2 Letúny do 5700 kg a menej.
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
  Dátum publikovania: 18.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
 • Optimalizácia technologického postupu výroby betónových prefabrikátov pre dosiahnutie požadovaného vzhľadu a kvality povrchu výrobkov vymývaním a farbením
  Dátum publikovania: 17.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je výskum najvhodnejšieho zloženia kombinácie vstupných materiálov (frakcií) a výrobných postupov vo výrobnom procese. Cieľom je dosiahnuť takú kombináciu postupov a zloženia, ktoré zabezpečí kontinuálnu priemyselnú výrobu hotových produktov (tvaroviek, dlaždíc, platní, plotových dosiek, obkladových prvkov) s nízkym podielom vadovosti a s dlhodobým zachovaním technologických, kvalitatívnych a estetických vlastností. Podrobný popis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On apríl 18, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov a darcov krvi Národnej transfúznej služby SR
  Dátum publikovania: 17.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a darcov krvi v zmysle § 152 Zákonníka práce, formou stravovacích poukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov. Stravovacia poukážka je ceninou. Stravovacie poukážky budú označené s uvedením nominálnej hodnoty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kalendárnym rokom platnosti a budú zabezpečené najmenej 2 ochrannými prvkami. Stálosť použitého papiera musí zodpovedať technickým požiadavkám platných noriem SR a EU. Požadovaná platnosť stravných poukážok je jeden kalendárny rok. Nominálna hodnota stravovacích poukážok pre zamestnanca: 3,30 EUR Nominálna hodnota stravovacích poukážok pre darcu krvi: 2,00 EUR Nominálna hodnota stravovacích poukážok sa môže meniť počas platnosti zmluvy v závislosti od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a potrieb verejného obstarávateľa. Výmena stravovacích poukážok pri zmene nominálnej hodnoty musí byť bezplatná. Predpokladané množstvo za 24 mesiacov: pre zamestnancov: 219 000 kusov stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 3,30 EUR pre darcov krvi: 312 000 kusov stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 2,00 EUR Množstvo odobratých kusov stravovacích poukážok sa môže počas platnosti zmluvy meniť zmenou počtu zamestnancov a darcov krvi verejného obstarávateľa. Presné množstvá a hodnoty stravných poukážok verejný obstarávateľ uvedie v samostatných mesačných záväzných objednávkach. V prípade, ak verejný obstarávateľ objedná väčšie množstvo niektorého typu stravovacích poukážok ako je predpokladané množstvo, alebo ak sa zmení hodnota stravovacích poukážok, nesmie celková cena plnenia presiahnuť celkový maximálny limit plnenia (celkovú zmluvnú cenu), ktorý je výsledkom verejného obstarávania. Služby Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode II.2 tohto oznámenia.
 • Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina
  Dátum publikovania: 16.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina. Doba realizácie je rozvrhnutá na obdobie troch rokov, za uvedené obdobie mesto predpokladá vybudovanie cca. 400 ks parkovacích miest s odhadovaným nákladom cca. 250 000 eur bez DPH. Počet parkovacích miest a časový harmonogram bude ovplyvnení finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Odhadovaný finančný náklad je len orientačný. Parkovacie miesta sa budú realizovať buď ako nové v počte 6 až 10 parkovacích miest na jednom úseku, alebo doplnenie už jestvujúcich parkovísk o ďalšie parkovacie miesta v počte do 5 ks. Rozmiestnenie novobudovaných a doplnených parkovacích miest je podľa priestorových možností v rámci sídlisk v Žiline.
 • Inžinierske služby
  Dátum publikovania: 17.04.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Inžinierske služby
 • Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov – I. etapa
  Dátum publikovania: 16.04.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je vybudovanie zberného dvora v obci Bošáca. Zberný dvor sa bude budovať mimo zastavané územie obce Bošáca, na pozemku parc. číslo 2471. Súčasťou diela bude aj vybudovanie prístupovej komunikácie. Bližší opis obsahujú SP a PD. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

Digest powered by RSS Digest