verejne obstaravanie

On júl 31, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Málinec.
  Dátum publikovania: 30.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
 • Výkon stavebného dozoru na stavbe: Starina – zdvojenie prívodného potrubia
  Dátum publikovania: 31.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Výkon stavebného dozoru na stavbe: Starina – zdvojenie prívodného potrubia
 • Vykurovacie zariadenia Železničných koľajových vozidiel
  Dátum publikovania: 31.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup častí vykurovacieho systému WEBASTO a ich komponentov do Železničných koľajových vozidiel ( ďalej ŽKV). 
  Miesto dodania budú pracoviská skladov v strediskách logistiky v Bratislave, Nových  Zámkoch, Žiline, Zvolene a Košiciach.
  Bližšie špecifikované miesta dodania sú dané v prílohe č.2 tohto tendra s názvom „Zoznam miest dodania“.
 • Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát.
  Dátum publikovania: 31.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výskum v oblasti bezpečnosti prenosu rozsiahlych dát mobilných zariadení a príprava automatizovaných nástrojov udržiavania súkromia a privátnosti dát. Bližší opis bude uvedený v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 29, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 28, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa (závodov) a ich stredísk.
  Dátum publikovania: 28.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest vrátane dopravy: 1. Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2 s min. 77% obsah CaCl2 -balenie Big Bag 1 tona predpokladané množstvo 640 ton 2. Soľ s protispekacou prísadou-rozmrazovacia účinnosť -6 C – voľne ložená, predpokladané množstvo 33 700 ton 3. Soľ s rozmrazujúcim účinkom do -15 C – balenie – vaky s hmotnosťou 1t, predpokladané množstvo 150 ton 4. Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2 s min. 47% obsah MgCl2 – balenie Big Bag 1 tona, predpokladané množstvo 1340 ton 5. Priemyselná s protispekacou prísadou, rozmrazovacia účinnosť -6 C so zníženým obsahom prachových častíc voľne ložená, predpokladané množstvo 44 400 ton
 • Hotelové a ubytovacie služby pre branno-športové podujatie v pôsobnosti KR HaZZ v Trnave.
  Dátum publikovania: 27.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Hotelové a ubytovacie služby pre branno-športové podujatie v pôsobnosti KR HaZZ v Trnave. 1.
  Ubytovanie
  90 osôb
  2.
  Strava
  10.09.2014 – obed, večera
  11.09.2014 – raňajky, obed, večera
  3.
  Prenájom priestorov:
  – spoločenská miestnosť
  – športové ihrisko
 • Zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov v papierovej a elektronickej forme pre VšZP, a.s
  Dátum publikovania: 28.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Zabezpečenie komplexnej správy registratúry prostredníctvom elektronického evidenčného systému v registratúrnych strediskách v Bratislave, v Prievidzi a v Prešove, pričom registratúrne strediská v Prievidzi a v Prešove poskytne verejný obstarávateľ a zriadenie registratúrneho strediska v Bratislave požaduje verejný obstarávateľ od dodávateľa. Súčasťou zákazky je aj dodanie prístupových licencií na prezeranie obsahu elektronického evidenčného systému.
 • Rozšírenie ČOV a dobudovanie kanalizácie v obci Branč
  Dátum publikovania: 28.07.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Rozšírenie ČOV a dobudovanie kanalizácie v obci Branč

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka Interaktívnej techniky
  Dátum publikovania: 25.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodávka Interaktívnej techniky sa skladá z dodávky: I. Časť – IKT a elektronika II. Časť – Vybavenie pre stavebnú výrobu III.Časť: Kuchynské zariadenie
 • Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno
  Dátum publikovania: 25.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke činnosti v ťažbovej činnosti v kombinácii uvedených technológií. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
 • Elektrická energia
  Dátum publikovania: 26.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektrická energia
 • Tlač učebných textov
  Dátum publikovania: 25.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarávania je grafická úprava obstarávateľom pripravených textov pred tlačou a dodanie vytlačených učebných textov a metodických príručiek.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov – realizácia
  Dátum publikovania: 24.07.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK (stavebná časť, technologická časť a elektročasť) podľa realizačnej projektovej dokumentácie Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana vtáctva Podunajska, Aktivita C.1 Revitalizácia močiara Istragov, SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, SO 1-33.173 Výustný objekt v km 17,48 Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov vypracovanej VODOTIKA, s.r.o. v 06/2014, vrátane vypracovania dokumentácie skutočného realizovania. Účelom rekonštrukcie dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo je zvýšenie hradiacej výšky Výustného objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo podľa realizačnej PD z dôvodu potreby zvýšenia prevádzkovej hladiny v PPK. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
 • "Technológia betonárne a vibračný lis"
  Dátum publikovania: 24.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia a to : 1. časť : Technológia betonárky s technickým výkonom 25 m3, 2. časť: Technológia mobilného vibračného lisu, Podľa minimálnych požadovaných parametrov definovaných v súťažných podkladoch.
 • Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
  Dátum publikovania: 25.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora,
  Stroje na spracovanie údajov (hardvér),
  Zariadenia súvisiace s počítačmi,
  Zdroje nepretržitého/stáleho napájania,
  Siete,
  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál,
  Bezpečnostné zariadenia,
  Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia,
  Softvérové balíky a informačné systémy,
  Oboznámenie sa s počítačmi a školenia pre používateľov
 • Nákup strojov v spoločnosti FOOD FARM, s.r.o.
  Dátum publikovania: 24.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z dodania strojno-technologického vybavenia pre poľnohospodársku prvovýrobu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Stravovanie zamestnancov a študentov UMB BB formou ekonomického prenájmu
  Dátum publikovania: 23.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmetom zákazky bude zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a študentov univerzity spojená s prenájmom priestorov jedálne UMB BB.
 • Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján
  Dátum publikovania: 23.07.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Zelený most sa vybuduje ponad existujúcu diaľnicu D2 v km 13,675 diaľnice. V záujmovom území je diaľnica v priamej, v miernom záreze a stúpaní v smere na Bratislavu. Nivelete diaľnice je prispôsobená aj základová škára a nosná konštrukcia mostného objektu, ktorá je v jednotnom sklone 1,5%. Šírkové usporiadanie diaľnice v súčasnosti zodpovedá kategórii D 26,5/120. Svetlosť otvorov ekoduktu je navrhnutá na bezpečné prevedenie prípadnej smerove rozdelenej komunikácie kategórie D 33,5/120, t.j. diaľnici so 6 pruhmi, bez dodatočného zásahu do nosnej konštrukcie objektu. Zelený most nie je určený na verejnú dopravu, na moste je vylúčená akákoľvek doprava. Ide o presypaný, železobetónový, prefabrikovaný rámový most. Voľba prefabrikovaného klenbového mosta je v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie a vychádza z požiadavky investora na urýchlenie výstavby, vzhľadom na čo najkratšie obmedzenia dopravy na jestvujúcej diaľnici D2. Ekomost má dve polia so svetlosťou 19,089 m. Dĺžka premostenia objektu vyplynula z požiadavky výhľadovej úpravy šírkového usporiadania diaľnice D2 zo súčasnej kategórie D 26,5/120 na kategóriu D 33,5/120. Šírka mosta vychádza zo stredovej šírky ekoduktu, ktorý je ohraničený protihlukovými clonami. Stredová šírka ekoduktu je 80,0 m, ktorá vychádza z dokumentácie pre územné rozhodnutie. Šírka nosnej konštrukcie je 93,03 m, zahŕňa stredovú šírku ekoduktu, 0,75 m pás na bezpečné založenie protihlukovej clony a svah nadnásypu s premenným sklonom max. 1:1,5, ktorý je určujúci pre konečnú šírku. Mostný objekt je založený na veľkopriemerových vŕtaných pilótach priemeru 1,2 m a dĺžky 16,0 m. V mieste krajných podpier sú v smere osi diaľnice striedavo umiestnené pilóty v dvoch radoch vzdialených od seba 1,955 m. Osová vzdialenosť pilót v jednotlivých radoch je 2,5 m. V mieste stredového piliera sú v smere osi diaľnice striedavo umiestnené pilóty v dvoch radoch vzdialených od seba 1,60 m. Osová vzdialenosť pilót v jednotlivých radoch je 2,0 m. Na upravenú základovú škáru v sklone 1,5% sa vybetónuje podkladový betón hrúbky 10 cm. Železobetónový monolitický základ, na ktorý sa ukladajú samotné prefabrikované dielce má hrúbku 60 cm. Šírka základu v mieste krajných podpier je 3,855 m resp. 4,355 m v mieste krídel. Pod stredným pilierom je železobetónový základ šírky 3,40 m.
 • VVN a VN vypínače
  Dátum publikovania: 23.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: VVN a VN vypínače sú rozdelené do dvoch samostatných častí nákupu a to: VVN vypínače – VVN vypínače sa používajú vo vonkajších spínacích elektrických staniciach a slúžia na spínanie elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice pod napätím, za účelom vykonania zmien v zapojení, revízie alebo údržby zariadenia a VN vypínače – VN vypínače sa používajú vo vnútorných spínacích elektrických staniciach za účelom spínania úsekov elektrického vedenia alebo ostatného zariadenia elektrickej stanice pod napätím, za účelom vykonania zmien v zapojení, revízie alebo údržby zariadenia.
 • Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
  Dátum publikovania: 23.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je kúpa, inštalácia a sprevádzkovanie novej, nepoužitej technológie (Vodorovný frézovací a vyvŕtavací stroj), ktorej podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, vrátane kompletného zaškolenia pracovníkov osoby podľa §7 zákona o verejnom obstarávaní.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pestovateľská činnosť na OZ Beňuš LS Pohorelá na roky 2014 – 2017
  Dátum publikovania: 21.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín, ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti a odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
 • Modernizácia a rekonštrukcia Hotela HORIZOT Stará Lesná
  Dátum publikovania: 21.07.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, prístavba a nadstavba Hotela HORIZONT v Tatranskej Lesnej. Súčasťou zákazky je okrem prác na budove hotela ( debarierizácia, vykurovanie, zdravotechnicka, rozšírenie kongresového centra a iné) aj vybudovanie vododovopdnej prípojky s vlastným zdrojom vody, realizácia vonkajšieho osvetlenia, parkoviska a prístupvých komunikácií a spevnených plôch. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B súťažných podkladov a projektovej dokumentácii.
 • Prenájom nehnuteľností
  Dátum publikovania: 22.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Prenájom nehnuteľností
 • Mazacie oleje, mazivá, nemrznúce zmesi, iné autochemikálie a súvisiace služby". Dodávka za obdobie II.kvartál 2014.
  Dátum publikovania: 22.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Dodávka mazacích olejov (motorové oleje, hydraulické oleje, ložiskové oleje, generátorové oleje), mazivá spĺňajúce požiadavky slovesnkých a európskych noriem na adresu organizačných zložiek a ich stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesta plnenia (mechanizačné prostriedky a zariadenia verejného obstarávateľa) a ostatných služieb spojených s dodávkou, podľa špecifikácie uvedenej a súťažných podkladoch. Zabezpečenie pravidelného školenia, zabezpečenie technických služieb v oblasti olejového hospodárstva, odber použitých olejov z miesta dodávky mazacích olejov. Dodávka za obdobie II.kvartál 2014.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On júl 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
  Dátum publikovania: 18.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky sú tieto druhy a kvalitatívne triedy asfaltových zmesí: asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; I, asfaltový betón AC 8 obrus.; 50/70; II, asfaltový betón AC 11 obrus.; 50/70; II. Zmesi budú odoberané v dielčích dodávkach v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa.
 • Časti rotačných objemových čerpadiel
  Dátum publikovania: 19.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Časti rotačných objemových čerpadiel
 • Externý stimulátor pre potreby elektrofyziologického vyšetrovania
  Dátum publikovania: 18.07.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je externý digitalizovaný kardiologický elektrofyziologický stimulátor. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená súťažných podkladoch.
 • Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
  Dátum publikovania: 19.07.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 14.08.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Digest powered by RSS Digest