verejne obstaravanie

On jún 1, 2015, in Informácie o verejných zákazkách, by Michaela Uhlikova

New daily tenders from Slovakia

 • Laboratórium mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatin
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk:
  Typ: Predbežná informácia
  Popis: Predmet zákazky sa delí na 2 časti Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia výskumnej infraštruktúry (technické, prístrojové, laboratórne vybavenie, hardvér, softvér) v rámci laboratória mechanických skúšok, vývoja a testovania nových zliatin: dodávka strojov, zariadení, príslušenstva , doprava na miesto dodania, komplexná inštalácia laboratória ako celku vrátane obslužného softvéru, uvedenie do prevádzky laboratória ako celku, preukázanie funkčnosti laboratória ako celku a potrebnej súvisiacej dokumentácie a zaškolenie obsluhy odberateľa dodávateľom. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady
 • Protipožiarna lesná cesta Gader – rekonštrukcia
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Hlavným účelom predmetnej zákazky je rekonštrukcia lesnej cesty v Gaderskej doline, ktorá zabezpečuje prístup k obhospodarovaným lesom. Taktiež je táto cesta využívaná na voľno-časové aktivity ľudí. Predmetom rekonštrukcie je zlepšenie smerových a výškových parametrov a jazdných vlastností lesnej cesty ako aj úprava a návrh odvodňovacích zariadení. Lesná cesta začína pri pamätníku SNP na rozhraní Gaderskej a Blatnickej doliny. Koniec rekonštrukcie je situovaný pri bývalej horárni Škap. Celková dĺžka rekonštrukcie je 11,095 km. V dĺžke 7,300 km je lesná cesta s asfaltovým krytom, ktorý je značne porušený. V dĺžke 3,795 km cestu tvorí povrch zo štrkodrviny. Technické riešenie rekonštrukcie lesnej cesty zahŕňa nevyhnutné zemné práce a úpravu povrchu vozovky, úprava a návrh odvodňovacích zariadení. Súčasťou rekonštrukcie sú aj práce na úprave plochy pre uloženie vyťaženého dreva a vybudovanie výhybní.
 • Modernizácia prístrojového vybavenia neštátneho zdravotníckeho zariadenia Mediklinik
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Tovary
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 13.07.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom obstarávania je nákup nasledujúcich zariadení zdravotnej techniky: Monitoring hlavových nervov- 1 ks Fusion Systém- 1 ks Sphinx Jr. 30W Holmium laser- 1 ks Fakoemulzifikátor1 ks Kombinovaný laser pre oftalmológiu na transpupilárnu a intraokulárnu fotokoaguláciu a fotodisrupciu- 1 ks Operačný stôl chirurgický- 1 ks Operačný stôl traumatologický vrátane extenčného zariadenia- 1 ks Odsávací prístroj s výkonom 45l/min- 1 ks Odsávací prístroj s výkonom 55l/min- 2 ks Operačné lampy LED technológia- 2 ks RTG prístroj C rameno, 2 monitory, pojazdný- 1 ks Injektomat (lineárny dávkovač)- 2 ks EKG prístroj vrátane kompletnej PC zostavy s tlačiarňou- 2 ks Defibrilátor- 2 ks Flexibilný fibroskop- 2 ks Tester tesnosti- 2 ks Laryngoskopický set pre anesteziológa- 2 ks Plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj s abdominálnou sondou1-5 MHz- 1 ks Plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj s abdominálnou sondou2-6 MHz- 1 ks Operačný mikroskop s motorizovaným zväčšením- 1 ks Gynekologická plazmatická jednotka- 1 ks Cirrus HD-OCT model 500- 1 ks Perimeter HFA3 model 830- 1 ks FORUM GO glaucoma- 1 ks Štrbinová lampa SL 120- 1 ks VISUPLAN 500- 1 ks VISUREF 100- 1 ks VISUPHOR 500- 1 ks Unit KARISMA 3- 1 ks Monitor vitálnych funkcií- 7 ks Elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a matracom- 12 ks Transportný vozík polohovateľný- 2 ks V prípade, že osoba podľa § 7 použila v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 34 ods. 9 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
 • Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Očová
  Dátum publikovania: 01.06.2015
  Druh zákazky: Práce
  Región: Slovensko
  Lehota na predkladanie ponúk: 23.06.2015
  Typ: Obchodná príležitosť (všetky typy)
  Popis: Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je modernizácia verejného osvetlenia v celej obci Očová v rozsahu stanovenom v súčasnej dobe platnými predpismi. Predmetom rekonštrukcie bude 239 osvetľovacích bodov na betónových stožiaroch, ktoré sú pomerne staré, pôvodné svietidlá sú s výbojkovými svietidlami. 32 svietidiel na oceľových stožiaroch ktoré sú nové nie je predmetom rekonštrukcie. Spolu má teda obec na rekonštruovanom území 271 svetelných bodov. Napájacími bodmi pre osvetľovacie stožiare sú typové rozvádzače RVO1, RVO2, RVO3 a RVO4 na pôvodných stĺpoch po jednotlivých vetvách. Ovládanie a meranie spotreby je riešené v rozvádzačoch verejného osvetlenia. Výmena spočíva v náhrade pôvodných zdrojov v 2 častiach obce. Pôvodné svietidlá spolu- 159 ks svietidiel s príkonom 70 W, 77ks svietidiel s príkonom 115kw a 3ks o príkone 260 W za zdroje nové + doplnené 18 ks 21 W, 242 ks 27 W a 98 ks 48 W – celkom 358 ks. Projekt je spracovaný v stupni pre realizáciu.

Digest powered by RSS Digest

Comments are closed.