verejne obstaravanie

On máj 31, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Umývačka riadu voľne stojaca
  Dátum publikovania: 30.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 04.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Umývačka riadu voľne stojaca
 • Vypracovanie PD pre sanáciu krajnice cesty II/519 Benice – Príbovce v ckm 28,931
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Vypracovanie PD pre sanáciu krajnice cesty II/519 Benice – Príbovce v ckm 28,931
 • SK-Bratislava: Turbíny a motory
  Dátum publikovania: 30.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis:
 • Oprava priestorov kožnej kliniky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava stávajúcich voľných priestorov stavebného objektu Širšie komplementy, Nemocnica Ružinov, situovaných v priestoroch suterénu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka a doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 30, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Silón na kosenie
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Silón na kosenie
 • Kancelársky papier
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Kancelársky papier
 • Multifunkčné ihrisko s osvetlením Široké- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na vybudovanie (realizáciu) multifunkčného ihriska v obci Široké vrátane osvetlenia.
 • Oprava priestorov kožnej kliniky- Súťažné podklady v prílohe
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Oprava stávajúcich voľných priestorov stavebného objektu Širšie komplementy, Nemocnica Ružinov, situovaných v priestoroch suterénu. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka a doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 29, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Elektricky polohovatelné lôžka
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 01.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Elektricky polohovatelné lôžka
 • Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš.
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš.
 • Dodanie kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 1 ks kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín.
 • Pranie a čistenie nemocničnej bielizne.
  Dátum publikovania: 29.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Pranie a čistenie nemocničnej bielizne.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 28, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • USB kľúč 16GB
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 02.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: USB kľúč 16GB
 • Výrobky kefárske
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: výrobky kefárske
 • Zabezpečenie aplikačnej podpory v prostredí MZVaEZ SR
  Dátum publikovania: 28.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb aplikácií a vývoj nových aplikácií v prostredí SharePoint 2013 na MZVaEZ SR v maximálnom rozsahu 150 osobohodín v rámci kalendárneho mesiaca, okrem prípadov možného prenesenia hodín za vývoj aplikácií. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
 • Uzavretý odberový systém
  Dátum publikovania: 27.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je uzavretý odberový systém na odber krvi. Požiadavky na predmet zákazky: – vákuový alebo aspiračný – možnosť vizuálnej kontroly presného celkového objemu – jednoduchá manipulácia v analyzátoroch – prispôsobenie sa prístrojovému vybaveniu – jednoduchý odber pri komplikovaných pacientoch ( deti, kojenci…) – hygienický odber

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 27, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 25, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Pozemné ošetrenie lesných porastov na roky 2015 – 2018.
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby pozemná aplikácia chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi na lesné porasty (porastové steny) na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z týchto porastov. Presné určenie jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), v ktorých sa bude predmet zákazky realizovať, bude uvedené v jednotlivých objednávkach k rámcovej dohode. Pozemnou aplikáciou chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi sa rozumie vykonanie takej Aplikácie chemických látok kolesovými, pásovými traktorovými rosičmi, aby bola ošetrená presná lokalita a v takom rozsahu, aby sa zabezpečila najvyššia možná biologická účinnosť tohto ošetrenia. Chemickou látkou sa rozumie chemická látka určená na ničenie podkôrneho hmyzu ihličnatých porastov zapísaná v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod (ďalej len zoznam). Chemickú látku dodá verejný obstarávateľ. Správne použitie ako aj správna koncentrácia chemickej látky pri aplikácii na lesné porasty je uvedená v zozname.
 • Zariadenia pre elektrofyziológiu podkôrneho hmyzu
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmet zákazky pozostáva z nasledovných položiek: 1) Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom (1 súbor), 2) Obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu (1 súbor). Plynový chromatograf s hmotnostným a elektroantenografickým detektorom je určený na sledovanie, záznam a analýzu elektrofyziologických signálov z antény hmyzu ako odozvy na určité chemické látky, ktoré sú v rovnakom čase sledované zaznamenávané a analyzované. Pri tomto procese pomáha obrátený mikroskop s mikromanipulátorom pre elektroantenografiu, ktorý je určený na sledovanie (monitoring) biologických vzoriek a následnú navigáciu mikromanipulačných zariadení s motoricko-hydraulickou manipulačnou jednotkou, umožňujúcich realizáciu špecifických úkonov v mikropriestore na biologických vzorkách.
 • Geodetické práce pre potreby RO SPF.
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: — vyhotovovanie geometrických plánov,— vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,— vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,— vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce v ZO).
 • Odporová zváračka na lemovanie roštov
  Dátum publikovania: 25.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je nákup, doprava, inštalácia a sprevádzkovanie nových, nepoužitých výrobných technológií vrátane zaškolenia pracovníkov obsluhy odporovej zváračky na lemovanie roštov.

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 24, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Chladnička monoklimatická – ZANUSSI ZRG116000WA
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chladnička monoklimatická – ZANUSSI ZRG116000WA
 • Filtračná konvica na vodu + sada filtrov
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Filtračná konvica na vodu + sada filtrov
 • Inovácia výrobného procesu v spoločnosti FG – Metal, s.r.o.
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Výsledok
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka a montáž modernej technológie vrátane zaškolenia obsluhy pre spoločnosť FG – Metal, s.r.o. Technológia sa skladá z 2 logických celkov.
 • Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Čistiace, dezinfekčné, umývacie a hygienické potreby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 23, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Dodanie kombajnu s príslušenstvom
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Verejný obstarávateľ požaduje dodanie 1 ks kombajnu s príslušenstvom na zber obilnín. Technická špecifikácia je podrobné rozpísaná v súťažným podkladom časť B.1 Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 5
 • Letné pneumatiky pre osobný automobil
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: letné pneumatiky pre osobný automobil
 • Chladnička NORDline SK1380 resp. ekvivalent
  Dátum publikovania: 23.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Chladnička NORDline SK1380 resp. ekvivalent
 • Zastávka Levočské Lúky a priľahlá hospodárska budova – odstránenie stavby
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Zastávka Levočské Lúky a priľahlá hospodárska budova – odstránenie stavby

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 22, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • "Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: „Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna
 • Utesnenie a nastavenie hliníkových okien v budove
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 27.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Utesnenie a nastavenie hliníkových okien v budove
 • Slovenské Ďarmoty P PZ, rekonštrukcia kotolne
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 09.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v objekte Ministerstva vnútra SR v Slovenských Ďarmotách v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie kotolne bude vybudovaná nová plynová prípojka D 32 v dĺžke 43 m po skrinku HUP, RTP a plynomeru, ktorá bude umiestnená pri oplotení na hranici pozemku. Od skrinky bude prípojka pokračovať cez nádvorie do budovy kde bude umiestnená plynová kotolňa. V suteréne objektu sa ruší pôvodná kotolňa na tuhé palivo a na I. NP bude vybudovaná nová plynová kotolňa s tromi závesnými plynovými kondenzačnými kotlami s výkonom 3 x 60, 5 kW. Zberný dymovod bude napojený do existujúceho komína s novým vložkovaním. Kotolňa bude stavebne upravená a vybavená MaR, bezpečnostnými prvkami, plynovou a elektrickou inštaláciou. Rozvody ÚK v trojpodlažnom objekte budú vedené 2 vetvami o celkovej dĺžke 690 m s montážou 54 ks nových radiátorov s termostatickými hlavicami a spiatočnými ventilmi. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 Plynová prípojka a skrinka HUP, RTP a plynomeru SO 02 Plynová kotolňa SO-02.1 Strojne technologická časť SO-02.2 Plynoinštalácia SO-02.3 Elektrická inštalácia a MaR SO-02.4 Stavebné úpravy SO-03 Ústredné vykurovanie Práce budú realizované počas prevádzky objektu.
 • Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
  Dátum publikovania: 22.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Konštrukčné materiály a súvisiace prvky

Digest powered by RSS Digest

verejne obstaravanie

On máj 21, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • SK-Bratislava: Strážne služby
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 26.05.2015
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis:
 • Propagačné predmety
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Oprava/Zrušenie
  Popis: Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie potlač, sieťotlač, vyšívanie, balenie, doprava na miesto dodania a vyložením na mieste dodania, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných objednávkach podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvo a rozsah tovarov počas doby platnosti Rámcovej dohody je uvedený v súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky a bode II.2.1. tejto Výzvy. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
 • Nákup stolového pocítaca pre – CSS Fantázia, pre pracovisko HV
  Dátum publikovania: 21.05.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom zákazky je nákup pocítaca pre potreby CSS Fantázia pre pracovisko HV
 • Kosenie trávnatých plôch
  Dátum publikovania: 20.05.2015
  Druh zákazky: Služby
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Kosenie trávnatých plôch

Digest powered by RSS Digest