verejne obstaravanie

On september 30, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zabezpečenie a dodávka prác súvisiacich s implementáciou nástroja HP service manager- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je vykonanie upgrade existujúceho helpdesku systému VšZP a optimalizácia ITSM procesov v rámci nástroja HP Service Manager
 • Infúzne komplety- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 27.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka 4 kusov infúznych kompletov, ktorý každý pozostáva z 3 kusov lineárnych injekčných dávkovačov, volumetrickej infúznej pumpy, dokovacej infúznej stanice a mobilného infúzneho stojana pre Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ďalej len OAIM) + samostatne 3 kusy lineárnych injekčných dávkovačov a 4 kusy volumetrických infúznych púmp. Bližšia špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
 • KOMPLEXNÉ FINANČNÉ, PRÁVNE A TECHNICKÉ PORADENSTVO A PORADENSTVO V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA V SÚVISLOSTI S PRÍPRAVOU A REALIZÁCIOU PPP PROJEKTU NOVEJ UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky zahŕňa komplexné finančné, právne a technické poradenstvo a poradenstvo v procese verejného obstarávania pri príprave, obstarávaní a implementácii PPP projektu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave (ďalej len Projekt). Služby tvoriace predmet zákazky budú realizované v troch fázach: (i) v prípravnej fáze Projektu, (ii) vo fáze obstarávania Projektu, a (iii) v implementačnej fáze Projektu.
 • Dodávka kancelárskeho tovaru- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 27.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho tovaru a služieb spojených s jeho dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 27, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Latorica – ľavobrežná hrádza – rekonštrukcia
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia podzemnej tesniacej steny tryskovou injektážou v troch úsekoch.
 • Pranie a chemické čistenie odevov a bielizne
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb prania odevov a bielizne vrátane žehlenia, šitia a opráv odevov a chemické čistenie odevov podľa potrieb verejného obstarávateľa. Konkrétne druhy odevov a bielizne, na ktoré sa bude vzťahovať poskytnutie služby sú bližšie určené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
 • Servis špeciálnych nákladných motorových vozidiel.
  Dátum publikovania: 27.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Vykonanie opráv špeciálnych nákladných terénnych motorových vozidiel a špeciálnej cestárskej techniky.
 • Zabezpečenie medicínskych služieb – sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu pacientov
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom obstarania je dodávka služieb v rámci ktorej dodávateľ administratívne a finančne zabezpečí výber zdravotníckych zariadení ktoré sa budú podieľať na klinickej štúdií predmetom ktorej bude selekcia vhodných diabetických pacientov na monitorovanie prostredníctvom telemedicínskych služieb a ich priebežné sledovanie prostredníctvom zdravotníckeho personálu. Požadovaný počet pacientov na kontinuálnu kvantifikáciu zdravotného stavu je 10. Požadovaný počet pacientov na diskontinuálne sledovanie zdravotného stavu je 400. Predpokladaný počet zdravotníckych zariadení zabezpečujúcich dané služby je 20 až 25.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 26, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614
  Dátum publikovania: 25.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky aj pre iných verejných obstarávateľov. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky v množstve 10 847,120 MWh, ktoré sa člení nasledovne: 1.Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 00305669 – 324,062 MWh 2.Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00314463 – 1 940,799 MWh 3.Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 – 753,313 MWh 4.Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 – 4 482,490 MWh 5.Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO: 00322521 – 455,032 MWh 6.Obec Svinná, Svinná 141, 913 24 Svinná, IČO: 00312011 – 120,390 MWh 7.Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 00314897 – 1 212,156 MWh 8.Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00183636 – 1 193,878 MWh 9.Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, IČO: 45736324 – 365 MWh
 • Rekonštrukcia a prestavba budovy na Haškove pivné kúpele
  Dátum publikovania: 25.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia, prestavba, modernizácia a prístavba pôvodného objektu v areáli bývalého výrobného závodu Lusk-Nova. Areál sa v súčasnosti nevyužíva. Zámerom prestavby a rekonštrukcie je zmena funkcie a využitia objektu na Pivné kúpele. Nosný skelet objektu zostane zachovaný, jeden trakt sa zbúra a prestavia. V objekte je navrhovaná žb. doska, ktorá ho rozdelí na dve podlažia / pôvodný objekt mal 7 m svetlú výšku/, v ktorých sa funkčne rozdelia plochy, a to: 1. NP prístupné z areálu po rekonštruovanej spevnenej ploche na minipivovar, wellnes, pivné kúpele a obslužné priestory (kotolňa, sklad, …/ a 2. NP prístupné z chodníka, kde je navrhovaná reštaurácia. Podlažia sú prepojené schodiskom vo vnútri dispozície. Návrh prihliada na zachovanie charakteru pôvodnej architektúry /fabriky/, ale s novým funkčným využitím priestorov. Povinné súčasti dodania predmetu zákazky a podrobné technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support.
  Dátum publikovania: 26.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory Microsoft Premier Support.
 • Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova-Osadná
  Dátum publikovania: 25.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Výkon technického dozoru investora pri realizácii stavby Revitalizácia verejného priestranstva Rešetkova-Osadná

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 25, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Poskytovanie služieb podpory a údržby systému EVO
  Dátum publikovania: 24.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom tejto zákazky je poskytovanie produktovej údržby systému EVO a podpory (ďalej aj služby podpory systému EVO) podľa dohodnutých zmluvných podmienok. A. Produktová údržba systému EVO je bez obmedzení zabezpečovaná formou mesačného paušálu a zahŕňa: – Produktovú údržbu systému EVO, ktorou je odstraňovanie chýb systému EVO v prevádzkovom a testovacom/školiacom prostredí (typicky formou patch-u), vrátane udržiavania technického a personálneho prostredia u záujemcu potrebného k odstráneniu chybových hlásení; – Projektové riadenie súvisiace s poskytovaním služieb podpory a údržby. B. Podpora zahŕňa: – Poskytovanie metodických konzultácií; – Technickú podporu a služby súvisiace so službami produktovej údržby systému EVO, t.j. analýzu chýb a návrh spôsobu ich odstránenia, testovanie opráv chýb a ich inštaláciu, zdokumentovanie chýb, aktualizáciu dokumentácie systému celkovo maximálne v rozsahu dohodnutého počtu hodín mesačne (limit); – Monitorovanie a podporu funkčnosti systémovej, aplikačnej a dátovej vrstvy, celkovo maximálne v rozsahu mesačného limitu človekohodín; – Ak realizácia služieb podpory uvedených v tomto bode vyššie presiahne stanovený limit, verejný obstarávateľ ich bude objednávať na základe samostatnej objednávky. Cena za plnenie nad limit sa stanoví aplikovaním zmluvne dohodnutých hodinových sadzieb.
 • Rozšírenie ISZI a MIS o funkcionalitu pre spracovanie a analýzu údajov.
  Dátum publikovania: 25.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Programovanie softvérových balíkov,
  Služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo,
  Systémové podporné služby,
  Softvérové podporné služby,
  Služby týkajúce sa podpory systému,
  Služby na údržbu a opravu softvéru
 • Obec Lukavica – protipovodňová ochrana potoka Lukavica a jeho prítokov
  Dátum publikovania: 24.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je realizácia protipovodňovej úpravy potoka Lukavica a jeho prítokov
 • Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR.
  Dátum publikovania: 25.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky „Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby MPSVR SR” je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných služobných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi – viď bod VI. Doplňujúce informácie.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 24, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • VD Ľadovo, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu
  Dátum publikovania: 23.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 30.09.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Cieľom stavby je vybudovanie nového združeného objektu na vodnom diele Ľadovo. Výstavba si vyžiada dočasné vypustenie nádrže na dobu max 12 mesiacov. Pred začatím stavebných prác na združenom objekte je potrebné odstrániť nánosy v nádrži. Následne je potrebné vybudovať dočasnú prístupovú komunikáciu a obtok na prevedenie vody počas výstavby. Po týchto prípravných prácach bude zbúraný existujúci združený objekt. Združený objekt bude mať časti : bezpečnostný priepad, dnovú výpusť, odtokovú štôlňu a vývar. Vežový bezpečnostný priepad je monolitickej železobetónovej konštrukcie. Bude vybavený drážkami na osadenie hrablíc a provizórneho hradenia. Dnová výpusť je navrhnutá z kanalizačného stavidla DN 1000. Odtoková štôlňa je železobetónová. Dno vývaru tvorí železobetónová doska. Po postavení združeného objektu bude hrádza okolo objektu dosypaná po zhutnených vrstvách z materiálu, ktorý bol odstránený v rámci prípravných prác. Stavebné práce sa budú skladať hlavne z približne 11000 m3 výkopov a odkopov, z búrania 930 m3 železobetónových konštrukcií, z vybudovania 2488 m2 dočasnej panelovej cesty a 1033 m3 betónových a železobetónových konštrukcií.
 • Výskum materiálov pre penetrátorový komplex a ich overenie v simulovaných podmienkach
  Dátum publikovania: 23.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 20.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je aplikovaný výskum penetrátorového komplexu na tavenie hornín horením vysoko-teplotného plameňa (známe tiež pod pojmom metóda Litho jet alebo teleso dynamického penetrátora). Prvá časť predmetu zákazky bude pozostávať z výskumu nových materiálov pre telo penetrátora, ktoré sú schopné dlhodobo odolávať pracovným podmienkam vo svojej blízkosti na úrovni do 2 500°C a to aj pri vysokých tlakoch. Dodávateľ bude mať za úlohu riešiť výskum aplikácií tenkovrstvých keramických povlakov na báze TiAl, NiCrAlY, či CoCrAlY na telo penetrátora zo zliatiny na báze Ni, alebo z vysokolegovanej žiaruvzdornej ocele, alebo využitie nových materiálov na báze TiB2. Druhá časť predmetu zákazky bude zameraná na výskum experimentálneho zariadenia (termobarokomora) na skúmanie vhodnosti navrhnutých materiálov a to v podmienkach simulujúcich predpokladané teploty a tlaky v razenej hornine.
 • Zateplenie výrobných budov a výstavba nového energ. zariadenia na výrobu tepla na báze OZE – kotolňa na štiepku
  Dátum publikovania: 24.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Obstaranie energetického zariadenia využívajúce biomasu na výrobu tepla. Povinné súčasti dodania predmetu zákazky a podrobné technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Výber dodávateľa sieťových komponentov
  Dátum publikovania: 23.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka sieťových komponentov, poskytnutie konzultačnej podpory počas celej doby záruky a poskytnutie prezentácie funkčnosti ku všetkým sieťovým komponentom.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 23, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Podlahové krytiny
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Podlahové krytiny
 • Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP.
  Dátum publikovania: 23.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Elektromery
 • Služby mobllného operátora
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Ide o zabezpečenie hlasových mobilných služieb prostredníctvom VPS, mobilných dátových služieb, nákup mobilných telefónov a dátových zariadení. Podrobnejší popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch
 • Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie.
  Dátum publikovania: 23.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Iná informácia
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri údržbe, podpore, zmenách a rozvoji aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie v rozsahu: — technická podpora a údržba APV; — implementácia zmien a rozvoj APV vrátane transformácie IS DAÚP do nového technologického prostredia.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 22, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Výkon stavebného dozoru na stavbe: Starina – zdvojenie prívodného potrubia
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Víťazný uchádzač bude zodpovedný za výkon konzultačných a poradenských služieb pre objednávateľa, zabezpečenie a riadenie výkonu činností Stavebného dozoru a administrácie zmluvy o dielo na zhotovenie prác v rámci projektu Starina – zdvojenie prívodného potrubia; prostredníctvom tímu náležite oprávnených fyzických osôb (špecialistov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb. Víťazný uchádzač a jeho špecialisti musia rešpektovať aj ustanovenia Zmluvy o dielo uzavretej v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC.
 • Vývojové systémy pre FIIT
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: PREDMET 1: Vývojový systém pre vývoj vnorených systémov na rôznych platformách 1 ks Komplexný vývojový systém pre návrh a testovanie vnorených systémov (ďalej len VS) na rôznych platformách (jednočipové a jednodoskové mikropočítače, programovateľný hardvér). Systém obsahuje vývojové dosky, ladiaci, návrhový a verifikačný softvér nainštalovaný na pracovných staniciach, emulátory, logické analyzátory a digitálne osciloskopy. Zloženie systému: Názov / počet Vývojový kit pre procesory rodiny AVR, 51, PIC, ARM, Arduino / 10 ks Vývojový kit na báze ARM CORTEX / 10 ks Vývojový kit na báze ATOM / 6 ks JTAG emulátor pre ARM CORTEX / 3 ks JTAG emulátor pre ATOM / 3 ks Logický analyzátor s generátorom vzoriek / 2 ks Rýchly digitálny osciloskop / 2 ks Ladiaci SW (debugger) pre VS bez OS na báze x86 v privilegovanom režime / 6 ks Pokročilý vývojový systém na báze FPGA pre vysokorýchlostné sieťové aplikácie / 5 ks Pokročilý vývojový systém na báze FPGA pre syntézu na vyšších úrovniach / 1 ks Pokročilý vývojový systém na báze FPGA pre rýchle prototypovanie / 5 ks Vysoko výkonné integrované prostredie pre návrh, syntézu a verifikáciu s grafickým používateľským rozhraním / 5 licencií Pracovné stanice pre vývojové kity na báze monolitických procesorov / 10 ks Pracovné stanice pre vývojové systémy na báze FPGA / 10 ks Mobilné pracovné stanice pre debugger / 6 ks Inštalácia, integrácia a sprevádzkovanie systému / 1 ks Podrobný rozpis jednotlivých položiek je súčasťou súťažných podmienok. PREDMET 2: Vývojový systém pre vývoj aplikácií počítačového videnia a počítačovej grafiky 1 ks – Komponent pre výskum rýchlych grafických operácií: Hardvérová podpora rýchlych grafických operácií na stacionárnej I mobilnej platforme s príslušnou softvérovou podporou vrátane 1ks 30″ monitora. – Hardvérové a softvérové senzory a komunikačné zariadenia pre výskum interakcie človeka s počítačom. – Komponent pre presné laboratórne meranie a vyhodnocovanie farby na základe spektrálnej informácie s rozlíšením 10 nm , kalibračné meracie prístroje farby vrátane uvedenia do prevádzky. – Komponent pre snímanie obrazu so špeciálnymi technickými požiadavkami. pozostávajúci z kamier s vysokým rozlíšením, senzorov pre získavanie 3D informácie, kamery na princípe svetelných polí (Light field) a z príslušenstva ako sú objektívy, osvetlenie a pod. vrátane ovládačov, softvéru a uvedenia do prevádzky. – Systém rozšírenej reality (Augmented Reality) a ďalšie príslušné komponenty pre výskum systémov rozšírenej reality. – HD projektory a Head-Mounted Display pre vytvorenie prostredia Virtuálnej reality (VR). Podrobný rozpis jednotlivých položiek je súčasťou súťažných podmienok.
 • Meracie, laboratórne prístroje a zariadenia vrátane súvisiaceho materiálu pre výskum a vývoj v rámci projektu Technicom
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Meracie, laboratórne prístroje, stroje a zariadenia vrátane prototypov, súvisiacich služieb a materiálu pre Vedu a Výskum v rámci projektu Technicom obsahujúce meracie zariadenia, laboratórne vybavenie, automatizačné a robotické prístroje, regulačné prístroje vrátane čidiel, snímačov a meracieho softvéru prípadne riadiacich prvkov; špecializované obrábacie stroje, ohýbacie stroje, lisy a trhacie stroje, mostové žeriavy, CNC frézy a vývoj špecializovaných prístrojov vo forme prototypov ( zahŕňajúce meracie a laboratórne prístroje, osciloskopy, voltmetre, analyzátory, pH metre, kalorimetre, vlhkomery, mikroskopy, zariadenia na meranie šumu, zdroje a generátory napätia, tepelne čerpadlá, slnečné fotoelektrické moduly, fotografické prístroje, audiometre, telemetrické prístroje – platí pre časť 1, hydraulický lis, vyrezávacie nožnice, trhací stroj do 20kN, zváracie pracovisko, stanice CNC – sústruženie/frézovanie/laserové rezanie, zámočnícke pracovisko, mostový žeriav – platí pre časť 2 a prototyp tepelného agregátu pre karbonizáciu uhlíkonosných surovín, výrobu profesionálnych dosiek plošných spojov, špecializované služby a materiál pre vývoj funkčného vzoru zariadenie pre pretavovanie v parách – platí pre časť 3 )
 • Interiérové vybavenie
  Dátum publikovania: 22.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2014
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a montáž interiérového vybavenia novovybudovaného Relax centra II. v rozvíjajúcom sa športovo rekreačnom stredisku Ski Centre Levoča Levočská Dolina.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 21, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Zariadenie/Vybavenie projektu a didaktické prostriedky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 20.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup a inštalácia zariadenia a didaktických prostriedkov pre projekt Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce, spolufinancovaného z Operačného programu Vzdelávanie, vrátane dopravy a inštalácie do miesta dodania predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky časť A: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dodanie zariadenia a vybavenia, vrátane dopravy a inštalácie, podľa špecifikácie tovaru časti A. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie tovarov, vrátane dopravy a inštalácie v rámci realizácie projektu s názvom: Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, a to v zmysle podmienok, uvedených v týchto súťažných podkladov a v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Opis predmetu zákazky časť B: Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dodanie didaktických prostriedkov, vrátane dopravy a inštalácie, podľa špecifikácie tovaru časti B. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie tovarov, vrátane dopravy a inštalácie v rámci realizácie projektu s názvom: Kvalitné vzdelávanie otvára žiakom bránu do sveta práce, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, a to v zmysle podmienok, uvedených v týchto súťažných podkladov a v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 53.827,84 EUR bez DPH. Časť A: 25.191,67 BEZ DPH Časť B: 28.636,17 EUR BEZ DPH
 • Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 20.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb, služieb jedální a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača.
 • Nákup výpoctovej techniky- 15 ks pracovných staníc (PC)
  Dátum publikovania: 21.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Nákup výpoctovej techniky – 15 ks pracovných staníc v zmysle prílohy v casti Požiadavky na spracovanie ponuky. PC stanice budú používané na výuku odborných predmetov
  strojárskeho zamerania, využitie pre program AUTOCAD , kde je nutná kvalita PC
 • Kniha – Liptov v prvej svetovej vojne a zborník
  Dátum publikovania: 20.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Žiadame vás o zaslanie cenovej ponuky na dvoch publikácií pre Liptovské múzeum v Ružomberku : kniha – Liptov v prvej svetovej vojne a zborník

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 20, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Vybudovanie bežeckej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Technické riešenie vybudovania bežeckej dráhy, úpravy príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade spočíva v odstránení, odkopaní a odvozu jestvujúcich vrstiev podkladov z kameniva drveného a zeminy s následnou úpravou podkladu. Rozobratie, odstránenie a odvoz poškodených obrubníkov, výšková úprava jestvujúcich obrubníkov a osadenie nových obrubníkov. Navezenie vrstiev kameniva drveného, vytvorenie požadovanej skladby mlatového chodníka so zhutnením.
 • "Nákup mrazenej hydiny"
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Nákup mrazenej hydiny“
 • Dodávka elektrickej energie pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Dodávka elektrickej energie na jednotlivé odberné miesta Ministerstva kultúry SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
 • Mrazené ryby
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.10.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: mrazené ryby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On september 19, 2014, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Technické zabezpečenie vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s komplexným technickým zabezpečením vystúpení umeleckého súboru Lúčnica, vrátane súvisiacich služieb spojených s prepravou techniky na vystúpenie z vystúpenia umeleckého súboru. Komplexné technické zabezpečenie vystúpení tanečného súboru, speváckeho súboru zahŕňa prenájom zariadenia, dovoz, odvoz, montáž, demontáž, obsluhu technických zariadení počas vystúpení umeleckého súboru a členenie na veľké a malé priestory. Konkrétne požiadavky na technické vybavenie bude verejný obstarávateľ špecifikovať vždy v čiastkových zmluvách ( objednávkach ) podľa typu vystúpenia umeleckého súboru a podľa priestorov. Malé sály sú pre približne 500 divákov a veľké priestory sú kapacitou približne pre 1000 a viac divákov a open air s kapacitou hľadiska približne 10 000 divákov
 • Národná konferencia Programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Národná konferencia Programu Švajčiarsko – slovenskej spolupráce
 • Hostinec Stráže nad Zvolenom – technológia a zariadenia do kuchyne
  Dátum publikovania: 18.09.2014
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka technológie a zariadení do existujúceho hostinca. Jedná sa o dovybavenie a modernizáciu kuchyne.
 • "Organizácia časti Kongresu ITAPA a zabezpečenie výstavy OPIS na Kongrese
  Dátum publikovania: 19.09.2014
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2014
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Organizácia časti Kongresu ITAPA a zabezpečenie výstavy OPIS na Kongrese

Digest powered by RSS Digest